close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

CVggZcojc[i 7^WZgVX]

EinbettenHerunterladen
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀฀฀฀ ฀
฀฀฀฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
<ZbZ^cYZ,,,-&7^WZgVX]$7VYZc!=VjeihigV›Z',
IZaZ[dc % ,- (*$+( +*"%
IZaZ[Vm % ,- (*$+( +*"'%
:"BV^a/ gVi]Vjh5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
>ciZgcZi/ lll#W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZgbZ^hiZg^c
9Vc^ZaVEVaZiiV IZa#+( +*"&%
YVc^ZaV#eVaZiiV5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
HZ`gZiVg^Vi
8]g^hi^cZL^ZaVcY IZa#+(+*"&'kdgb#
X]g^hi^cZ#l^ZaVcY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
9dgdi]ZZBdaa IZa#+( +*"&.
Ydgdi]ZZ#bdaa5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
?jVcV@^ZcoaZIZa#+(+*"()kdgb#
_jVcV#`^ZcoaZ5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZghZgk^XZ$7VjZc BVii]^Vh7ZX`Zg IZa#+( +*"(&
bVii]^Vh#WZX`Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZghZgk^XZ ;Vm+( +* (%
=VjeiVbi!HiVcYZhVbi!GZciZ$DgYcjc\hVbi!Idjg^hi>c[d!6bihWaVii!
:^cld]cZgbZaYZVbi!EZghdcVaVjhlZ^hZ$E~hhZ!;jcYW“gd!Hdo^VaZh
GdhVa^cYZ=Zc\hiaZgIZa#+( +*"))
gdhVa^cYZ#]Zc\hiaZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8aVjY^VBdhZgkdgb#IZa#+( +*")*
XaVjY^V#bdhZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
=Z^`Z?d\Zghikdgb# IZa#+(+*")'
]Z^`Z#_d\Zghi5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
KVcZhhV7gjYZg IZa#+(+*")&
kVcZhhV#WgjYZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
HjhVccZ7g“X`cZg IZa#+(+*"&&
hjhVccZ#WgjZX`cZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7VjZc$:^ch^X]ihiZaaZ<gjcYWjX];Vm+( +* '%
>c\g^Y7Zg\Zgkdgb# IZa#+( +*"((
^c\g^Y#WZg\Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8]g^hi^cZ;^mcVX]b#IZa#+(+*"('
X]g^hi^cZ#[^m5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
;^cVcoZc;^cVcoZc!EZghdcVahiZaaZ!KZgVcaV\jc\hhiZaaZ!HiZjZgVbi!@VhhZ
I]dbVhIZj[ZaIZa#+( +*"')
i]dbVh#iZj[Za5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
BVgi^cV7VjZg IZa#+( +*"'(
bVgi^cV#WVjZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7^g\^iBV^Zgkdgb#IZa#+( +*"''
W^g\^i#bV^Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8VgdaVLZaaZkdgb#IZa#+( +*"'&
XVgdaV#lZaaZ5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
I:8=C>H8=:7:IG>:7:
<ZbZ^cYZWVj]d[$IZa#-& ))
LVhhZgkZghdg\jc\
dYZg“WZg=VcYn %& ,&$+ -) %* ',
WVj]d[5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
LVaYiZggVhhZcWVY
[gZ^WVY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ IZa#-) (%
;G:>L>AA><:;:J:GL:=G
;gZ^l^aa^\Z;ZjZglZ]g7^WZgVX]
;ZjZglZ]g\Zg~iZ]Vjh
7gjX]Zghig#&)V!,,,-&7^WZgVX]!
IZa#% ,- (*$+( &. &%!;Vm% ,- (*$+( &. (%!
:"BV^a/^c[d5[ZjZglZ]g"W^WZgVX]"WVYZc#YZ
;gZ^l^aa^\Z;ZjZglZ]g7^WZgVX]¸ 6Wi#Eg^coWVX]
;ZjZglZ]g\Zg~iZ]Vjh
IZa#% ,- (*$+( &- ..!;Vm% ,- (*$+( &. *-!
:"BV^a/eg^coWVX]5[ZjZglZ]g"W^WZgVX]"WVYZc#YZ
@6I=#@>C9:G<6GI:CHI#7A6H>JH
AZ^iZg^c/EZigVL^aabVcc!B“]a\VgiZchig#&!,,,-&7^WZgVX] IZa#*+ ,'
:"BV^a/`^\V#hi#WaVh^jh5dca^cZ#YZ!lll#`^\V"hi"WaVh^jh"W^WZgVX]#YZ
฀
฀
฀
y[[cjc\hoZ^iZc/
Bd#!9^#!B^#!;g# %-#(%W^h&'#&*J]g
9dccZghiV\%-#(%W^h&-#(%J]g
aVc\Zg9^ZchiaZ^hijc\hiV\
@6I=#@>C9:G<6GI:CHI#76G76G6
AZ^iZg^c/?Zhh^XV;gVco!;g^ZYZchig#)'V!,,,-&7^WZgVX] IZa#,* -(
:"BV^a/`^\V"hi#WVgWVgV5\bm#YZ!lll#`^\V"hi"WVgWVgV"W^WZgVX]#YZ
@>C9:GI6<:HHItII:;A>:<:G@>HI:<B7=
AZ^iZg^c/;gVj:YZaigVjYHZ^aZg IZa#* ), .( -;g^ZYZchig#))W!,,,-&7^WZgVX]!:"BV^a/[a^Z\Zg`^hiZ5`^cYZgoZcigjb#YZ
<GJC9H8=JA:7>7:G68=
;g^ZYZchigV›Z)'!,,,-&7^WZgVX]!IZa#/% ,- (*$,% &%!;Vm/% ,- (*$*) .' ))
edhihiZaaZ5\hW^WZgVX]#hX]jaZ#Wla#YZ
@ZgcoZ^iWZigZjjc\/@Zghi^cBZgo!IZa#% ,- (*$+ (% .. )'
A:GCO:CIGJB@>CO><I6A
>cYZg<gjcYhX]jaZ!IZa#/% ,- (*$+ (% .. )%
;DGHIG:K>:GO:AA"7>7:G68=
@aVjhE[jcYhiZ^c!@^gX]higV›Z('!,,,(+OZaaV#=#
IZa#/% ,- (*$*) ,, *(0;Vm/% ,- (*$+( %+ +%
BdW^a/%& ,*$''').')0:"BV^a/`aVjh#e[jcYhiZ^c5dgiZcVj`gZ^h#YZ
Eg^kVilVaY7^WZgVX]/ E]^a^ee<aVco!6bBVg`ieaVio&!,,,&+=VhaVX]!
IZa#%,-('$&'&%!;Vm/%,-('$.,,-)%!bdW^a%&+''*(*,)*!
:"BV^a/e]^a^ee#\aVco5dgiZcVj`gZ^h#YZ
7:O>G@HH8=DGCHI:>C;:<:G
BVg`jh@aZeebZ^Zg!7Zo^g`hhX]dgchiZ^c[Z\ZgbZ^hiZg
=Vjeihig#&%!,,,.,D]ahWVX]!IZa#/% ,- %($.' +. )*!;Vm/% ,- %($.' +. )+!
:"BV^a/bV^a5hX]dgchiZ^c[Z\Zg"`aZeebZ^Zg#YZ
HEG:8=I6<;zG76J=:GG:CJC9EA6C:G
7VjgZX]ihWZ]ŽgYZOZaaVb=VgbZghWVX]
?ZYZcB^iildX]cVX]iZaZ[dc^hX]ZgKdgVcbZaYjc\ IZa#/% ,- (*$+( +."))
7VjgZX]ihVbi!:"BV^a/WVjgZX]ihVbi5oZaa#YZdYZg
hX]cZ^YZg5oZaa#YZ^cOZaaV#=#^b<ZW~jYZ6aiZ@VcoaZ^!&#D<!O^bbZg+!
cVX]WZhdcYZgZgKZgZ^cWVgjc\VjX]VcVcYZgZcIV\Zc
<GJC97J8=6C<:A:<:C=:>I:C
6bih\Zg^X]i6X]Zgc
<gjcYWjX]Vbi!GVi]VjheaVio)!,,-**6X]Zgc!IZa#%,-)&$+,"((")%'
:bV^a/edhihiZaaZ5\WVVX]Zgc#_jhi^o#Wla#YZ!lll#Vbih\Zg^X]i"VX]Zgc#YZ
<gjcYWjX]Z^ch^X]ihhiZaaZh^Z]ZVjX]7“g\ZghZgk^XZ$7VjZc
:C:G<>:7:G6IJC<$>C;DGB6I>DC
DgiZcVjZg:cZg\^ZV\Zcijg<bW=
LVhhZghigV›Z&,!,,+*'D[[ZcWjg\!IZa#%,-&$.')+&."%!
^c[d5dgiZcVjZg"ZcZg\^ZV\Zcijg#YZ &#7ZgVijc\`dhiZcadh#
67L6HH:GOL:8@K:G76C9
@>CO><"JC9=6GB:GH768=I6A
KZgWVcYh`a~gVcaV\Z7^WZgVX]!<g“c&!,,,-&7^WZgVX]
IZa#%,-(*$+()%"%!;Vm%,-(*$+()%"'%
D;;:C:?J<:C96G7:>I7>7:G68=
IZa#% ,- (*$*) ,, ,'!:"BV^a/_j\ZcY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
B“]a\VgiZchig#&jciZgYZbHi#7aVh^jh"@^cYZg\VgiZc
DGIHK:GL6AIJC<EG>CO768=
DgihkdghiZ]Zg@aVjh7ZX`/
HegZX]hijcYZc/9dccZghiV\hkdc&.#%%W^h'%#%%J]g
^bGVi]VjhEg^coWVX]jcYcVX]KZgZ^cWVgjc\!IZa#%,-(*$((&,
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_
฀
฀_
฀
฀
฀
฀
฀_
฀_
฀_
฀_
฀_
฀_
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
y[[cjc\hoZ^iZc/
B^iildX]/ &+#%%J]gW^h&,#%%J]g
;gZ^iV\/ &+#%%J]gW^h&,#%%J]g
HdcciV\/ &&#%%J]gW^h&&#(%J]g
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
=^hidg^hX]ZgKZgZ^c[“gB^iiZaWVYZc
B^i\a^ZYZg\gjeeZ7^WZgVX]
<`ecX[le^qliD`k^c`\[\im\ijXddcle^)'(,
9^Z=VjeikZghVbbajc\jchZgZgB^i\a^ZYZg\gjeeZ[^cYZihiVii
]ZjiZ!;gZ^iV\!(%#?VcjVg'%&*! ^b <Vhi]Vjh Ç@^co^\higVcY¹!
7Z\^cc/&.#%%J]g#=^ZgojaVYZ^X]]Zgoa^X]Z^c#
IV\ZhdgYcjc\/
&#7Z\g“›jc\
'#GZX]ZchX]V[ihWZg^X]iYZhKdghiVcYZh
(#@VhhZcWZg^X]iYZhGZX]cZgh
)#7Zg^X]iYZg@VhhZceg“[Zg
*#6jhhegVX]ZjcY:ciaVhijc\YZgKdghiVcYhX]V[i
+#7ZhiZaajc\YZhLV]aaZ^iZgh
,#CZjlV]aZcYZh\ZhVbiZcKdghiVcYZh
-#7ZhX]ajhh[Vhhjc\“WZgZ^cZHViojc\h~cYZgjc\
.#CZj[ZhihZiojc\YZhB^i\a^ZYhWZ^igV\Zh
&%#6jhWa^X`Vj[\ZeaVciZ6`i^k^i~iZc^b?V]g'%&*
&&#L“chX]ZjcY6cig~\Z
>X][gZjZb^X]Vj[>]g@dbbZc# 9ZgKdghiVcY
CVggZcojc[i7^WZgVX]
Dfi^\e1?\o\eYXcc[\iI\`_\i_\o\e
<j^`YkefZ_<`eki`kkjbXik\e
Bdg\Zc! HVbhiV\! (&#%&#'%&*! [^cYZi jchZg =Z"
mZcWVaa^cYZgIjgc"j#;Zhi]VaaZhiVii#9VhBdiid
aVjiZi^cY^ZhZb?V]g/ÇB^ijchZgZc@^cYZg]ZaYZc
`Z]gZcl^gojg“X`^cVaiZ@^cdlZaiZc¹
HZ^iLdX]ZcWZgZ^iZcl^gZ^cWjciZhEgd\gVbb
Vjh kZghX]^ZYZcZc HegZX]" jcY H^c\cjbbZgc!
hdl^Z bZ]gZgZc IVcoZ^caV\Zc kdg# :h ljgYZc
Vj[l~cY^\Z!ojbI]ZbVeVhhZcYZ!@ja^hhZc\ZWVjijcY\ZhiVa"
iZi#Cjc^hiZhhdlZ^i!bdg\Zc[^cYZiYZg=ZmZcWVaahiVii#6aaZ
GZ^]Zg]ZmZc[gZjZch^X]Vj[Y^Z7ZhjX]ZgjcYYVgVj[!Y^ZZ^c"
hijY^ZgiZcEgd\gVbbejc`iZkdg[“]gZcoj`ŽccZc#
CVX]YZbEgd\gVbb\^WiZhidaaZJciZg]Vaijc\b^iIVcobjh^`
Z^cZgA^kZ"7VcY#>cYZg7Vg^b;dnZg`VccYVcccdX]W^h^cY^Z
[g“]ZcBdg\ZchijcYZc\Z[Z^ZgilZgYZc#6jX][“gYVhaZ^Wa^X]Z
Ld]al^gYWZhiZch\Zhdg\ihZ^c#
<ZgcZ`ŽccZcH^Zh^X]cdX]>]gZeZghŽca^X]Z:^cig^iih`VgiZgZ"
hZgk^ZgZc/ =ZmZc]dia^cZ/ %&,&$,*%.%.)# 6j[ >]g @dbbZc
[gZjZch^X] 9^ZGZ^]Zg]ZmZc
9`Y\iXZ_\iEXii\e]X_igcXe)'(,
(&#%&#'%&* HVbhiV\
'%#&&J]g=ZmZcWVaa^cYZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
Bdiid/ °B^i jchZgZc @^cYZg]ZaYZc
`Z]gZcl^gojg“X`^cVaiZ@^cdlZaiZc¯
%,#%'#'%&* HVbhiV\6cVaaZ=~hig~\Zg
&.#%%J]g CVX]ijboj\YZgCODWZg`^gX]
&+#)%J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&#(%J]g G“X`[V]giDWZg`^gX]7jh
%-#%'#'%&* HdcciV\6cVaaZ=~hig~\Zg
&(#(&J]g Jboj\YZgCODWZg`^gX]
&%#)%J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&+#)%J]g$ G“X`[V]gi7V]c]d[DWZg`^gX]
&-#)%J]g &'#%'#'%&* HX]bjio^\Zg9jchX]i^\
@^cYZg\VgiZc!HX]ja"jcYGVi]VjhVW"
hZiojc\
฀
฀
-#)*J]g CVggZcWgjccZc6cVaaZ=~hig~\Zg
'%#&&J]g7^WZgWVaa YZg CO 7^WZgVX] Z# K# ^c
YZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
Bdiid/ ÈDWGdX`!DeZgdYZgkda`h"
i“ba^X]Z A^ZYZg! Y^Z 7^WZg h^cY ^b
;Zhi^kVa[^ZWZgº
&(#%'#'%&* ;VhZci";g^Y^\
@^cYZg[VhZci^cYZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
VW&)#(%J]g :^caVhh L^g lZ^hZc cdX]bVah YV"
gVj[]^c! YVhh kdg]Zg `Z^cZ @^cYZg
Z^c\ZaVhhZclZgYZc
W^h&,#%%J]g:^cig^ii'!¸ CVW&+?V]gZ
&)#%'#'%&* ;VhZci"HdbhX]i^\
&&#(%J]g;gZhh\Vhh":gŽ[[cjc\
&)#%%J]g <gd›Zg ;VhZcijboj\ YjgX] 7^WZgZ
jciZg YZb Bdiid/ È>c 7^WZgVX]! hd
ljgYhWZhegdX]Zc!igZ[[Zch^X]BZc"
hX]Zc Vjh kZghX]^ZYZcZc @jaijgZc
jcY:edX]Zcº
VchX]a^Z›ZcYc~gg^hX]ZhIgZ^WZc^bCVggZcYdg[
&*#%'#'%&) ;VhZci"HjcY^\
&%#%%J]g =Z^a^\ZBZhhZjciZgB^il^g`jc\jc"
hZgZg=~hig~\Zg
&+#%'#'%&) ;VhZci"BZcY^\6cVaaZ=~hig~\Zg
Jboj\YZgCODWZg]VgbZghWVX]
&%#),J]g$ 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&'#'&J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&+#*)J]g$ G“X`[V]gi7V]c]d[
&,#*)J]gDWZg]VgbZghWVX]
I^X`ZihW^iiZhZaWhiWZhdg\Zc
EgZ^hhX]cjggZc
&-#%%J]g· &.#%%J]g CjbbZgcVjh\VWZ^bCVggZc`ZaaZg
&.#%%J]g EgZ^hhX]cjggZc ^c YZc 7^WZgVX]Zg
<Vhihi~iiZc/ Ç@gZjo! 6aiZ HX]b^ZYZ!
A^cYZ 7jhigVch[Zg! CVggZc`ZaaZg¹
jcY@^co^\hijWZ7gdhVbZg
'(#%%J]g 9ZbVh`^Zgjc\^bÇ@gZjo¹
A^ZWZ HX]cjggVciZc! l^g ]VWZc Y^ZhZh ?V]g cdX]
Z^cZ7^iiZVc:jX]#7^iiZiZ^aijch^cZ^cZb7g^Z["
jbhX]aV\ YZc CVbZc ZjgZg <gjeeZ jcY Y^Z CV"
bZcYZgZ^coZacZcIZ^acZ]bZgb^ijcY\ZWiY^Z"
hZcWZ^YZgCjbbZgcVjh\VWZVW#>]gbVX]iZhjch
YVYjgX]aZ^X]iZg#K^ZaZc9Vc`#
Jb I^hX]gZhZgk^Zgjc\Zc ^b CVggZc`ZaaZg W^h
he~iZhiZch &&#%'#'%&* l^gY \ZWZiZc jciZg Z"BV^a/
cVggZcgVi5cVggZcojc[i"W^WZgVX]"WVYZc#YZ# L^g
[gZjZcjchVj[k^ZaZ!k^ZaZ HX]cjggVciZc
&,#%'#'%&* ;VhZci"O^hX]Y^\
&*#%%J]g @^cYZgjboj\ HiVgi Vb CVggZc"
WgjccZc b^i VchX]a# HjeeZcZhhZc
WZ^YZcÇDWZgYŽg[aZgHjeeZ`ŽX]¹
=ZjiZZg[da\iVjX]Y^ZEg~b^Zgjc\YZgLV\ZcjcY
;j›\gjeeZckdbJboj\VbHVbhiV\
&.#%%J]g ;VhZcikZgWgZccjc\ YjgX] Y^Z GZ^"
]Zg]ZmZcVbCVggZcWgjccZc#
7jheZcYZakZg`Z]g
Vb;VhZcihVbhiV\kdc 7^WZgVX]cVX] OZaaV#=#HdccZceVg`"
eaVio·JciZg]VgbZghWVX]GVi]Vjh·DWZg]VgbZghWVX]@^g"
X]Z#6W[V]gi/7^WZgVX]<Vhi]VjhÇ@gZjo¹#
J]goZ^iZc/'(#(%J]g!%%#(%J]g!&#(%J]g!'#(%J]g!(#(%J]g#
;V]gegZ^h/(!· :jgdegdEZghdc#
I~[ZaZ`^cYZg
6jX]Y^ZhZh?V]gWgVjX]Zcl^gl^ZYZg@^cYZgjcY?j\ZcYa^X]Z!
Y^Z Vah ÇI~[ZaZ`^cYZg¹ Vb Jboj\ b^il^g`Zc# :^c `aZ^cZh IV"
hX]Zc\ZaY^hi\VgVci^Zgi#7^iiZbZaYZiZjX]WZ^8]g^hi^cZ=d]"
bVcc!IZa#*)*.-dYZg?jiiV<gdcZgi!IZa#+()&)'%#L“chX]Z
lZgYZc\ZgcZZci\Z\Zc\ZcdbbZc#
IgZ[[ejc`i l^Z _ZYZh ?V]g jb &(#%% J]g WZ^ YZg Z]ZbVa^\Zc
BVhhV\ZegVm^h7jiiZg[Vhh#
฀
A^ZWZ7^WZgVX]Zg
L^gl“gYZcjch[gZjZc!lZccH^Z>]gZ=~jhZgVb;VhZcihVbh"
iV\VjX][“gjchZgZk^ZaZcVjhl~gi^\Zc<~hiZZcihegZX]ZcY
[VhZcia^X]YZ`dg^ZgZc#K^ZaZc9Vc`#
CO¸;V]cZc
:^c[VX]Vcgj[Zc"IZa#*)*.-8]#=d]bVcc
DchjchX]iZWa^ZWijchcjgojhV\Z!~\a“X`hZa^\Z;VhZci'%&*
l“chX]iYZCVggZgViYZgCVggZcojc[i7^WZgZ
@e]f9`Y\iYXcc()%)%)'(,
Bdiid/GdX`!DeZgKda`hi“ba^X]ZA^ZYZg!Y^Z7^WZgh^cY^b
;Zhi^kVa[^ZWZg#:^caVhh&-#(%J]g!7Z\^cc'%#&&J]g#
@VgiZckdgkZg`Vj[ \ZŽ[[cZi jciZg IZa#/ %,-(*",%-&# @VgiZcVjh"
\VWZVb+#%'#'%&*jb&-J]g^cYZgHX]jaVjaV^c7^WZgVX]#
C6GG>
@Vi]#;gVjZc\ZbZ^chX]V[i
7^WZgVX]
=iXl\]Xj\e[Xd+%)%
6b B^iildX]! YZc )#'#'%&*! jb &.#%% J]g
]Z^›i Zh l^ZYZg/ Ç`[Y ;gVjZ[VhZcY ^b 8]dg"
hVVa¹# =Zgoa^X]Z :^caVYjc\ Vc jchZgZ B^i\a^Z"
YZg jcY <~hiZ# >c Y^ZhZb ?V]g YZg[ZcZg \gVY
bdX]Z lVh >]g lZaaZ · =VjeihVX] c~gg^hX]Z
@aVbdiiZ#LZg~]ajhX]Y^\Zg7Z^igV\ojbEgd\gdbb]Zi!YZg
hV^Y¼hjchZgZgDchV\Zg^c:g^`V7gVjc#IZa#/(''+#;“g¼h:hhZ
jcY Ig^c`Z hdg\i l^Z ^bbZg YZh Ç`[Y"8ViZg^c\¹# 6ahd a^ZWZ
;gVjZ!@aVbdiiZhjX]ZjcYVWj[[;gVjZ[VhZcY#L^g[gZjZcjch
Vj[:jX]#9Vh`[Y"IZVb
GZcicZgigZ[[
YZg;^gbV=jcY
Ki\]]\eXd+%=\YilXi
L^g igZ[[Zc jch Vb B^iildX]! )#'#'%&)! jb
&(#(%J]gWZ^bGVi]Vjh^c7^WZgVX]!ojg6W[V]gicVX]DWZg"
]VgbZghWVX]#
HX]lVgolVaYkZgZ^c7^WZgVX]
J\e`fi\enXe[\ile^Xd,%)#
6b 9dccZghiV\! YZc *# ;ZWgjVg '%&*! igZ[[Zc
l^gjchjb&)#%%J]gVcYZg@^co^\Wg“X`ZjcY
lVcYZgccVX];j›WVX]#
:^c`Z]g^hiVb8V[‚Hdg\Zc[gZ^#
9ZgLVcYZg[“]gZg
=\YilXinXe[\ile^Xd/%)%
9Zg HX]lVgolVaYkZgZ^c 7^WZgVX] a~Yi Z^c oj hZ^cZg ZghiZc
LVcYZgjc\VbHdcciV\!YZc-#;ZWgjVg'%&*#IgZ[[ejc`i^hi
jb&)#%%J]gWZ^bGVi]Vjh^c7^WZgVX]# 9^ZLVcYZgjc\[“]gi
jch G^X]ijc\ Eg^coWVX] jcY l^ZYZg ojg“X` cVX] 7^WZgVX]#
LVcYZgoZ^iXV#'HiY#:^c`Z]g^hi^b<Vhi]Vjh@gZjo^c7^WZg"
VX]\ZeaVci#6j[>]gB^ilVcYZgc[gZjih^X]Y^ZLVcYZg[“]gZ"
g^c?dhZ[^cZLjhhaZg#
9G@DgihkZgZ^c7^WZgVX]
AX_i\j_Xlgkm\ijXddcle^
9Vh 9ZjihX]Z GdiZ @gZjo DK 7^WZgVX] ]~ai Vb
HVbhiV\!YZc'-#;ZWgjVg'%&*!jb'%#%%J]g ^b
8ajW]Z^b YZh ;K7 7^WZgVX] Vb HedgieaVio Y^Z
?V]gZh]VjeikZghVbbajc\ VW# 9^Z IV\ZhdgYcjc\ a^Z\i Vb
6WZcYVj[YZcI^hX]ZcYZgKZghVbbajc\Vjh#OjY^ZhZgKZg"
hVbbajc\ h^cY VaaZ 6`i^kZc! EVhh^kZc! ;gZjcYZ jcY <ŽccZg
YZhKZgZ^cZhgZX]i]Zgoa^X]Z^c\ZaVYZc# 9ZgKdghiVcY
฀
฀
I87^WZgVX]
Jb`kX^\j]X_ikeXZ_>i`e[\cnXc[Xd.%D€iq
6bHVbhiV\!YZc%,#%(#'%&*[“]giYZgIZc"
c^hXajW7^WZgVX]l^ZYZghZ^cZH`^iV\Zh[V]gi
cVX] <g^cYZalVaY YjgX]# Jb\ZWZc kdc Z^"
cZgigVjb]V[iZc7Zg\`ja^hhZb^iBŽcX]!:^"
\Zg jcY ?jc\[gVj ZglVgiZc jch ]d[[Zcia^X]
l^ZYZg WZhiZch eg~eVg^ZgiZ H`^e^hiZc jciZghX]^ZYa^X]hiZg
HX]l^Zg^\`Z^ih\gVYZ#
<ZhiVgiZil^gYl^Z^bbZge“c`ia^X]jb)#(%J]gVWYZgIjgc"
jcY;Zhi]VaaZ7^WZgVX]#9Zg7jhhiZ]iVW)#&*J]gojb7ZaV"
YZcWZgZ^i#9^ZG“X`[V]gikdc<g^cYZalVaYl^gY\Z\Zc&-#%%
J]ghZ^c#;“gY^ZKZge[aZ\jc\^hiWZhiZch\Zhdg\i#Bdg\Zch\^Wi
ZhZ^cZ@V[[ZZeVjhZb^i@jX]Zc!VjX]hdchi^\Z<Zig~c`Zh^cY
^b7jhZg]~aia^X]#6b6WZcYWZhiZ]iY^ZBŽ\a^X]`Z^i!Vb7jh
Z^cZc>bW^hh\Z\ZcZ^cZc`aZ^cZc7Z^igV\ojh^X]ojcZ]bZc#
9^Z7jh[V]gi`dhiZi[“gB^i\a^ZYZgF'(!""![“gC^X]ib^i\a^ZYZgF
'+!""^c`ajh^k@V[[ZZjcY@jX]Zcojb;g“]hi“X`#9ZgEgZ^h[“g
YZcH`^eVhhWZig~\i[“g:glVX]hZcZ8=;**!""jcY[“g?j\ZcY"
a^X]Z&+"&.?8=;))!""#@^cYZgW^h&*?V]gZc[V]gZc^c7Z\aZ^"
ijc\Z^cZh:glVX]hZcZc\gVi^h#
6cbZaYjc\Zcc^bbiVWhd[dgi7Zgc]^aYZCZjbZnZg"7VjbVcc
jciZgIZa#%,-(*$','+'&+VW&-#%%J]gdYZgeZg:"BV^ajciZg
WZgc^#cZj"WVj5\bm#YZ\ZgcZZci\Z\Zc#
;“g Z^cZ kZgW^cYa^X]Z 6cbZaYjc\ h^cY Y^Z ZcihegZX]ZcYZc
;V]gi`dhiZcVj[YVh@dcidYZhI87b^iYZg>76C/9:&,++)*
&*)-%%',%'%%%,WZ^YZgHeVg`VhhZ=VhaVX]OZaab^iYZg7>8/
HDA69:H&=6Aoj“WZglZ^hZc#
KXeqblij]•iale^\C\lk\XY(-AX_i\e
9ZgI87W^ZiZiZ^cZcIVco`jgh[“g;dmigdiijcYLVaoZg[“g_jc"
\Z AZjiZ VW &+ ?V]gZc Vc# 9^ZhZg [^cYZi ^bbZg hdcciV\h kdc
&-#%%· &.#(%J]ghiViijcYWZ\^ccicVX]YZg;VhcVX]iVbHdcc"
iV\!YZc''#;ZWgjVg'%&*#9Zg@jghl^gYkdcZ^cZbVjh\ZW^aYZ"
iZc IVcoaZ]gZg YjgX]\Z[“]gi! [^cYZi hZX]hbVa ^c YZg 6jaV YZg
<gjcYhX]jaZ7^WZgVX]hiViijcY`dhiZi(%!""FegdIZ^acZ]bZg#
C~]ZgZ>c[dgbVi^dcZcjcY6cbZaYjc\ZcVWhd[dgiWZ^7Zgc"
]^aYZCZjbZnZg"7VjbVccjciZgIZa#%,-(*$','+'&+VW&-#%%
J]gdYZgeZg:"BV^ajciZgWZgc^#cZj"WVj5\bm#YZ#
>\e\iXcm\ijXddcle^)'(,Xd=i\`kX^#).%)%
9^Z<ZcZgVakZghVbbajc\[^cYZiVb;gZ^iV\!YZc',#'#'%&*!^b
<Vhi]Vjh@gZjo^c7^WZgVX]hiViijcYWZ\^ccil^Z_ZYZh?V]gVW
&.#(%J]gb^iZ^cZbHZ`iZbe[Vc\#9^ZdgYZcia^X]ZKZghVbb"
ajc\WZ\^ccijb'%#%%J]g#CZWZcYZcG“X`Wa^X`ZcYZgkZg"
hX]^ZYZcZc6WiZ^ajc\ZcVj[Y^ZaZioiZHV^hdchiZ]ZcVjX]CZj"
lV]aZcVj[YZgIV\ZhdgYcjc\#6cig~\Zojg<ZcZgVakZghVbb"
ajc\ h^cY YZb KdghiVcY W^h &(# ;ZWgjVg hX]g^[ia^X] Z^cojgZ^"
X]Zc#
L^g]d[[ZcVj[Z^cZoV]agZ^X]Z7ZiZ^a^\jc\jcYaVYZcVaaZB^i"
\a^ZYZg!;gZjcYZjcY;ŽgYZgZgYZhI87hdl^ZY^Z:aiZgcYZg?j"
\ZcYa^X]Zc]Zgoa^X]Z^c#9^ZIZ^acV]bZYZgBVcchX]V[ihhe^ZaZg
l^gYZglVgiZi#
¸ 9^ZKdghiVcYhX]V[i¸
Hdo^VakZgWVcYKY@
DgihkZgWVcY7^WZgVX]
9le[\jjfq`Xc^\i`Z_k_Xk\ekjZ_`\[\e½8iY\`kjY\$
_i[\dljj?Xlj_Xckj^\d\`ejZ_X]keXZ_n\`j\e
:glVX]hZcZc =Vgio >K":be[~c\Zgc YVg[
c^X]i Z^c[VX] YVh <ZaY \Z`“goi lZgYZc! cjg
lZ^a h^Z jciZg Z^cZb 9VX] ojhVbbZcaZWZc#
9^Z6gWZ^ihWZ]ŽgYZcb“hhiZcYZc6gWZ^ihad"
hZc ^c _ZYZb ;Vaa cVX]lZ^hZc! YVhh h^Z Z^cZ
=Vjh]Vaih\ZbZ^chX]V[i W^aYZc! hd YVh
฀
฀
7jcYZhhdo^Va\Zg^X]i# ;“g Y^Z JciZg]Vaijc\hkZgbjijc\! cVX]
YZgZ^cb^i^b=Vjh]VaiaZWZcYZgKZglVcYiZgYZc6gWZ^ihadhZc
jciZghi“ioi! gZ^X]Z Zh c^X]i Vjh! lZcc KZglVcYiZ dYZg KZg"
hX]l~\ZgiZaZY^\a^X]ojhVbbZcld]cZc#zWZgZ^cZLd]c\Z"
bZ^chX]V[i ]^cVjh! b“hhZ YZg =Vjh]Vai VjX] \ZbZ^chVb \Z"
[“]gi lZgYZc# <Z`aV\i ]ViiZ Z^c BVcc! YZg b^i hZ^cZb KViZg
jciZg Z^cZb 9VX] aZWi# LZ^a YZg GZcicZg 6aiZghWZo“\Z kdc
`cVee &#(%% F ^b BdcVi WZ`dbbi! \^c\ Y^Z 6gWZ^ihWZ]ŽgYZ
YVkdc Vjh! YVhh Zg hZ^cZc Hd]c jciZghi“ioi# 9Zh]VaW `“goiZc
h^ZhZ^c6gWZ^ihadhZc\ZaY>>jb[Vhi&&.F^bBdcVi#9Vha^Z›Zc
Y^Z G^X]iZg c^X]i \ZaiZc# 6aaZ^c YVh OjhVbbZcaZWZc WZlZ^hZ
cdX]c^X]i!YVhhWZ^YZcjgZ^cZc=Vjh]Vai[“]gZc#
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
:ghikdg`jgoZb]ViiZcY^Z7jcYZhg^X]iZg\ZjgiZ^ai!YVhh=Vgio
>Kc^X]i\Z`“goilZgYZcYVg[!cjglZ^aY^Z:be[~c\Zg^cZ^cZg
Ld]c\ZbZ^chX]V[iaZWZc#
L^g^c[dgb^ZgZc!WZgViZcjcY]Za[Zc^cVaaZchdo^VagZX]ia^X]Zc
6c\ZaZ\Zc]Z^iZc# IZa# %,-(*$(**- dYZg hX]gZ^WZc H^Z Z^cZ
:"BV^aVcdk"W^WZgVX]5kY`#YZ#
฀
฀
฀
H`^XajW7Zg\]VjeiZcZ#K#
CZjZhL^ciZgegd\gVbbYZg9HK"H`^hX]jaZ
Zg]~aia^X]VWc~X]hiZgLdX]ZVcYZc[da\ZcYZcHiZaaZc/
"HeVg`VhhZ<Zc\ZcWVX]jcYOlZ^\hiZaaZc
"Idjg^hi·>c[d<Zc\ZcWVX]^bL^coZg]d[
"HX]gZ^WlVgZc·7Zg\Zg^c<Zc\ZcWVX]
"HX]gZ^WlVgZc·6]cZ^c<Zc\ZcWVX]
"Kda`hWVc`AV]g<Zc\ZcWVX]$7^WZgVX]
"HEDGI"@J=CD[[ZcWjg\
LZ^iZgZ>c[d¼hjcY6cbZaYjc\“WZg/lll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ
H`^\nbcVhi^`^cYZgHX]adhhlVaY]VaaZ
:glVX]hZcZ · bdciV\h/&./%%"'%/%%J]g
CZj VW BdciV\ YZc '+#%&/ >bbZg Vb aZioiZc BdciV\ Z^cZh
BdcVihlZgYZc^b6chX]ajhhVcY^ZH`^\nbcVhi^`]Z^›Z7Vj"
Zgcl“ghiZjcY<Zig~c`Z^bHX]“ioZc`ZaaZgkZg`Vj[i!ldbVc
cdX]\Zb“ia^X]ojhVbbZch^ioZc`Vcc#
7VbW^c^h · b^iildX]h/&-/%%"&./%%J]g
6chegZX]eVgicZg/8Vgda^c7^hX]aZg
?j\ZcYa^X]Z GZccbVcchX]V[i · b^iildX]h/&./%%"'%/(%J]g
(&#?VcjVg'%&*/
8ajWbZ^hiZghX]V[iZcjcYIZVblZiiWZlZgWVb=VaYZc`Že[aZ
9^ZhZg?V]gaVYZcl^gl^ZYZgojjchZgZc8ajWbZ^hiZghX]V[iZc
jcYojbIZVblZiiWZlZgWVb=VaYZc`Že[aZZ^c#=^Zgojh^cY
VaaZ 8ajWb^i\a^ZYZg jcY VjX] <gjeeZc! KZgZ^cZ jcY ;^gbZc
Vjh7Zg\]VjeiZc]Zgoa^X]Z^c\ZaVYZc#
9>:H:H B6A C:J/ 6chX]a^Z›ZcYZ H^Z\ZgZ]gjc\ b^i 6egZh"
H`^EVgin^b;dnZgYZgHX]adhhlVaY]VaaZ^c7Zg\]VjeiZc#
>c[dh jcY Y^Z BŽ\a^X]`Z^i ojg 6cbZaYjc\ \^Wi¼h Vj[ jchZgZg
=dbZeV\Zlll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ#
',#;ZWgjVg¸%&#B~go'%&*/
H`^[gZ^oZ^iVj[YZg:bbZcY^c\Zg=“iiZ
[“g@^cYZg!?j\ZcYa^X]ZjcY:glVX]hZcZVj[YZg:bbZcY^c\Zg
=“iiZ# >c[dh WZ^ :abVg @aVldcc! IZaZ[dc %,-%($ .-%-%- jcY
Vj[YZg=dbZeV\Z
%,# B~go '%&*/ L^ciZghedgiiV\ YZg HeVg`VhhZchi^[ijc\ <Zc"
\ZcWVX][“g?j\ZcY!@jaijgjcYHdo^VaZh
@Z^cZ KdgVjhhZiojc\Zc! VaaZ @aVhhZc# :^\ZcWZiZ^a^\jc\ &% F#
6cbZaYjc\Zccjg^cYZc<ZhX]~[ihhiZaaZcYZgHeVg`VhhZ<Zc"
\ZcWVX]#>c[dhWZ^B^X]VZa7V]g!IZa#/%&,*$*.*)',&jcYVj[
YZg=dbZeV\Z
')#¸'-#B~go'%&*/H`^[gZ^oZ^i[“g:glVX]hZcZ
9^ZhZ;gZ^oZ^i^hiWZgZ^ihVjh\ZWjX]i#
LZ^iZgZ>c[dhjcYIZgb^cZVj[/lll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ#
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀_฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
Hdo^VakZgWVcYKY@¸DgihkZgWVcY7^WZgVX]
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Kirchliche Nachrichten
Adresse:
Pfarrhofgraben 3, 77736 Zell a. H.
Tel.: 0 78 35 / 63 58 – 0, Fax: 63 58 – 14
e-Mail: kontakt@se-zell.de, Internet: www.se-zell.de
Pfarrbüro-Öffnung: Mo. bis Fr.: 9 – 11 Uhr, Di. und Mi.: 15 – 17 Uhr
Seelsorge: Pfr. Bonaventura Gerner, Leiter SE
Telefon: 0 78 35 / 63 58 – 12
Pfarrhaus Nordrach: 0 78 38 / 92 78 37
e-Mail: bonaventura.gerner@se-zell.de
P. Richard Dutkowiak, Kooperator
Telefon: 0 78 35 / 63 89 – 10
e-Mail: richard.dutkowiak@se-zell.de
Judith Müller, Gemeindereferentin O’harmersbach
Telefon: 0 78 37 / 9 25 96 01 (Büro)
0 78 37 / 92 25 19 (Privat)
e-Mail: judith.mueller@se-zell.de
Seelsorgeeinheit
Zell a. H.
Markus Kaupp-Herdick,
Gemeindereferent Biberach/Prinzb.
Telefon: 0 78 35 / 54 99 75
e-Mail: markus.kaupp-herdick@se-zell.de
Katholische Kirchengemeinden
St. Ulrich Nordrach
St. Symphorian Zell am Harmersbach
St. Gallus Oberharmersbach
St. Blasius Biberach
St. Mauritius Prinzbach
Br. Pirmin Heppner, Diakon
Tel. im Pfarrhaus: 0 78 35 / 63 58 – 13
Tel. im Kloster:
0 78 35 / 63 89 – 26
Mo., Di. u. Do.: 9 – 11 Uhr
e-Mail: pirmin.heppner@se-zell.de
Pfarrer Alfred Haas, Pensionär
Telefon: 0 78 37 / 9 22 93 54
T e r m i n e u n d Ve r a n s t a l t u n g e n
i n de r S e e ls o rg e e in h ei t Z e l l a . H .
Liebe Leserinnen und Leser,
am kommenden Montag, 2. Februar, feiern wir in unserer Kirche das Fest der »Darstellung des Herrn« oder wie es den
meisten noch bekannt ist: »Mariä Lichtmess«.
Im Osten wurde dieses Fest Anfang des 5. Jahrhunderts in Jerusalem als »Herrenfest« gefeiert, und es wurde mit der gleichen Freude begangen wie Ostern. Der Festinhalt ist vom
Evangelium des Tages her gegeben (Lukas-Evangelium 2,
22 – 40).
Im Westen, d.h. in Rom wurde dieses Fest erst 650 eingeführt
und wurde mehr als Marienfest gesehen; denn Maria musste
sich nach dem jüdischen Gesetz nach der Geburt ihres Kindes reinigen; das hatte sicher nicht nur eine religiöse Komponente, sondern auch eine praktisch gesundheitliche. Die Kerzenweihe und Lichterprozession kam im Westen auch erst
später dazu.
Im Osten wurde das Fest als »Begegnung des Herrn als Messias« mit seinem Volk im Alten Bund gefeiert.
Seit der Liturgiereform im Jahre 1960 hat auch die römische
Westkirche das Fest als Fest des Herrn gefeiert, oder wie es
jetzt heißt: »Fest der Darstellung des Herrn«.
Was will es uns lehren: Auch wir dürfen jederzeit dem Herrn
Jesus Christus begegnen in seinem Wort der Schrift und vor
allem auch im Sakrament der Eucharistie, noch viel intensiver
als es damals das Volk Israel konnte.
So wird uns in unseren liturgischen Festen des Kirchenjahres
immer wieder ein Geheimnis unseres Retters und Erlösers Jesus Christus eröffnet, damit wir eintreten und ihm begegnen.
Er ist damals auf dem Arm Mariens seinem Volk begegnet,
d.h. entgegen gegangen, und heute tut er es an jedem Tag,
wenn wir seine Einladung wahrnehmen und annehmen. Das
ist nicht nur das Wort der Schrift, es kann auch die Begegnung in und mit unserem Mitmenschen sein oder eben in der
Hochform der Begegnung, im Mahl der Eucharistie mit ihm.
Lassen wir uns immer wieder neu beschenken, wenn er uns
einlädt! Das wünsche ich uns allen
Ihr Pater Burkhard
Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für den
Monat Februar 2015
1. Für die Gefangenen, besonders die Jugendlichen: dass sie zu
einem Leben in Würde zurückfinden.
2. Für die Geschiedenen: dass sie in der christlichen Gemeinde
Aufnahme und Hilfe finden.
Taizé-Gebet in der katholischen
Kirche in Zell a. H.
In der Katholischen Kirche Zell findet am Samstag, den 31. Januar um 19.00 Uhr ein Abendgebet in ganz besonderer Atmosphäre statt. Der ursprünglich dafür vorgesehene Termin (am
7.02.) muss aus organisatorischen Gründen ausfallen!
Es treffen sich Menschen aller Konfessionen zum Taizé-Gebet,
das Thema des Abends lautet: »Jesus, du bist da«.
Eine herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten.
Frauenfasent am 3.02.2015 in Zell a. H.
Am Donnerstag, 3. Februar, findet die jährliche Frauenfasent des Frauentreffs unter dem
Motto Heimatabend in der Klosterhalle Zell
a. H. statt. Los geht’s um 20 Uhr
Pfarrfasend Zell a. H. am 8. Februar 2015
Das närrische Gemeindeteam Zell lädt alle zur Pfarrfasend am
Sonntag, den 8. Februar, um 17.00 Uhr (Einlass ab 16.00 Uhr)
ins Pfarrheim St. Symphorian recht herzlich ein. »S’Neue konn
kumme wie’s will, mir sähne alles durch d’Narrebrill!« Für ein
lustiges Bühnenprogramm, Speis und Trank ist gesorgt, ebenso
für musikalische Unterhaltung durch die Kapelle Blue Sky.
27
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
Pfarrgemeinderatswahlen am 15. März 2015
Die öffentliche Bekanntmachung der Wahl ist am 19.12.2014
erfolgt. In der Seelsorgeeinheit sind insgesamt 20 Mitglieder
(Stimmbezirk Zell a.H. 6 Mitglieder, Stimmbezirk Nordrach 4
Mitglieder, Stimmbezirk Oberharmersbach 4 Mitglieder,
Stimmbezirk Biberach 4 Mitglieder, Stimmbezirk Prinzbach 2
Mitglieder) zu wählen. Alle Wahlberechtigen sind aufgefordert bis zum 1. Februar 2015 Kandidatinnen und Kandidaten
vorzuschlagen. Die entsprechenden Vordrucke erhalten sie
in den Pfarrbüros. Der Versand der Wahlunterlagen erfolgt
ab dem 11.2.2015. Das Wählerverzeichnis kann in den jeweiligen Pfarrbüros vom 2. bis zum 9. Februar 2015 eingesehen
werden.
Monatslieder aus dem neuen Gotteslob
Februar
Neu:
Wiederholung:
GL 661,8
GL 184
GL 155
Vater unser
Herr, wir bringen in Brot
und Wein
Kyrie eleison
Tauftermine in den Gemeinden
unserer Seelsorgeeinheit
17.00 Uhr
Kapelle Kolonie
Oberharmersbach St. Gallus:
So.
08. Febr.
10.45 Uhr
Sa.
28. Febr.
17.30 Uhr
So.
22. März
10.45 Uhr
Sa.
11. April
17.30 Uhr
St. Gallus
St. Gallus
St. Gallus
St. Gallus
Zell a. H. St. Symphorian:
Sa.
21. Febr.
17.30 Uhr
So.
15. März
11.45 Uhr
So.
19. April
11.45 Uhr
St. Symphorian
St. Symphorian
St. Symphorian
77652 Offenburg, Lange Str. 9
Für Eltern von Schülerinnen, die in diesem Schuljahr eine
weiterführende Schule besuchen wollen, bieten wir folgende
Informationsveranstaltungen an:
– Informationsabend Realschule für Eltern
am Montag, 2. März 2015, 19.00 Uhr
– Informationsabend Gymnasium für Eltern
am Dienstag, 3.März 2015, 19.00 Uhr
Eltern und Schülerinnen laden wir herzlich ein zum
Tag der offenen Tür (Gymnasium und Realschule) am Samstag,
7. März 2015, 10.00 – 14.30 Uhr.
(Schulleiter-Info, Kontakte mit den Lehrerinnen und Lehrern,
Kennenlernen der Räume und Schulfächer, Teilnahme an
zahlreichen Aktivitäten, Schwimmen im hauseigenen
Schwimmbad, Tanzdarbietungen, Verpflegung ... )
Parkmöglichkeiten gibt es in den umliegenden Parkhäusern.
Anmeldetermine für das Mädchengymnasium und die Mädchenrealschule:
– Montag, 16. März 2015 – Mittwoch, 18. März 2015,
jeweils von 8.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 17.00 Uhr
Für Beratungsgespräche stehen wir im Vorfeld der Anmeldung
gerne zur Verfügung.
Auskunft erteilt die Leitung der Klosterschulen Unserer
Lieben Frau, Offenburg, Lange Str. 9, Tel.: 0781/91916-6000
Gymn. und 0781/91916-6123 RS
Biberach St. Blasius- Prinzbach St. Mauritius:
So.
08. März
11.15 Uhr St. Blasius
So.
12. April
11.15 Uhr St. Blasius
Nordrach St. Ulrich:
Sa.
07. März
Mädchengymnasium und
Mädchenrealschule Unserer Lieben Frau
Neues aus dem DekanatsJugendbüro
Offenburg-Kinzigtal
Filmgespräch Viva la libertà
am 6. Februar 2015
Neuer Grundkurs startet vor Ostern
Jede Menge Lach- und Sachgeschichten…
…erwarten dich auf dem Gruppenleitergrundkurs 2015
DU bist jung, motiviert, kreativ, steckst voller Überraschungen
und Ideen und bist auch manchmal ein bisschen verrückt?
DU willst neue Dinge entdecken, dich mit deinen Stärken, Visionen und deinem Glauben kennen lernen? Mit anderen
Spaß haben und etwas erleben? DU leitest eine Gruppenstunde oder möchtest damit anfangen und brauchst noch Ideen
und Inspiration? Dann bist du auf dem Gruppenleiter-Grundkurs genau richtig! Der Grundkurs besteht aus zwei Teilen:
Teil I in den Osterferien: 28. März bis 2. April 2015, St. Benedikt/Nordrach. Teil II in den Herbstferien: 1. – 6. November
2015, St. Johannes Seebach. Zwischen den Kurswochen wird
ein Projekt geplant, durchgeführt und reflektiert. Die Projektdurchführung wird je nach Projekt einen halben bis ganzen
Tag umfassen. Den Anmeldezettel und bei Fragen wendet
Euch gerne an Andis (Tel.: 0781/9250-34, andreas.bilek@
kath-dekanat-ok.de).
Politikverdrossenheit gibt es nicht nur in Deutschland. Der Regisseur Roberto Andò greift in seiner Polit-Satire von 2013 eine
reale Szene aus dem italienischen Parlament auf. Der Oppositionsführer hat keine Ausstrahlung, und als er seine Farblosigkeit erkennt, taucht er ab. Seine Partei steht plötzlich ohne
Kandidaten da. Doch dann ist sein Zwillingsbruder zur Stelle,
begeistert erst die Partei und dann das ganze Land. Der Film
»Viva la libertà« wird im italienischen Original mit deutschen
Untertiteln gezeigt.
Der Film bildet den Auftakt einer Reihe von Filmgesprächen
zum Thema »Aufrecht«, bei denen sich das Bildungszentrum
Offenburg und die Evangelische Erwachsenenbildung Ortenau
mit der Volkshochschule Offenburg engagieren.
Leitung:
Axel Eberhardt und Dott. Ivone Casotto
Termin:
Freitag, 06.02., 19:00 Uhr
Ort:
Volkshochschule Offenburg, Amand-Goegg-Str.,
Raum 102
Abendkasse: 5,00 Euro
Gemeinsame Veranstaltung von Bildungszentrum Offenburg,
Evang. Erwachsenenbildung Ortenau und VHS Offenburg.
Informationen beim Bildungszentrum Offenburg, Tel. 0781
925040, www.bildungszentrum-offenburg.de.
KJG-ler aufgepasst
Das neue KJG-Dekateam hat getagt, folgende Termine solltet
ihr in eurer Jahresplanung unbedingt berücksichtigen:
Sa. 25. Juli 2015: große KJG-Olympiade (einen Tag Aktion
und Spaß mit allen KJG-Leitern und ihren Gruppenkindern)
Sa. 28. November 2015: KJG-DekanatsKonferenz (ihr wählt
euer Deka-Team und bestimmt die Zukunft der KJG im Dekanat mit). Außerdem macht das KJG-Dekateam nochmal aufmerksam auf Heldenwelten: Gemeinsam mit 1.000 KJGlerinnern und KJGlern erlebst du auf der Insel Reichenau am Bodensee vier Tage voller Action, Spaß und vielen netten Menschen. Das Zeltlager in XXL-Format erwartet dich mit interessanten Workshops, Planspiel, Livebands, coolem Gottesdienst
und vielem mehr. Also verpasse auf keinen Fall HELDENWELTEN – die Großveranstaltung der KJG im Diözesanverband Freiburg. Auch wir vom Jugendbüro werden bei HeldenWelten am Start sein und freuen uns, als KJG-Dekanat mit
ganz vielen von euch glänzen zu können.
Ergreift die Gelegenheit beim Schopf mit euren Gruppenkindern und/oder der Leiterrunde ein richtig gigantisches KJGEvent zu erleben. Bei Fragen wendet Euch ans Dekanatsjugendbüro.
Die Taufgespräche mit den Tauffamilien und dem Taufspender finden nach jeweiliger Absprache statt.
Anmeldung im jeweiligen Pfarrbüro zu den Bürozeiten,
mindestens 3 Wochen vor dem Tauftermin.
Ü b e r r e g i o n a l e Ve r a n s t a l t u n g e n
28
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
Minikongress vom 13. – 15. März 2015
Minis aufgepasst: vom 13.-15. März 2015 findet der Ministrantenkongress der Fachstelle Ministranten in der Heimschule
Lender in Sasbach (im Nachbardekanat Acher-Renchtal) statt!
Bei Minikongress stehen Folgende Fragen im Mittelpunkt:
• Wie bleibt Miniarbeit attraktiv für Kinder und Jugendliche?
• Welche Unterstützung brauchen Ministrantinnen und Ministranten vor Ort?
• Was müssen wir verändern, damit es auch zukünftig noch
Minis gibt?
Ziel ist es Antworten zu finden und natürlich ein cooles Wochenende zu verbringen! Teilnehmen können alle Oberminis/Minis mit Verantwortung in Pfarrei/Seelsorgeeinheit/
Dekanat aus der Erzdiözese Freiburg ab 14 Jahren. Kosten:
40 Euro.
Alle Infos, sowie die Möglichkeit Euch anzumelden, findet
Ihr unter: http://www.mehr-als-messdiener.de/html/minikongress_2015.html?t=a6418116a458c44d4c96bae54364e821&tto
=42b055da.
Adresse:
Klosterstraße 1, 77736 Zell a. H.
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 0
Fax
0 78 35 / 63 89 – 50
e-Mail zell@kapuziner.org
Internet www.kapuziner.org
Klosterpforte:
Öffnungszeiten 8.30 – 11.30 Uhr
14.00 – 17.30 Uhr
19.00 – 20.30 Uhr
Guardian:
P. Richard Dutkowiak
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 10
e-Mail richard.dutkowiak@kapuziner.org
Wallfahrt:
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 0
e-Mail wallfahrt.zell@kapuziner.org
Haus der Begegnung: P. Richard Dutkowiak
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 18
Fax
0 78 35 / 63 89 – 40
e-Mail hdb.zell@kapuziner.org
Kapuzinerkloster
und Wallfahrtskirche
Gottesdienste
Sonntag:
8.00 Uhr und 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Predigt.
Montag – Fest der Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess)
Dienstag, Donnerstag, Freitag:
7.10 Uhr Laudes (Morgenlob). 7.30 Uhr Eucharistiefeier.
Mittwoch:
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Vesper (Abendlob) als Konventmesse der Brüder Kapuziner.
Donnerstag:
18.00 Uhr Eucharistisches Abendlob mit dem Gebet um Geistliche Berufe.
Freitag:
7.30 Uhr Eucharistiefeier mit sakramentalem Segen
Samstag:
9.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt
und sakramentalem Segen.
Täglich: 17.00 Uhr Rosenkranzgebet (mittwochs 17.30 Uhr).
Das Mittagsgebet und die Vesper beten die Brüder im Chor
des Klosters. Während dieser Zeiten 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr können keine Telefonanrufe
entgegengenommen werden.
Beichtgelegenheit:
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 16.30 Uhr.
Samstag auch: 8.00 bis 9.00 und 10.00 bis 11.30 Uhr.
Beichtgespräche und »normale« Beichten können auch telefonisch vereinbart werden.
Fest der Darstellung des Herrn
(Mariä Lichtmess)
Am Montag, dem 2. Februar, feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess). Dazu laden wir
ganz herzlich ein! Die Eucharistiefeiern sind um 7.30 Uhr,
9.30 Uhr als Festamt. Die Festpredigt hält Pfarrer Bonaventura Gerner. Beichtgelegenheit ist ab 7.00 Uhr und
zwischen den Heiligen Messen.
Um 14.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet in den Anliegen der Wallfahrer. Festandacht mit Segnung der Andachtsgegenstände und sakramentalem Segen ist um
15.00 Uhr. In allen Gottesdiensten werden die Kerzen geweiht! Nach der Andacht wird der Blasius-Segen erteilt.
Adresse:
Pfarrhofgraben 3, 77736 Zell a. H.
Telefon 0 78 35 / 63 58 – 0
Fax
0 78 35 / 63 58 – 14
e-Mail
pfarrei.zell@se-zell.de
Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 9.00 – 11.00 Uhr
Di. und Mi. 15.00 – 17.00 Uhr
Seelsorge: Pfr. Bonaventura Gerner, Leiter SE
Telefon 0 78 35 / 63 58 – 12
e-Mail
bonaventura.gerner@se-zell.de
Br. Pirmin Heppner, Diakon
Tel. im Pfarrhaus: 0 78 35 / 63 58 – 13
Tel. im Kloster:
0 78 35 / 63 89 – 26
Mo., Di. u. Do.: 9 – 11 Uhr
e-mail: pirmin.heppner@se-zell.de
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
Kath. Kirchengemeinde
St. Symphorian Zell a. H.
29
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
T e r m i n e / Ve r a n s t a l t u n g e n
Go t tes dienst e Z el l a. H .
vom 31. Januar bis 8. Februar 2015
Samstag, 31. Januar –
Hl. Johannes Bosco, Priester, Ordensgründer
Pfarrkirche:
19.00 Uhr Taize-Gebet zum Thema »Jesus,
du bist da«.
Wallfahrtskirche: 09.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt und sakramentalem Segen.
Sonntag, 1. Februar – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen
und Kerzenweihe für die Gemeinden der Seelsorgeeinheit.
Wallfahrtskirche: 08.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. August u. Frieda Müller,
Schottenhöfe).
19.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Luitgart Damm u. Tochter
Ariane sowie Maria u. Walter
Heizmann).
Kirnbach:
13.30 Uhr Rosenkranz.
Montag, 2. Februar – Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess)
Wallfahrtskirche: 07.30 Uhr Eucharistiefeier m. Kerzenweihe.
– Großer Wallfahrtstag – Beichtgelegenheiten: von 7.00 –
7.30 Uhr, von 8.30 – 9.00 Uhr sowie von 10.30 – 11.00 Uhr.
09.30 Uhr Eucharistiefeier: Hochamt mit
Kerzenweihe.
14.30 Uhr Rosenkranz in den Anliegen der
Wallfahrer.
15.00 Uhr Festandacht mit Blasiussegen.
Kein Abendgottesdienst.
Kapelle ehem.
Krankenhaus:
15.15 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier.
Dienstag, 3. Februar
Wallfahrtskirche: 07.10 Uhr Laudes.
07.30 Uhr Eucharistiefeier.
Mittwoch, 4. Februar
Pfarrkirche:
Kein Schülergottesdienst.
18.00 Uhr Bußgottesdienst für die Erstkommunionkinder.
Wallfahrtskirche: 18.00 Uhr Vesper u. Eucharistiefeier.
Donnerstag, 5. Februar
Wallfahrtskirche: 07.10 Uhr
07.30 Uhr
18.00 Uhr
Unterentersbach: 18.30 Uhr
Laudes.
Eucharistiefeier.
Eucharistisches Abendlob.
Eucharistiefeier.
Mo., 20.00 Uhr: Kirchenchorprobe in der Pfarrkirche.
20.00 Uhr: Junge Frauen: Spieleabend im Pfarrheim/
Gruppenraum.
Mi., 15.00 Uhr: Seniorenfasend im Pfarrheim.
19.30 Uhr: Junge Frauengruppe:
Probe im Meditationsraum.
Fr., 19.30 Uhr: Joy&Fun-Chorus: Probe im Pfarrheim
20.00 Uhr: Bibelkreis im Pfarrheim/Gruppenraum.
Krankenkommunion
Am ersten Dienstag im Monat werden in unserer Pfarrgemeinde wieder in gewohnter Weise die Krankenkommunionen gespendet. Kranke und alte Gemeindemitglieder, die bisher
noch keine Krankenkommunion zu Haus gespendet bekommen, dies jedoch wünschen, da der Kirchgang nicht mehr
möglich ist, melden sich bitte im Pfarrbüro zu den Bürozeiten,
Tel. 6358-0.
Taizé-Gebet in der katholischen Kirche in Zell a. H.
In der Katholischen Kirche Zell findet am Samstag,
den 31. Januar, um 19.00 Uhr ein Abendgebet in
ganz besonderer Atmosphäre statt. Der ursprünglich
dafür vorgesehene Termin (am 7.02.) muss aus organisatorischen Gründen ausfallen!
Es treffen sich Menschen aller Konfessionen zum Taizé-Gebet,
das Thema des Abends lautet: »Jesus, du bist da«. Herzliche
Einladung an alle Interessierten.
Närrischer Familiengottesdienst zur Fasend
Am Sonntag, den 8. Februar, laden wir alle Familien herzlich zu einem Familiengottesdienst zur
Fasend ein. Dieser Familiengottesdienst wird
vom Familiengottesdienstteam als Wortgottesdienst gestaltet. Die Kinder dürfen verkleidet
kommen.
Auf Euer Kommen freuen sich das Familiengottesdienstteam
und Br. Pirmin. Am Nachmittag um 17.00 Uhr findet dann die
Pfarrfasend im Pfarrheim statt.
Altenwerk Zell: Seniorenfasend
Am Mittwoch, 4. Februar, 14.00 Uhr sind alle Seniorinnen und Senioren zur Seniorenfasend im
Pfarrheim »St. Symphorian« herzlich eingeladen.
Lassen Sie sich unter dem Motto »Mir Seniore sin noch fit, mir
feiere die 5. Johreszit« mit einem närrisch bunten Programm
überraschen!
Freitag, 6. Februar – Herz-Jesu-Freitag
Wallfahrtskirche: 07.10 Uhr Laudes.
07.30 Uhr Eucharistiefeier.
Altersheim:
10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aussetzung
und Blasiussegen.
15.00 Uhr Anbetungsstunde.
Samstag, 7. Februar – Herz-Mariä-Samstag
Pfarrkirche:
19.00 Uhr Vorabend-Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Friedrich Benz
u. verst. Angeh.).
Wallfahrtskirche: 09.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt und sakramentalem Segen (Gebetsgedenken für Frau Willmann, Frau
Brucher u. Frau Schäfer, bestellt
von der Franziskanischen Gemeinschaft.
Sonntag, 8. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
10.30 Uhr Familien-Wortgottesdienst zur
Fasend, die Kinder dürfen verkleidet kommen.
Wallfahrtskirche: 08.00 Uhr Eucharistiefeier.
19.00 Uhr Eucharistiefeier.
Kirnbach:
13.30 Uhr Rosenkranz.
Kinderfasnacht der Kommunionkinder Zell
Am Montag, den 9. Februar 2015, findet von 15.00 – 17.00 Uhr
im Pfarrheim St. Symphorian die Kinderfasnacht der Kommunionkinder aus Zell, Unterharmersbach, Ober- und Unterentersbach statt.
30
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
Öffnungszeiten des Pfarrbüros Zell
zu wagen. Der Kalender ist ab sofort im Pfarrbüro Zell für
3,00 Euro erhältlich.
Ihr liebe Narre un au andere Litt –
s’isch mol wieder Fasendszit
s’Pfarrbüro isch a paar Dag zue
über Fasend hen au mir noch ebbis anders z’due
vom Schmutzige Dunschdig bis zum 20.02. sin mir net do
in dringende Fäll rufe bi de Kapuziner im Kloschter o
under Tel. 6389-0 isch immer ebber dert
und die Pfort’ isch au über’d Fasend net versperrt.
Neues am Schriftenstand
Haus »La Verna«, Gengenbach
Jahresprogramm 2015
Frauenreferat Erzdiözese Freiburg Jahresprogramm 2015
Beichtzeiten Wallfahrtskirche:
Siehe »Wallfahrtskirche/Kapuzinerkloster«.
Kinder und Jugend
Fastenkalender 2015
Der MISEREOR-Fastenkalender begleitet
Sie auch in diesem Jahr mit wertvollen Impulsen durch die 48 Tage der Fastenzeit.
48 Tage Seitenwechsel
Was ist mir wichtig? Worüber staune ich?
Wo lasse ich mich vom Leben anderer berühren? Der MISEREOR-Fastenkalender
soll dazu anregen, das eigene Leben neu zu entdecken, den
Blick für die Eine Welt zu weiten und österliche Veränderung
Arche Noah – Zeller Krabbelkinder an Bord
Treffen der Ökumenischen Krabbelgruppen:
– im Katholischen Pfarrhaus (Hintereingang):
• Krabbelmäuse:
mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr
• Schneckengruppe: donnerstags 9.30 – 11.00 Uhr
– im Evangelischen Pfarrheim:
• Raupengruppe:
dienstags
9.30 – 11.00 Uhr
• Igelgruppe:
mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr
Adresse:
Pfarrbüro:
Seelsorge und
Kurseelsorge:
Kath. Kirchengemeinde
St. Ulrich Nordrach
Sonntag, 8.02.
Pfarrkirche:
G ot te sdien ste N o rd ra c h
vom 31. Januar bis 8. Februar 2015
Samstag, 31.01.
Sonntag, 1.02.
Pfarrkirche:
4. Sonntag im Jahreskreis
Keine Vorabendmesse in der Kapelle Kolonie.
19.30 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarrgemeinde mit Kerzenweihe und
Blasiussegen
(Gebetsgedenken
für Zäzilia u. Otto Boschert, Berta
u. Gallus Bitsch; für Ludwig u.
Theresia Boschert).
Samstag, 7.02.
5. Sonntag im Jahreskreis
Kapelle Kolonie: 18.30 Uhr Eucharistiefeier (Vorabend) (Gebetsgedenken für Josef Boschert
u. Sohn Heinz).
Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
19.30 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarrgemeinde (Gebetsgedenken für Katharina, Luise u. Oskar Hoferer
u. verstorbene Angehörige/gestifteter Jahrtag; für Johanna u.
Paulina Huber, Albin u. Luise
Schultheiß u. verst. Angeh.).
Wi r g e d e n ke n de r To t e n de r Wo c h e
04.02.96
04.02.10
05.02.98
Donnerstag, 5.02.
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Schülerwortgottesdienst mit Blasiussegen.
Freitag, 6.02. – Herz-Jesu-Freitag
Nachmittags Krankenkommunion zu den üblichen Zeiten
Winkelwaldklinik: 10.30 Uhr Wortgottesdienst mit Krankenkommunion.
Pfarrkirche:
18.00 Uhr Fatima-Rosenkranz.
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aussetzung
(Gebetsgedenken für Stefan Riehle verst. Eltern u. Geschwister; für
Theresia Neumayer, Hedwig Lehmann u. verstorbene Angehörige;
für Franz u. Karolina Nock u. verstorbene Angehörige; für Paulina
Spinner geb. Armbruster/gest.
Jahrtag).
Im Dorf 22, 77787 Nordrach
Telefon 0 78 38 / 9 58 11
Fax
0 78 38 / 14 65
e-Mail pfarrei.nordrach@se-zell.de
Öffnungszeiten: Mo. und Do. geschlossen!
Di., Fr. 10.15 – 12.15 Uhr
Mi. 15.30 – 17.30 Uhr
Pfarrer Andreas Kimmig
Franz Nock
Paulina Spinner geb. Armbruster
T e r m i n e u n d Ve r a n s t a l t u n g e n
(wenn nicht anders vermerkt im Pfarrheim)
Ministrantengruppenstunde im Pfarrheim:
Nächste Gruppenstunde für alle Minis ist am Freitag, 6. Februar 2015, um 15.30 Uhr.
Eltern-Kind-Gruppe:
für Eltern mit Kindern bis zu 3 Jahren
1. Gruppe im Jugend-Eckraum des Pfarrheims
dienstags 9.15 – 11.00 Uhr
Nähere Info bei Ines Eisenmann, Tel. 955553.
2. Gruppe im Turnraum des Kindergartens
dienstags 15.00 – 17.00 Uhr
Nähere Info bei Daniela Manz, Tel. 07835/2720910.
Kath. öffentliche Bücherei im Pfarrheim:
Geöffnet: Sonntag, von 10.30 – 11.30 Uhr.
Dienstag, von 16.00 – 17.30 Uhr. Die Ausleihe ist kostenlos!
31
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
Adresse:
Dorf 44, 77784 Oberharmersbach
Telefon 0 78 37 / 2 33
Fax
0 78 37 / 16 39
e-Mail
pfarrei.oberharmersbach@se-zell.de
Internet www.se-zell.de
Pfarrbüro: Öffnungszeiten: Mo. 15.30 – 17.30 Uhr
Di. und Fr. 9.00 – 11.00 Uhr
Seelsorge: Gemeindereferentin Judith Müller
Telefon 0 78 37 / 9 25 96 01 (Büro)
0 78 37 / 92 25 19 (Privat)
e-Mail
judith.mueller@se-zell.de
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
Kath. Kirchengemeinde
St. Gallus Oberharmersbach
Freitag, 6.02. – Herz-Jesu-Freitag
09.00 Uhr Krankenkommunion.
Pfarrkirche:
18.00 Uhr Rosenkranz.
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Eucharistiefeier als Herz-JesuAmt (Gebetsgedenken f. Wendelin Gutmann, leb. u. verst. Angeh.; f. Brunhilde Mayer, leb. u.
verst. Angeh.), anschl. eucharistische Anbetung bis 20.00 Uhr.
Guter Gott,
du hast uns deine Nähe und Liebe geschenkt
durch Jesus,
der gekommen ist,
um unsere Welt
mit Licht und Hoffnung zu erfüllen.
Mit seinem Licht im Herzen
können wir die Welt dort heller machen,
wo wir leben.
Wir danken dir durch Jesus, unseren Freund,
der das Licht der Welt ist.
Amen.
Samstag, 7.02. – Vorabend – 5. Sonntag im Jahreskreis
Kein Gottesdienst.
Sonntag, 8.02. – 5. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
09.00 Uhr Rosenkranz.
Pfarrkirche:
09.30 Uhr Eucharistiefeier als Familiengottesdienst zur Fasend – mitgest.
durch die Bärenzunftjugend. Die
Kinder dürfen verkleidet zum
Gottesdienst kommen.
Pfarrkirche:
10.45 Uhr Tauffeier des Kindes Ronja Maria
(Eltern: Kathrin und Christian
Bildstein, Nordrach).
Mariahilf-Kapelle: 14.00 Uhr Rosenkranz für Priester- u. Ordensberufe.
Liebe Gemeinde,
am 2. Februar feiern wir das Fest »Darstellung Jesu im Tempel«. Früher auch bekannt unter Mariä Lichtmess. Beten wir
gemeinsam darum, dass Gottes Licht aufscheint in allen
Dunkelheiten und Widrigkeiten des Lebens und dass wir alle
wenigstens einen Funken Hoffnung in uns tragen.
Eine lichterfüllte Woche
Judith Müller
Go tte s di e ns te Ob e r ha r me r s b a c h
W i r g e d e n ke n d e r T o t e n d e r W o c h e
vom 31. Januar bis 8. Februar 2015
01.02.2008
02.02.1997
02.02.2006
02.02.2007
03.02.1996
03.02.2012
04.02.2001
04.02.2001
04.02.2006
05.02.2003
07.02.2001
07.02.2005
07.02.2009
Samstag, 31.01. – Vorabend – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Rosenkranz.
Pfarrkirche:
19.00 Uhr Vorabend – Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Maria Isenmann
geb. Schwarz/1. Jahresgedächtnis; f. Hubert Lehmann u. Enkelin Beate Hug).
Sonntag, 1.02. – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
10.00 Uhr Familien-Wortgottesdienst für
Kinder im Krabbel-/Kindergartenalter zum Thema »Elmar der
bunte Elefant«.
Mariahilf-Kapelle: 14.00 Uhr Rosenkranz für Priester- u. Ordensberufe – anschl. Anbetung
und eucharistischer Segen.
Montag, 2.02. – Darstellung des Herrn (Lichtmess)
Kein Gottesdienst.
Dienstag, 3.02.
Mariahilf-Kapelle: 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen.
Mittwoch, 4.02.
Pfarrzentrum: 07.30 Uhr Schülerwortgottesdienst.
Haus
Maria Frieden: 18.30 Uhr Konventmesse.
Johanna Huber, led.
Emma Schilli geb. Geiger
Wilhelm Lehmann, Holdersbach
Hermann Ficht
Karl Heptig, Almengrund
Daniela Brauer geb. Huber
Erwin Brucher
Heinrich Heptig
Inge Isenmann, led.
Ernst Spors
Erika Lindstädt geb. Schwarz
Brunhilde Mayer, led.
Elisabeth Kornmayer geb. Schnaiter
Fu nd s ac h e n
Beim Winterbrunch blieb ein schwarzer Mantel mit Schal hängen. Dieser kann zu den Bürozeiten im Pfarramt abgeholt werden.
N a c hr i c hte n
Herzliche Einladung zur Kinderkirche für
Kinder im Krabbel-/Kindergartenalter
Donnerstag, 5.02.
Haus St. Klara: 08.00 Uhr Konventmesse.
Pfarrhaus:
15.00 Uhr Rosenkranz im Anliegen um
geistliche Berufe
Pfarrhaus:
15.30 Uhr Eucharistische Anbetung.
32
am 1. Februar 2015 von 10.00 – 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche Oberharmersbach Thema: »Elmar,
der bunte Elefant«.
Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Gottesdienstbesucher.
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 30. Januar 2015
Meditatives Tanzen
Erstkommunion:
Am Mittwoch, den 4.02.2015, um 20.00 Uhr findet wieder unser nächstes meditatives Tanzen im Pfarrzentrum in Oberharmersbach statt. Mitmachen kann jeder, ob jung oder alt, der
Freude an Musik und Bewegung in Gemeinschaft hat.
Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Über viele Mittanzende
würden wir uns sehr freuen
Am Mittwoch, 4.02. um 20.00 Uhr, findet im Pfarrhaus das
nächste Begleitertreffen statt.
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst zur Fasend
Krabbelgruppe:
Donnerstag, 9.30 – 11.00 Uhr, Pfarrzentrum, für Kinder von
6 Mon. – 3 Jahre – Nähere Infos und Anmeldung bei Nicole
Lehmann, Tel. 922940.
Seniorengymnastik:
Am Sonntag, 8.02.2015, um 9.30 Uhr laden wir wieder zu einem
bunten Familiengottesdienst zur Fasend in die Pfarrkirche ein.
Die Kinder dürfen gerne verkleidet zum Gottesdienst kommen.
Vorbereitet wird er von der Bärenzunftjugend und Kommunionkindern. Wir freuen uns auf viele kleine und große Narren.
Mittwoch, 15.00 Uhr, Pfarrzentrum.
Fasendgottesdienst:
Probe für den Gottesdienst ist am Samstag, 7.02.2015, um
9.30 Uhr in der Pfarrkirche.
T e r m i n e / Ve r a n s t a l t u n g e n
Ko l l e k t e n
Kath. öffentliche Bücherei St. Gallus:
Die Gallus-Kollekte erbrachte den Betrag von 122,99 Euro.
Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott.
Bücherausgabe: Sonntag, 10.30 – 11.30 Uhr, im Pfarrhaus.
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 18.00 – 19.00 Uhr.
Kath. Kirchengemeinden
St. Blasius Biberach
St. Mauritius Prinzbach
Adresse:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Friedenstraße 28, 77781 Biberach
07835/3347
07835/549974
pfarrei.biberach@se-zell.de
Pfarrbüro:
Öffnungszeiten
Mo.: 9.00 – 11.00 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr
Di. u. Fr.: 9.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag geschlossen!
Seelsorge:
Gemeindereferent Markus Kaupp-Herdick,
Telefon: 07835/549975
e-mail: markus.kaupp-herdick@se-zell.de
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger siehe
unter Seelsorgeeinheit Zell a.H.
weihe. Gebetsgedenken für Ernst
Ette; für Luitgard Reichle und Elisabeth Schäfer; für Ilse und Reinhard Ette und Sohn Gerhard; für
einen lieben Verstorbenen sowie
verstorbene Angehörige.
10.00 Uhr: Kinderwortgottesdienst im Chorsaal.
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Got te sdie nste Bibe r ac h
u nd Prinzba ch
vom 31. Januar bis 8. Februar 2015
Samstag, 31. Januar 2015 –
Vorabend zum 4. Sonntag im Jahreskreis
Biberach:
19.00 Uhr: Eucharistiefeier. Gebetsgedenken für Josef Rißler.
Sonntag, 1. Februar 2015 – 4. Sonntag im Jahreskreis
Prinzbach:
10.00 Uhr: Eucharistiefeier der Gemeinde
mit Blasiussegen und Kerzenweihe.
Biberach:
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Montag, 2. Februar 2015 –
Darstellung des Herrn (Lichtmess) – Fest –
Prinzbach:
18.30 Uhr: Eucharistiefeier.
Dienstag, 3. Februar 2015 – Hl. Blasius
Biberach:
07.45 Uhr: Wortgottesdienst für Schüler mit
Blasiussegen.
Donnerstag, 5. Februar 2015 –
Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrerin in Catania
Biberach:
18.00 Uhr: Rosenkranz.
18.30 Uhr: Eucharistiefeier. 2. Gedächtnis
für Egon Gissler.
Freitag, 6. Februar 2015 – Hl. Paul Miki u. Gefährten
Herz-Jesu-Freitag
Biberach:
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Sonntag, 8. Februar 2015 – 5. Sonntag im Jahreskreis
Biberach:
10.00 Uhr: Eucharistiefeier der Gemeinde
mit Blasiussegen und Kerzen-
Kollekten und Sammlungen des Jahres 2014
Die Kollekten und Sammlungen des Jahres 2014 erbrachten in
Biberach und Prinzbach zusammen einen Betrag in Höhe von
6.249,23 Euro.
Afrika Kollekte
213,75 €
Kollekte zum Tag der Sozialstation
358,70 €
Misereor Kollekte
866,39 €
Kollekte für das Heilige Land
244,71 €
Diasporaopfer der Erstkommunionkinder
248,09 €
Katholikentagskollekte
80,13 €
Renovabis Kollekte
385,45 €
Kollekte für den Heiligen Vater
67,59 €
Kollekte »Welttag der Kommunikationsmittel«
58,93 €
Große Caritas Kollekte
201,04 €
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa
375,26 €
Diaspora Kollekte
194,21 €
Adveniat Kollekte
2.344,69 €
Weltmissionstag der Kinder
336,42 €
Diasporaopfer der Firmlinge
182,57 €
Kollekte für die Flüchtlinge
91,30 €
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen allen, die Sie im
vergangenen Jahr mitgeholfen haben, dass unsere Gemeinden
über die verschiedenen Hilfsaktionen Not leidenden Menschen in aller Welt helfen konnten.
33
KIRCHLICHE NACHRICHTEN · Freitag, 30. Januar 2015
Liebe Kinder und Jugendliche,
unsere nächsten Probetermine sind am:
11. Februar, 25. Februar, 11. März, 25. März,
15. April und 29. April, jeweils von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr in
der Arche Noah. Bitte bei uns abmelden, falls jemand weiß,
dass er nicht kommen kann. Wir freuen uns auf euch!
Ilka Heizmann und Tina Huber
Katholische Frauengemeinschaft
»Frauefasend« am Mittwoch, 4. Februar 2015. Motto: »Ihr derfe moche, was ihr welle. Hauptsach närrisch!« Für
Esse un Trinke sorgt das kfd-Catering. Beginn: 19.00 Uhr im
Das kfd-Team
Chorsaal.
für Kindergartenkinder.
Thema: Gott liebt das Lachen.
Wann: Sonntag, 8. Februar
2015, 10.00 Uhr.
Wo: Chorsaal.
!!! Die Kinder dürfen gerne
verkleidet kommen !!!
Wir freuen uns auf Euer Kommen. Das Vorbereitungsteam
Kerstin Fauser, Stephanie Ringwald, Markus Kaupp-Herdick
Biberach St. Blasius
Voranzeige: Weltgebetstag der Frauen
Im Altenwerk do isch was los
Do isch die Fasent riesengroß
Gefeiert wird ob jung oder alt
Kommet her und sehet halt.
Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr im Chorsaal.
Thema: »Begreift ihr meine Liebe?«
Frauen von den Bahamas haben diesen Wortgottesdienst vorbereitet. Dazu sind Frauen aller Konfessionen eingeDas kfd-Team
laden.
Das Motto:
Ob tierisch, Zirkus oder märchenhaft,
Die Hauptsach isch, es wird viel gelacht.
Vortrag: »Das Bonifatiuswerk –
Hilfswerk des Glaubens«
Am Dienstag, 10.02.2015, um 14.00 Uhr
sind die »Alten« auf der richtigen Spur.
Nöte wie Armut, Hunger und Krieg sind augenfällig.
Weniger offensichtlich ist die Not des Alleinseins
mit dem Glauben. Dieser Not versucht das Bonifatiuswerk der
deutschen Katholiken entgegenzuwirken. Das Hilfswerk und
seine Initiativen werden vorgestellt.
Termin:
Dienstag, 10. Februar 2015, 19.30 Uhr.
Ort:
Pfarrheim, Steinach.
Referent:
Niklas Wagner, Redakteur im Bonifatiuswerk
Paderborn
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist
Örtl. Leiter, Konrad Dold
frei. Spenden erbeten.
Gemeinde Jesu lädt ein
Die »Gemeinde Jesu« lädt am Sonntag, 1. Februar 2015,
zum Gottesdienst ein. Er findet um 10 Uhr im Kultur- und
Herzlich willkommen im Chorsaal
beim närrischen »Altenwerkball«
Gäste sind bei uns ganz herzlich willkommen.
Agnes Bihrer
Resle Vögele
Ruth Champion
Bitte beachten Sie auch die Nachrichten
unter der Rubrik »Seelsorgeeinheit«.
Vereinszentrum (kleiner Saal) statt. Außerdem werden jeden
Donnerstag Bibel- und Gebetsabende abgehalten. Treffpunkt
ist um 20 Uhr in der Zeller Straße 30 in Zell-Unterentersbach.
Nähere Informationen bei Elke Baumann (Tel. 07835/1884).
Pfarrbüro:
Kirchstraße 14 b, 77736 Zell a. H.
Seelsorger: Pfarrer Reinhard Monninger
Sekretärin:
Kerstin Räpple
Telefon:
0 78 35 – 30 83, Fax: 0 78 35 – 54 97 86
E-Mail:
evang-pfarramt-zell@t-online.de
Homepage: www.eki-zell.de
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstags, mittwochs u. freitags von 9.00
bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 bis
10.30 Uhr und nach Vereinbarung.
Außerhalb dieser Zeiten freuen wir uns über Ihre Nachricht
auf dem Anrufbeantworter u. rufen baldmöglichst zurück.
Evang. Kirchengemeinde Zell a.H.
Gedanken zum Wochenspruch:
große Bedeutung. Sie bildet die wahren Größenverhältnisse von
Gott und Mensch ab. Wer vor Gott kniet, der anerkennt seine Begrenztheit und macht Gott ganz groß. Wer sich vor Gott beugt,
der bekennt sich zu dem, der Gebeugte in Händen hält und sie
aufrichtet. Diese Gebetshaltung, die wir vom Propheten Daniel
lernen können, drückt tiefes Vertrauen und Hoffnung aus – mitten im Alltag, bei der Arbeit und in der Freizeit. Die Mitmenschen
werden unsere Geborgenheit und unsere Gelassenheit merken
und aufatmen.
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit
(Daniel 9,18)
Warum fällt uns das Beten oft so schwer? Ist es die fehlende Zeit?
Sind es die mangelnden »Erfolge« unserer Gebete. Ist es die gebeugte Haltung – dieses »Liegen vor Gott«? Die Gebetshaltung
lässt tief blicken! Wir glauben, dass diese Gebetshaltung als Vorleistung und als Menschenwerk bei Gott letztlich nicht notwendig
ist. Und doch hat diese innige Gebetshaltung für uns selbst eine
Ihr Reinhard Monninger
34
KIRCHLICHE NACHRICHTEN · Freitag, 30. Januar 2015
Freitag, 30. Januar, 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr:
KIGODINA Kindergottesdienstnachmittag im Evangelischen Gemeindesaal. Zum Nachmittag mit Spielprogramm, einer biblischen Geschichte und einer Kleinigkeit zu Essen und Trinken sind
alle Kinder von 5 bis 12 Jahren herzlich eingeladen.
Freitag, 30. Januar, 19.30 Uhr:
Ökumenischer Singkreis »Fermate«.
Samstag, 31. Januar, 19.00 Uhr:
Taizé-Gebet in der Katholischen Kirche Zell am Harmersbach.
In der Katholischen Kirche Zell findet am Samstag, den 31. Januar
um 19.00 Uhr ein Abendgebet in ganz besonderer Atmosphäre
statt. Der ursprünglich dafür vorgesehene Termin (am 07.02.)
muss aus organisatorischen Gründen ausfallen!
Es treffen sich Menschen aller Konfessionen zum Taizé-Gebet, das
Thema des Abends lautet: »Jesus, du bist da«. Eine herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten.
Gemeindesaal. Bei Kaffee und Kuchen geht es um »Schokolade für
die Seele«, die Jahreslosung 2015 und andere kostbare Worte, die
uns zeitlebens begleiten.
Mittwoch, 4. Februar, 16.00 Uhr:
Konfirmandenunterricht im Evangelischen Gemeindesaal.
Freitag, 6. Februar, 19.30 Uhr:
Ökumenischer Singkreis »Fermate«.
Bekanntmachung der Evangelischen
Kirchengemeinde Zell am Harmersbach
Der Haushaltsplan der Evangelischen Kirchengemeinde für
2014 und 2015 und die Jahresrechnung der Kirchengemeinde
für 2013 sind zwei Wochen, nämlich vom 9. bis einschließlich
23. Februar, zur Einsichtnahme der Gemeindeglieder im Pfarrbüro, Kirchstraße 14 b in Zell, ausgelegt. Sollten Sie außerhalb
der Öffnungszeiten des Pfarrbüros Einsicht nehmen wollen,
bitten wir um telefonische Terminabsprache.
Sonntag, 1. Februar, 10.00 Uhr:
Gottesdienst und Abendmahl (Pfarrer Monninger).
Montag, 2. Februar, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr:
Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag im Evangelischen
Neuapostolische Kirche Süddeutschland
Sonntag, 1.2. Gottesdienst mit Bischof Kaltschmitt in Offen09.30 Uhr
burg, Glaserstraße 1.
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich willkommen!
Weitere Auskünfte erteilt: Gemeindevorsteher Pr. J. Herr-
mann, Tel. 07835 3525, R. Standke, Tel. 07835 547730 od. Di.
Markus Steiner, Tel. 07835 4510410.
Informationen über die Neuapostolische Kirche Süddeutschland im Internet: http://www.nak-sued.de & http://cms.nakoffenburg.de/Gengenbach.14054.0.html.
Versammlung Haslach
Günther Heiss, Steinacherstraße 11,
77716 Haslach
Jehovas Zeugen im Internet: www.Jehovaszeugen.de
Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach
Samstag, 31. Januar 2015
18.00 Uhr: Biblischer Vortrag. Thema: »Wie wirkt sich Gottes
Königreich auf uns aus?« – Matthäusevangelium 7:21.
18.40 Uhr: Wachtturm-Bibelstudium. Thema: »Jetzt ... seid ihr
Gottes Volk« – 1. Petrus 2:0.
Mittwoch, 4. Februar 2015
19.00 Uhr: Bibelkurs wie man Jehova näherkommen kann.
Thema: »Gottes Weisheit und das heilige Geheimnis« – Ephe-
ser 3:8 – 10.
19.40 Uhr: Theokratische Predigtdienstschule. Besprechung
biblischer Themen und fortlaufender Kurs im Vermitteln der
biblischen Botschaft.
Diese Zusammenkünfte werden im Königreichssaal in Hausach, Barbarastraße 22, durchgeführt. Interessierte Personen
sind herzlich eingeladen. Jehovas Zeugen in Haslach: Tel.
07832/3232, Internet: www.jw.org.
drk-blutspende.de
35
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
Autor
Документ
Kategorie
Seele and Geist
Seitenansichten
7
Dateigröße
2 308 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden