close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Amtsblatt - Biberach, Baden

EinbettenHerunterladen
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
<ZbZ^cYZ,,,-&7^WZgVX]$7VYZc!=VjeihigV›Z',
IZaZ[dc % ,- (*$+( +*"%
IZaZ[Vm % ,- (*$+( +*"'%
:"BV^a/ gVi]Vjh5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
>ciZgcZi/ lll#W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZgbZ^hiZg^c
9Vc^ZaVEVaZiiV IZa#+( +*"&%
YVc^ZaV#eVaZiiV5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
HZ`gZiVg^Vi
8]g^hi^cZL^ZaVcY IZa#+(+*"&'kdgb#
X]g^hi^cZ#l^ZaVcY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
9dgdi]ZZBdaa IZa#+( +*"&.
Ydgdi]ZZ#bdaa5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
?jVcV@^ZcoaZIZa#+(+*"()kdgb#
_jVcV#`^ZcoaZ5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZghZgk^XZ$7VjZc BVii]^Vh7ZX`Zg IZa#+( +*"(&
bVii]^Vh#WZX`Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7“g\ZghZgk^XZ ;Vm+( +* (%
=VjeiVbi!HiVcYZhVbi!GZciZ$DgYcjc\hVbi!Idjg^hi>c[d!6bihWaVii!
:^cld]cZgbZaYZVbi!EZghdcVaVjhlZ^hZ$E~hhZ!;jcYW“gd!Hdo^VaZh
GdhVa^cYZ=Zc\hiaZgIZa#+( +*"))
gdhVa^cYZ#]Zc\hiaZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8aVjY^VBdhZgkdgb#IZa#+( +*")*
XaVjY^V#bdhZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
=Z^`Z?d\Zghikdgb# IZa#+(+*")'
]Z^`Z#_d\Zghi5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
KVcZhhV7gjYZg IZa#+(+*")&
kVcZhhV#WgjYZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
HjhVccZ7g“X`cZg IZa#+(+*"&&
hjhVccZ#WgjZX`cZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7VjZc$:^ch^X]ihiZaaZ<gjcYWjX];Vm+( +* '%
>c\g^Y7Zg\Zgkdgb# IZa#+( +*"((
^c\g^Y#WZg\Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8]g^hi^cZ;^mcVX]b#IZa#+(+*"('
X]g^hi^cZ#[^m5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
;^cVcoZc;^cVcoZc!EZghdcVahiZaaZ!KZgVcaV\jc\hhiZaaZ!HiZjZgVbi!@VhhZ
I]dbVhIZj[ZaIZa#+( +*"')
i]dbVh#iZj[Za5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
BVgi^cV7VjZg IZa#+( +*"'(
bVgi^cV#WVjZg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
7^g\^iBV^Zgkdgb#IZa#+( +*"''
W^g\^i#bV^Zg5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
8VgdaVLZaaZkdgb#IZa#+( +*"'&
XVgdaV#lZaaZ5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
I:8=C>H8=:7:IG>:7:
<ZbZ^cYZWVj]d[$IZa#-& ))
LVhhZgkZghdg\jc\
dYZg“WZg=VcYn %& ,&$+ -) %* ',
WVj]d[5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
LVaYiZggVhhZcWVY
[gZ^WVY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ IZa#-) (%
;G:>L>AA><:;:J:GL:=G
;gZ^l^aa^\Z;ZjZglZ]g7^WZgVX]
;ZjZglZ]g\Zg~iZ]Vjh
7gjX]Zghig#&)V!,,,-&7^WZgVX]!
IZa#% ,- (*$+( &. &%!;Vm% ,- (*$+( &. (%!
:"BV^a/^c[d5[ZjZglZ]g"W^WZgVX]"WVYZc#YZ
;gZ^l^aa^\Z;ZjZglZ]g7^WZgVX]¸ 6Wi#Eg^coWVX]
;ZjZglZ]g\Zg~iZ]Vjh
IZa#% ,- (*$+( &- ..!;Vm% ,- (*$+( &. *-!
:"BV^a/eg^coWVX]5[ZjZglZ]g"W^WZgVX]"WVYZc#YZ
@6I=#@>C9:G<6GI:CHI#7A6H>JH
AZ^iZg^c/EZigVL^aabVcc!B“]a\VgiZchig#&!,,,-&7^WZgVX] IZa#*+ ,'
:"BV^a/`^\V#hi#WaVh^jh5dca^cZ#YZ!lll#`^\V"hi"WaVh^jh"W^WZgVX]#YZ
฀
฀
฀
y[[cjc\hoZ^iZc/
Bd#!9^#!B^#!;g# %-#(%W^h&'#&*J]g
9dccZghiV\%-#(%W^h&-#(%J]g
aVc\Zg9^ZchiaZ^hijc\hiV\
@6I=#@>C9:G<6GI:CHI#76G76G6
AZ^iZg^c/?Zhh^XV;gVco!;g^ZYZchig#)'V!,,,-&7^WZgVX] IZa#,* -(
:"BV^a/`^\V"hi#WVgWVgV5\bm#YZ!lll#`^\V"hi"WVgWVgV"W^WZgVX]#YZ
@>C9:GI6<:HHItII:;A>:<:G@>HI:<B7=
AZ^iZg^c/;gVj:YZaigVjYHZ^aZg IZa#* ), .( -;g^ZYZchig#))W!,,,-&7^WZgVX]!:"BV^a/[a^Z\Zg`^hiZ5`^cYZgoZcigjb#YZ
<GJC9H8=JA:7>7:G68=
;g^ZYZchigV›Z)'!,,,-&7^WZgVX]!IZa#/% ,- (*$,% &%!;Vm/% ,- (*$*) .' ))
edhihiZaaZ5\hW^WZgVX]#hX]jaZ#Wla#YZ
@ZgcoZ^iWZigZjjc\/@Zghi^cBZgo!IZa#% ,- (*$+ (% .. )'
A:GCO:CIGJB@>CO><I6A
>cYZg<gjcYhX]jaZ!IZa#/% ,- (*$+ (% .. )%
;DGHIG:K>:GO:AA"7>7:G68=
@aVjhE[jcYhiZ^c!@^gX]higV›Z('!,,,(+OZaaV#=#
IZa#/% ,- (*$*) ,, *(0;Vm/% ,- (*$+( %+ +%
BdW^a/%& ,*$''').')0:"BV^a/`aVjh#e[jcYhiZ^c5dgiZcVj`gZ^h#YZ
Eg^kVilVaY7^WZgVX]/ E]^a^ee<aVco!6bBVg`ieaVio&!,,,&+=VhaVX]!
IZa#%,-('$&'&%!;Vm/%,-('$.,,-)%!bdW^a%&+''*(*,)*!
:"BV^a/e]^a^ee#\aVco5dgiZcVj`gZ^h#YZ
7:O>G@HH8=DGCHI:>C;:<:G
BVg`jh@aZeebZ^Zg!7Zo^g`hhX]dgchiZ^c[Z\ZgbZ^hiZg
=Vjeihig#&%!,,,.,D]ahWVX]!IZa#/% ,- %($.' +. )*!;Vm/% ,- %($.' +. )+!
:"BV^a/bV^a5hX]dgchiZ^c[Z\Zg"`aZeebZ^Zg#YZ
HEG:8=I6<;zG76J=:GG:CJC9EA6C:G
7VjgZX]ihWZ]ŽgYZOZaaVb=VgbZghWVX]
?ZYZcB^iildX]cVX]iZaZ[dc^hX]ZgKdgVcbZaYjc\ IZa#/% ,- (*$+( +."))
7VjgZX]ihVbi!:"BV^a/WVjgZX]ihVbi5oZaa#YZdYZg
hX]cZ^YZg5oZaa#YZ^cOZaaV#=#^b<ZW~jYZ6aiZ@VcoaZ^!&#D<!O^bbZg+!
cVX]WZhdcYZgZgKZgZ^cWVgjc\VjX]VcVcYZgZcIV\Zc
<GJC97J8=6C<:A:<:C=:>I:C
6bih\Zg^X]i6X]Zgc
<gjcYWjX]Vbi!GVi]VjheaVio)!,,-**6X]Zgc!IZa#%,-)&$+,"((")%'
:bV^a/edhihiZaaZ5\WVVX]Zgc#_jhi^o#Wla#YZ!lll#Vbih\Zg^X]i"VX]Zgc#YZ
<gjcYWjX]Z^ch^X]ihhiZaaZh^Z]ZVjX]7“g\ZghZgk^XZ$7VjZc
:C:G<>:7:G6IJC<$>C;DGB6I>DC
DgiZcVjZg:cZg\^ZV\Zcijg<bW=
LVhhZghigV›Z&,!,,+*'D[[ZcWjg\!IZa#%,-&$.')+&."%!
^c[d5dgiZcVjZg"ZcZg\^ZV\Zcijg#YZ &#7ZgVijc\`dhiZcadh#
67L6HH:GOL:8@K:G76C9
@>CO><"JC9=6GB:GH768=I6A
KZgWVcYh`a~gVcaV\Z7^WZgVX]!<g“c&!,,,-&7^WZgVX]
IZa#%,-(*$+()%"%!;Vm%,-(*$+()%"'%
D;;:C:?J<:C96G7:>I7>7:G68=
IZa#% ,- (*$*) ,, ,'!:"BV^a/_j\ZcY5W^WZgVX]"WVYZc#YZ
B“]a\VgiZchig#&jciZgYZbHi#7aVh^jh"@^cYZg\VgiZc
DGIHK:GL6AIJC<EG>CO768=
DgihkdghiZ]Zg@aVjh7ZX`/
HegZX]hijcYZc/9dccZghiV\hkdc&.#%%W^h'%#%%J]g
^bGVi]VjhEg^coWVX]jcYcVX]KZgZ^cWVgjc\!IZa#%,-(*$((&,
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
·
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
y[[cjc\hoZ^iZc/
B^iildX]/ &+#%%J]gW^h&,#%%J]g
;gZ^iV\/ &+#%%J]gW^h&,#%%J]g
HdcciV\/ &&#%%J]gW^h&&#(%J]g
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_
฀
฀_
฀_
฀_
฀_
฀_
฀_
฀_
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀_฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
CVggZcojc[i7^WZgVX]
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀฀฀฀
฀
฀
฀
฀
@e]f9`Y\iYXccXd()%')%)'(,
Bdiid/ GdX`! DeZg Kda`hi“ba^X]Z A^ZYZg! Y^Z
7^WZg h^cY ^b ;Zhi^kVa[^ZWZg# :^caVhh &-#(% J]g
7Z\^cc'%#&&J]g
@VgiZckdgkZg`Vj[VW'+#&#jciZgIZa#/%,-(*",%-&#@VgiZcVjh\V"
WZVb+#'#&*!jb&-J]g^cYZgHX]jaVjaV^c7^WZgVX]# C6GG>
฀
?\o\eYXcc)'(,½
<`eki`kkjbXik\eY\jk\ccle^
9^ZhZh?V]g[^cYZijchZg=ZmZcWVaaVbHVbhiV\!(&#%&#'%&*!
^cYZgIjgc"j#;Zhi]VaaZhiVii#
9VhBdiidaVjiZiY^ZhZh?V]g/ÇB^ijchZgZc@^cYZg]ZaYZc`Z]"
gZc l^g ojg“X` ^c VaiZ @^cdlZaiZc#¹ H^Z `ŽccZc >]gZ eZghŽc"
a^X]Zc :^cig^iih`VgiZc VW hd[dgi jciZg jchZgZg =ZmZc"=dia^cZ
%&,&$,*%.%.)WZhiZaaZc#:^cig^iih`VgiZc\^WiZhhdaVc\ZYZg
KdggVigZ^X]i#
9^Z@VgiZcVjh\VWZ[^cYZiYVccVbHVbhiV\!')#%&#'%&*!ol^"
hX]Zc&%#(%jcY&&J]g^cYZg<gjcY"j#=VjeihX]jaZ7^WZgVX]
hiVii#9Zg:^cig^iihegZ^h_Z@VgiZWZig~\i,!%%:jgd#7Z^@VgiZc"
g“X`\VWZ`VccYZg@Vj[egZ^haZ^YZgc^X]ig“X`ZghiViiZilZgYZc#
?j\ZcYa^X]Zc jciZg &+ ?V]gZc d]cZ 7Z\aZ^ijc\ Z^cZh :go^Z"
]jc\hWZgZX]i^\iZc `Vcc :^cig^ii c^X]i \ZhiViiZi lZgYZc# 6jh"
lZ^h`dcigdaaZ#
6j[>]g@dbbZc[gZjZch^X]/9^ZGZ^]Zg]ZmZc
9`Y\iXZ_\iEXii\e]X_igcXe)'(,
'*#%&#'%&* HdcciV\ 6c VaaZ =~hig~\Zg jcY
BdhX]Ybjh^`
Jboj\YZgCO=d[hiZiiZc
&%#)*J]g 6W[V]gi[“gjchZgZ7Zg\lZg`h\Z^hiZg
^cEg^coWVX]#IgZ[[ejc`i9Žg[aZ'
&&#%%J]g6W[V]giCVggZcWgjccZc
&-#%%J]g G“X`[V]gi
(&#%&#'%&* HVbhiV\
'%#&&J]g=ZmZcWVaa^cYZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
Bdiid/ °B^i jchZgZc @^cYZg]ZaYZc
`Z]gZcl^gojg“X`^cVaiZ@^cdlZaiZc¯
%,#%'#'%&* HVbhiV\6cVaaZ=~hig~\Zg
&-#%%J]g CVX]ijboj\YZgCODWZg`^gX]
&+#)%J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&#(%J]g G“X`[V]giDWZg`^gX]7jh
%-#%'#'%&* HdcciV\6cVaaZ=~hig~\Zg
Jboj\YZgCODWZg`^gX]
&%#)%J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&+#)%J]g$ G“X`[V]gi7V]c]d[DWZg`^gX]
&-#)%J]g &'#%'#'%&* HX]bjio^\Zg9jchX]i^\
@^cYZg\VgiZc!HX]ja"jcYGVi]VjhVW"
hZiojc\
.#%%J]g CVggZcWgjccZc6cVaaZ=~hig~\Zg
'%#&&J]g7^WZgWVaa YZg CO 7^WZgVX] Z# K# ^c
YZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
Bdiid/ ÈDWGdX`!DeZgdYZgkda`h"
i“ba^X]Z A^ZYZg! Y^Z 7^WZg h^cY ^b
;Zhi^kVa[^ZWZgº
&(#%'#'%&* ;VhZci";g^Y^\
@^cYZg[VhZci^cYZg7gjX]Zg"9da"=Vaa
VW&)#(%J]g :^caVhh L^g lZ^hZc cdX]bVah YV"
gVj[]^c! YVhh kdg]Zg `Z^cZ @^cYZg
Z^c\ZaVhhZclZgYZc
W^h&,#%%J]g:^cig^ii'!¸ CVW&+?V]gZ
&)#%'#'%&* ;VhZci"HdbhX]i^\
&&#(%J]g;gZhh\Vhh":gŽ[[cjc\
&)#%%J]g <gd›Zg ;VhZcijboj\ YjgX] 7^WZgZ
jciZg YZb Bdiid/ È>c 7^WZgVX]! hd
ljgYhWZhegdX]Zc!igZ[[Zch^X]BZc"
hX]Zc Vjh kZghX]^ZYZcZc @jaijgZc
jcY:edX]Zcº
VchX]a^Z›ZcYc~gg^hX]ZhIgZ^WZc^bCVggZcYdg[
฀
฀
&'#'&J]g 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
&+#*)J]g$ G“X`[V]gi7V]c]d[
&,#*)J]gDWZg]VgbZghWVX]
I^X`ZihW^iiZhZaWhiWZhdg\Zc
EgZ^hhX]cjggZc
&-#%%J]g· &.#%%J]g CjbbZgcVjh\VWZ^bCVggZc`ZaaZg
&.#%%J]g EgZ^hhX]cjggZc ^c YZc 7^WZgVX]Zg
<Vhihi~iiZc/ Ç@gZjo! 6aiZ HX]b^ZYZ!
A^cYZ 7jhigVch[Zg! CVggZc`ZaaZg¹
jcY@^co^\hijWZ7gdhVbZg
'(#%%J]g 9ZbVh`^Zgjc\^bÇ@gZjo¹
A^ZWZ HX]cjggVciZc! l^g ]VWZc Y^ZhZh ?V]g cdX]
Z^cZ7^iiZVc:jX]#7^iiZiZ^aijch^cZ^cZb7g^Z["
jbhX]aV\ YZc CVbZc ZjgZg <gjeeZ jcY Y^Z CV"
bZcYZgZ^coZacZcIZ^acZ]bZgb^ijcY\ZWiY^Z"
hZcWZ^YZgCjbbZgcVjh\VWZVW#>]gbVX]iZhjch
YVYjgX]aZ^X]iZg#K^ZaZc9Vc`#
Jb I^hX]gZhZgk^Zgjc\Zc ^b CVggZc`ZaaZg W^h
he~iZhiZch &&#%'#'%&* l^gY \ZWZiZc jciZg Z"BV^a/
cVggZcgVi5cVggZcojc[i"W^WZgVX]"WVYZc#YZ# L^g
[gZjZcjchVj[k^ZaZ!k^ZaZHX]cjggVciZc
&,#%'#'%&* ;VhZci"O^hX]Y^\
&*#%%J]g @^cYZgjboj\ HiVgi Vb CVggZc"
WgjccZc b^i VchX]a# HjeeZcZhhZc
WZ^YZcÇDWZgYŽg[aZgHjeeZ`ŽX]¹
=ZjiZZg[da\iVjX]Y^ZEg~b^Zgjc\YZgLV\ZcjcY
;j›\gjeeZckdbJboj\VbHVbhiV\
&.#%%J]g ;VhZcikZgWgZccjc\ YjgX] Y^Z GZ^"
]Zg]ZmZcVbCVggZcWgjccZc#
I~[ZaZ`^cYZg
6jX]Y^ZhZh?V]gWgVjX]Zcl^gl^ZYZg@^cYZgjcY?j\ZcYa^X]Z!
Y^Z Vah ÇI~[ZaZ`^cYZg¹ Vb Jboj\ b^il^g`Zc# :^c `aZ^cZh IV"
hX]Zc\ZaY^hi\VgVci^Zgi#7^iiZbZaYZiZjX]WZ^8]g^hi^cZ=d]"
bVcc!IZa#*)*.-dYZg?jiiV<gdcZgi!IZa#+()&)'%#L“chX]Z
lZgYZc\ZgcZZci\Z\Zc\ZcdbbZc#
IgZ[[ejc`il^Z_ZYZh?V]gjb&(#%%J]gWZ^YZgBVhhV\ZegVm^h
7jiiZg[Vhh#
A^ZWZ7^WZgVX]Zg
L^gl“gYZcjch[gZjZc!lZccH^Z>]gZ=~jhZgVb;VhZcihVbh"
iV\VjX][“gjchZgZk^ZaZcVjhl~gi^\Zc<~hiZZcihegZX]ZcY
[VhZcia^X]YZ`dg^ZgZc#K^ZaZc9Vc`#
CO¸;V]cZc
:^c[VX]Vcgj[Zc"IZa#*)*.-8]#=d]bVcc
DchjchX]iZWa^ZWijchcjgojhV\Z!~\a“X`hZa^\Z;VhZci'%&*
l“chX]iYZCVggZgViYZgCVggZcojc[i7^WZgZ
HX]lVgolVaYkZgZ^c7^WZgVX]$7Y#
9\q`ibj$N`ek\inXe[\ikX^`eJk%IfdXe
6bHdcciV\!'*#?VcjVg'%&*! [^cYZiYZgL^c"
iZglVcYZgiV\YZh7Zo^g`Zh@^co^\iVal^ZYZg^c
Hi#GdbVchiVii#
IgZ[[ejc`i^hijb&&/%%J]gVbjciZgZcEVg`"
eaVioWZ^b<Vhi]d[6YaZg^cHi#GdbVc#Ojg_Zi"
o^\ZcOZ^i,#&#'%&*^hi`Z^cAVc\aVj[bŽ\a^X]!
lZccY^ZHX]cZZkZg]~aic^hhZ\jilZgYZcl^gYY^ZHi#GdbVcZg
Ad^eZ \Zhejgi# 9Vcc `Vcc ol^hX]Zc LVcYZgjc\ jcY H`^"
AVc\aVj[\Zl~]ailZgYZc#
:hl^gYZ^cZ\Z[“]giZGjcYlVcYZgjc\b^iXV#&%`bA~c\ZVc"
\ZWdiZc#CVX]YZgKZgVchiVaijc\^hiY^Z<gjeeZVW&(#(%J]g
ojgB^iiV\hgVhi^b=diZa<Vhi]d[6YaZgVc\ZbZaYZi#
&*#%'#'%&) ;VhZci"HjcY^\
&%#%%J]g =Z^a^\ZBZhhZjciZgB^il^g`jc\jc"
hZgZg=~hig~\Zg
6aaZ LVcYZg[gZjcYZ h^cY oj YZb L^ciZglVcYZgiV\ ]Zgoa^X]
Z^c\ZaVYZc# 9^Z Dgih\gjeeZc YZh =VgbZghWVX]iVaZh igZ[[Zc
h^X]jb&%#%%J]g^cOZaaVb7V]c]d[jb;V]g\ZbZ^chX]V[iZc
ojW^aYZc#
&+#%'#'%&) ;VhZci"BZcY^\6cVaaZ=~hig~\Zg
Jboj\YZgCODWZg]VgbZghWVX]
&%#),J]g$ 6W[V]gi7V]c]d[7^WZgVX]
G“X`[gV\Zc WZ^b 7Zo^g`hlVcYZglVgi =jWZgi 7gjYZg! IZa#
%,-(-$(,)dYZg%&,&)((,%,.#
9^ZG“X`[V]giZg[da\icVX]KZgZ^cWVgjc\kdgDgi#
฀
9G@DgihkZgZ^c7^WZgVX]
|Yle^jXY\e[Xd)-%AXelXi
6b BdciV\! YZc '+#%&#'%&* jb &.#(% J]g
zWjc\hVWZcY^b7ZgZ^ihX]V[ihgVjb#
L^gW^iiZcjbkdaao~]a^\Zh:ghX]Z^cZc#
Jb&-#(%J]gKdghiVcYh^iojc\#
฀
฀
@Vi]#;gVjZc\ZbZ^chX]V[i
7^WZgVX]$7Y#
=iXl\]Xj\e[Xd+%=\YilXi
6bB^iildX]!)#'#'%&*! jb&.#%%J]g]Z^›iZhl^ZYZg/Ç`[Y
;gVjZ[VhZcY^b8]dghVVa¹#=Zgoa^X]Z:^caVYjc\VcjchZgZB^i"
\a^ZYZgjcY<~hiZ#
9^Z7ZgZ^ihX]V[ihaZ^ijc\
>cY^ZhZb?V]gYZg[ZcZg\gVYbdX]ZlVh>]glZaaZ·=VjeihVX]
c~gg^hX]Z@aVbdiiZ#
@aZ^ci^ZgojX]ikZgZ^c8&'7^WZgVX]
LZg~]ajhX]Y^\Zg7Z^igV\ojbEgd\gdbb]Zi!YZghV^Y¼hjchZ"
gZgDchV\Zg^c:g^`V7gVjc#IZa#/(''+#
D`k^c`\[\im\ijXddcle^Xd)-%AXelXi
;“g¼h :hhZ jcY Ig^c`Z hdg\i l^Z ^bbZg YZh Ç`[Y"8ViZg^c\¹#
6ahda^ZWZ;gVjZ!@aVbdiiZhjX]ZjcYVWj[[ ¼Y;gVjZ[VhZcY#
A^ZWZOjX]i[gZjcYZ!
Vb BdciV\! '+#&#'%&*! [^cYZi jb '% J]g
^bEdcn]d[^c:goWVX]Y^ZZghiZB^i\a^ZYZg"
kZghVbbajc\ YZh cZjZc OjX]i_V]gZh hiVii#
L^g[gZjZcjchVj[oV]agZ^X]Zh:ghX]Z^cZc#
9^ZKdghiVcYhX]V[i
>\e\iXcm\ijXddcle^[\i9c€j\ial^\e[
Xd).%AXelXi
9^Z7a~hZg_j\ZcY7^WZgVX]a~YiVb9^ZchiV\!',#
?VcjVg!jb&.J]g 6`i^kZ! OŽ\a^c\Z jcY :aiZgc
ojg <ZcZgVakZghVbbajc\ ^ch <Vhi]Vjh Ç@gZjo¹
Z^c#
Jb'%J]gigZ[[Zch^X]YVccY^ZB^i\a^ZYZgYZh
Bjh^`kZgZ^ch 7^WZgVX] oj ^]gZg ?V]gZh]VjeikZg"
hVbbajc\#CZWZcGZ\jaVg^ZchiZ]ZcG“X`hX]VjjcY6jhWa^X`
hdl^ZYZg7Zg^X]iYZh9^g^\ZciZcVj[YZgIV\ZhdgYcjc\#
=Zgoa^X]Z:^caVYjc\ 9ZgKdghiVcY
=^hidg^hX]ZgKZgZ^c[“gB^iiZaWVYZc
B^i\a^ZYZg\gjeeZ7^WZgVX]
<`ecX[le^qliD`k^c`\[\im\ijXddcle^)'(,
9^Z=VjeikZghVbbajc\jchZgZgB^i\a^ZYZg\gjeeZ[^cYZihiViiVb
;gZ^iV\!(%#?VcjVg'%&*!^b<Vhi]Vjh°@^co^\higVcY¯#
7Z\^cc/&.#%%J]g#
=^ZgojaVYZ^X]]Zgoa^X]Z^c#
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
<ZhiVgiZil^gYl^Z^bbZge“c`ia^X]jb)#(%J]gVWYZgIjgc"
jcY;Zhi]VaaZ7^WZgVX]#9Zg7jhhiZ]iVW)#&*J]gojb7ZaV"
YZcWZgZ^i#9^ZG“X`[V]gikdc<g^cYZalVaYl^gY\Z\Zc&-#%%
J]ghZ^c#;“gY^ZKZge[aZ\jc\^hiWZhiZch\Zhdg\i#Bdg\Zch\^Wi
ZhZ^cZ@V[[ZZeVjhZb^i@jX]Zc!VjX]hdchi^\Z<Zig~c`Zh^cY
^b7jhZg]~aia^X]#6b6WZcYWZhiZ]iY^ZBŽ\a^X]`Z^i!Vb7jh
Z^cZc>bW^hh\Z\ZcZ^cZc`aZ^cZc7Z^igV\ojh^X]ojcZ]bZc#
9^Z7jh[V]gi`dhiZi[“gB^i\a^ZYZg '(!""![“gC^X]ib^i\a^ZYZg
'+!""^c`ajh^k@V[[ZZjcY@jX]Zcojb;g“]hi“X`#9ZgEgZ^h
[“gYZcH`^eVhhWZig~\i[“g:glVX]hZcZ8=;**!""!jcY[“g?j"
\ZcYa^X]Z&+"&.?8=;))!""#@^cYZgW^h&*?V]gZc[V]gZc^c
7Z\aZ^ijc\Z^cZh:glVX]hZcZc\gVi^h#
6cbZaYjc\Zcc^bbiVWhd[dgi7Zgc]^aYZCZjbZnZg"7VjbVcc
jciZgIZa#%,-(*$','+'&+VW&-#%%J]gdYZgeZg:"BV^ajciZg
WZgc^#cZj"WVj5\bm#YZ\ZgcZZci\Z\Zc#
;“g Z^cZ kZgW^cYa^X]Z 6cbZaYjc\ h^cY Y^Z ZcihegZX]ZcYZc
;V]gi`dhiZcVj[YVh@dcidYZhI87b^iYZg>76C/9:&,++)*
&*)-%%',%'%%%,WZ^YZgHeVg`VhhZ=VhaVX]OZaab^iYZg7>8/
HDA69:H&=6Aoj“WZglZ^hZc#
KXeqblij]•iale^\C\lk\XY(-AX_i\e
>\e\iXcm\ijXddcle^Xd=i\`kX^#).%=\YilXi
>X][gZjZb^X]Vj[>]g@dbbZc# 9ZgKdghiVcY
฀
6bHVbhiV\!,#(#'%&*![“]giYZgIZcc^hXajW
7^WZgVX] l^ZYZg hZ^cZ H`^iV\Zh[V]gi cVX]
<g^cYZalVaY YjgX]# Jb\ZWZc kdc Z^cZg
igVjb]V[iZc 7Zg\`ja^hhZ b^i BŽcX]! :^\Zg
jcY?jc\[gVjZglVgiZcjch]d[[Zcia^X]l^Z"
YZg WZhiZch eg~eVg^ZgiZ H`^e^hiZc jciZghX]^ZYa^X]hiZg HX]l^Z"
g^\`Z^ih\gVYZ#
9ZgI87W^ZiZiZ^cZcIVco`jgh[“g;dmigdiijcYLVaoZg[“g_jc"
\ZAVjiZVW&+?V]gZcVc#9^ZhZg[^cYZi^bbZghdcciV\hkdc
&-#%%"&.#(%J]ghiViijcY€WZ\^ccicVX]YZg;VhcVX]iVbHdcc"
iV\!YZc''#;ZWgjVg#'%&*#9Zg@jghl^gYkdcZ^cZbVjh\ZW^a"
YZiZcIVcoaZ]gZgYjgX]\Z[“]gi![^cYZihZX]hbVa^cYZg6jaVYZg
<gjcYhX]jaZ7^WZgVX]hiViijcY`dhiZi(%!" egdIZ^acZ]bZg#
C~]ZgZ>c[dgbVi^dcZcjcY6cbZaYjc\ZcVWhd[dgiWZ^7Zgc"
]^aYZCZjbZnZg"7VjbVccjciZgIZa#%,-(*$','+'&+VW&-#%%
J]gdYZgeZg:"BV^ajciZgWZgc^#cZj"WVj5\bm#YZ#
IV\ZhdgYcjc\/
&# 7Z\g“›jc\
'# GZX]ZchX]V[ihWZg^X]iYZhKdghiVcYZh
(# @VhhZcWZg^X]iYZhGZX]cZgh
)# 7Zg^X]iYZg@VhhZceg“[Zg
*# 6jhhegVX]ZjcY:ciaVhijc\YZgKdghiVcYhX]V[i
+# 7ZhiZaajc\YZhLV]aaZ^iZgh
,# CZjlV]aZcYZh\ZhVbiZcKdghiVcYZh
-# 7ZhX]ajhh[Vhhjc\“WZgZ^cZHViojc\h~cYZgjc\
.# CZj[ZhihZiojc\YZhB^i\a^ZYhWZ^igV\Zh
&%# 6jhWa^X`Vj[\ZeaVciZ6`i^k^i~iZc^b?V]g'%&*
&&# L“chX]ZjcY6cig~\Z
฀
I87^WZgVX]
Jb`kX^\j]X_ikeXZ_>i`e[\cnXc[Xd.%D€iq
Bjh^`kZgZ^c7^WZgVX]$
7a~hZg_j\ZcY7^WZgVX]
฀
L^g[gZjZcjchVj[:jX]# 9Vh`[Y"IZVb
9^Z<ZcZgVakZghVbbajc\[^cYZiVb;gZ^iV\!YZc',#'#'%&*! ^b
<Vhi]Vjh@gZjo^c7^WZgVX]hiViijcYWZ\^ccil^Z_ZYZh?V]gVW
&.#(%J]gb^iZ^cZbHZ`iZbe[Vc\#9^ZdgYZcia^X]ZKZghVbb"
ajc\WZ\^ccijb'%#%%J]g#CZWZcYZcG“X`Wa^X`ZcYZgkZg"
hX]^ZYZcZc6WiZ^ajc\ZcVj[Y^ZaZioiZHV^hdchiZ]ZcVjX]CZj"
lV]aZcVj[YZgIV\ZhdgYcjc\#
L^g]d[[ZcVj[Z^cZoV]agZ^X]Z7ZiZ^a^\jc\jcYaVYZcVaaZB^i"
\a^ZYZg!;gZjcYZjcY;ŽgYZgZgYZhI87hdl^ZY^Z:aiZgcYZg?j"
\ZcYa^X]Zc]Zgoa^X]Z^c#9^ZIZ^acV]bZYZgBVcchX]V[ihhe^ZaZg
l^gYZglVgiZi#¸ 9^ZKdghiVcYhX]V[i¸
฀
Hdo^VakZgWVcYKY@¸
DgihkZgWVcY7^WZgVX]
<mXe^\c`jZ_\iB`iZ_\ekX^)'(,½
GiXbk`bldÍ9Xii`\i\]i\`¿
9Zg (*# 9ZjihX]Z :kVc\Za^hX]Z @^gX]ZciV\!
YZgkdb(#W^h,#?jc^'%&*^cHijii\VgihiVii"
[^cYZi!ZgbŽ\a^X]iEgV`i^`V^cHVX]Zc7Vgg^Z"
gZ[gZ^]Z^i#9^ZAV^ZcWZlZ\jc\!Y^ZVaaZolZ^
?V]gZ ^c Z^cZg VcYZgZc YZjihX]Zc <gd›hiVYi
Z^cZc Zk# @^gX]ZciV\ kZgVchiVaiZi! ZglVgiZi
'%&*^cYZgAVcYZh]VjeihiVYibZ]gVah&%%#%%%9VjZgiZ^acZ]"
bZcYZ^c“WZg'#%%%:^coZakZgVchiVaijc\Zc#>cYZg6WiZ^ajc\
IZ^acZ]bZcYZchZgk^XZ! HX]lZgejc`i Ç@^gX]ZciV\ 7Vgg^ZgZ"
[gZ^¹! \^Wi Zh VW ?VcjVg '%&* Y^Z BŽ\a^X]`Z^i! l~]gZcY Z^cZh
EgV`i^`jbh:g[V]gjc\Zc^cYZgDg\Vc^hVi^dckdc7Vgg^ZgZ[gZ^"
]Z^iWZ^<gd›kZgVchiVaijc\ZcojhVbbZac#9Zg@^gX]ZciV\7Vg"
g^ZgZ[gZ^ `“bbZgi h^X]! hd Y^Z KZgVchiVaiZg! jb Y^Z XV# '#*%%
IZ^acZ]bZcYZc b^i 7Z]^cYZgjc\! kZgb^iiZai \ZZ^\cZiZ FjVg"
i^ZgZjcYd[[Zg^Zgil~]gZcYYZh@^gX]ZciV\h^cZ^cZgoZcigVaZc
6caVj[hiZaaZ kZghX]^ZYZcZ HZgk^XZVc\ZWdiZ# 9Vg“WZg ]^cVjh
lZgYZc^bKdg[ZaYEjWa^`Vi^dcZc[“gY^ZO^Za\gjeeZcZghiZaai#
9^Z 6j[\VWZc jb[VhhZc kdg VaaZb Y^Z JciZghi“iojc\ WZ^ YZg
6cbZaYjc\jcY7ZgVijc\kdcBZchX]Zcb^i7Z]^cYZgjc\iZ"
aZ[dc^hX] jcY eZg :"BV^a hdl^Z Y^Z 9ViZcZg[Vhhjc\ jcY
JciZgWg^c\jc\#9Zg\ZcVjZOZ^igVjbYZhEgV`i^`jbh`Vcc[aZ"
m^WZa kZgZ^cWVgi lZgYZc! B^cYZhiYVjZg h^cY hZX]h LdX]Zc#
;“glZ^iZgZ;gV\ZcjcYWZ^>ciZgZhhZ`VccbVch^X]Vc=Z^`Z
E^ZeZg IZaZ[dc %,&& +..)."&''! ]#e^ZeZg5`^gX]ZciV\#YZ
lZcYZc#
฀
฀
',#;ZWgjVg¸%&#B~go'%&*/
H`^[gZ^oZ^iVj[YZg:bbZcY^c\Zg=“iiZ
[“g@^cYZg!?j\ZcYa^X]ZjcY:glVX]hZcZVj[YZg:bbZcY^c\Zg
=“iiZ# >c[dh WZ^ :abVg @aVldcc! IZaZ[dc %,-%($ .-%-%- jcY
Vj[YZg=dbZeV\Z
%,# B~go '%&*/ L^ciZghedgiiV\ YZg HeVg`VhhZchi^[ijc\ <Zc"
\ZcWVX][“g?j\ZcY!@jaijgjcYHdo^VaZh
@Z^cZ KdgVjhhZiojc\Zc! VaaZ @aVhhZc# :^\ZcWZiZ^a^\jc\ &% #
6cbZaYjc\Zccjg^cYZc<ZhX]~[ihhiZaaZcYZgHeVg`VhhZ<Zc"
\ZcWVX]#>c[dhWZ^B^X]VZa7V]g!IZa#/%&,*$*.*)',&jcYVj[
YZg=dbZeV\Z
')#¸'-#B~go'%&*/H`^[gZ^oZ^i[“g:glVX]hZcZ
9^ZhZ;gZ^oZ^i^hiWZgZ^ihVjh\ZWjX]i#
LZ^iZgZ>c[dhjcYIZgb^cZVj[/lll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ#
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Hdo^VakZgWVcYKY@¸DgihkZgWVcY7^WZgVX]
฀
฀
H`^XajW7Zg\]VjeiZcZ#K#
H`^\nbcVhi^`^cYZgHX]adhhlVaY]VaaZ
:glVX]hZcZ · bdciV\h/&./%%"'%/%%J]g
CZj VW BdciV\ YZc '+#%&/ >bbZg Vb aZioiZc BdciV\ Z^cZh
BdcVihlZgYZc^b6chX]ajhhVcY^ZH`^\nbcVhi^`]Z^›Z7Vj"
Zgcl“ghiZjcY<Zig~c`Z^bHX]“ioZc`ZaaZgkZg`Vj[i!ldbVc
cdX]\Zb“ia^X]ojhVbbZch^ioZc`Vcc#
7VbW^c^h · b^iildX]h/&-/%%"&./%%J]g
6chegZX]eVgicZg/8Vgda^c7^hX]aZg
?j\ZcYa^X]Z GZccbVcchX]V[i · b^iildX]h/&./%%"'%/(%J]g
(&#?VcjVg'%&*/
8ajWbZ^hiZghX]V[iZcjcYIZVblZiiWZlZgWVb=VaYZc`Že[aZ
9^ZhZg?V]gaVYZcl^gl^ZYZgojjchZgZc8ajWbZ^hiZghX]V[iZc
jcYojbIZVblZiiWZlZgWVb=VaYZc`Že[aZZ^c#=^Zgojh^cY
VaaZ 8ajWb^i\a^ZYZg jcY VjX] <gjeeZc! KZgZ^cZ jcY ;^gbZc
Vjh7Zg\]VjeiZc]Zgoa^X]Z^c\ZaVYZc#
9>:H:HB6AC:J/6chX]a^Z›ZcYZH^Z\ZgZ]gjc\b^i6egZ"H`^
EVgin^b;dnZgYZgHX]adhhlVaY]VaaZ^c7Zg\]VjeiZc#
>c[dh jcY Y^Z BŽ\a^X]`Z^i ojg 6cbZaYjc\ \^Wi¼h Vj[ jchZgZg
=dbZeV\Zlll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ#
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
CZjZhL^ciZgegd\gVbbYZg9HK"H`^hX]jaZ
Zg]~aia^X]VWc~X]hiZgLdX]ZVcYZc[da\ZcYZcHiZaaZc/
"HeVg`VhhZ<Zc\ZcWVX]jcYOlZ^\hiZaaZc
"Idjg^hi·>c[d<Zc\ZcWVX]^bL^coZg]d[
"HX]gZ^WlVgZc·7Zg\Zg^c<Zc\ZcWVX]
"HX]gZ^WlVgZc·6]cZ^c<Zc\ZcWVX]
"Kda`hWVc`AV]g<Zc\ZcWVX]$7^WZgVX]
"HEDGI"@J=CD[[ZcWjg\
LZ^iZgZ>c[d¼hjcY6cbZaYjc\“WZg/lll#h`^XajW"WZg\]VjeiZc#YZ
฀
฀
L^g^c[dgb^ZgZc!WZgViZcjcY]Za[Zc^cVaaZchdo^VagZX]ia^X]Zc
6c\ZaZ\Zc]Z^iZc# IZa# %,-(*$(**- dYZg hX]gZ^WZc H^Z Z^cZ
:"BV^aVcdk"W^WZgVX]5kY`#YZ#
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Kirchliche Nachrichten
Adresse:
Pfarrhofgraben 3, 77736 Zell a. H.
Tel.: 0 78 35 / 63 58 – 0, Fax: 63 58 – 14
e-Mail: kontakt@se-zell.de, Internet: www.se-zell.de
Pfarrbüro-Öffnung: Mo. bis Fr.: 9 – 11 Uhr, Di. und Mi.: 15 – 17 Uhr
Seelsorge: Pfr. Bonaventura Gerner, Leiter SE
Telefon: 0 78 35 / 63 58 – 12
Pfarrhaus Nordrach: 0 78 38 / 92 78 37
e-Mail: bonaventura.gerner@se-zell.de
P. Richard Dutkowiak, Kooperator
Telefon: 0 78 35 / 63 89 – 10
e-Mail: richard.dutkowiak@se-zell.de
Judith Müller, Gemeindereferentin O’harmersbach
Telefon: 0 78 37 / 9 25 96 01 (Büro)
0 78 37 / 92 25 19 (Privat)
e-Mail: judith.mueller@se-zell.de
Seelsorgeeinheit
Zell a. H.
Markus Kaupp-Herdick,
Gemeindereferent Biberach/Prinzb.
Telefon: 0 78 35 / 54 99 75
e-Mail: markus.kaupp-herdick@se-zell.de
Katholische Kirchengemeinden
St. Ulrich Nordrach
St. Symphorian Zell am Harmersbach
St. Gallus Oberharmersbach
St. Blasius Biberach
St. Mauritius Prinzbach
Br. Pirmin Heppner, Diakon
Tel. im Pfarrhaus: 0 78 35 / 63 58 – 13
Tel. im Kloster:
0 78 35 / 63 89 – 26
Mo., Di. u. Do.: 9 – 11 Uhr
e-Mail: pirmin.heppner@se-zell.de
Pfarrer Alfred Haas, Pensionär
Telefon: 0 78 37 / 9 22 93 54
T e r m i n e u n d Ve r a n s t a l t u n g e n
i n de r S e e ls o rg e e in h ei t Z e l l a . H .
Liebe Christinnen und Christen
in der Seelsorgeeinheit
Zwei folgenschwere Kurzpredigten bekommen wir an diesem
Sonntag in unseren Gottesdiensten zu hören. Da ist zum ersten: Jona verkündet der Stadt Ninive: »Noch vierzig Tage und
Ninive ist zerstört!«, die zweite im Markusevangelium durch
Jesus in Galiläa: »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium!«
Beide Male wissen die Angesprochenen nicht, worauf sie sich
einlassen, aber die Botschaft ist jeweils so klar, dass es gar
keine andere Wahl und keine Verzögerung mehr gibt. Es geht
darum: »Was fordert Gott vom Menschen, was fordert Gott
von mir?« Diese Frage drängen wir gerne beiseite und ersetzen sie durch unsere Forderungen an Gott, indem wir fragen: »Was habe ich von Leben?« und dabei vergessen wir zu
fragen: »Was hat das Leben von mir?«
Herr, ich möchte dir folgen und traue mich oft nicht.
Mache ich mich lächerlich?
Was sagen die anderen? Werde ich es schaffen?
Oder ist das jetzt nur ein Strohfeuer?
Herr, ich darf dir folgen, du lädst mich ein.
Auch wenn es mal zum Davonlaufen sein wird – wie für Jona…
Auch wenn ich spüre, dass mir alles über den Kopf wächst…
Auch wenn mich lähmt, dass ich mich
und die Menschen kenne,
meine Grenzen mein mangelndes Vertrauen…
Du rufst mich trotzdem…
Du vertraust dich mir an…
Du kannst mich brauchen…
Herr, ich komme.
Somit wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag
und eine gute Woche.
Br. Pirmin, Diakon
»Ich wurde missbraucht – Wie ich meinen Weg aus
der Dunkelheit ins Licht gegangen bin und gehe«
Der Vortrag findet am Freitag, 23. Januar 2015, von 19.00 –
20.00 Uhr im Pfarrhaus Oberharmersbach statt. Frau Rosemarie Fehrenbacher, Heilpraktikerin und zertifizierte Energietherapeutin begleitet durch den Abend (Vortrag, evtl. Diskussion
oder Fragen, die beantwortet werden). Der Vortrag ist für Betroffene und Interessierte. Eintritt: 3,00 Euro. Auf Euer Kommen freuen sich Gerlinde Armbruster und Rosemarie Fehrenbacher. »Wir suchen den richtigen Weg, jede/r für sich. Ich habe meinen gefunden und möchte euch davon erzählen.«
Gemeinsamer Pfarrgemeinderat
der Seelsorgeeinheit Zell a. H.
Herzliche Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinsamen Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Zell a. H. am
Dienstag, 27. Januar 2015, um 20.00 Uhr im Pfarrheim Nordrach. Tagesordnung:
1. Begrüßung/Gratulation
2. Geistlicher Impuls
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Öffentliche Frageviertelstunde
6. Rückblick
• Einführung Pfr. Gerner
• Letzte Stiftungsratssitzung
• Letzte Sitzung des Dekanatsrates
• Brief des Diözesanrats
7. Aktuelles zur PRG-Wahl 2015
8. Aktuelles zur „Orgelstund“
9. Stand der Beschaffung einer Schließanlage
10. Personelles
11. Verschiedenes
• Firmung
12. Abschlussgebet
30
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Taizé-Gebet in der katholischen Kirche
in Zell a. H.
In der Katholischen Kirche Zell findet am Samstag,
den 31. Januar, um 19 Uhr ein Abendgebet in ganz
besonderer Atmosphäre statt. Der ursprünglich dafür vorgesehene Termin (am 7.02.) muss aus organisatorischen
Gründen ausfallen! Es treffen sich Menschen aller Konfessionen zum Taizé-Gebet, das Thema des Abends lautet: »Jesus, du
bist da«. Eine herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten.
Voranzeige: Frauenfasent am 3.02.2015
in Zell a. H.
Termin: Freitag, 6.02.2015, 17.00 – 22.00 Uhr.
Leitung: Elke Kleiser, Regionalreferentin Region BreisgauSchwarzwald-Baar und Bruno Vogler-Wangler, Regionalreferent Region Ortenau. Kosten: 20,– Euro, einschl. Imbiss und
Getränke (die Kosten werden von der Kirchengemeinde übernommen). Teilnehmerbegrenzung bei 20 Personen. Anmeldungen bitte bis zum 26.01.2015 über Ihr Pfarrbüro! Ansprechpartner: Regionalreferent: Bruno Vogler-Wangler, Tel.:
0781/92 50 0, Telefax: 0781/92 50 70, regionalstelle@kathortenau.de, http://www.kath-ortenau.de. Veranstaltungsort:
Kath. Zentrum St. Fidelis, Straßburger Str. 39, 77652 Offenburg.
Kath. Landvolk-Bewegung (KLB) Freiburg:
Unterwegs auf dem Jakobsweg
Am Donnerstag, 3. Februar, findet die jährliche Frauenfasent des Frauentreffs unter dem
Motto Heimatabend in der Klosterhalle Zell
a. H. statt. Los geht’s um 20 Uhr
Pfarrgemeinderatswahlen am 15. März 2015
Die öffentliche Bekanntmachung der Wahl
ist am 19.12. 2014 erfolgt. In der Seelsorgeeinheit sind insgesamt 20 Mitglieder
(Stimmbezirk Zell a.H. 6 Mitglieder, Stimmbezirk Nordrach 4 Mitglieder, Stimmbezirk
Oberharmersbach 4 Mitglieder, Stimmbezirk Biberach 4 Mitglieder, Stimmbezirk
Prinzbach 2 Mitglieder) zu wählen.
Alle Wahlberechtigen sind aufgefordert bis zum 01. Februar
2015 Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Die entsprechenden Vordrucke erhalten sie in den Pfarrbüros. Der
Versand der Wahlunterlagen erfolgt ab dem 11.2.2015. Das
Wählerverzeichnis kann in den jeweiligen Pfarrbüros vom 02.
bis zum 9. Februar 2015 eingesehen werden.
Neue Lieder aus dem Gotteslob-Monatslieder
Die Chorleiter Horst Heitz, Sonja Große und Wolfram Dreher
haben im vergangenen Jahr die Aufgabe übernommen, für jeden Monat zwei neue Lieder aus dem Gotteslob zum Gebrauch
in den Gemeinden auszusuchen, um so einen einheitlichen
Liedfundes für die SE-Zell zu schaffen.
Damit alle frühzeitig informiert sind, werden die »Monatslieder« ab sofort im Amtsblatt veröffentlicht, somit haben alle
Interessierten auf die Liste einen schnellen Zugriff.
Neu:
GL 661,8
Vater unser
Februar
GL 184
Herr, wir bringen
in Brot und Wein
Wiederholung:
GL 155
Kyrie eleison
Ü b e r r e g i o n a l e Ve r a n s t a l t u n g e n
Einführungskurs für Kommunionhelfer/-innen
»In der Feier der Messe sind die Gläubigen eine heilige Gemeinde, das Volk, das Gott sich erworben hat, die königliche
Priesterschaft.... Die Gläubigen möchten gerne bereit sein,
dem Volk Gottes in Freude zu dienen, wenn sie gebeten werden, in der Feier einen besonderen Dienst zu übernehmen.«
Auf den »Camino del Norte«, den spanischen Küstenweg,
führt eine Fußwallfahrt der Katholischen Landvolk-Bewegung
(KLB) der Erzdiözese Freiburg, die vom 23. Mai bis 5. Juni
2015 stattfindet. Nach gemeinsamer Zuganreise ab Offenburg
ist Beginn der Wallfahrt in Irun an der spanisch-französischen
Grenze. Von dort geht es über elf Tagesetappen bis nach Santander, insgesamt rund 220 Kilometer. Unterwegs ist man in
kleinen Gruppen von maximal 13 Personen, begleitet von erfahrenen Pilgerinnen und Pilgern der KLB. Übernachtet wird
in Pilgerherbergen. Der Reisepreis beträgt 1.190 Euro für KLBMitglieder und 1.290 Euro für Nichtmitglieder. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der
KLB Freiburg, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Tel. 0761/5144235, E-Mail: mail@klb-freiburg.de, www.klb-freiburg.de.
Herzliche Einladung zum Ü-30-Gottesdienst
im Januar
Das Christentum ist eine Religion der Freiheit, und dennoch
gibt es Regeln und Ratschläge, wie ein Leben in der Nachfolge
Jesu gelingen kann. Im Gottesdienst wollen wir uns mit Ratschlägen des Apostels Paulus auseinandersetzen, Ratschläge,
die für unsere Ohren heute zunächst sehr herausfordernd klingen. Darum herzliche Einladung zu einem Gespräch mit Paulus unter dem Titel »Von der Freiheit eines Christenmenschen«
am 31. Januar, 19 Uhr in St. Martin, Offenburg. Musikalisch
umrahmt wird der Gottesdienst von der Gruppe Aufwind.
Elternkurs: »Wie umarme ich einen
Kaktus?« ab 28.01.2015
Ein vierteiliger Vormittagskurs für Eltern, die Kinder in der
Pubertät haben, findet wieder ab dem 28. Januar 2015 im Bildungszentrum Offenburg statt. Das Motto lautet: »Wie umarme ich einen Kaktus? Es soll ein informativer Kurs für die Eltern mit grundlegenden Informationen und hilfreichen Impulsen für den Alltag mit Kindern in der Pubertät sein. Die Veranstaltungen finden mittwochs statt – am 28. Januar, am 4., 11.,
und 18. Februar 2015 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Dozentin ist Elke Kremer (Heilpädagogin und Erziehungsberaterin).
• Anmeldungen bis 26.Januar 2015
• Teilnahmegebühr: 68 Euro
• Anmeldung und Infos: Bildungszentrum Offenburg, Kathol.
Zentrum St. Fidelis, Straßburger Str. 39, Tel. 0781/925040
oder per Mail an info@bildungszentrum-offenburg.de.
Adresse:
Klosterstraße 1, 77736 Zell a. H.
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 0
Fax
0 78 35 / 63 89 – 50
e-Mail zell@kapuziner.org
Internet www.kapuziner.org
Klosterpforte:
Öffnungszeiten 8.30 – 11.30 Uhr
14.00 – 17.30 Uhr
19.00 – 20.30 Uhr
Guardian:
P. Richard Dutkowiak
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 10
e-Mail richard.dutkowiak@kapuziner.org
Wallfahrt:
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 0
e-Mail wallfahrt.zell@kapuziner.org
Haus der Begegnung: P. Richard Dutkowiak
Telefon 0 78 35 / 63 89 – 18
Fax
0 78 35 / 63 89 – 40
e-Mail hdb.zell@kapuziner.org
Kapuzinerkloster
und Wallfahrtskirche
31
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Gottesdienste
Tagesseminar am Samstag, dem 31. Januar, von 9.00 –
19.00 Uhr im »Haus der Begegnung« – Kapuzinerkloster
BOTSCHAFT DER WUNDER JESU
Die Wunder Jesu haben schon immer für Gesprächsstoff
gesorgt. Dabei prallten und prallen immer wieder gegensätzliche Vorstellungen und Meinungen aufeinander.
Grundsätzliche Informationen zu Wundern allgemein
und zur Deutungsgeschichte der Wunder in den Evangelien sollen uns zunächst eine gute Gesprächsbasis geben.
Dann wollen wir an diesem Samstag anhand ausgewählter Texte aus den Evangelien nachspüren, was uns die
Wunder Jesu heute noch sagen können. Referent: Heinz
Hummel, Religionslehrer i.R. Kosten: 35,00 Euro (Kursgebühr, Mittagessen, Kaffee und Abendessen).
Anmeldung: 07835-638918 oder hdb.zell@kapuziner.org
Sonntag:
8.00 Uhr und 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Predigt.
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
7.10 Uhr Laudes (Morgenlob).
7.30 Uhr Eucharistiefeier.
Mittwoch:
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Vesper (Abendlob) als Konventmesse der Brüder Kapuziner.
Samstag:
9.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt
und sakramentalem Segen.
Täglich: 17.00 Uhr Rosenkranzgebet (mittwochs 17.30 Uhr).
Das Mittagsgebet und die Vesper beten die Brüder im Chor
des Klosters. Während dieser Zeiten 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr können keine Telefonanrufe
entgegengenommen werden.
Beichtgelegenheit:
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag: 15.00 bis 16.30 Uhr.
Samstag auch: 8.00 bis 9.00 und 10.00 bis 11.30 Uhr.
Beichtgespräche und »normale« Beichten können auch telefonisch vereinbart werden.
Adresse:
Pfarrhofgraben 3, 77736 Zell a. H.
Telefon 0 78 35 / 63 58 – 0
Fax
0 78 35 / 63 58 – 14
e-Mail
pfarrei.zell@se-zell.de
Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 9.00 – 11.00 Uhr
Di. und Mi. 15.00 – 17.00 Uhr
Seelsorge: Pfr. Bonaventura Gerner, Leiter SE
Telefon 0 78 35 / 63 58 – 12
e-Mail
bonaventura.gerner@se-zell.de
Br. Pirmin Heppner, Diakon
Tel. im Pfarrhaus: 0 78 35 / 63 58 – 13
Tel. im Kloster:
0 78 35 / 63 89 – 26
Mo., Di. u. Do.: 9 – 11 Uhr
e-mail: pirmin.heppner@se-zell.de
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
Kath. Kirchengemeinde
St. Symphorian Zell a. H.
Go t tes dienst e Z el l a. H .
vom 24. Januar bis 1. Februar 2015
Samstag, 24. Januar –
Hl. Franz v. Sales, Bischof, Ordensgründer, Kirchenlehrer
Pfarrkirche:
17.30 Uhr Tauffeier der Kinder Lena Brosamer und Marco Stricker.
19.00 Uhr Vorabend-Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Anna u. Gottfried Ficht u. Sohn Hansjürgen;
f. Theresia Lehmann u. Geschwister, Walter u. Gertrud Finkenbein; f. Anna u. Werner Echle u. Angeh.; f. Hugo Albers u.
verst. Angeh.; f. Gustav Kammerer u. verst. Eltern).
Wallfahrtskirche: 19.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt und sakramentalem Segen.
Sonntag, 25. Januar –
3. Sonntag im Jahreskreis – Bekehrung Pauli
Wallfahrtskirche: 18.00 Uhr Eucharistiefeier.
15.00 Uhr Franziskanische Andacht.
19.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Ludwig Riehle sen. u. Ludwig Riehle jun. u. Großeltern/
Eck; f. Johannes Klausmann/
OE; f. Waltraud Vollmer u. verst.
Angeh.; f. Margot Hug u. Erika
Koger u. verst. Angeh; f. Anna
Isenmann/1. Jahresgedächtnis).
Kirnbach:
13.30 Uhr Rosenkranz.
Montag, 26. Januar – Hl. Timotheus u. Titus, Bischöfe
Wallfahrtskirche: 17.10 Uhr Laudes.
17.30 Uhr Eucharistiefeier.
Kapelle ehem.
Krankenhaus:
15.15 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionfeier.
Dienstag, 27. Januar
Wallfahrtskirche: 17.10 Uhr Laudes.
17.30 Uhr Eucharistiefeier.
Kirnbach:
18.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Elisabeth u. Josef Kern).
Mittwoch, 28. Januar – Hl. Thomas v. Aquin, Kirchenlehrer
Pfarrkirche:
17.45 Uhr Schülergottesdienst für alle
Schüler.
Wallfahrtskirche: 18.00 Uhr Vesper u. Eucharistiefeier (1. Gedächtnis f. Erna Geiger; Gebetsgedenken f. Eheleute Richter, Mischnick u. Vogel).
Donnerstag, 29. Januar
Wallfahrtskirche: 17.10 Uhr Laudes.
17.30 Uhr Eucharistiefeier.
Freitag, 30. Januar
Wallfahrtskirche: 17.10 Uhr Laudes.
17.30 Uhr Eucharistiefeier.
Altersheim:
10.00 Uhr Eucharistiefeier.
Samstag, 31. Januar –
Hl. Johannes Bosco, Priester, Ordensgründer
Pfarrkirche:
19.00 Uhr Taizé-Gebet zum Thema "Jesus,
du bist da«.
Wallfahrtskirche: 19.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst: Eucharistiefeier mit Predigt und sakramentalem Segen.
32
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Sonntag, 1. Februar – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen
und Kerzenweihe für die Gemeinden der Seelsorgeeinheit.
Wallfahrtskirche: 18.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. August u. Frieda Müller,
Schottenhöfe).
19.00 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Luitgart Damm u. Tochter
Ariane).
Kirnbach:
13.30 Uhr Rosenkranz.
T e r m i n e / Ve r a n s t a l t u n g e n
Mo.,
Der Seniorenbibelnachmittag fällt aus.
20.00 Uhr: Kirchenchorprobe in der Pfarrkirche.
Di., 19.30 Uhr: Missionshandarbeitsrunde
im Pfarrheim/Gruppenraum.
Mi., 15.00 Uhr: Seniorengymnastik im Pfarrheim.
19.30 Uhr: Junge Frauengruppe:
Probe im Meditationsraum.
Fr., 19.30 Uhr: Joy&Fun-Chorus: Probe im Pfarrheim.
Pfarrfasend am 8. Februar 2015
Vorbereitungsabend
zum »Weltgebetstag der Frauen« 2015
Das närrische Gemeindeteam Zell lädt alle zur Pfarrfasend am
Sonntag, den 8. Februar, um 17.00 Uhr (Einlass ab 16.00 Uhr)
ins Pfarrheim St. Symphorian recht herzlich ein. Für ein lustiges Bühnenprogramm, Speis und Trank ist gesorgt, ebenso für
musikalische Unterhaltung durch die Kapelle Blue Sky.
Das ökumenische Vorbereitungsteam
des Weltgebetstags 2015 in Zell lädt
herzlich ein zum Vorbereitungsabend
am Donnerstag, dem 29. Januar um
19.00 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal, Kirchstraße 14 b in Zell.
Das Motto des diesjährigen Weltgebetstags der Frauen ist »Begreift ihr meine
Liebe«. Der Tag wurde von Frauen der
Bahamas geplant und gestaltet.
Die Menschen auf den Bahamas sind
sehr religiös, es gibt einen großen konfessionellen Reichtum, der in die Gestaltung des Weltgebetstages eingeflossen ist.
Neu am Schriftenstand
Geistl. Zentrum St. Peter: Seminare für Menschen, die in Trennung/Scheidung leben. Schreibseminare – »Der Sehnsucht
Sprache geben«. Exerzitien 2015
Bildungshaus Neckarelz: Halbjahresprogramm Jan. – Aug. 2015.
Kath. Männerwerk: Diözesanwallfahrt zu Bruder Klaus von
der Flüe.
Kirchl. Jugendarbeit: Ministrantenkongress 13. – 15. März
2015. Welt-Jugend-Tag am 28. März 2015
Erzdiözese Freiburg: Pastoralkongress am 28.02.2015.
Berufungscoaching 15. – 17. Mai 2015.
Beichtzeiten Wallfahrtskirche:
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag findet am Freitag, dem
6. März, um 19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche Zell statt,
er wird musikalisch begleitet durch die Gruppe »Horizont«. Im
Anschluss gibt es Kuchen und Tee im Evangelischen Gemeindesaal, auch hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Voranzeige: Altenwerk Zell: Seniorenfasend
Am Mittwoch, 4. Februar 2015, 14.00 Uhr, lädt das Altenwerk
alle Seniorinnen und Senioren zur Seniorenfasend ins Pfarrheim St. Symphorian herzlich ein. Lassen Sie sich mit einem
närrisch bunten Programm überraschen!
Siehe »Wallfahrtskirche/Kapuzinerkloster«.
Kinder und Jugend
Arche Noah – Zeller Krabbelkinder an Bord
Treffen der Ökumenischen Krabbelgruppen:
– im Katholischen Pfarrhaus (Hintereingang):
• Krabbelmäuse:
mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr
• Schneckengruppe: donnerstags 9.30 – 11.00 Uhr
– im Evangelischen Pfarrheim:
• Raupengruppe:
dienstags
9.30 – 11.00 Uhr
• Igelgruppe:
mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr
Adresse:
Pfarrbüro:
Seelsorge und
Kurseelsorge:
Kath. Kirchengemeinde
St. Ulrich Nordrach
33
Im Dorf 22, 77787 Nordrach
Telefon 0 78 38 / 9 58 11
Fax
0 78 38 / 14 65
e-Mail pfarrei.nordrach@se-zell.de
Öffnungszeiten: Mo. und Do. geschlossen!
Di., Fr. 10.15 – 12.15 Uhr
Mi. 15.30 – 17.30 Uhr
Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Am 15. März 2015 ist im Erzbistum
Freiburg Wahlsonntag – Suche nach
Engagierten für die Kirche vor Ort
G ot te sdie nste N o rd ra c h
vom 24. Januar bis 1. Februar 2015
Samstag, 24.01.
3. Sonntag im Jahreskreis
Kapelle Kolonie: 18.30 Uhr Eucharistiefeier (Vorabend). (Gebetsgedenken f. Maria u. Ludwig
Bächle; f. Leon u. Roza Mrozek u.
verstorbene Angehörige; für Ferdinand u. Reinhard Langer u. verstorbene Angehörige).
Sonntag, 25.01.
Pfarrkirche:
19.30 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarrgemeinde, mitgestaltet vom Chor
der Klänge (Gebetsgedenken für
die verstorbenen passiven Mitglieder vom Chor der Klänge,
Willi Boschert, Richard Lukas
und Kurt Spitzmüller; für Gertrud
u. Georg Herrmann u. verstorbene Angehörige/gest.Jahrtg.; für
Rosa Haas u. Elisabeth Gehring;
für Lydia Oehler, Alfons u. Frieda
Herrmann; für Willi Boschert/
Jahresgedächtnis).
Wir suchen Kandidaten/innen für den Stimmbezirk Nordrach, St. Ulrich. Wählbar sind alle Katholiken/innen die das
18. Lebensjahr vollendet haben. Bis spätestens 31. Januar sollten wir unsere Liste aufgestellt haben. Bitte habt Mut und meldet euch im Pfarrbüro. Info: www.pgr-wahl-freiburg.de.
T e r m i n e u n d Ve r a n s t a l t u n g e n
(wenn nicht anders vermerkt im Pfarrheim)
Das Kath. Bildungswerk lädt ein:
• In Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein: Samstag,
24.01., um 19 Uhr Buchvorstellung »Zwangsarbeit in Nordrach« von Rolf Oswald u. Egbert Hoferer
• In Zusammenarbeit mit dem Alpenverein: Freitag, 30.01. um
19.30 Uhr: Lichtbildervortrag über Marokko mit Referent
Franz Huber
Einladung zur öffentlichen PGR-Sitzung
des gemeinsamen Pfarrgemeinderates der SE Zell am
Dienstag, 27.01.15, um 20.00 Uhr im Pfarrheim in Nordrach. Die Tagesordnung hängt im Schaukasten der Pfarrkirche aus. Alle interessierten Mitchristen sind zur Sitzung
herzlich eingeladen.
Donnerstag, 29.01.
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Schülerwortgottesdienst.
Freitag, 30.01.
Pfarrkirche:
Pfarrkirche:
18.00 Uhr Fatima-Rosenkranz.
18.30 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken; für Ludwig Brucher u. Anna
Roth; für Erwin u. Frieda Börschig u. verstorbene Angehörige;
für Anton u. Justina Himmelsbach u. Theresia Roth; für Josef
Erdrich (Bäumlesberg) u. verstorbene Angehörige.
Samstag, 31.01.
Sonntag, 1.02.
Pfarrkirche:
4. Sonntag im Jahreskreis
Keine Vorabendmesse in der Kapelle Kolonie.
19.30 Uhr Eucharistiefeier für die Pfarrgemeinde mit Kerzenweihe u. Blasiussegen (Gebetsgedenken für Zäzilia u. Otto Boschert, Berta u.
Gallus Bitsch; für Ludwig u. Theresia Boschert).
Altenwerk Nordrach
Am Mittwoch, 28. Januar 2015, um 14 Uhr findet der erste
Seniorennachmittag im neuen Jahr im Pfarrheim statt.
Nach Kaffee und Kuchen zeigt Peter Krumm seinen Film
»Rückblick auf 2014«.
Anschließend findet die Neuwahl der Vorstandschaft statt. Die
Bewirtung übernimmt dankenswerterweise die Frauengemeinschaft. Alle Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde, aber auch Gäste sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Im Namen der Vorstandschaft:
Herbert Vollmer
Erstkommunion 2015
Mittwoch, 28.01. um 20 Uhr. Gemeinsamer Elternabend im gr.
Saal, Thema Versöhnungsnachmittage der Kinder und Organisatorisches zur Erstkommunion
Nächster Tauftermin in Nordrach:
Wi r g e de n ke n d e r To t e n d e r Wo ch e
Samstag, 7.03., um 17 Uhr in der Kapelle Kolonie. Die Taufgespräche mit den Tauffamilien und dem Taufspender finden
nach jeweiliger Absprache statt. Anmeldung im Pfarrbüro zu
den Bürozeiten.
25.01.14
Wilhelm (Willi) Boschert
26.01.08
Martha Doll geb. Spitzmüller
Ministrantengruppenstunde im Pfarrheim:
26.01.10
Manfred Gießler
Nächste Gruppenstunde für alle Minis ist am Freitag, 6. Februar 2015, um 15.30 Uhr.
27.01.97
Josef Himmelsbach
27.01.06
Adolf Julier
28.01.98
Ludwig Brucher
29.01.08
Zäzilia Braun geb. Müller
30.01.95
Therese Zimmermann geb. Müller
30.01.09
Heinrich Falk
31.01.11
Robert Echtle
Eltern-Kind-Gruppe:
für Eltern mit Kindern bis zu 3 Jahren
1. Gruppe im Jugend-Eckraum des Pfarrheims
dienstags 9.15 – 11.00 Uhr
Nähere Info bei Ines Eisenmann, Tel. 955553.
2. Gruppe im Turnraum des Kindergartens
dienstags 15.00 – 17.00 Uhr
Nähere Info bei Daniela Manz, Tel. 07835/2720910.
Kath. öffentliche Bücherei im Pfarrheim:
Geöffnet: Sonntag, von 10.30 – 11.30 Uhr.
Dienstag, von 16.00 – 17.30 Uhr. Die Ausleihe ist kostenlos!
34
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Adresse:
Dorf 44, 77784 Oberharmersbach
Telefon 0 78 37 / 2 33
Fax
0 78 37 / 16 39
e-Mail
pfarrei.oberharmersbach@se-zell.de
Internet www.se-zell.de
Pfarrbüro: Öffnungszeiten: Mo. 15.30 – 17.30 Uhr
Di. und Fr. 9.00 – 11.00 Uhr
Seelsorge: Gemeindereferentin Judith Müller
Telefon 0 78 37 / 9 25 96 01 (Büro)
0 78 37 / 92 25 19 (Privat)
e-Mail
judith.mueller@se-zell.de
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger
siehe unter »Seelsorgeeinheit Zell a. H.«
Kath. Kirchengemeinde
St. Gallus Oberharmersbach
Mittwoch, 28.01.
Pfarrzentrum: 07.30 Uhr Schülerwortgottesdienst.
Haus
Maria Frieden: 18.30 Uhr Konventmesse.
Jesus Christus,
wie gut ist es,
dass du uns an deinem Tisch
versammelst.
In dir sind alle Unterschiede aufgehoben.
In dir trennt uns nichts voneinander.
Vor dir bleibt niemand unbeachtet.
Vor dir ist niemand mehr wert als andere.
Du suchst uns, und in deiner Nähe erkennen wir:
Wir nehmen nicht wahr, was andere brauchen,
wir werten ab und grenzen aus.
Wir bitten dich: Vergib uns.
Lass uns überwinden,
was uns hindert,
zueinander zu finden
und gerecht miteinander zu leben.
Erbarme dich, gütiger Gott!
Amen.
Aus: Gottesdienst Kaiserslautern April 2012
Donnerstag, 29.01.
Haus St. Klara: 08.00 Uhr Konventmesse.
Pfarrhaus:
15.00 Uhr Rosenkranz.
Pfarrhaus:
15.30 Uhr Eucharistische Anbetung.
Freitag, 30.01.
Kein Gottesdienst.
Samstag, 31.01. – Vorabend – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
18.30 Uhr Rosenkranz.
Pfarrkirche:
19.00 Uhr Vorabend – Eucharistiefeier mit
Blasiussegen und Kerzenweihe
(Gebetsgedenken f. Maria Isenmann geb. Schwarz/1. Jahresgedächtnis; f. Huber Lehmann u.
Enkelin Beate Hug).
Sonntag, 1.02. – 4. Sonntag im Jahreskreis
Pfarrkirche:
10.00 Uhr Familien-Wortgottesdienst für
Kinder im Krabbel-/Kindergartenalter zum Thema »Elmar der
bunte Elefant«.
Mariahilf-Kapelle: 14.00 Uhr Rosenkranz für Priester- u. Ordensberufe – anschl. Anbetung
und eucharistischer Segen.
Liebe Gemeinde,
im Gottesdienst und dem sich anschließenden Winterbrunch
sind wir alle an einen Tisch geladen.
Üben wir das Miteinander immer wieder aufs Neue, freuen wir
uns an der Gemeinschaft mit anderen und werden wir so, als
Gemeinde, ein sichtbares Zeichen für ein Leben in Achtung,
Toleranz, Entgegenkommen und Geschwisterlichkeit.
Gerade heute brauchen wir solche Zeichen mehr denn je!
In diesem Sinne viele bereichernde Begegnungen
Judith Müller
W i r g e d e n ke n d e r T o t e n d e r W o c h e
23.01.1994
23.01.2014
26.01.1990
27.01.1990
27.01.1994
27.01.2011
28.01.1990
28.01.2008
29.01.1991
Go tte s di e ns te Ob e r ha r me r s b a c h
vom 24. Januar bis 1. Februar 2015
Leopold Dreher
Irene Nock, led.
Josefine Lehmann geb. Wisser
Maria Nitsche geb. Irmler
Hermann Schneider, Elektromeister
Willi Rombach
Regina Serrer geb. Roth
Augustin Schilli, led.
Karolina Meßner, led.
N a c hr i c hte n
Samstag, 24.01. –
Vorabend – 3. So. im Jahreskreis - Bekehrung Pauli
Kein Gottesdienst.
Sonntag, 25.01. – 3. Sonntag im Jahreskreis – Bekehrung Pauli
– Gallus-Kollekte
Pfarrkirche:
09.00 Uhr Rosenkranz
Pfarrkirche:
09.30 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Paul Bruder u. Angeh.).
Mariahilf-Kapelle:
KEIN Rosenkranz!
Montag, 26.01.
Haus St. Klara: 18.30 Uhr Eucharistiefeier.
Dienstag, 27.01.
Mariahilf-Kapelle: 18.30 Uhr Eucharistiefeier (Gebetsgedenken f. Willi Rombach, verst. Eltern u. Bruder; f. August u. Helga
Rombach; f. Ulrich Hug, Großeltern, leb. u. verst. Angeh.).
35
Herzliche Einladung zum Pfarrfest/
Winterbrunch
am Sonntag, dem 25. Januar 2015, ab 10.45 Uhr im Pfarrzentrum mit Tag der offenen Kirche
Großes Brunch-Büfett bis 14 Uhr
nachmittags Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen
12.00 Uhr u. 14.00 Uhr: Kirchenführung
13.00 Uhr Kirchturmbegehung
15.00 Uhr Orgelbesichtigung.
Treffpunkt jew. in der Kirche
Für das Kuchenbufett bitten wir die Bevölkerung wieder
um Kuchenspenden. Zur besseren Übersicht bitten wir um
vorherige Anmeldung der Kuchenspende im Pfarrbüro, Tel.
233. Herzlichen Dank im Voraus.
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
Herzliche Einladung zur Kinderkirche für
Kinder im Krabbel-/Kindergartenalter
Krabbelgruppe:
am 1. Februar 2015 von 10.00 – 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche Oberharmersbach Thema: »Elmar,
der bunte Elefant«. Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Gottesdienstbesucher.
T e r m i n e / Ve r a n s t a l t u n g e n
Donnerstag, 9.30–11.00 Uhr, Pfarrzentrum, für Kinder von
6 Mon. – 3 Jahre – Nähere Infos und Anmeldung bei Nicole
Lehmann, Tel. 922940.
Missio/Sternsinger:
Die neuen Hefte sind eingetroffen, bitte zu den Bürozeiten abholen.
Seniorengymnastik:
Mittwoch, 15.00 Uhr, Pfarrzentrum.
Kath. öffentliche Bücherei St. Gallus:
Senioren:
Bücherausgabe: Sonntag, 10.30 – 11.30 Uhr, im Pfarrhaus.
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 18.00 – 19.00 Uhr.
Erstkommunion:
– Herzliche Einladung an alle Väter der Kommunionkinder
zum Väterabend am Mittwoch, 28.01.2015, um 20.00 Uhr im
Pfarrhaus, Oberharmersbach – siehe auch Einladung die an
die Kinder verteilt wurden.
– Zu folgenden Terminen finden jew. von 14.30 – 18.00 Uhr die
Erstbeichten statt:
Dienstag, 27.01., Gr. Volk/Sum, Kempf/Schmidt und Jabbusch/Lehmann.
Mittwoch, 28.01., Gr. Funsch/Liebke, Lehmann/Munz und
Pfundstein/Müller.
Einladung zum Senioren-Nachmittag mit Vortrag
von Pater Hadrian Hess
Am Donnerstag, 29. Januar 2015, um 14.00 Uhr laden wir alle Seniorinnen und Senioren sehr herzlich zu einem Vortrag und gemütlichen Beisammensein ins
Pfarrzentrum ein.
Wir haben folgendes Programm vorgesehen: Kassenbericht,
Jahresrückblick.
Danach wird Pater Hadrian Hess vom Kloster Zell über seinen
langjährigen Aufenthalt in der Mission einen interessanten
Vortrag halten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihre Vorstandschaft der Seniorengemeinschaft
Gemeinsamer Pfarrgemeinderat:
Dienstag, 27.01.2015, 20.00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung im
Pfarrheim in Nordrach. Zu dieser öffentlichen PGR-Sitzung
sind alle Mitchristen herzlich eingeladen. Tagesordnung: siehe
Nachrichten der SE.
Ko l l e k t e n
Die Sonder-Kollekte für die Sozialstation erbrachte den Betrag
von rd. 282,23 Euro. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott.
Kath. Kirchengemeinden
St. Blasius Biberach
St. Mauritius Prinzbach
Aber bevor meine Gedanken jetzt zu einem erhobenen Zeigefinger werden, (das will ich nämlich gerade nicht!) ein kleiner
Anstoß. Was macht Ihnen Spaß in der Kirche? Was tut Ihnen
gut? Was davon wollen Sie anderen weitersagen?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute und gesegnete
Woche.
Ihr Gemeindereferent Markus Kaupp-Herdick
P.S.: Und wenn Sie gerade daran denken, was es alles Gutes
in der Kirche zu entdecken ist, vielleicht kennen Sie ja noch
jemanden, der Lust hätte und geeignet wäre, sich im Pfarrgemeinderat oder im Gemeindeteam mit seinen guten Ideen
zu engagieren. Für Vorschläge sind wir besonders in diesem
Monat offen.
Friedenstraße 28, 77781 Biberach
07835/3347
07835/549974
pfarrei.biberach@se-zell.de
Pfarrbüro:
Öffnungszeiten
Mo.: 9.00 – 11.00 Uhr und 14.30 – 16.30 Uhr
Di. u. Fr.: 9.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag geschlossen!
Seelsorge:
Gemeindereferent Markus Kaupp-Herdick,
Telefon: 07835/549975
e-mail: markus.kaupp-herdick@se-zell.de
Weitere Seelsorgerinnen und Seelsorger siehe
unter Seelsorgeeinheit Zell a.H.
G ot te sdie nste Bibe r ac h
u nd Prinzba ch
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
immer wieder höre ich darüber reden, dass der Kirche die Kinder, die Jugend, die Männer oder wer auch immer fehlt, dass
sie sich ändern müsse, damit diese Gruppen wieder kommen.
Aber ganz ehrlich, wer ist das: Die Kirche?
Mir ist schon klar wer damit gemeint ist, nämlich die »Amtskirche«. Aber Kirche, das sind wir alle. Jeder Gläubige gehört dazu. Und dann heißt: »Die Kirche muss sich ändern« konsequent
zu Ende gedacht: Wir müssen uns ändern.
Adresse:
Telefon:
Fax:
e-mail:
vom 25. Januar bis 1. Februar 2015
Sonntag, 25. Januar 2015 –
3. Sonntag im Jahreskreis Bekehrung Pauli
Biberach:
10.00 Uhr: Eucharistiefeier für die Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit.
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Montag, 26. Januar 2015 –
Hl. Timotheus und hl. Titus, Bischöfe, Apostelbrüder
Prinzbach:
18.30 Uhr: Eucharistiefeier. 1. Gedächtnis
für Rosa Fritsch. Gebetsgedenken für lebende und verstorbene
einer Familie; in einem besonderen Anliegen; für arme Seelen.
Dienstag, 27. Januar 2015 – Hl. Angela Merici
Biberach:
07.45 Uhr: Wortgottesdienst für Schüler.
Donnerstag, 29. Januar 2015
Biberach:
18.00 Uhr: Rosenkranz.
18.30 Uhr: Eucharistiefeier. Gebetsgedenken
36
KIRCHLICHE NACHRICHTEN – SEELSORGEEINHEIT · Freitag, 23. Januar 2015
für Emil und Zäzilia Schnaiter;
für Margarethe Himmelsbach,
verw. Wussler (Jahrtag) sowie
verstorbene Angehörige; für Herbert Schwörer sowie lebende und
verstorbene Angehörige; für Anna Armbruster (Jahrtag) sowie
Lebende und Verstorbene der Familie Schwendemann; zu Ehren
des hl. Antonius.
Freitag, 30. Januar 2015
Biberach:
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Samstag, 31. Januar 2015 –
Vorabend zum 4. Sonntag im Jahreskreis
Biberach:
19.00 Uhr: Eucharistiefeier. Gebetsgedenken für Josef Rißler.
Sonntag, 1. Februar 2015 – 4. Sonntag im Jahreskreis
Prinzbach:
10.00 Uhr: Eucharistiefeier der Gemeinde
mit Blasiussegen und Kerzenweihe.
Biberach:
18.30 Uhr: Rosenkranz.
Tag der Sozialstation
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt den Müttern der Krabbelgruppen in Biberach und Prinzbach und allen, die uns auch in
diesem Jahr mit ihren Kuchenspenden zum »Tag der Sozialstation« tatkräftig unterstützt haben.
Liturgiekreis Biberach
Die nächste Probe findet am Montag, 26.01.2015 um 19.30 Uhr
in der Arche Noah statt.
Liebe Kinder und Jugendliche,
unsere nächsten Probetermine sind am:
28. Januar, 11. Februar, 25. Februar, 11. März,
25. März, 15. April, 29. April, jeweils von 16.15 Uhr bis 17.15
Uhr in der Arche Noah. Bitte bei uns abmelden, falls jemand
weiß, dass er nicht kommen kann. Wir freuen uns auf euch!
Ilka Heizmann und Tina Huber
Katholische Frauengemeinschaft
»Frauefasend« am Mittwoch, 4. Februar 2015. Motto: »Ihr derfe moche, was ihr welle. Hauptsach närrisch!« Für Esse un Trinke sorgt das kfd-Catering. Beginn:
Das kfd-Team
19.00 Uhr im Chorsaal.
Voranzeige: Weltgebetstag der Frauen
Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr im Chorsaal. Thema: »Begreift ihr meine Liebe?« Frauen von den Bahamas haben diesen Wortgottesdienst vorbereitet.
Dazu sind Frauen aller Konfessionen eingeladen. Das kfd-Team
Sitzung des gemeinsamen Pfarrgemeinderates
Wir laden alle interessierten Bürger und Bürgerinnen zu der
nächsten Sitzung des gemeinsamen Pfarrgemeinderates am
Dienstag, 27. Januar 2015, um 20.00 Uhr im Pfarrheim Nordrach ein. Nähere Informationen entnehmen sie bitte den gemeinsamen kirchlichen Nachrichten der Seelsorgeeinheit.
Herzliche Einladung zur öffentlichen
Sitzung des Gemeindeteams Biberach
am Montag, 26. Januar 2015 um 20.00 Uhr in der Arche Noah.
Die Hauptpunkte der Tagesordnung sind:
• Öffentliche Frageviertelstunde
• Bericht aus dem Stiftungsrat
• Rückblick Weihnachten
• Rückblick Sternsinger
• Patrozinium St. Blasius
• Arche Noah
• PGR-Wahl 2015
• Verschiedenes
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Für das Gemeindeteam
Erika Rieger
»Kess erziehen«
Kooperativ – ermutigend – sozial –
situationsorientiert
Geht das: Kinder erziehen mit weniger schimpfen, schreien
oder ausrasten? Ohne sich in eine endlose Kette von Konflikten zu verhaken? Gelassen gar und mit ruhigen Nerven?
Suchen Sie eine Antwort auf diese Fragen?
Wir laden ein zu einem Kurs für Eltern und Erziehende mit
Kindern ab 2 Jahren. Es werden Handlungsperspektiven vermittelt, die Sie ausprobieren und fortentwickeln können. Impulse, Reflexionen und Übungen im Rahmen des Kurses sowie
konkrete Anregungen für zu Hause ermöglichen eine leichte
Umsetzung der Inhalte.
Termine:
5 Abende – jeweils montags ab
23. Februar 2015 von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
Veranstaltungsort: Lernzentrum in Biberach
Kosten:
pro Person 28,– Euro, Paare 45,– Euro
Referentin:
Sabine Benz, Ohlsbach
Anmeldung: Erika Rieger, Tel. 07835/8493
Örtl. Leiterin, Erika Rieger
Erstkommunion 2015
Gemeinsamer Elternabend am Mittwoch, 28.01.2015, um
20.00 Uhr im großen Saal, Pfarrheim Nordrach. Thema: Versöhnungsnachmittage der Kinder, organisatorisches zur Erstkommunion
Bildungswerke Biberach u. Steinach
Bildungsreise Schleswig-Holstein
Kiel, Lübeck, Insel Helgoland vom 25. – 29. Mai 2015
Ein Highlight wird die einzigartige Naturlandschaft der Insel Helgoland mit Möglichkeit zum Bummeln. Auch Kiel mit Schifffahrt
durch die Kieler Förde nach Laboe zum dortigen Marine-Ehrendenkmal mit dem Museums-U-Boot 995 wird unvergesslich.
Wir besuchen die alte Hansestadt Lübeck, den Timmendorfer
Strand sowie weitere interessante Sehenswürdigkeiten.
Unterkunft:
Hotel Schützenhof am Wittensee
Rendsburgerstr. 2
24361 Groß-Wittensee
Kosten:
Die Kosten betragen pro Person bei
Unterbringung
im Einzelzimmer 575,– €
im Doppelzimmer 510,-- €
Alle Zimmer sind ausgestattet
mit Du/WC, TV, Telefon.
Sauna und Fitnessraum können mitbenutzt werden.
Leistungen:
4 Übernachtungen mit Halbpension,
Reiseführer für 3 Tage
Schifffahrt (Kiel & Helgoland)
Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt
und alle Fahrten vor Ort.
Anreise:
Pfingstmontag, 25. Mai 2015
Rückreise:
Freitag, 29. Mai 2015
Gruppengröße:
bis 30 Personen
Anmeldeschluss:
Samstag, 21. März 2015
Anmeldung:
Kath. Bildungswerk Biberach:
Erika Rieger, Telefon: 07835/8493
Kath. Bildungswerk Steinach:
Konrad Dold, Telefon: 07832/2546
– mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 100,– € fällig
– für die Reihenfolge der Anmeldung ist
der Eingang der Zahlung maßgebend
– die Schlusszahlung wird bis Samstag,
2. Mai 2015, fällig
– die fälligen Beträge erbitten wir auf folgendes Konto:
IBAN: DE28 6645 1548 0000 6004 04
Sparkasse Haslach-Zell
Für alle Teilnehmer ist eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen und im Reisepreis enthalten.
Die Bildungswerke Biberach und Steinach
Erika Rieger
Konrad Dold
37Prinzbach:
KIRCHLICHE NACHRICHTEN · Freitag, 23. Januar 2015
Pr i nz ba c h
Sternsinger 2015
Herzlichen Dank allen die mitgeholfen haben, dass 2015 auf
den Weg gebracht werden konnte. Ganz besonders Katharina
Ams und Christian Schäfer für ihr Engagement sowie Rosa
Obergföll für die Probe. Den Familien, die sich bereit erklärt
haben die Kinder zu fahren. Den Gaststätten »Vesperstube
Beck« Schönberg, »Bad. Hof« und »Kreuz« in Prinzbach, wo
sich die Kinder stärken konnten.
Marianne Himmelsbach, Gemeindeteamsprecherin
Pfarrbüro:
Kirchstraße 14 b, 77736 Zell a. H.
Seelsorger: Pfarrer Reinhard Monninger
Sekretärin:
Kerstin Räpple
Telefon:
0 78 35 – 30 83, Fax: 0 78 35 – 54 97 86
E-Mail:
evang-pfarramt-zell@t-online.de
Homepage: www.eki-zell.de
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstags, mittwochs u. freitags von 9.00
bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 bis
10.30 Uhr und nach Vereinbarung.
Außerhalb dieser Zeiten freuen wir uns über Ihre Nachricht
auf dem Anrufbeantworter u. rufen baldmöglichst zurück.
Evang. Kirchengemeinde Zell a.H.
Gedanken zum Wochenspruch:
und anderswo. Anstatt auf Jesus Christus zu hören, hören die
Demonstranten auf Wortführer, die gegen Muslime, Asylbewerber und Ausländer hetzen und Ängste schüren, selbst aber mit
dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Sie nennen sich »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«, meinen aber nicht das »christliche Abendland« mit seinem Christusglauben und den Werten wie Nächstenliebe, Fremdenliebe und
Wahrheitsliebe. In der Tat – wir brauchen patriotische Europäer,
die wieder auf Jesus Christus hören und die sich für das christliche Abendland und seine Werte einsetzen.
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über
dir. (Jes 60,2)
Udo Jürgens beschreibt den Sonnenaufgang und die Hoffnung
in einem Lied: »Immer, immer wieder geht die Sonne auf und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht«. In der Verklärungsgeschichte
(Matthäus 17) geht den Jüngern bei einer Bergbesteigung mit Jesus ein Licht auf. Sie hören himmlische Worte: »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!
… Steht auf und fürchtet euch nicht«. Diese Erleuchtung fehlt meines Erachtens den Menschen des Vereins »Pegida« in Dresden
Ihr Reinhard Monninger
Freitag, 23. Januar, 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, Pfarrhaus Oberharmersbach: Vortrag »Ich wurde missbraucht. Wie ich meinen
Weg aus der Dunkelheit ins Licht gegangen bin und gehe.«
Frau Rosemarie Fehrenbacher, Heilpraktikerin und zertifizierte
Energietherapeutin, begleitet mit einem Vortrag durch den
Abend, im Anschluss kann eine Diskussion stattfinden oder Fragen beantwortet werden. Der Eintritt beträgt 3,- Euro, der Vortrag
ist für Betroffene und Interessierte.
Auf Euer Kommen freuen sich Frau Gerlinde Armbruster und
Frau Rosemarie Fehrenbacher.
Mittwoch, 28. Januar, 20.00 Uhr:
Bibelkreis im Pfarrhaus.
Freitag, 23. Januar, 19.30 Uhr:
Ökumenischer Singkreis »Fermate«.
Freitag, 30. Januar, 19.30 Uhr:
Ökumenischer Singkreis »Fermate«.
Sonntag, 25. Januar, 10.00 Uhr:
Gottesdienst (Pfarrer Monninger).
Freitag, 30. Januar, 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr:
KIGODINA Kindergottesdienstnachmittag im Evangelischen Gemeindesaal. Zum Nachmittag mit Spielprogramm, einer biblischen Geschichte und einer Kleinigkeit zu Essen und Trinken sind
alle Kinder von 5 bis 12 Jahren herzlich eingeladen.
Montag, 26. Januar, 17.00 Uhr:
Evangelischer Kirchenchor.
Samstag, 31. Januar, 19.00 Uhr:
Taizé-Gebet in der Katholischen Kirche Zell am Harmersbach
In der Katholischen Kirche Zell findet am Samstag, dem 31. Januar, um 19.00 Uhr ein Abendgebet in ganz besonderer Atmosphäre
statt. Der ursprünglich dafür vorgesehene Termin (am 7.02.) muss
aus€ organisatorischen Gründen ausfallen!
Mittwoch, 28. Januar, 15.15 Uhr:
Treffpunkt für die Konfirmanden für die Abfahrt zum »Bibelpokal« am Evangelischen Gemeindesaal.
Es treffen sich Menschen aller Konfessionen zum Taizé-Gebet, das
Thema des Abends lautet: »Jesus, du bist da«.
Eine herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten.
Sonntag, 25. Januar, 19.00 Uhr:
Lobpreisgottesdienst, herzliche Einladung an alle Interessierten!
Neuapostolische Kirche Süddeutschland
Sonntag, 25.1.
09.30 Uhr
Gottesdienst.
Donnerstag, 29.1.
20.00 Uhr
Gottesdienst mit Evangelist Kempter.
Sonntag, 1.2. Gottesdienst mit Bischof Kaltschmitt in Offen09.30 Uhr
burg, Glaserstraße 1.
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich willkommen!
Weitere Auskünfte erteilt: Gemeindevorsteher Pr. J. Herrmann, Tel. 07835 3525, R. Standke, Tel. 07835 547730 od. Di.
Markus Steiner, Tel. 07835 4510410.
Informationen über die Neuapostolische Kirche Süddeutschland im Internet: http://www.nak-sued.de & http://cms.nakoffenburg.de/Gengenbach.14054.0.html.
38
KIRCHLICHE NACHRICHTEN · Freitag, 23. Januar 2015
Gemeinde Jesu lädt ein
Die »Gemeinde Jesu« lädt am Sonntag, 25. Januar 2015,
zum Gottesdienst ein. Er findet um 10 Uhr im Kultur- und
Vereinszentrum (kleiner Saal) statt. Außerdem werden jeden
Donnerstag Bibel- und Gebetsabende abgehalten. Treffpunkt
ist um 20 Uhr in der Zeller Straße 30 in Zell-Unterentersbach.
Nähere Informationen bei Elke Baumann (Tel. 07835/1884).
Versammlung Haslach
Günther Heiss, Steinacherstraße 11,
77716 Haslach
Jehovas Zeugen im Internet: www.Jehovaszeugen.de
Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach
Samstag, 24. Januar 2015
18.00 Uhr: Biblischer Vortrag. Thema: »Die Erde wird für immer bestehenbleiben« – Psalm 104:5.
18.40 Uhr: Wachtturm-Bibelstudium. Thema: »Das Volk, dessen Gott Jehova ist« – Psalm 144:15.
Mittwoch, 28. Januar 2015
19.00 Uhr: Bibelkurs wie man Jehova näherkommen kann.
Thema: »Das heilige Geheimnis gelüftet!« – 2. Timotheus 1:
9, 10.
19.40 Uhr: Theokratische Predigtdienstschule. Besprechung
biblischer Themen und fortlaufender Kurs im Vermitteln der
biblischen Botschaft.
Diese Zusammenkünfte werden im Königreichssaal in Hausach, Barbarastraße 22, durchgeführt. Interessierte Personen
sind herzlich eingeladen. Jehovas Zeugen in Haslach: Tel.
07832/3232, Internet: www.jw.org.
39
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀_ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀
฀ ฀_ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀ ฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
฀_
Autor
Документ
Kategorie
Seele and Geist
Seitenansichten
19
Dateigröße
2 152 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden