close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Anmeldung PDF - KROLICKI MEDIZINTECHNIK KREFELD

EinbettenHerunterladen
IP 54
IP 65
2
BELEUCHTUNG - REINRÄUME
OBSAH/ CONTENTS/ DE
page
4
14
22
38
• svítidla pro stoma. ordinace a laboratoře
TOOTH
54
• light fittings for dental surgeries and laboratories
TOOTH
54
•
•
•
•
•
•
•
•
volba krytí
výpočetní program
nouzové zdroje
stmívání
7
8
9
10
protection selection
computer program
emergency power supplies
dimming
7
8
9
10
• Leuchten für Reinräume
BEST CLEAN
RASTER+GLAS
PLEXI
Seite
4
14
22
38
• Leuchten für Zahnarztpraxen und Zahnlaboratorien
TOOTH
54
•
•
•
•
Wahl der Schutzart
Berechnungsprogramm
Notstromquellen
Dimming
7
8
9
10
www.cepelik.cz
• Light fittings for cleanrooms
BEST CLEAN
LOUVRE+GLASS
PLEXI
www.cepelik.cz
str.
4
14
22
38
3
W W W. c e p e l i k . c z
• svítidla pro čisté prostory
BEST CLEAN
LOS+SKLO
PLEXI
www.cepelik.cz
LIGHTING - CLEANROOMS
www.cepelik.cz
OSVĚTLOVÁNÍ - ČISTÉ PROSTORY
CLEANROOMS
REINRÄUME
Možná se nacházíte v situaci, kdy máte
navrhnout nové osvětlení operačního
sálu, JIP, prostoru pro výrobu elektrotechnických součástek či léků. Ale i třeba
stomatologické ordinace či laboratoře.
Zkráceně řečeno potřebujete osvětlit
čistý prostor.
Firma ELKOVO Čepelík, jako jeden
z předních českých výrobců svítidel,
dnes známý i daleko za hranicemi České
republiky, má mnohaleté zkušenosti i při
osvětlování takto náročných prostorů.
Po důkladném rozboru získaných informací jsme se rozhodli s Vámi o tyto
zkušenosti podělit a pomoci Vám tak
k našemu společnému cíli. Tedy ke stavu, kdy výsledná soustava svítidel bude
uživatelům sloužit k plné spokojenosti,
nebude je v žádném případě obtěžovat,
vyhoví příslušným vyhláškám i normám
a to vše vzhledem k co nejmenšímu
negativnímu vlivu na životní prostředí.
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
ČISTÉ PROSTORY
4
Maybe you are in the situation when
you have to design a new lighting of the
operating theatre, intensive care unit,
space for production of electrotechnical
parts or medicines but also for instance
of dental surgery or laboratory. Briefly
speaking, you need to light a cleanroom.
The ELKOVO Čepelík company,
as one of leading Czech manufacturers
of light fittings, presently known even far
beyond the territory of the Czech Republic, has many years of experience also in
lighting of so demanding spaces. After a
thorough analysis of acquired information, we decided to share this experience
with you and to help you to achieve our
common goal. It means to reach the state
when the resulting system of light fittings
will serve for users to their complete satisfaction, it will irritate them by no means,
it will meet appropriate regulations and
standards and all that considering a
minimum adverse impact on the environment.
Vielleicht befinden Sie sich in einer
Situation, wo Sie eine neue Beleuchtung
für den OP, die Intensivstation oder für
Räume zur Herstellung von elektrotechnischen Teilen oder Arzneimitteln entwerfen sollen. Aber auch zum Beispiel
für eine Zahnarztpraxis oder ein Labor.
Kurz gesagt: Es gilt, einen Reinraum
beleuchten.
Die Firma ELKOVO Čepelík ist einer
der führenden tschechischen Hersteller
von Leuchten, der heute auch weit außerhalb der tschechischen Grenzen bekannt
ist. Nach einer gründlichen Analyse aller
erhaltenen Informationen haben wir beschlossen diese Informationen mit Ihnen
zu teilen, um Ihnen damit beim Erreichen
unseres gemeinsamen Ziels hilfreich zu
sein. Das Ziel ist ein Beleuchtungssystem, das die Anforderungen der Benutzer
voll erfüllt, keinesfalls störend wirkt, den
betreffenden Normen und Verordnungen
entspricht und gleichzeitig den negativen
Einfluss auf die Umwelt minimiert.
Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně
podmínky na omezení jasu.
Precision workmanship and elaborate design of Best Clean
light fittings ensure the best parameters including luminance
control.
14
Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der
BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter
einschließlich Leuchtdichtenreduzierung.
LOS + SKLO - IP54, IP65
Svítidla typu LOS+SKLO mají stejně dobré světelné vlastnosti
jako svítidla BEST CLEAN, ale sklo mají drženo hliníkovým
rámečkem. Jsou ekonomickou variantou svítidel BEST CLEAN
Light fittings with LOUVRE and GLASS have light features of equal quality as
the BEST CLEAN light fittings but their glass is secured by a small aluminum
frame. They are an economical version of the BEST CLEAN light fittings.
Die Leuchten des Typs RASTER und GLAS weisen gleich gute Leuchteigenschaften wie die Leuchten BEST CLEAN auf, nur wird die Glasscheibe mithilfe eines Alurahmens fixiert. Sie stellen gegenüber den
Leuchten BEST CLEAN die wirtschaftlichere Variante dar.
22
PLEXI - IP54, IP65
Svítidla s prizmatickým PLEXI krytem jsou tou nejlevnější variantou svítidel do čistých prostor. Vhodná jsou spíše do chodeb
a prostor pro přípravu pacienta.
Light fittings with prismatic plexiglass cover are the cheapest
version of the light fittings for cleanrooms. They are suitable
rather for corridors and rooms for patient preparation.
38
Leuchten mit der prismatischen PLEXI-Blende sind die preisgünstigste Variante von Leuchten für Reinräume. Sie eignen
sich eher in Gänge und Räume für Patientenvorbereitung.
TOOTH
Svítidla „Tooth” jsou určená především pro osvětlení
ve stomatologických ordinacích a laboratořích.
"Tooth” light fittings are suitable mainly for lighting in dental
surgeries and laboratories.
54
"Tooth" Leuchten sind vor allem zur Beleuchtung in Zahnarztpraxen
und Zahnlaboratorien geeignet.
5
www.cepelik.cz
BEST CLEAN - IP65
www.cepelik.cz
HERGESTELLTE LEUCHTEN
W W W. c e p e l i k . c z
MANUFACTURED LIGHT FITTINGS
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
VYRÁBĚNÁ SVÍTIDLA
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Než začneme - Before We Start - Bevor wir anfangen
Co bychom si měli uvědomit, než se pustíme
do návrhu osvětlení (normy). Platnost těchto
norem může být v zahraničí odlišná.
1) norma ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení
– Osvětlení pracovních prostorů – Část 1:
Vnitřní pracovní prostory
Before we start a design of lighting for a
classroom, we should think about lighting
standards and regulations. Their validity might
differ abroad.
1) ČSN EN 12 464-1 standard: Light and
Lighting - Lighting of Workplaces - Part 1:
Indoor Workplaces
Bevor wir anfangen Beleuchtung eines
Unterrichtsraumes zu planen, sollten wir uns
bewußt sein, dass die Gültigkeit von Normen
im Ausland unterschiedlich sein kann.
1) ČSN EN 12 464-1 Norm: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1:
Arbeitsstätten in Innenräumen
2) norma ČSN 33 2000-5-51 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
2) ČSN 33 2000-5-51 standard: Electrical installations of buildings- Part 5-51: Selection and
erection of electrical equipment - Common rules
2) ČSN 33 2000-5-51 Norm: Elektrische Anlagen von
Gebäuden-Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Allgemeine Bestimmungen
3) norma ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory
a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu
3) ČSN EN ISO 14644-1 standard: Cleanrooms and associated controlled environments
- Part 1: Classification of air cleanliness
3) ČSN EN ISO 14644-1 Norm: Reinräume
und zugehörige Reinraumbereiche – Teil 1:
Klassifizierung der Luftreinheit
4) případné další požadavky dané např.
technologií
4) Other possible requirements based, for instance, on technology
4) eventuelle weitere, sich z.B. durch die Technologie ergebende Forderungen
Dále přinášíme jen velmi stručný výtah těch
nejdůležitějších informací.
Further we provide a brief abstract of the most
important information.
Im Weiteren bringen wir nur einen sehr kurzen
Auszug der wichtigsten Informationen.
Co požaduje norma ČSN EN 12 464-1:
Obecně nám norma předepisuje stav, který
bychom měli alespoň dodržet. Tím je myšleno,
že daný parametr (v našem případě hladina
osvětlení, hodnoty oslnění a index barevného
podání) musí být minimálně na té úrovni,
kterou norma požaduje. To znamená, že
osvětlení můžete udělat lepší, než požaduje
norma, nikoli však horší. Pokud by došlo na
soudní při, tak bude soudní znalec postupovat
podle této normy. Dále uvádíme tu část normy,
která je nejdůležitější pro osvětlení učeben
a tělocvičen.
Udržovací činitel: Doporučená osvětlenost
pro každý zrakový úkol se uvádí jako udržovaná
osvětlenost. Udržovací činitel závisí na provozních charakteristikách světelných zdrojů
a předřadníků, svítidel, prostředí a na plánu
údržby. Návrhář (projektant) musí: připravit
kompletní plán údržby, včetně intervalů výměny
světelných zdrojů, čištění svítidel a místností
a způsobů jeho provádění.
Rovnoměrnost (r): rovnoměrnost osvětlení
je poměr minimální a průměrné osvětlenosti
např. na lavici či tabuli - měla by být r ≥ 0,7.
Energetická hlediska: Osvětlovací soustava
musí vyhovovat požadavkům na osvětlení
daného prostoru bez plýtvání energií.
What does the ČSN EN 12 464-1 standard require?
Generally speaking, the standard determines
a minimal condition that has to be observed - the
value stated (in our case the lighting level, glare
values, and colour rendering index) is the minimum
value the standard requires. That means you can
design the lighting better but not worse than the
standard requires. If there was a lawsuit, the authorized expert would proceed in accordance with this
standard. Below you can find an explanation of the
part of the standard which is the most important for
lighting classrooms and gymnasiums.
Maintenance factor: The term maintained illuminance stands for the illuminance recommended for
every visual task. The maintenance factor depends
on working characteristics of the light sources,
ballasts, light fittings, environment, and on the
maintenance plan. The designer has to: prepare a
complete maintenance plan including intervals for
changing light sources, cleaning light fittings and
rooms, and the cleaning methods.
Illuminance uniformity (r): ratio of minimum
illuminance to average illuminance e.g. on a desk or
blackboard. The value should be r ≥ 0,7.
Energy considerations: A lighting installation
should meet the lighting requirements of a particular
space without waste of energy.
Was erfordert die Norm ČSN EN 12 464-1?
Allgemein setzt die Norm einen Mindeststand fest, den
man erhalten sollte. Das meint, dass derjenige Parameter
(in unserem Fall das Beleuchtungsniveau, die Blendungswerte und der Farbwiedergabeindex) muss mindestens
den in der Norm angegebenen Wert erreichen. Das heißt,
dass die Beleuchtung besser als die Norm erfordert sein
kann, aber nicht schlechter. Sollte es einen Gerichtsstreit
geben, wird der Gerichtsgutachter gemäß dieser Norm
fortschreiten. Unten wird derjenige Teil der Norm angeführt, der für Beleuchtung von Unterrichtsräumen und
Turnhallen am wichtigsten ist.
Wartungsfaktor: Die empfohlene Beleuchtungsstärke
für jede Sehaufgabe ist als Wartungswert der Beleuchtungsstärke angegeben. Der Wartungsfaktor hängt vom
Alterungsverhalten der Lampe und der Vorschaltgeräte,
der Leuchte, der Umgebung und vom Wartungsprogramm
ab einschließlich des Intervalls für den Lampenwechsel,
des Intervalls für die Reinigung der Leuchten und des
Raumes und der Reinigungsmethoden.
Gleichmäßigkeit (r): Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist das Verhältnis der kleinsten Beleuchtungsstärke zur mittleren Beleuchtungsstärke z.B. auf
einer Schulbank oder einer Schultafel. Es sollte r ≥ 0,7
sein.
Energiebetrachtungen: Eine Beleuchtungsanlage sollte
die Beleuchtungsanforderungen eines bestimmten räumlichen Bereiches erfüllen, ohne Energie zu verschwenden.
ČSN EN 12 464-1 (Výtah z normy - Extract from Standard - Normenauszug)
Pol. č.
Ref. no.
Ref. Nr.
Druh prostoru, úkolu nebo činnosti
Type of interior, task or activity
Art des Raumes, Aufgabe oder Tätigkeit
Ēm
(lx)
UGRL
–
Ra
–
Poznámky
Notes
Bemerkungen
2.5
2.5.5
Chemický průmysl/ Chemical, plastics and rubber industry / Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie
Výroba léků/ Pharmaceutical production/ Arzneimittelherstellung
500
22
80
2.6
2.6.5
2.6.5
2.6.5
2.6.6
Elektrotechnický průmysl/ Electrical industry/ Elektro-Industrie
Montážní práce - hrubé/ Assembly work - rough/ Montagearbeiten - grobe
Montážní práce - jemné/ Assembly work - medium/ Montagearbeiten - mittelfeine
Montážní práce - velmi jemné/ Assembly work - precision/ Montagearbeiten - feine
Elektrotechnické dílny - zkoušení, justování/ Electronic workshops, testing, adjusting/ Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren
5.7
7.10
7.10.1
7.10.2
7.11
7.11.1
7.11.3
7.11.4
Zdravotnická zařízení/ Health care premises/ Gesundheitseinrichtungen
Operační prostory/ Operating areas/ Operationsbereich
Předoperační a pooperační místnosti/ Pre-op and recovery rooms/ Vorbereitungs- und Aufwachräume
Operační sál/ Operating theatre/ Operationsräume
Jednotky intenzívní péče/ Intensive care unit/ Intensivstation
Celkové osvětlení/ General lighting/ Allgemeinbeleuchtung
Vyšetřování, ošetřování/ Examination and treatment/ Untersuchung und Behandlung
Noční dozor/ Night watch/ Nachtüberwachung
6
300
500
1000
1500
25
19
16
16
80
80
80
80
500
1000
19
19
90
90
Ra = 90 !
Ra = 90 !
100
1000
20
19
19
19
90
90
90
Ra = 90 !
Ra = 90 !
Ra = 90 !
Welche Schutzart soll für die Leuchten gewählt
werden?
Also diese Frage haben wir schon häufig gehört, aber
leider gibt es keine eindeutige Antwort darauf.
Konkret zum Beispiel auf die Frage Welche Schutzart sollen die im OP verwendeten Leuchten haben?
Diese Frage wurde uns von zahlreichen Experten sehr
unterschiedlich beantwortet. Das eine Extrem hieß IP40
reicht, demgegenüber behaupteten manche, dass zu
allermindest die Schutzart IP65 erforderlich sei. Keiner
von ihnen konnte uns aber sagen, ob sich dies aufgrund einer Norm oder Vorschrift ergibt. Im Allgemeinen
wird die Schutzart aufgrund eines Protokolls über die
Umgebungsbedingungen festgelegt. Genauer gesagt
aufgrund der Norm ČSN 33 2000-5-51 (Elektrische
Anlagen von Gebäuden – Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen), worin der Abschnitt angewandt werden kann,
in dem es heißt: „Dort, wo gelegentlich oder regelmäßig
abgewaschen wird… In der Abwaschzone befindliche elektrische Betriebsmittel müssen wenigstens die
Schutzart IP44 aufweisen.“
Wenn wir diese Frage aus der Sicht des Planers von
Reinräumen betrachten würden, stellen wir folgende
Tatsachen fest. Vor Inbetriebnahme eines Reinraums
erfolgt die sog. Validierung, in der die sich aus der
Reinheitsklasse des betreffenden Raums ergebenden
Parameter bestätigt werden. Im Reinraum werden u.a.
die Unreinheiten verfolgt, die durch die Menge von Partikeln definierter Größe im Volumen 1 m3 gegeben ist,
und des Weiteren der Überdruck. Gerade der Überdruck
stellt eine Schlüsselfrage dar. Wenn man nämlich einen
kleinen Raum hätte mit einer Leuchte darin, könnten
wir die Sollwerte auch erreichen, wenn die Schutzart
der Leuchte IP40 ist. Wenn der Raum aber größer ist,
muss aus technischen Gründen das Entweichen der
Luft aus diesem Raum möglichst verhindert werden. Mit
in der abgehängten Decke installierten Leuchten der
Schutzart IP40 werden die Sollwerte nur sehr schwer
erreicht. Hier ist es viel vorteilhafter Leuchten der Schutzart wenigstens IP54 einzusetzen.
Aus den genannten Tatsachen ergibt sich auch die
Antwort auf unsere Frage; die Schutzart der Leuchten in
Operationssälen und ähnlichen Räumen sollte zumindest IP54 betragen.
Porovnávací tabulka různých norem na čistotu prostředí
Comparison table of different standards of environment cleanliness
Vergleichstabelle unterschiedlicher Normen zur Reinheit der Umgebung
POVOLENÝ POČET
ČÁSTIC
(0,5 µm/m3)
Třída čistoty - Cleanliness class - Reinheitsklasse
EU
Annex 1997
3,5
ISO 14644-1
US
209E
Germany
VDI 2083 1990
2
35,3
IP
0
3
1
1
≥ IP65
353
A
4
10
2
≥ IP65
3 530
B
5
100
3
≥ IP54
6
1 000
4
≥ IP54
35 300
353 000
C
7
10 000
5
≥ IP43
3 530 000
D
8
100 000
6
≥ IP43
10 000 000
9
www.cepelik.cz
What shall be the protection of light fittings that
I will use? We heard this question many times but
obviously there is unfortunately no unambiguous
answer to it.
In the concrete, particular experts answered very
differently for instance the question: What shall be
the protection of light fittings used in the operating
theatre? One extreme was that IP40 is sufficient and
on the other hand, some of them claimed that the
IP65 protection degree and no lower is necessary.
However, none of them can answer if it is given by
any standard or regulation. The protection is generally set according tu a report on external influences.
To be more precise, in accordance with the ČSN 33
2000-5-51 standard (Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical
equipment – Common rules), the part containing the
following text can be applied: “Where an occasional
or regular rinse takes place… Electrical equipment
placed in rinsing zone must have a degree of protection by cover at least IP44.”
If we considered this question from the point
of view of the designer of cleanrooms, we would
find out the following facts. Before the clean space
is put into operation, a validation is performed by
which the parameters given by the cleanliness
class of the respective space will be confirmed.
In a cleanroom, impurity given by the number of
particles with defined size in space of 1m3 and also
the excess pressure are monitored among others.
The question of excess pressure is the key one.
If we had a small space with one light fitting, we
could achieve the required values also with a light
fitting with IP40 protection. However, in the case of
larger space, it is necessary for technical reasons
to limit possible escape of air from this space to the
minimum. Accordingly with light fittings with the IP40
protection, placed in the false ceiling, it will be very
difficult to reach the required values. It is much more
advantageous to use here the light fittings at least
with the IP54 protection.
The answer to our question is based on the
mentioned facts, the protection of light fittings in
operating theatres and similar spaces should be
accordingly at least IP54.
www.cepelik.cz
Jaké má být krytí svítidel která použiji?
Tak tuto otázku jsme mnohokrát slyšeli, ale
bohužel na ni zřejmě neexistuje jednoznačná
odpověď.
Konkrétně například na otázku jaké krytí
mají mít svítidla použitá na operačním sále?
Na tuto otázku nám různí odborníci odpovídali
velice rozdílně. Jeden extrém byl, žč IP40
stačí, a na druhé straně někteří tvrdili, že je
potřeba krytí IP65 a žádné nižší. Nikdo z nich
nám ale nedokázal odpovědět, zda je toto
dané nějakou normou či předpisem. Obecně
se krytí stanovuje na základě protokolu
o vnějších vlivech. Přesněji podle normy ČSN
33 2000-5-51 (Elektrická instalace budov
- Část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Všeobecné předpisy) je možno
použít část, ve které je psáno: „Tam, kde se
provádí občasný nebo pravidelný oplach… .
Elektrická zařízení umístěná v oplachovém
pásmu musí mít stupeň ochrany krytem
alespoň IP44.”
Pokud bychom se na tuto otázku podívali ze
strany pohledu projektanta čistých prostorů,
tak zjistíme tyto skutečnosti: Před uvedením
do provozu čistého prostoru se provádí tzv.
validace, kterou se potvrdí parametry dané
třídou čistoty daného prostoru. V čistém prostoru se sleduje mj. nečistota daná počtem
částic o definované velikosti v prostoru 1m3
a dále přetlak. Právě otázka přetlaku je klíčová.
Pokud bychom měli totiž malý prostor a v něm
jedno svítidlo, dokážeme požadovaných hodnot dosáhnout např. i se svítidlem v krytí IP40.
Pokud je však prostor větší, je potřeba z technických důvodů co nejvíce omezit možnosti
úniku vzduchu z tohoto prostoru. Se svítidly
v krytí IP40 umístěnými v podhledu se tedy
požadovaných hodnot dosáhne velice špatně.
Zde je mnohem výhodnější použít svítidla
alespoň v krytí IP54.
Z uvedených skutečností vychází odpověď
na naši otázku: krytí svítidel v operačních
sálech a prostorech podobných by tedy mělo
být alespoň IP54.
www.cepelik.cz
IP ?
Wahl der Schutzart
≥ IP20
7
W W W. c e p e l i k . c z
Selection of Protection
www.cepelik.cz
Volba krytí
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Zařazení zdravotnických pracovišť
Classification of Health Care Facilities
Einteilung medizinischer Arbeitsplätze
Zařazení zdravotnických pracovišť podle třídy
čistoty vzduchu dle ISO 14644-1 (příkladový
seznam)
Classification of health care facilities by the
air cleanliness class according to ISO 14644-1
(example list)
Einteilung medizinischer Arbeitsplätze
nach Luftreinheitsklasse nach ISO 14644-1
(Beispielsliste)
tř. 5
Superaseptický operační sál (kostní operace, transplantace, popáleniny, hematologie,
jednotky intenzívní péče
Class 5
Superaseptic operating theatre (bone operations, transplants, burns, hematology, intensive
care units
Kl. 5
Hochaseptischer OP (Knochenoperationen,
Transplantationen, Verbrennungen, Hämatologie, Intensivstationen)
tř. 7
Příslušenství superaseptických operačních
sálů (příprava a probouzení pacienta),
aseptický operační sál, lůžkový sál jednotky intenzívní péče, sléhárna, angiogarfie,
transfúzní odběrový box
Class 7
Equipment of superaseptic operating theatres
(preparation and waking up of patients), aseptic operating theatre, bedroom of intensive care
unit, room for women before birth, angiography,
blood taking box for transfusions
Kl. 7
Ausrüstung hochaseptischer OPs (Vorbereitung und Aufwecken des Patienten), aseptischer OP, Bettensaal der Intensivstation,
Entbindungsstation, Angiographie, Transfusions-Entnahmebox
tř. 8
Příslušenství aseptických operačních sálů
(příprava a probouzení pacienta), zákrokový sál, novorozenecká jednotka, chodby
u operačních sálů, pooperační pokoj, místnost pro aplikaci a odběr nukleární medicíny,
diagnostická pracoviště odborných oddělení
- bronchoskopie, laparoskopie, koloskopie
Class 8
Equipment of aseptic operating theatres (preparation and waking up of patients), operation
room, neonatal unit, corridors at operating
theatres, postoperative room, room for application and taking of samples of nuclear medicine,
diagnostic workplaces of specialist departments - bronchoscopy, laparoscopy, coloscopy
Kl. 8
Ausrüstung hochaseptischer OPs (Vorbereitung
und Aufwecken des Patienten), Eingriffssaal,
Neugeborenenstation, Gänge an den OPs,
Nachoperationszimmer, Raum für Anwendung
und Entnahme von Nuklearmedizin, diagnostische Stationen der Fachabteilungen – Bronchoskopie, Laparoskopie, Koloskopie
Další požadavky na osvětlení
Further Requirements on Lighting
Weitere Anforderungen an Beleuchtung
Při určování vlastností osvětlovací soustavy
je nutno přihlédnout i k dalším požadavků.
Těmi mohou být např. požadavek na stmívání
(velice častý na operačních sálech a jednotkách intenzívní péče) - viz str. 9 - nebo
požadavek na nouzové zdroje - viz str. 8.
V prostoru určeném pro výrobu elektrotechnických součástek a nebo třeba i ve farmacii
se můžete setkat s požadavkem, že světlo
nesmí obsahovat žádné ultrafialové záření.
Tento požadavek lze vyřešit buď. speciálním
plexi krytem ve svítidlech nebo speciálními
(žlutými) zářivkami.
When determining the features of the lighting system, also other requirements are to be
taken into account. These can be, for instance, the
requirement for dimming (very common in operating theatres and intensive care units) – see page 9,
or the requirement for emergency power supplies
– see page 8.
In the space designed for manufacture of electrotechnical parts or for instance also in pharmacy, you
can encounter the requirement that the light mustn‘t
contain any ultraviolet radiation. This requirement
can be solved either by a special plexiglass cover in
light fittings or special (yellow) fluorescent lamps.
Bei Festlegung der Merkmale des Beleuchtungssystems müssen auch noch weitere Anforderungen
in Betracht gezogen werden. Darunter kann z.B.
die Anforderung an Dimmen (sehr häufig in OPs
und Intensivabteilungen) – siehe S. 9 – oder die
Anforderung an Notstromquellen – siehe S. 8.
In einem Bereich, der zur Herstellung elektrotechnischer Teile bestimmt ist, oder auch z.B. in
der Pharmazie kann man der Forderung begegnen, dass das Licht keine ultraviolette Strahlung
enthalten darf. Diese Forderung kann entweder
mithilfe einer besonderen Blende in den Leuchten
oder mithilfe besonderer (gelber) Leuchtstoffkörper.
VÝPOČETNÍ PROGRAM NA OSVĚTLENÍ - Wils
Wils LIGHTING COMPUTER PROGRAM
BERECHNUNGSSOFTWARE FÜR BELEUCHTUNG - Wils
Pro výpočty osvětlení můžete s výhodou využít
výpočetní program Wils, který je zdarma
k dispozici na našich www stránkách
www.cepelik.cz
You are welcome to use our Wils software
for your lighting calculations. It is available for
free on our website www.cepelik.cz
Für die Beleuchtungsberechnung können Sie
gerne unser Software Wils benutzen, welches
auf unserer Website www.cepelik.cz kostenlos zur Verfügung ist.
Program mimo jiné poskytuje:
• Bodovou metodu výpočtu přímé
i odražené složky.
• Výpočet udržovacího činitele.
• Výpočet činitele oslnění UGR dle
Sőrensena.
• Možnost přímé oboustranné komunikace s AutoCADem, AutoCADem LT
i IntelliCADem.
Program provides among others:
• Point method for calculating direct and indirect reflected components.
• Maintenance factor calculation.
• UGR glare factor calculation according
to Sőrensen.
• Direct mutual communication with AutoCAD,
AutoCAD LT, and IntelliCAD
Das Programm bietet unter anderem:
• Punktmethode für Berechnung der
Direkt- und Reflex- Komponente.
• Berechnung des Wartungsfaktors
• Blendungsfaktorenberechnung UGR
laut Sörensen
• Direkte beiderseitige Kommunikation mit AutoCAD, AutoCAD LT und IntelliCAD (Koordinatenablesung, Leuchtenauszeichnung, Isolinien...)
8
We offer an emergency power supply
(inverter) for most of the light fittings. It is
an electronic module and an accumulator
built into the light fitting. One fluorescent
lamp remains on - it maintains approximately 10% of its nominal value - in case of
a power supply failure. The light fitting works
in the SA mode (permanent lighting + emergency lighting). It is not a proper emergency
light fitting. Such a light fitting does not contain a terminal board or a button used to
switch off the light fitting in emergency mode
i.e. during reparations of the installation for
instance. The LED diode that indicates the
condition of the accumulator is not visible at
first sight either. This is a way emergency light
fittings can be replaced in many cases.
The light fitting must be connected with
a four-core (five-core) cable - you have to connect it to uninterrupted phase - see scheme.
Zu meisten Leuchten bieten wir eine Notstromquelle (Inverter) an. Es geht um einen
elektronischen Modul und einen Akkumulator,
die in der Leuchte eingebaut sind. Bei einer
Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstoffröhre auf zirka 10% ihres Nominalwertes
leuchten. Die Leuchte arbeitet also im SA
Modus (Dauerleuchtung + Notausleuchtung). Es geht nicht um eine Notausleuchte
im wahren Sinne. So eine Leuchte enthält
keine Klemmplatte oder Taste, mit der man
die Leuchte im Notfall-Modus ausschalten
könnte - z.B. bei Installationsreparierung. Die
LED Diode, die den Zustand des Akkumulators signalisiert, ist auf den ersten Blick auch
nicht sichtbar. Notausleuchten kann man so in
vielen Fällen ersetzen.
Die Leuchte muss mit einem Viererkabel (Fünferkabel) angeschlossen werden und
ein ununterbrochener Stromanschluss muss
zugeführt werden - siehe Schema.
POZOR:
Nouzový zdroj nelze montovat z prostorových důvodů do některých (malých)
svítidel.
ATTENTION:
Emergency power supplies cannot be used
in some (small) light fittings because of lack
of space.
VORSICHT:
In einigen (kleinen) Leuchten können wegen
Raummangel keine Notstromquellen benützt
werden.
www.cepelik.cz
K většině svítidel nabízíme nouzový
zdroj (invertér). Jedná se o elektronický
modul a akumulátor zabudovaný do
svítidla. Při přerušení dodávky elektrické
energie zůstane ve svítidle svítit jedna
zářivka na cca. 10% své nominální hodnoty. Svítidlo pracuje tedy v režimu SA
(osvětlení stálé + nouzové). Nejedná se
v pravém slova smyslu o nouzové svítidlo.
Takovéto svítidlo neobsahuje svorkovnici
či tlačítko, pomocí kterého lze svítidlo
zhasnout v nouzovém režimu např. při
opravách instalace. LED dioda, která signalizuje stav akumulátoru, není také na
první pohled viditelná. Nouzová svítidla lze však v mnoha případech tímto
způsobem nahradit.
Svítidlo se připojuje pomocí čtyř (pěti)
žilového kabelu - je k němu třeba přivést
nevypínaný přívod (fázi) viz. schema.
www.cepelik.cz
NOTSTROMQUELLEN (INVERTER)
www.cepelik.cz
EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
www.cepelik.cz
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY)
PE
N
L
Standardně/ Standard/ Standard
Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.B.: ZC 418/ M598 BEST CLEAN IP65 + NZ
Na přání/ On request/ Auf Bestellung
T5: 14-54W - 3h
Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.B. : ZC T5 414/ M598 BEST CLEAN + NZT
T5: 80W - 3h
Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.B. : ZC T5 280/ HR BEST CLEAN + NZT
9
W W W. c e p e l i k . c z
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY + STMÍVÁNÍ
ELECTRONIC BALLASTS + DIMMING
ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE + DIMMEN
Stmívatelné elektronické předřadníky
umožňují plynulou regulaci osvětlení
v rozsahu 1-100% (vyjímečně 3-100%)
a tím i úsporu elektrické energie.
Možnosti regulace:
Analogové předřadníky (1-10V)
Dimmable electronic ballasts allow continuous regulation of lighting in the range of
1-100% (3-100% exceptionally) and therefore
also power saving.
Methods of regulation:
Analogue ballasts (1-10V)
Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte ermöglichen eine kontinuerliche Beleuchtungsregelung zwischen
1-100% (außergewöhnlich 3-100%) und dadurch
auch Energieeinsparung.
Regelungsarten:
Analogvorschaltgeräte (1-10V)
• regulátorem 1-10V
Možnost regulace až 50-ks předřadníků. Sepnutí
je omezeno cca na 5 dvouzdrojových nebo 10
jednozdrojových předřadníků (svítidel). Více svítidel
je možno spínat pomocí stykače.
• with a 1-10V contoller
Up to 50 ballasts can be regulated. 5 double source
or 10 single source ballasts (light fittings) can be
switched. More light fittings can be switched with
a contactor.
• mit 1-10V Regler
Regelung von bis 50 Vorschaltgeräten möglich. 5
Doppeldimmer oder 10 Einzeldimmer (Leuchten)
können geschaltet werden. Mehrere Leuchten können mit einem Schaltschütz geschaltet werden.
• automaticky senzorem MIMO 2
Na konstantní úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu cca 150 - 700 lx. Tento
senzor umožňuje regulovat až 15 předřadníků
(svítidel).
• automatic with MIMO 2 sensor
Used for constant lighting level in the range of
c. 150-700 lx. You can regulate up to 15 ballasts
(light fittings) with this sensor.
• automatisch mit MIMO 2 Sensor
Einrichtung auf ein stabiles Beleuchtungsniveau
zwischen ca 150 - 700 lx. Dieser Sensor kann bis 15
Vorschaltgeräte (Leuchten) regulieren.
• tlačítkem
(tato možnost je u stmívatelných EP Helvar,
nutno specifikovat při objednávce)
Krátkým stisknutím tlačítka svítidla rozsvítíme nebo zhasneme, delším stisknutím
ubereme nebo přidáme. S výhodou lze pro více míst
ovládání použít paralelně propojených tlačítek. Pozor:
po výpadku el. energie se svítidla sama rozsvítí, a to
v případě, že jsou vypnuta pouze tlačítkem.
Tomuto jevu se dá předejít předřazením
vypínače. Počet ovládaných svítidel není
technicky omezen doporučujeme však do cca 10ks
a použití kvalitního tlačítka. Při provozu
může dojít k nesynchronnímu stavu (některé
svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla
sesychronizujete vypnutím jističe. Možná je i kombinace s regulátorem 1-10V či senzoru MIMO 2.
• with button (for dimmable Helvar ECG, to
specify in purchase order)
You switch the light fittings on/off with a short press
of the button. By pressing the button for a longer time
you add or reduce light. Parallely connected buttons
can be used for controlling several places. Attention:
the light fittings switch on by themselves after
a power failure if they had been switched off with
a button only. You can avoid this by adding a switch
in front of the controller. The amount of light fittings
to be controlled is not limited technically but we recommend a maximum of 10pcs. You should also use
a quality button. It might happen that the light fittings
do not work in a synchronic manner (some of them
are on and some of them off). You can synchronize
the light fittings by switching off the circuit breaker.
You can also combine the button with a 1-10V
controller or a MIMO 2 sensor.
• mit Taste (für dimmbare Helvar EVG, bitte im
Auftrag angeben)
Die Leuchten werden ein-/ausgeschaltet, wenn die
Taste kurz gedrückt wird. Wenn sie länger gedrückt
wird, wird das Licht stärker oder schwächer. Für Steuerung mehrerer Stellen können parallelgeschaltete Tasten
benutzt werden. Vorsicht: nach einem Stromausfall
schalten sich die Leuchten ein, wenn sie nur mit
Taste ausgeschaltet wurden. Dies kann vermieden
werden, wenn ein Schalter vor die Taste angeschlossen wird. Die Anzahl der gesteuerten Leuchten ist
nicht technisch begrenzt, aber wir empfehlen max.
cca10 Stück. Es sollte auch eine Qualitätstaste benutzt
werden. Im Betrieb kann es passieren, daß die Leuchten
nicht synchron arbeiten (einige Leuchten arbeiten und
andere nicht). Die Leuchten können durch Ausschalten
des Schalters synchronisiert werden. Die Tasten können auch mit einem 1-10 Regler oder MIMO 2 Sensor
kombinieren werden.
Digitální předřadníky ECO
• tlačítkem
Krátkým stisknutím tlačítka svítidla rozsvítíme nebo zhasneme, delším stisknutím
ubereme nebo přidáme. Tyto předřadníky již
obsahují paměť. Po výpadku el. energie se svítidla
vrátí do stavu, ve kterém byla před výpadkem.
S výhodou lze pro více míst ovládání použít paralelně
propojených tlačítek. Počet ovládaných svítidel není
technicky omezen, doporučujeme však do cca. 10ks
a použití kvalitního tlačítka. Při
provozu může dojít k nesynchronnímu stavu
(některé svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla
sesychronizujete přidržením tlačítka na dobu delší
než 10s.
• automaticky senzorem SMART LS II
Na konstatní úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu
cca 200 - 800 lx. Tento senzor se připevňuje na zářivku
do svítidla (jeden senzor = jeden předřadník). Tato
svítidla lze zapínat pomocí klasického vypínače, ale
i regulovat tlačítkem.
• signálem DSI
Pomocí řídící jednotky dálkovým ovládáním,
pohybovými čidly v závislosti na denním osvětlení,
ale třeba i pomocí počítače.
Digitální předřadníky EXCEL
Stejně jako ECO a dále pomocí řídících jednotek
a signálu DALI.
10
Digital ECO ballasts
• with a button
You switch the light fittings on/off with a short press
of the button. By pressing the button for a longer
time you add or reduce light. These ballasts contain
a memory. After a power failure, the light fittings will
get back to the state they were in before the failure.
Parallelly connected buttons can be used for controlling several rooms. The amount of light fittings to be
controlled is not limited technically but we recommend a maximum of 10pcs. You should also use
a quality button. It might happen that the light fittings
do not work in a synchronic manner (some of them
are on and some of them off). You can synchronize
the light fittings by pushing the button for more than
10 seconds.
• automatic with SMART LS II sensor
Used for constant lighting level in the range of
c. 200-800 lx. This sensor has to be fixed directly on
the fluorescent tube in the light fitting (one sensor
= one ballast). These light fittings can be switched
with a conventional switch but also regulated with
a button.
• with DSI signal
Regulation using a controll unit - a remote controller,
day light variation sensors or even a computer.
EXCEL digital ballasts
Similar as ECO but when controlled with a button,
the light fittings switch on the last value (they have
a memory) and they can be controlled with DALI
signal.
Digitale ECO Vorschaltgeräte
• mit Taste
Die Leuchten werden ein-/ ausgeschaltet, wenn die
Taste kurz gedrückt wird. Wenn sie länger gedrückt wird,
wird das Licht stärker oder schwächer. Diese Vorschaltgeräte enthalten einen Speicher. Nach einem Stromausfall gehen die Leuchten zurück in den Stand, in dem sie
sich vor dem Stromausfall fanden. Parallelgeschaltete
Tasten können für Lichtsteuerung mehrerer Stellen
benutzt werden. Die Anzahl der gesteuerten Leuchten ist
nicht technisch begrenzt, aber wir empfehlen max. cca10
Stück. Es sollte auch eine Qualitätstaste benutzt werden.
Im Betrieb kann es passieren, daß die Leuchten nicht
synchron arbeiten (einige Leuchten arbeiten und andere
nicht). Die Leuchten können durch einen länger als 10
sec Tastendruck synchronisiert werden.
• automatisch mit einem SMART LS II Sensor
Für stellbare Lichtstomkonstanz zwischen 200 - 800 lx.
Der Sensor wird auf die Leuchtstofflampe in die Leuchte
befestigt (ein Sensor = ein Vorschaltgerät). Die Leuchten
können mit einem konventionellem Schalter geschaltet
werden, aber auch mit der Taste reguliert werden.
• mit DSI Signal
Mit einer Steuereinheit - Fernsteuerung, mit Bewegungssensoren in Abhängigkeit vom Tageslicht oder auch mit
Computer.
EXCEL Digital-Vorschaltgeräte
Selber wie ECO - aber bei Tastensteurung werden die
Leuchten auf den letzten Wert eingeschaltet (sie haben
einen Speicher) und sie können durch DALI Signal
gereglt werden.
Lichtsteuerung mit DALI System
(Digital Addressable Lighting Interface) nabízí
nové možnosti. Systém DALI je definován
jako „Master-Slave“ systém, ve kterém spolu
komunikují řídící moduly, které vysílají příkazy,
a předřadné přístroje (svítidla), které příkazy
přijímají. Celý systém je postavený pro 64
komponentů, což nemusí být jen svítidla, ale
třeba i reléové moduly pro pouhé zapnutí/vypnutí čehokoli. Těchto 64 komponentů může být
zařazeno až do 16 skupin, přičemž komponenty nemusí být pouze v jedné skupině. Dále
je možno nastavit až 16 scén.
Propojení všech svítidel je provedeno
pomocí dvoužilového vodiče a veškeré nastavení se provádí až po instalaci svítidel. Z toho
důvodu je v budoucnosti možno kdykoli změnit
zařazení svítidel do skupin. Pak je možno
např. změnit způsob rozsvěcení z jednotlivých
řad na jednotlivé sloupce, nebo ovládat jedno
svítidlo samostatně a pak celý zbytek. To vše
bez zásahu do elektroinstalace.
(Digital Addressable Lighting Interface) offers
new options. DALI is defined as a Master-Slave
system where two controll modules communicate with each other, send out commands that
are received by ballast devices (light fittings).
The whole system is constructed for 64 components - i.e. non only light fittings, but also relay
modules used for switching on/off anything.
These 64 components can be devided into
max. 16 groups. The components do not have
to be just in one group. It is also possible to set
up to 16 scenes.
The connection of all light fittings is provided by a double-wire conductor, where all
the setup is done only after the istallation of the
light fittings. It is therefore possible to change
the division of the light fittings into groups
anytime in future. It is possible for instance to
change the way of switching on of individual
lines to individual columns or to controll one
light fitting separately and the rest together. All
these changes can be done without modifying
the wiring.
(Digital Addressable Lighting Interface) bietet
neue Möglichkeiten. DALI System wird als ein
“Master-Slave” System definiert, wo Steuerungsmodulen miteinander kommunizieren. Sie
senden Instruktionen aus, die bei Leuchten
aufgenommen werden. Das ganze Systen
wurde für 64 Elementen gebaut - nicht nur
Leuchten, aber auch Relaisteile für Ein/Ausschalten irgendwelcher Geräte. Diese 64 Elemente können bis 16 Gruppen bilden, wobei
die Komponente nicht nur in einer Gruppe sein
müssen. Es können bis 16 Lichtszenen gestellt
werden.
Die Verbindung aller Leuchten wird mit
einem zweiadrigem Kabel versichert und die
ganze Einrichtung wird nur noch nach der
Leuchteninstallation ausgeführt. Deswegen
kann man später die Gruppeneinteilung der
Leuchten verändern. Dann kann die Anzündungart von Reihen auf Spalten gewechselt
oder eine Leuchte einzeln und dann den Rest
der Leuchten gesteuert werden. Allles ohne die
Elektroinstallation verändern zu brauchen.
Základní zapojení stmívání - analog (1-10V) / Basic dimming conection - analog (1-10V)
+-
C1 = +
C0 = -
SVÍTIDLA
LIGHT FITTINGS
Základní zapojení stmívání - digitál / Basic dimming conection - digital
PE
N
L
TLAČÍTKO
PUSH BUTTON
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA
LIGHT FITTINGS
Základní zapojení stmívání - DSI / Basic dimming conection - DSI
PE
N
L
DSI
SVÍTIDLA
LIGHT FITTINGS
Základní zapojení stmívání - DALI / Basic dimming conection - DALI
PE
N
L
ŘÍDÍCÍ MODULY
CONTROLL MODULES
DALI
SVÍTIDLA
LIGHT FITTINGS
11
W W W. c e p e l i k . c z
REGULÁTOR
CONTROLLER
1-10V
www.cepelik.cz
PE
N
L
www.cepelik.cz
DALI Light Regulation System
www.cepelik.cz
Systém řízení světla DALI
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Rozdělení podhledů
Classification of False Ceilings
Einteilung der abgehängten Decken
Klasický podhled - Classic False ceiling - Klassische abgehängte Decke
Klasický kazetový podhled s viditelným systémem nosných lišt s osovou
roztečí nosných profilů 600, popř. 625mm
(M600 a M625).
Classic panel false ceiling with visible system of fixing strips with axial pitch of carrying
sections of 600, eventually of 625 mm (M600
and M625)
Klassische abgehängte Kassettendecke
mit sichtbarem System tragender Leisten;
Achsabstand der Tragprofile 600 bzw. 625 mm
(M600 und M 625).
M600 M625
Sádrokarton - Plasterboard - Gipsplatte
Klasický sádrokartonový podhled
(plné desky, do kterých je potřeba pro
montáž svítidla vyříznout otvor).
PLASTER
BOARD
12
Classic plasterboard false ceiling (solid panels into which it is necessary to cut
a hole in order install the light fitting).
Klassische abgehängte Gipskartondecke (Vollplatten, in denen zur Montage
des Leuchtkörpers eine Öffnung hergestellt werden muss).
Tight metal panel false ceiling intended for
cleanrooms. Axial pitch of fixing strips is 600
mm, eventually 625 mm. Light fittings for this
false ceiling bear the M598 mark for the false
ceiling with spacing of 600 mm and M623 for
the false ceiling with spacing of 625 mm.
Dichte abgehängte Kassettendecke aus
Metall, die für den Einsatz in Reinräumen
bestimmt ist. Achsabstand der Tragprofile 600
bzw. 625 mm. Die in diese abgehängte Decke
bestimme Leuchten tragen die Bezeichnung
M598 in Decke mit Achsabstand 600 mm und
M623 in Decke mit Achsabstand 625 mm.
M623 M598
Jiný podhled - Different False Ceiling - Andere abgehängte Decken
Kontaktujte nás, prosím, v případě,
že máte jiný podhled, než jaký je uveden
v výše. Věříme, že dokážeme vyrobit
svítidla i do Vašeho podhledu.
Please contact us if you have a false ceiling different than the one mentioned above.
We believe we can manufacture the light fittings also for your false ceiling.
Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie
eine andere abgehängte Decke haben als eine
von den angeführten. Wir sind zuversichtlich,
dass wir Leuchten auch für Ihre Untersicht
herstellen können.
?
13
www.cepelik.cz
Těsný kovový kazetový podhled určený
do čistých prostor. Osová rozteč nosných lišt 600, popř. 625mm. Svítidla do
tohoto podhledu nesou označení M598
do podhledu s roztečí 600mm a M623 do
podhledu s roztečí 625mm.
www.cepelik.cz
Kovový podhled - Metal False Ceiling - Abgehängte Metalldecke
www.cepelik.cz
Einteilung der abgehängten Decken
W W W. c e p e l i k . c z
Classification of False Ceilings
www.cepelik.cz
Rozdělení podhledů
www.cepelik
ik.cz www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Svítidla typu BEST CLEAN
BEST CLEAN Light Fittings
BEST CLEAN Leuchten
IP65
Svítidla typu Best Clean se vyznačují
nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně
podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu
L<200 cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Základní těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového plechu tl. 0,5mm a opatřeno
bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním
a čistícím prostředkům. Standardní odstín
RAL 9003, jiné odstíny např. RAL 9010, nebo
RAL 9006 jsou možné po domluvě.
O p t i ck ý k r y t z č i r é h o t v r ze n é h o
bezpečnostního skla je ke svítidlu připevněn
pomocí velice kvalitních neodymových permanentních magnetů. Sklo tedy není drženo
žádným přídavným rámečkem nebo uzávěry
a při čištění jsou omezena nepřístupná místa
(různé spáry) na minimum. Tento kryt je ke
svítidlu dále fixován pomocí bezpečnostních
ocelových lanek, aby ani při výměně světelných
zdrojů nemohl spadnout. Pro otevření svítidla je nutno použít přísavku (objednává se
zvlášť). Stupeň krytí je IP65.
Veškeré elektrokomponenty montované
do svítidel i svítidla samotná jsou schválena
k bezpečnému provozu. Na svítidla byl
vystaven certifikát ENEC 21 a na všechna
svítidla bylo ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. dle
ustanovení §13 odst. 5 v platném znění vydáno
„Prohlášení o shodě”.
Svítidla jsou vyráběna pro jmenovité napětí 230V/ 50Hz, standardně
vybavena bezšroubovou svorkovnicí pro
připojení přívodních vodičů s plným jádrem
do průřezu 2,5mm2. Připojení svítidla k elektrické síti je možno řešit i pomocí konektorů
typu gesis popř. wago. Svítidla osazená
zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně
osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla
na zářivky typu T8 (Ø 26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je
možno je osadit elektronickým předřadníkem.
Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový
zdroj. Při použití nouzového zdroje zůstane při
výpadku napájení svítit ve svítidle jedna zářivka
na cca 10% své nominální hodnoty po dobu
jedné hodiny. Dobu lze na přání prodloužit na
3 hodiny.
Svítidla jsou svou konstrukcí předurčená
do čistých prostor i té nejvyšší kategorie
(operačních sálů, JIP, výroba léků), tedy do prostor s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti, nemocnice, výrobce elektronických součástek atd.
14
Precision workmanship and elaborate design
of Best Clean light fittings ensure the best
parameters including luminance control. Controlled luminance L<200 cd/m2 can be reached
at an emission angle above 60°. The body of the
light fitting is made of 0,5mm thick steel sheet.
It is provided with a white powder coat finish
resistant to cleaning agents and disinfectants.
RAL 9003 is used by default. Other RAL colours
such as RAL 9010 or RAL 9006 are available on
request.
An optical cover made of toughened safety
glass is fixed to the light fitting with high-quality
neodymium permanent magnets. No additional
frame and locks are used to support the glass.
The hard-to-clean surface is therefore minimized. The cover is also fixed to the light fitting
with safety steel wires that prevent it from falling
down while the light sources are being replaced.
A suction cup is necessary for opening the
light fitting (to be ordered separately). Protection: IP 65.
All electro components used in the light fittings as well as the light fittings themselves have
been approved for safe operation. The ENEC 21
certificate has been issued for the light fittings
and a “Declaration of Conformity” has been
issued for all light fittings pursuant to Law No.
22/97 Coll. – in accordance with provisions of
section 13 paragraph 5 as amended.
The light fittings are intended for 230V/
50Hz nominal voltage. They are equipped
with screwless terminal boards for connection
of supply conductors with solid core up to
S=2,5mm2. Connection of the light fitting to
the electrical network can also be done with
gesis or wago connectors. Light fittings for
T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped
with electronic ballasts by default. Light fittings
for T8 (Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped
with chokes and parallel compensated. They can
also be equipped with electronic ballasts. All light
fittings can be produced in a dimmable version
and equipped with emergency power supplies. In
case of a power supply failure, one fluorescent
lamp remains on – it maintains approximately
10% of its nominal value during roughly one
hour. The time can be extended up to 3 hours.
The design determines these light fittings for
installation in cleanrooms (operating theatres,
intensive care units, pharmaceutical factories)
– generally speaking for rooms with high safety
requirements such as pharmaceutical companies, hospitals, producers of electronic components etc.
Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte
Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten
die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m2 wird
bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht.
Der Grundkörper der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke
0,5mm angefertigt. Während der Anfertigung wird der
Grundkörper mit weißer Farbe pulverbeschichtet, die
gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resistent ist. Standardweise wird RAL 9003 benutzt, andere
RAL-Farben sind nach Vereinbarung auch möglich - z.B.
RAL 9010 oder RAL 9006.
Die optische Abdeckung aus klarem ESG-Sicherheitsglas wird zu der Leuchte mit hochwertigen Neodymmagneten fixiert. Das Glas wird also mit keinem Zusatzrahmen und keinen Verschlüssen fixiert und die für
Reinigung schwer zugängliche Flächen (z.B. Fugen)
werden dadurch mimimalisiert. Die Abdeckung wird zu
der Leuchte auch mit Sicherheitstahlseilen fixiert, damit
sie auch während Austausch der Leuchtstoffquellen
nicht runterfallen könnte. Das Öffnen der Leuchte
erfolgt mit einem Saugnapf. (muss separat bestellt
werden). Schutzart: IP 65.
Alle in die Leuchten montierten Elektrokomponente und auch die Leuchten selber wurden für sicheren
Betrieb genehmigt. ENEC 21 Zertifikat wurde für diese
Leuchten ausgestellt und eine „Konformitätserklärung“
im Sinne des tschechischen Gesetzes Nr.22/97 SG
gemäß Artikel 13 Abs. 5 in der Fassung zuletzt geändert
wurde für alle Leuchten ausgestellt.
Die Leuchten werden für Nennspannung 230V/
50Hz hergestellt, und werden standardweise mit einer
schraublosen Klemmleiste für Anschluss von Zuführungsdrähten mit vollem Kern bis S=2,5mm2 ausgestattet. Der Anschluss der Leuchte zu dem Stromnetz
kann auch mit gesis ggf. wago Stecker gesorgt
werden. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen
Vorschaltgeräten ausstatten. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise
mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert,
sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als
dimmbare Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer
Notstromquelle ausgestattet werden. Bei einer Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstofflampe auf zirka
10% ihres Nominalwertes für zirka 1 Stunde leuchten.
Die Zeit kann auf Anfrage bis auf 3 Stunden verlängert
werden.
Diese Leuchten sind durch ihre Konstruktion für
Reinräume (Operationssäle, Intensivpflegestationen,
Produktionshallen für Medikamente) vorausbestimmt,
also für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen
wie z.B. pharmazeutische Gesellschaften, Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Komponenten usw.
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
M598
do kovového kazetového podhledu M600 (M598)
for M600 (M598) metal panel false ceilings
für M600 (M598) abgehängte Kassettendecke aus Metall
16
M623
do kovového kazetového podhledu M625 (M623)
for M625 (M623) metal panel false ceilings
für M625 (M623) abgehängte Kassettendecke aus Metall
18
hranatá přisazená (stropní)
square surface mounted (ceiling) light fittings
eckige Aufsatzleuchten (Deckenleuchten)
20
HR
?
jiné provedení - na dotaz
other types – on request
andere Ausführungen – auf Anfrage
15
ik.cz www.cepelik.cz
VARIANTY - MODIFICATIONS - VARIANTEN
BEST CLEAN Light Fittings for M600 METAL FALSE CEILINGS
BEST CLEAN Leuchten für M600 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M598
Svítidla typu Best Clean se
vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty
nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°.
Tato svítidla jsou určená pro
montáž do těsných kovových
kazetových podhledů modulů M600.
Svítidla osazená zářivkami typu T5
(Ø 16mm) jsou standardně osazena
elektronickým předřadníkem. Svítidla na
zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována,
popř. je možno je osadit elektronickým
předřadníkem. Všechna svítidla je možno
vyrobit ve stmívatelném provedení, popř.
doplnit o nouzový zdroj.
Tento typ svítidel je určen pro montáž
do čistých prostorů té nejvyší čistoty.
Rozměry - Size - Maße
l
w
h
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Svítidla BEST CLEAN do KOVOVÉHO PODHLEDU M600
16
45
Precision workmanship and elaborate
design of Best Clean light fittings ensure
the best parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 can be reached at an emission
angle above 60°.
These light fittings are designed
for M600 tight metal panel false ceilings.
Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic
ballasts by default. Light fittings for T8
(Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped
with chokes and parallel compensated.
They can also be equipped with electronic
ballasts. All light fittings can be produced
in a dimmable version and equipped with
emergency power supplies.
This type of light fittings is designed
for mounting in extra clean cleanrooms.
Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN
Leuchten gewährleisten die besten Parameter
einschließlich Leuchtdichtenreduzierung.
Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m2 wird
bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60°
erreicht.
Die Ausführung dieser Leuchten ist
für dichte M600 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet.
Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen
Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit
elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet
werden. Alle Leuchten können als dimmbare
Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden.
Diese Leuchten sind zur Montage in höchst
saubere Reinräume geeignet.
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
wxlxh
4x18
2x36
4x36
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
T8
T8
T8
G13
G13
G13
11
11
21
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
11
11
11
11
20
20
3x36
3x55
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
TCL
TCL
2G11
2G11
11
11
kg
ZC 418/M598 BEST CLEAN IP65
ZC 236/M598 BEST CLEAN IP65
ZC 436/M598 BEST CLEAN IP65
T5 IP 65
ZC T5 414/M598 BEST CLEAN IP65
ZC T5 424/M598 BEST CLEAN IP65
ZC T5 228/M598 BEST CLEAN IP65
ZC T5 254/M598 BEST CLEAN IP65
ZC T5 428/M598 BEST CLEAN IP65
ZC T5 454/M598 BEST CLEAN IP65
TCL IP65
ZC TCL 336/M598 BEST CLEAN IP65
ZC TCL 355/M598 BEST CLEAN IP65
PŘÍSAVKA pro otevírání svítidla
SUCTION PAD for opening of the light fitting
Saugnapf zum Öffnen der Leuchte
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
! Nutno objednat zvlášť !
! It is necessary to order separately !
! Muss extra bestellt werden !
www.cepelik.cz
Rozměry
Size
Maße
(W)
T8 IP 65
www.cepelik.cz
P
Typ
Type
Typ
Svítidla BEST CLEAN do kovového podhledu M600 (M598) IP65
BEST CLEAN Light Fittings for M600 metal false ceilings
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 436/ M598 BEST CLEAN IP65 + EP
ZC T5 454/ M598 BEST CLEAN IP65 + EPstm 1-10V
ZC T5 454/ M598 BEST CLEAN IP65 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M598 BEST CLEAN IP65 + NZ
17
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
BEST CLEAN Light Fittings for M625 METAL FALSE CEILINGS
BEST CLEAN Leuchten für M625 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
M623
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Svítidla BEST CLEAN do KOVOVÉHO PODHLEDU M625
Svítidla typu Best Clean se
vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty
nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°.
Tato svítidla jsou určená pro
montáž do těsných kovových
kazetových podhledů modulů M625.
Svítidla osazená zářivkami typu T5
(Ø 16mm) jsou standardně osazena
elektronickým předřadníkem. Svítidla na
zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována,
popř. je možno je osadit elektronickým
předřadníkem. Všechna svítidla je možno
vyrobit ve stmívatelném provedení, popř.
doplnit o nouzový zdroj.
Tento typ svítidel je určen pro montáž
do čistých prostorů té nejvyší čistoty.
Rozměry - Size - Maße
18
Precision workmanship and elaborate
design of Best Clean light fittings ensure
the best parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 can be reached at an emission
angle above 60°.
These light fittings are designed
for M625 tight metal panel false ceilings.
Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic
ballasts by default. Light fittings for T8
(Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped
with chokes and parallel compensated.
They can also be equipped with electronic
ballasts. All light fittings can be produced
in a dimmable version and equipped with
emergency power supplies.
This type of light fittings is designed
for mounting in extra clean cleanrooms.
Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN
Leuchten gewährleisten die besten Parameter
einschließlich Leuchtdichtenreduzierung.
Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m2 wird
bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60°
erreicht.
Die Ausführung dieser Leuchten ist
für dichte M625 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet.
Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen
Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit
elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet
werden. Alle Leuchten können als dimmbare
Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden.
Diese Leuchten sind zur Montage in höchst
saubere Reinräume geeignet.
Uchycení svítidla do sádrokartonu
Fastening of light fitting into plasterboard
Befestigung der Leuchte in Gipsplatte
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
wxlxh
4x18
2x36
4x36
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
T8
T8
T8
G13
G13
G13
11
11
21
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
11
11
11
11
20
20
3x36
3x55
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
TCL
TCL
2G11
2G11
11
11
kg
ZC 418/M623 BEST CLEAN IP65
ZC 236/M623 BEST CLEAN IP65
ZC 436/M623 BEST CLEAN IP65
T5 IP 65
ZC T5 414/M623 BEST CLEAN IP65
ZC T5 424/M623 BEST CLEAN IP65
ZC T5 228/M623 BEST CLEAN IP65
ZC T5 254/M623 BEST CLEAN IP65
ZC T5 428/M623 BEST CLEAN IP65
ZC T5 454/M623 BEST CLEAN IP65
TCL IP65
ZC TCL 336/M623 BEST CLEAN IP65
ZC TCL 355/M623 BEST CLEAN IP65
PŘÍSAVKA pro otevírání svítidla
SUCTION PAD for opening of the light fitting
SAUGNAPF zum Öffnen der Leuchte
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
! Nutno objednat zvlášť !
! It is necessary to order separately !
! Muss extra bestellt werden !
www.cepelik.cz
Rozměry
Size
Maße
(W)
T8 IP 65
www.cepelik.cz
P
Typ
Type
Typ
Svítidla BEST CLEAN do kovového podhledu M625 (M623) IP65
BEST CLEAN Light Fittings for M625 metal false ceilings
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 436/ M623 BEST CLEAN IP65 + EP
ZC T5 454/ M623 BEST CLEAN IP65 + EPstm 1-10V
ZC T5 454/ M623 BEST CLEAN IP65 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M623 BEST CLEAN IP65 + NZ
19
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
SURFACE MOUNTED BEST CLEAN Light Fittings
BEST CLEAN AUFSATZleuchten
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
HR
Svítidla typu Best Clean se
vyznačují nejpropracovanější konstrukcí
a jejich provedení zaručuje ty nejlepší
parametry včetně podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu L<200 cd/
m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°.
Tato přisazená svítidla jsou určená
pro montáž na strop.
Svítidla osazená zářivkami typu T5
(Ø 16mm) jsou standardně osazena
elektronickým předřadníkem. Svítidla na
zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována,
popř. je možno je osadit elektronickým
předřadníkem. Všechna svítidla je možno
vyrobit ve stmívatelném provedení, popř.
doplnit o nouzový zdroj.
Tento typ svítidel je určen pro montáž
do čistých prostorů té nejvyší čistoty.
Precision workmanship and elaborate
design of Best Clean light fittings ensure
the best parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200 cd/
m2 can be reached at an emission angle
above 60°.
These surface mounted light fittings are designed for mounting on the
ceiling.
Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic
ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø
26mm) fluorescent lamps are equipped
with chokes and parallel compensated.
They can also be equipped with electronic
ballasts. All light fittings can be produced
in a dimmable version and equipped with
emergency power supplies.
This type of light fittings is designed
for mounting in extra clean cleanrooms.
Eine präzise Verarbeitung und
hochentwickelte Konstruktion der BEST
CLEAN Leuchten gewährleisten die
besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht.
Diese Leuchten sind für Montage
auf Decke geeignet.
Leuchten für T5 (Ø 16mm)
Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden
standardweise mit Drosseln ausgestattet
und parallel kompensiert, sie können aber
auch mit elektronischen Vorschaltgeräten
ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt
werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden.
Diese Leuchten sind zur Montage in
höchst saubere Reinräume geeignet.
Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
Proportions and placing of fastening holes
Maße und Position der Befestigungslöcher
85
Umístění otvorů pro přívodní vodiče
Placing of holes for supply conductors
Position der Löcher für Zuführungsdrähte
b
c
c
∅6
l
20
.2
w
53 (3x28..80W)
a
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Svítidla BEST CLEAN PŘISAZENÁ
ZC T5 228/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 254/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 328/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 354/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 428/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 454/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 235/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 249/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 280/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 335/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 349/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 380/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 435/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 449/ HR BEST CLEAN IP65
ZC T5 480/ HR BEST CLEAN IP65
350 x 1250 x 85
350 x 1250 x 85
460 x 1250 x 85
460 x 1250 x 85
570 x 1250 x 85
570 x 1250 x 85
350 x 1550 x 85
350 x 1550 x 85
350 x 1550 x 85
460 x 1550 x 85
460 x 1550 x 85
460 x 1550 x 85
570 x 1550 x 85
570 x 1550 x 85
570 x 1550 x 85
220
220
330
330
440
440
220
220
220
330
330
330
440
440
440
760
760
1040
1040
1040
1040
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
520
520
520
520
610
610
610
610
610
610
610
610
610
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
12
12
18
18
23
23
15
15
15
22
22
22
28
28
28
PŘÍSAVKA pro otevírání svítidla
SUCTION PAD for opening of the light fitting
SAUGNAPF zum Öffnen der Leuchte
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
! Nutno objednat zvlášť !
! It is necessary to order separately !
! Muss extra bestellt werden !
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
digital EXCEL (Tridonic):
digital DALI (Helvar, Osram):
www.cepelik.cz
2x28
2x54
3x28
3x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
3x35
3x49
3x80
4x35
4x49
4x80
kg
www.cepelik.cz
c
T5 IP 65
ZC T5 454/ HR BEST CLEAN IP65 + EPstm 1-10V
ZC T5 454/ HR BEST CLEAN IP65 + EPstm ECO
ZC T5 454/ HR BEST CLEAN IP65 + EPstm EXCEL
ZC T5 454/ HR BEST CLEAN IP65 + EPstm DALI
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC T5 428/ HR BEST CLEAN IP65 + NZ
21
W W W. c e p e l i k . c z
b
patice
socket
a
typ zdroje
type of lamp
wxlxh
Placing of
holes for
pendants
Rozměry
Size
Maße
(W)
Typ
Type
Typ
P
Umístění
up. otvorů
Svítidla BEST CLEAN PŘISAZENÁ
SURFACE MOUNTED BEST CLEAN light fittings
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
ik.cz www.cepelik.cz
Svítidla typu LOS+SKLO
LOUVRE+GLASS Light Fittings
RASTER+GLAS Leuchten
IP54
Svítidla typu LOS+SKLO jsou standardní
variantou svítidel BEST CLEAN. Jejich optické
parametry jsou shodné. Omezeného jasu
L<200 cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Základní těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového plechu tl. 0,5mm a opatřeno
bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním
a čistícím prostředkům. Standardní odstín
RAL 9003, jiné odstíny např. RAL 9010, nebo
RAL 9006 jsou možné po domluvě.
O p t i ck ý k r y t z č i r é h o t v r ze n é h o
bezpečnostního skla je ke svítidlu připevněn
pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry. Tento kryt je ke svítidlu dále
fixován pomocí bezpečnostních ocelových
lanek, aby ani při výměně světelných zdrojů
nemohl spadnout. Pro otevření svítidla je nutno použít štoubovák. Stupeň krytí je IP54
a u podhledových svítidel i IP65.
Veškeré elektrokomponenty montované
do svítidel i svítidla samotná jsou schválena
k bezpečnému provozu. Na svítidla byl
vystaven certifikát ENEC 21 a na všechna
svítidla bylo ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. dle
ustanovení §13 odst. 5 v platném znění vydáno
„Prohlášení o shodě”.
Svítidla jsou vyráběna pro jmenovité napětí 230V/ 50Hz, standardně
vybavena bezšroubovou svorkovnicí pro
připojení přívodních vodičů s plným jádrem
do průřezu 2,5mm2. Připojení svítidla k elektrické síti je možno řešit i pomocí konektorů
typu gesis popř. wago. Svítidla osazená
zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně
osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla
na zářivky typu T8 (Ø 26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je
možno je osadit elektronickým předřadníkem.
Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový
zdroj. Při použití nouzového zdroje zůstane při
výpadku napájení svítit ve svítidle jedna zářivka
na cca 10% své nominální hodnoty po dobu
jedné hodiny. Dobu lze na přání prodloužit na
3 hodiny.
Svítidla jsou svou konstrukcí předurčená
do čistých prostor (operačních sálů, JIP,
výroba léků), tedy do prostor s vysokými
bezpečnostními nároky, jako jsou např. farmaceutické společnosti, nemocnice, výrobce elektronických součástek atd.
22
Light fittings with LOUVRE and GLASS
are the standard version of the BEST CLEAN
light fittings. Their optical parameters are identical. Controlled luminance L<200 cd/m2 can be
reached at an emission angle above 60°. The
body of the light fitting is made of 0,5mm thick
steel sheet. It is provided with a white powder
coat finish resistant to cleaning agents and disinfectants. RAL 9003 is used by default. Other
RAL colours such as RAL 9010 or RAL 9006
are available on request.
Bayonet joints and an aluminium frame are
used to fix an optical cover made of toughened safety glass to the light fitting. The cover
is also fixed to the light fitting with safety steel
wires that prevent it from falling down while the
light sources are being replaced. A screwdriver
must be used for opening the light fitting. Protection:
IP54 for surface mounted light fittings and IP54
or even IP65 for recessed light fittings.
All electro components used in the light
fittings as well as the light fittings themselves
have been approved for safe operation. The
ENEC 21 certificate has been issued for the
light fittings and a “Declaration of Conformity”
has been issued for all light fittings pursuant to
Law No. 22/97 Coll. – in accordance with provisions of section 13 paragraph 5 as amended.
The light fittings are intended for 230V/
50Hz nominal voltage. They are equipped with
screwless terminal boards for connection of supply conductors with solid core up to S=2,5mm2.
Connection of the light fitting to the electrical
network can also be done with gesis or wago
connectors. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø 26mm)
fluorescent lamps are equipped with chokes
and parallel compensated. They can also be
equipped with electronic ballasts. All light fittings can be produced in a dimmable version
and equipped with emergency power supplies.
In case of a power supply failure, one fluorescent lamp remains on - it maintains approximately 10% of its nominal value during roughly
one hour. The time can be extended up to
3 hours.
The design predetermines these light fittings for installation in cleanrooms (operating
theatres, intensive care units, pharmaceutical
factories) – generally speaking for rooms with
high safety requirements such as pharmaceutical companies, hospitals, producers of electronic components etc.
IP65
Leuchten des Typs RASTER und GLAS stellen
die Standardvariante der Leuchten BEST CLEAN dar.
Ihre optischen Parameter sind identisch. Begrenzte
Leuchtdichte L<200 cd/m2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht. Der Grundkörper
der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke 0,5mm angefertigt. Während der Anfertigung wird der Grundkörper
mit weißer Farbe pulverbeschichtet, die gegenüber
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resistent ist.
Standardweise wird RAL 9003 benutzt, andere RALFarben sind nach Vereinbarung auch möglich - z.B.
RAL 9010 oder RAL 9006.
Eine optische Abdeckung aus klarem ESGSicherheitsglas wird zu der Leuchte mit einem
Aluminiumrahmen und Bajonetverschlüssen befestigt. Die Abdeckung wird zu der Leuchte auch
mit Sicherheitstahlseilen fixiert, damit sie auch
während Austausch der Leuchtstoffquellen nicht
runterfallen könnte. Das Öffnen der Leuchte erfolgt
mit einem Schraubenzieher. Schutzart: IP54 für
Aufsatzleuchten und IP54 oder sogar IP65.
Alle in die Leuchten montierten Elektrokomponente und auch die Leuchten selber wurden für sicheren Betrieb genehmigt. ENEC 21
Zertifikat wurde für diese Leuchten ausgestellt
und eine „Konformitätserklärung“ im Sinne des
tschechischen Gesetzes Nr.22/97 SG gemäß
Artikel 13 Abs. 5 in der Fassung zuletzt geänder t wurde für alle Leuchten ausgestellt.
Die Leuchten werden für Nennspannung 230V/
50Hz hergestellt, und werden standardweise mit
einer schraublosen Klemmleiste für Anschluss von
Zuführungsdrähten mit vollem Kern bis S=2,5mm2
ausgestattet. Der Anschluss der Leuchte zu dem
Stromnetz kann auch mit gesis ggf. wago Stecker
besorgt werden. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausstattet. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise
mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert,
sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt werden
ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden.
Bei einer Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstofflampe auf zirka 10% ihres Nominalwertes für zirka
1 Stunde leuchten. Die Zeit kann auf Anfrage bis auf
3 Stunden verlängert werden.
Diese Leuchten sind durch ihre Konstruktion
für Reinräume (Operationssäle, Intensivpflegestationen, Produktionshallen für Medikamente) vorausbestimmt, also für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. pharmazeutische
Gesellschaften, Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Komponenten usw.
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
24
M625
do kazetového podhledu M625
for M625 panel false ceilings
für M625 abgehängte Kassettendecke
26
PLASTER
CARTON
do sádrokartonu
for plasterboard
für Gipsplatten
www.cepelik.cz
do kazetového podhledu M600
for M600 panel false ceilings
für M600 abgehängte Kassettendecke
28
M598
do kovového kazetového podhledu M600 (M598)
for M600 (M598) metal panel false ceilings
für M600 (M598) abgehängte Kassettendecke aus Metall
30
M623
do kovového kazetového podhledu M625 (M623)
for M625 (M623) metal panel false ceilings
für M625 (M623) abgehängte Kassettendecke aus Metall
32
HR
hranatá přisazená (stropní)
square surface mounted (ceiling) light fittings
eckige Aufsatzleuchten (Deckenleuchten)
34
ZK
zkosená přisazená (stropní)
skewed surface mounted (ceiling) light fittings
schräge Aufsatz- (Decken-) Leuchten
36
23
ik.cz www.cepelik.cz
M600
www.cepelik.cz
VARIANTY - MODIFICATIONS - VARIANTEN
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS FOR M600 PANEL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS FÜR M600 ABGEHÄNGTE KASSETTENDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M600
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54, IP65 DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Tato svítidla jsou v prove d e n í d o k a ze t ov ý c h p o d h l e d ů
modulů M600 s viditelnými systémy
nosných lišt. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Light fittings designed for cleanrooms
have an elaborate construction and
their design meets the highest parameters including luminance control.
Controlled luminance L<200 cd/m2 is
reached at an emission angle above
60°. These light fittings are designed
for M600 panel false ceilings with visible holding tracks. They are equipped
with low-loss ballasts by default, but
can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies
(T5 light fittings are equipped with
electronic ballasts by default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Rozměry - Size - Maße
24
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung. Begrenzte Leuchdichtung L<200
cd/m2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel
oberhalb 60° erreicht. Die Ausführung
dieser Leuchten ist für M600 Plattenunteransicht mit sichtbaren Tragprofilen.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
6
11
11
11
21
21
14
27
27
ALTERNATIVE MATT
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
295 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
11
11
11
21
21
14
27
27
ALTERNATIVE MATT
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
295 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
14
14
14
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
295 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
14
14
14
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
11
11
11
11
ZC 218/16 LOS+SKLO IP65
ZC 318/16 LOS+SKLO IP65
ZC 418/16 LOS+SKLO IP65
ZC 236/16 LOS+SKLO IP65
ZC 336/16 LOS+SKLO IP65
ZC 436/16 LOS+SKLO IP65
ZC 258/16 LOS+SKLO IP65
ZC 358/16 LOS+SKLO IP65
ZC 458/16 LOS+SKLO IP65
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T8 IP 65
ZC T5 214/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 414/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 424/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 228/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 254/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 428/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 454/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 235/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 249/16 LOS+SKLO IP54
ZC T5 280/16 LOS+SKLO IP54
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
ZC T5 214/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 414/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 424/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 228/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 254/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 428/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 454/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 235/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 249/16 LOS+SKLO IP65
ZC T5 280/16 LOS+SKLO IP65
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/16 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 355/16 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 336/16 LOS+SKLO IP65
ZC TCL 355/16 LOS+SKLO IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/16 LOS+SKLO IP54
ZC 318/16 LOS+SKLO IP54
ZC 418/16 LOS+SKLO IP54
ZC 236/16 LOS+SKLO IP54
ZC 336/16 LOS+SKLO IP54
ZC 436/16 LOS+SKLO IP54
ZC 258/16 LOS+SKLO IP54
ZC 358/16 LOS+SKLO IP54
ZC 458/16 LOS+SKLO IP54
www.cepelik.cz
patice
socket
ALTERNATIVE MATT
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
295 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
kg
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s mřížkou a sklem (IP54, IP65) do kazetového podhledu M600
Light fittings with louvre and glass (IP54, IP65) for M600 panel false ceilings
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 16 LOS+SKLO IP54 + EP
ZC 418/ 16 LOS+SKLO IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 16 LOS+SKLO IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 16 LOS+SKLO IP54 + NZ
25
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS FOR M625 PANEL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS FÜR M625 ABGEHÄNGTE KASSETTENDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M625
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54, IP65 DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M625
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Tato svítidla jsou v prove d e n í d o k a ze t ov ý c h p o d h l e d ů
modulů M625 s viditelnými systémy
nosných lišt. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Light fittings designed for clean
spaces have an elaborate construction and their design meets the highest parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 is reached at an emission angle
above 60°. These light fittings are
designed for M625 panel false ceilings with visible holding tracks. They
are equipped with low-loss ballasts
by default, but can be also equipped
with electronic ballasts or emergency
power supplies (T5 light fittings are
equipped with electronic ballasts by
default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Rozměry - Size - Maße
26
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung. Begrenzte Leuchdichtung L<200
cd/m2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel
oberhalb 60° erreicht. Die Ausführung
dieser Leuchten ist für M625 Plattenunteransicht mit sichtbaren Tragprofilen.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
6
11
11
11
21
21
14
27
27
ALTERNATIVE MATT
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
312 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
11
11
11
21
21
14
27
27
ALTERNATIVE MATT
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
312 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
14
14
14
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
312 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
14
14
14
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
11
11
11
11
ZC 218/17 LOS+SKLO IP65
ZC 318/17 LOS+SKLO IP65
ZC 418/17 LOS+SKLO IP65
ZC 236/17 LOS+SKLO IP65
ZC 336/17 LOS+SKLO IP65
ZC 436/17 LOS+SKLO IP65
ZC 258/17 LOS+SKLO IP65
ZC 358/17 LOS+SKLO IP65
ZC 458/17 LOS+SKLO IP65
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T8 IP 65
ZC T5 214/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 414/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 424/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 228/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 254/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 428/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 454/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 235/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 249/17 LOS+SKLO IP54
ZC T5 280/17 LOS+SKLO IP54
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
ZC T5 214/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 414/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 424/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 228/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 254/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 428/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 454/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 235/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 249/17 LOS+SKLO IP65
ZC T5 280/17 LOS+SKLO IP65
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/17 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 355/17 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 336/17 LOS+SKLO IP65
ZC TCL 355/17 LOS+SKLO IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/17 LOS+SKLO IP54
ZC 318/17 LOS+SKLO IP54
ZC 418/17 LOS+SKLO IP54
ZC 236/17 LOS+SKLO IP54
ZC 336/17 LOS+SKLO IP54
ZC 436/17 LOS+SKLO IP54
ZC 258/17 LOS+SKLO IP54
ZC 358/17 LOS+SKLO IP54
ZC 458/17 LOS+SKLO IP54
www.cepelik.cz
patice
socket
ALTERNATIVE MATT
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
312 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
kg
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s mřížkou a sklem (IP54, IP65) do kazetového podhledu M625
Light fittings with louvre and glass (IP54, IP65) for M625 panel false ceilings
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 17 LOS+SKLO IP54 + EP
ZC 418/ 17 LOS+SKLO IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 17 LOS+SKLO IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 17 LOS+SKLO IP54 + NZ
27
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS FOR PLASTERBOARD
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS FÜR GIPSPLATTEN
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
PLASTER
BOARD
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Tato svítidla jsou určená pro
montáž do sádrokartonu. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Light fittings designed for clean spaces have an elaborate construction and
their design meets the highest parameters including luminance control.
Controlled luminance L<200 cd/m2 is
reached at an emission angle above
60°. These light fittings are designed
for mounting into plasterboard. They
are equipped with low-loss ballasts
by default, but can be also equipped
with electronic ballasts or emergency
power supplies (T5 light fittings are
equipped with electronic ballasts by
default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Leuchten für Reinräume haben eine hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter einschließlich
begrenzter Leuchtdichtung. Begrenzte
Leuchdichtung L<200 cd/m2 wird bei einem
Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht.
Die Ausführung dieser Leuchten ist für Montage in Gipsplatte geeignet. Standardweise
werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit
einem elektronischem Vorschaltgerät oder
einer Notstromquelle ausgestattet werden
(T5 Leuchten werden standardweise mit
einem elektronischem vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie z.B.
pharmazeutische Gesellschaften, Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
Rozměry - Size - Maße
min. 23
max. 44
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54, IP65 DO SÁDROKARTONU
28
7
11
11
11
21
21
14
28
28
ALTERNATIVE MATT
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
316 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
295 x 640
640 x 640
640 x 640
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
295 x 1550
640 x 1550
640 x 1550
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
7
11
11
11
21
21
14
28
28
ALTERNATIVE MATT
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
316 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
295 x 640
640 x 640
640 x 640
295 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
295 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
7
11
11
11
11
20
20
14
14
14
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
316 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
295 x 640
640 x 640
640 x 640
295 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
295 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
7
11
11
11
11
20
20
14
14
14
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
640 x 640
640 x 640
640 x 640
640 x 640
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
11
11
11
11
ZC 218/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 318/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 418/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 236/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 336/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 436/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 258/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 358/SDK LOS+SKLO IP65
ZC 458/SDK LOS+SKLO IP65
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T8 IP 65
ZC T5 214/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 414/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 424/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 228/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 254/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 428/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 454/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 235/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 249/SDK LOS+SKLO IP54
ZC T5 280/SDK LOS+SKLO IP54
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
ZC T5 214/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 414/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 424/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 228/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 254/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 428/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 454/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 235/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 249/SDK LOS+SKLO IP65
ZC T5 280/SDK LOS+SKLO IP65
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/SDK LOS+SKLO IP54
ZC TCL 355/SDK LOS+SKLO IP54
ZC TCL 336/SDK LOS+SKLO IP65
ZC TCL 355/SDK LOS+SKLO IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 318/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 418/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 236/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 336/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 436/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 258/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 358/SDK LOS+SKLO IP54
ZC 458/SDK LOS+SKLO IP54
www.cepelik.cz
patice
socket
295 x 640
640 x 640
640 x 640
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
295 x 1550
640 x 1550
640 x 1550
kg
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
ALTERNATIVE MATT
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
316 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
Rozměry
otvorů
Hole size
Maße der
Löcher
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s mřížkou a sklem (IP54, IP65) do sádrokartonu
Light fittings with louvre and glass (IP54, IP65) for plasterboard
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ SDK LOS+SKLO IP54 + EP
ZC 418/ SDK LOS+SKLO IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ SDK LOS+SKLO IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ SDK LOS+SKLO IP54 + NZ
29
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS FOR M600 METAL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS FÜR M600 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M598
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci, a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Tato svítidla jsou určená pro
montáž do těsných kovových kazetových
podhledů modulů M600. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Rozměry - Size - Maße
l
w
h
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54, IP65 DO KOVOVÉHO PODHLEDU M600
30
45
Light fittings designed for clean spaces have an elaborate construction
and their design meets the highest parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 is reached at an emission angle
above 60°. These light fittings are
designed for M600 tight metal panel
false ceilings. They are equipped with
low-loss ballasts by default, but can
be also equipped with electronic ballasts or emergency power supplies
(T5 light fittings are equipped with
electronic ballasts by default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung.
Begrenzte Leuchdichtung L<200 cd/m2
wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht. Die Ausführung dieser
Leuchten ist für dichte M600 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
11
11
11
21
21
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
11
11
11
11
kg
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ALTERNATIVE MATT
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
ALTERNATIVE MATT
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
ALTERNATIVE MATT
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/M598 LOS+SKLO IP54
ZC 318/M598 LOS+SKLO IP54
ZC 418/M598 LOS+SKLO IP54
ZC 236/M598 LOS+SKLO IP54
ZC 336/M598 LOS+SKLO IP54
ZC 436/M598 LOS+SKLO IP54
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
298 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
T8 IP 65
ZC 218/M598 LOS+SKLO IP65
ZC 318/M598 LOS+SKLO IP65
ZC 418/M598 LOS+SKLO IP65
ZC 236/M598 LOS+SKLO IP65
ZC 336/M598 LOS+SKLO IP65
ZC 436/M598 LOS+SKLO IP65
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
ZC T5 214/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 414/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 424/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 228/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 254/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 428/M598 LOS+SKLO IP54
ZC T5 454/M598 LOS+SKLO IP54
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
ZC T5 214/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 414/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 424/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 228/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 254/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 428/M598 LOS+SKLO IP65
ZC T5 454/M598 LOS+SKLO IP65
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 65
ZC TCL 336/M598 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 355/M598 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 336/M598 LOS+SKLO IP65
ZC TCL 355/M598 LOS+SKLO IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
www.cepelik.cz
TCL IP 54 + IP65
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
wxlxh
www.cepelik.cz
patice
socket
6
11
11
11
21
21
(W)
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
G13
G13
G13
G13
G13
G13
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
T8
T8
T8
T8
T8
T8
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s mřížkou a sklem (IP54, IP65) do kovového podhledu M600 (M598)
Light fittings with louvre and glass (IP54, IP65) for M600 (M598) metal false ceilings
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ M598 LOS+SKLO IP54 + EP
ZC 418/ M598 LOS+SKLO IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ M598 LOS+SKLO IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M598 LOS+SKLO IP54 + NZ
31
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS FOR M625 METAL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS FÜR M625 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M623
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54, IP65 DO KOVOVÉHO PODHLEDU M625
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci, a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°. Tato svítidla jsou určená pro
montáž do těsných kovových kazetových
podhledů modulů M625. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Rozměry - Size - Maße
32
Light fittings designed for clean spaces have an elaborate construction
and their design meets the highest parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 is reached at an emission angle
above 60°. These light fittings are
designed for M625 tight metal panel
false ceilings. They are equipped with
low-loss ballasts by default, but can
be also equipped with electronic ballasts or emergency power supplies
(T5 light fittings are equipped with
electronic ballasts by default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung.
Begrenzte Leuchdichtung L<200 cd/m2
wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60° erreicht. Die Ausführung dieser
Leuchten ist für dichte M625 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
Uchycení svítidla do sádrokartonu
Fastening of light fitting into plasterboard
Befestigung der Leuchte in Gipsplatte
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
11
11
11
21
21
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
11
11
11
11
20
20
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
11
11
11
11
kg
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ALTERNATIVE MATT
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
ALTERNATIVE MATT
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
ALTERNATIVE MATT
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/M623 LOS+SKLO IP54
ZC 318/M623 LOS+SKLO IP54
ZC 418/M623 LOS+SKLO IP54
ZC 236/M623 LOS+SKLO IP54
ZC 336/M623 LOS+SKLO IP54
ZC 436/M623 LOS+SKLO IP54
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
312 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
T8 IP 65
ZC 218/M623 LOS+SKLO IP65
ZC 318/M623 LOS+SKLO IP65
ZC 418/M623 LOS+SKLO IP65
ZC 236/M623 LOS+SKLO IP65
ZC 336/M623 LOS+SKLO IP65
ZC 436/M623 LOS+SKLO IP65
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
ZC T5 214/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 414/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 424/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 228/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 254/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 428/M623 LOS+SKLO IP54
ZC T5 454/M623 LOS+SKLO IP54
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
ZC T5 214/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 414/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 424/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 228/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 254/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 428/M623 LOS+SKLO IP65
ZC T5 454/M623 LOS+SKLO IP65
2x14
4x14
4x24
2x28
2x54
4x28
4x54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 65
ZC TCL 336/M623 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 355/M623 LOS+SKLO IP54
ZC TCL 336/M623 LOS+SKLO IP65
ZC TCL 355/M623 LOS+SKLO IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
623
623
623
623
x 623 x 97
x 623 x 97
x 623 x 97
x 623 x 97
www.cepelik.cz
TCL IP 54 + IP65
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
wxlxh
www.cepelik.cz
patice
socket
6
11
11
11
21
21
(W)
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
G13
G13
G13
G13
G13
G13
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
T8
T8
T8
T8
T8
T8
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s mřížkou a sklem (IP54, IP65) do kovového podhledu M625 (M623)
Light fittings with louvre and glass (IP54, IP65) for M625 (M623) metal false ceilings
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ M623 LOS+SKLO IP54 + EP
ZC 418/ M623 LOS+SKLO IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ M623 LOS+SKLO IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M623 LOS+SKLO IP54 + NZ
33
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 SURFACE MOUNTED (CEILING) LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS
IP54 AUFSATZ- (DECKEN-) LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
HR
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci, a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°.Tato přisazená svítidla jsou určená
pro montáž na strop. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Light fittings designed for clean spaces have an elaborate construction
and their design meets the highest parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 is reached at an emission angle
above 60°. These surface mounted
light fittings are designed for mounting on the ceiling. They are equipped
with low-loss ballasts by default, but
can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies
(T5 light fittings are equipped with
electronic ballasts by default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung.
Begrenzte Leuchdichtung L<200 cd/m2
wird bei einem Ausstrahlungswinkel
oberhalb 60° erreicht. Diese Leuchten
sind für Montage auf Decke geeignet.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
Proportions and placing of fastening holes
Maße und Position der Befestigungslöcher
85
Umístění otvorů pro přívodní vodiče
Placing of holes for supply conductors
Position der Löcher für Zuführungsdrähte
I.
b
II.
34
c
∅6
l
.2
w
a
c
55
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54 PŘISAZENÁ (STROPNÍ)
310 x 635 x 85
430 x 635 x 85
635 x 635 x 85
310 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
310 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
180
300
505
180
300
505
180
300
505
445
445
445
760
1040
1040
1220
1220
1220
520
520
610
610
610
I
II
I
I
II
I
I
II
I
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
9
11
11
16
21
14
21
28
310 x 635 x 85
310 x 635 x 85
430 x 635 x 85
430 x 635 x 85
635 x 635 x 85
635 x 635 x 85
310 x 1235 x 85
310 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
310 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
180
180
300
300
505
505
180
180
300
300
505
505
180
180
180
300
300
300
505
505
505
445
445
445
445
445
445
760
760
1040
1040
1040
1040
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
520
520
520
520
610
610
610
610
610
610
610
610
610
I
I
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I
I
I
I
II
II
II
I
I
I
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
6
8
8
10
10
10
10
15
15
20
20
13
13
13
20
20
20
27
27
27
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 318/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 418/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 236/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 336/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 436/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 258/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 358/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC 458/ 15 LOS+SKLO HR IP54
2x14
2x24
3x14
3x24
4x14
4x24
2x28
2x54
3x28
3x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
3x35
3x49
3x80
4x35
4x49
4x80
www.cepelik.cz
ZC T5 214/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 224/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 314/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 324/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 414/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 424/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 228/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 254/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 328/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 354/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 428/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 454/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 235/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 249/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 280/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 335/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 349/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 380/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 435/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 449/ 15 LOS+SKLO HR IP54
ZC T5 480/ 15 LOS+SKLO HR IP54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
www.cepelik.cz
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
kg
www.cepelik.cz
obr./ picture
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
c
T8 IP 54
www.cepelik.cz
Supply
conductor
Přívodní
vodič
b
ALTERNATIVE MATT
Placing of
holes for
pendants
Umístění
up. otvorů
a
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Hranatá svítidla s mřížkou a sklem (IP54) přisazená (stropní)
Square surface mounted (ceiling) light fittings with louvre and glass (IP54)
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 15 LOS+SKLO HR IP54 + EP
ZC 418/ 15 LOS+SKLO HR IP4 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 15 LOS+SKLO HR IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 15 LOS+SKLO HR IP54 + NZ
35
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 SURFACE MOUNTED (CEILING) LIGHT FITTINGS WITH LOUVRE AND GLASS
IP54 AUFSATZ- (DECKEN-) LEUCHTEN MIT RASTER UND GLAS
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
ZK
Svítidla určená do čistých prostor jsou
svítidla, která mají dokonale propracovanou konstrukci, a jejich provedení zaručuje
ty nejlepší parametry včetně podmínky na
omezení jasu. Omezeného jasu L<200
cd/m2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu
nad 60°.Tato přisazená svítidla jsou určená
pro montáž na strop. Standardně jsou
osazena nízkoztrátovými tlumivkami
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tento typ svítidel je určen zvláště pro
montáž do sterilních místností a prostor
s vysokými bezpečnostními nároky, jako
jsou např. farmaceutické společnosti,
nemocnice, výrobce elektronických
součástek atd.
Light fittings designed for clean spaces have an elaborate construction
and their design meets the highest parameters including luminance
control. Controlled luminance L<200
cd/m2 is reached at an emission angle
above 60°. These surface mounted
light fittings are designed for mounting on the ceiling. They are equipped
with low-loss ballasts by default, but
can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies
(T5 light fittings are equipped with
electronic ballasts by default).
This type of light fittings is designed
especially for sterile rooms and places
with high safety requirements such as
pharmaceutical companies, hospitals,
producers of electronic components
etc.
Leuchten für Reinräume haben eine
hochentwickelte Konstruktion. Die Ausführung garantiert die besten Parameter
einschließlich begrenzter Leuchtdichtung.
Begrenzte Leuchdichtung L<200 cd/m2
wird bei einem Ausstrahlungswinkel
oberhalb 60° erreicht. Diese Leuchten
sind für Montage auf Decke geeignet.
Standardweise werden sie mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle
ausgestattet werden (T5 Leuchten werden
standardweise mit einem elektronischem
vorschaltgerät ausgerüstet).
Diese Leuchten sind besonders für
Montage in Reinräume und sicherheitsanspruchsvolle Betriebe geeignet wie
z.B. pharmazeutische Gesellschaften,
Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Elementen usw.
Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
Proportions and placing of fastening holes
Maße und Position der Befestigungslöcher
85
Umístění otvorů pro přívodní vodiče
Placing of holes for supply conductors
Position der Löcher für Zuführungsdrähte
b
a
c
c
∅6
II.
l
36
.2
w
I.
60
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S MŘÍŽKOU A SKLEM IP54 PŘISAZENÁ (STROPNÍ)
300 x 650 x 85
450 x 650 x 85
650 x 650 x 85
300 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
300 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
186
335
540
186
335
540
186
335
540
445
445
445
760
1040
1040
1220
1220
1220
520
520
610
610
610
I
II
I
I
II
I
I
II
I
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
6
9
11
11
16
21
14
21
28
300 x 650 x 85
300 x 650 x 85
450 x 650 x 85
450 x 650 x 85
650 x 650 x 85
650 x 650 x 85
300 x 1255 x 85
300 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
300 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
186
186
335
335
540
540
186
186
335
335
540
540
186
186
186
335
335
335
540
540
540
445
445
445
445
445
445
760
760
1040
1040
1040
1040
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
520
520
520
520
610
610
610
610
610
610
610
610
610
I
I
II
II
II
II
I
I
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
6
6
8
8
10
10
10
10
15
15
20
20
13
13
13
20
20
20
27
27
27
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
ZC 218/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 318/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 418/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 236/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 336/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 436/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 258/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 358/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC 458/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
2x14
2x24
3x14
3x24
4x14
4x24
2x28
2x54
3x28
3x54
4x28
4x54
2x35
2x49
2x80
3x35
3x49
3x80
4x35
4x49
4x80
www.cepelik.cz
ZC T5 214/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 224/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 314/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 324/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 414/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 424/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 228/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 254/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 328/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 354/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 428/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 454/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 235/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 249/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 280/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 335/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 349/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 380/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 435/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 449/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
ZC T5 480/ 15 LOS+SKLO ZK IP54
LOS+SKLO
LOS+GLASS
LOS+GLAS
T5 IP 54
www.cepelik.cz
2x18
3x18
4x18
2x36
3x36
4x36
2x58
3x58
4x58
kg
www.cepelik.cz
obr./ picture
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
c
T8 IP 54
www.cepelik.cz
Supply
conductor
Přívodní
vodič
b
ALTERNATIVE MATT
Placing of
holes for
pendants
Umístění
up. otvorů
a
ALTERNATIVE MATT
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Zkosená svítidla s mřížkou a sklem (IP54) přisazená (stropní)
Skewed surface mounted (ceiling) light fittings with louvre and glass (IP54)
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 15 LOS+SKLO ZK IP54 + EP
ZC 418/ 15 LOS+SKLO ZK IP4 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 15 LOS+SKLO ZK IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 15 LOS+SKLO ZK IP54 + NZ
37
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
ik.cz www.cepelik.cz
Svítidla s PLEXI krytem
Light Fittings with Plexiglass Cover
Leuchten mit der PLEXI-Blende
IP54
Svítidla s PLEXI krytem jsou
ekonomičtější variantou svítidel do čistých
prostorů. Základní těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového plechu tl. 0,5mm a opatřeno
bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním
a čistícím prostředkům. Standardní odstín
RAL 9003, jiné odstíny např. RAL 9010, nebo
RAL 9006 jsou možné po domluvě.
Optický kryt ze strukturovaného plexiskla je ke svítidlu připevněn pomocí hliníkového rámečku drženého bajonetovými uzávěry.
Tento kryt je ke svítidlu dále fixován pomocí
bezpečnostních ocelových lanek, aby ani při
výměně světelných zdrojů nemohl spadnout.
Pro otevření svítidla je nutno použít štoubovák.
Stupeň krytí je IP54 a u podhledových svítidel
i IP65.
Veškeré elektrokomponenty montované
do svítidel i svítidla samotná jsou schválena
k bezpečnému provozu. Na svítidla byl
vystaven certifikát ENEC 21 a na všechna
svítidla bylo ve smyslu zákona č. 22/97 Sb.
dle ustanovení §13 odst. 5 v platném znění
vydáno „Prohlášení o shodě”.
Svítidla jsou v yráběna pro jmenov i té n a p ě tí 23 0V/ 5 0 Hz, s t a n d ar d n ě
vybavena bezšroubovou svorkovnicí pro
připojení přívodních vodičů s plným jádrem
do průřezu 2,5mm2. Připojení svítidla k elektrické síti je možno řešit i pomocí konektorů
typu gesis popř. wago. Svítidla osazená
zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně
osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla na zářivky typu T8 (Ø 26mm) jsou osazena
tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je
možno je osadit elektronickým předřadníkem.
Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový
zdroj. Při použití nouzového zdroje zůstane při
výpadku napájení svítit ve svítidle jedna zářivka
na cca 10% své nominální hodnoty po dobu
jedné hodiny. Dobu lze na přání prodloužit na
3 hodiny.
Svítidla jsou svou konstrukcí předurčená
do čistých prostor (operačních sálů, JIP,
výroba léků). Vhodná jsou spíše do chodeb a
prostor pro přípravu pacienta.
38
Light fittings with plexiglass cover are
more economic version of light fittings for clean
spaces. The body of the light fitting is made of
0,5mm thick steel sheet. It is provided with a
white powder coat finish resistant to cleaning
agents and disinfectants. RAL 9003 is used by
default. Other RAL colours such as RAL 9010
or RAL 9006 are available on request.
Optical cover from structured plexiglass
is fixed to the light fitting by means of a small
aluminum frame secured by bayonet locks.
The cover is also fixed to the light fitting with
safety steel wires that prevent it from falling
down while the light sources are being replaced. A screwdriver must be used for opening the light fitting. Protection: IP54 for surface
mounted light fittings and IP54 and even IP65
for recessed light fittings.
All electro components used in the light
fittings as well as the light fittings themselves
have been approved for safe operation. The
ENEC 21 certificate has been issued for the
light fittings and a “Declaration of Conformity”
has been issued for all light fittings pursuant to
Law No. 22/97 Coll. – in accordance with provisions of section 13 paragraph 5 as amended.
The light fittings are intended for 230V/
50Hz nominal voltage. They are equipped
with screwless terminal boards for connection of supply conductors with solid core up
to S=2,5mm2. Connection of the light fitting
to the electrical network can also be done
with gesis or wago connectors. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are
equipped with electronic ballasts by default.
Light fittings for T8 (Ø 26mm) fluorescent
lamps are equipped with chokes and parallel compensated. They can also be equipped
with electronic ballasts. All light fittings can
be produced in a dimmable version and
equipped with emergency power supplies. In
case of a power supply failure, one fluorescent lamp remains on - it maintains approximately 10% of its nominal value during roughly
one hour. The time can be extended up to
3 hours.
Light fittings are intended, due to their
design, for cleanrooms (operating theatres,
intensive care units and manufacture of medicines). They are rather suitable for corridors
and rooms for patient preparation.
IP65
Leuchten mit dem PLEXI-Gehäuse
stellen die wirtschaftlichere Variante von
Leuchten für Reinräume dar. Der Grundkörper
der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke 0,5mm
angefertigt. Während der Anfertigung wird der
Grundkörper mit weißer Farbe pulverbeschichtet, die gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resistent ist. Standardweise wird
RAL 9003 benutzt, andere RAL-Farben sind
nach Vereinbarung auch möglich - z.B. RAL
9010 oder RAL 9006.
Das optische Gehäuse aus strukturiertem Plexiglas ist an der Leuchte mithilfe
eines Alurahmens mit Bajonettverschlüssen
befestigt. Die Abdeckung wird zu der Leuchte
auch mit Sicherheitstahlseilen fixiert, damit
sie auch während Austausch der Leuchtstoffquellen nicht runterfallen könnte. Das Öffnen
der Leuchte erfolgt mit einem Schraubenzieher.
Schutzart: IP54 für Aufsatzleuchten und IP54
oder sogar IP65.
Alle in die Leuchten montierten
Elektrokomponente und auch die Leuchten
selber wurden für sicheren Betrieb genehmigt.
ENEC 21 Zertifikat wurde für diese Leuchten
ausgestellt und eine „Konformitätserklärung“ im
Sinne des tschechischen Gesetzes Nr.22/97 SG
gemäß Artikel 13 Abs. 5 in der Fassung zuletzt
geändert wurde für alle Leuchten ausgestellt.
Die Leuchten werden für Nennspannung 230V/
50Hz hergestellt, und werden standardweise mit
einer schraublosen Klemmleiste für Anschluss
von Zuführungsdrähten mit vollem Kern bis
S=2,5mm2 ausgestattet. Der Anschluss der
Leuchte zu dem Stromnetz kann auch mit
gesis ggf. wago Stecker besorgt werden.
Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen
Vorschaltgeräten ausstattet. Leuchten für T8
(Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit
elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet
werden. Alle Leuchten können als dimmbare
Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden. Bei einer Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstofflampe
auf zirka 10% ihres Nominalwertes für zirka
1 Stunde leuchten. Die Zeit kann auf Anfrage
bis auf 3 Stunden verlängert werden.
Die Leuchten sind durch ihre Bauweise für
Reinräume vorherbestimmt (OPs, Intensivstationen, Arzneimittelherstellung). Sie eignen
sich eher in Gänge und Räume für die Patientenvorbereitung.
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
40
M625
do kazetového podhledu M625
for M625 panel false ceilings
für M625 abgehängte Kassettendecke
42
PLASTER
CARTON
do sádrokartonu
for plasterboard
für Gipsplatten
www.cepelik.cz
do kazetového podhledu M600
for M600 panel false ceilings
für M600 abgehängte Kassettendecke
44
M598
do kovového kazetového podhledu M600 (M598)
for M600 (M598) metal panel false ceilings
für M600 (M598) abgehängte Kassettendecke aus Metall
46
M623
do kovového kazetového podhledu M625 (M623)
for M625 (M623) metal panel false ceilings
für M625 (M623) abgehängte Kassettendecke aus Metall
48
HR
hranatá přisazená (stropní)
square surface mounted (ceiling) light fittings
eckige Aufsatzleuchten (Deckenleuchten)
50
ZK
zkosená přisazená (stropní)
skewed surface mounted (ceiling) light fittings
schräge Aufsatz- (Decken-) Leuchten
52
39
ik.cz www.cepelik.cz
M600
www.cepelik.cz
VARIANTY - MODIFICATIONS - VARIANTEN
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER FOR M600 PANEL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE FÜR M600 ABGEHÄNGTE KASSETTENDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M600
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54, IP65 DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600
Svítidla ve vyšším krytí (IP54, IP65)
určená pro montáž do kazetových
podhledů modulů M600 s viditelnými systémy nosných lišt. Jsou opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
Light fittings with high protection (IP54, IP65)
designed for mounting into M600 panel false
ceilings with visible holding tracks. They are
equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by
default, but can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to
wipe than an optical louvre) and for cleanrooms.
Leuchten mit hohem Schutzgrad (IP54, IP65) zur
Montage in M600 Plattenunteransicht mit sichtbaren Tragprofilen geeignet. Sie werden mit einem
Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der Leuchte
befestigt. Standardweise werden die Leuchten mit
verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können
aber auch mit einem elektronischem Vorschaltgerät
oder einer Notstromquelle ausgestattet werden
(T5 Leuchten sind standardweise mit einem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige
Räume (ein optisches Gehäuse kann einfächer
geputzt werden als ein optischer Raster) und auch
für Reinräume geeignet.
Rozměry - Size - Maße
plexi
opal
40
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
5
5
5
9
9
9
184 x 595 x 97
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
184 x 1195 x 97
184 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
184 x 1495 x 97
184 x 1495 x 97
184 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
5
5
5
9
9
9
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
8
8
8
8
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
184 x 595 x 97
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
184 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
184 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
184 x 595 x 97
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
184 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
184 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
595 x 1495 x 97
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
184 x 595 x 97
295 x 595 x 97
595 x 595 x 97
595 x 595 x 97
184 x 1195 x 97
184 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
295 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
595 x 1195 x 97
184 x 1495 x 97
184 x 1495 x 97
184 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
295 x 1495 x 97
T8 IP 65
ZC 118/ 13 PLEXI IP65
ZC 218/ 13 PLEXI IP65
ZC 318/ 13 PLEXI IP65
ZC 418/ 13 PLEXI IP65
ZC 136/ 13 PLEXI IP65
ZC 236/ 13 PLEXI IP65
ZC 336/ 13 PLEXI IP65
ZC 436/ 13 PLEXI IP65
ZC 158/ 13 PLEXI IP65
ZC 258/ 13 PLEXI IP65
ZC 358/ 13 PLEXI IP65
ZC 458/ 13 PLEXI IP65
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
ZC T5 114/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 214/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 414/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 424/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 128/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 154/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 228/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 254/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 428/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 454/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 135/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 149/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 180/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 235/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 249/ 13 PLEXI IP54
ZC T5 280/ 13 PLEXI IP54
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP54
T5 IP 54
ZC T5 114/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 214/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 414/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 424/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 128/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 154/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 228/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 254/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 428/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 454/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 135/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 149/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 180/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 235/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 249/ 13 PLEXI IP65
ZC T5 280/ 13 PLEXI IP65
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP65
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/ 13 PLEXI IP54
ZC TCL 355/ 13 PLEXI IP54
ZC TCL 336/ 13 PLEXI IP65
ZC TCL 355/ 13 PLEXI IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
EP nestmívatelný:
ZC 418/ 13 PLEXI IP54 + EP
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 13 PLEXI IP54 + NZ
41
www.cepelik.cz
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
PLEXI IP54
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
PLEXI IP65
ZC 118/ 13 PLEXI IP54
ZC 218/ 13 PLEXI IP54
ZC 318/ 13 PLEXI IP54
ZC 418/ 13 PLEXI IP54
ZC 136/ 13 PLEXI IP54
ZC 236/ 13 PLEXI IP54
ZC 336/ 13 PLEXI IP54
ZC 436/ 13 PLEXI IP54
ZC 158/ 13 PLEXI IP54
ZC 258/ 13 PLEXI IP54
ZC 358/ 13 PLEXI IP54
ZC 458/ 13 PLEXI IP54
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
kg
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
wxlxh
www.cepelik.cz
patice
socket
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
(W)
T8 IP 54
W W W. c e p e l i k . c z
typ zdroje
type of lamp
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Rozměry
Size
Maße
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s plexi krytem (IP54, IP65) do kazetového podhledu M600
Light fittings with plexiglass cover (IP54, IP65) for M600 panel false ceilings
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER FOR M625 PANEL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE FÜR M625 ABGEHÄNGTE KASSETTENDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M625
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54, IP65 DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M625
Svítidla ve vyšším krytí (IP54, IP65)
určená pro montáž do kazetových
podhledů modulů M625 s viditelnými systémy nosných lišt. Jsou opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
Light fittings with high protection (IP54, IP65)
designed for mounting into M625 panel false
ceilings with visible holding tracks. They are
equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by
default, but can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to
wipe than an optical louvre) and for cleanrooms.
Leuchten mit hohem Schutzgrad (IP54, IP65) zur
Montage in M625 Plattenunteransicht mit sichtbaren Tragprofilen geeignet. Sie werden mit einem
Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der Leuchte
befestigt. Standardweise werden die Leuchten mit
verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können
aber auch mit einem elektronischem Vorschaltgerät
oder einer Notstromquelle ausgestattet werden
(T5 Leuchten sind standardweise mit einem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige
Räume (ein optisches Gehäuse kann einfächer
geputzt werden als ein optischer Raster) und auch
für Reinräume geeignet.
Rozměry - Size - Maße
plexi
opal
42
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
5
5
5
9
9
9
188 x 621 x 97
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
188 x 1245 x 97
188 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
188 x 1545 x 97
188 x 1545 x 97
188 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
5
5
5
9
9
9
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
8
8
8
8
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
188 x 621 x 97
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
188 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
188 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
188 x 621 x 97
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
188 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
188 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
623 x 1545 x 97
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
188 x 621 x 97
312 x 621 x 97
618 x 618 x 97
618 x 618 x 97
188 x 1245 x 97
188 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
312 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
623 x 1245 x 97
188 x 1545 x 97
188 x 1545 x 97
188 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
312 x 1545 x 97
T8 IP 65
ZC 118/ 14 PLEXI IP65
ZC 218/ 14 PLEXI IP65
ZC 318/ 14 PLEXI IP65
ZC 418/ 14 PLEXI IP65
ZC 136/ 14 PLEXI IP65
ZC 236/ 14 PLEXI IP65
ZC 336/ 14 PLEXI IP65
ZC 436/ 14 PLEXI IP65
ZC 158/ 14 PLEXI IP65
ZC 258/ 14 PLEXI IP65
ZC 358/ 14 PLEXI IP65
ZC 458/ 14 PLEXI IP65
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
ZC T5 114/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 214/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 414/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 424/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 128/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 154/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 228/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 254/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 428/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 454/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 135/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 149/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 180/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 235/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 249/ 14 PLEXI IP54
ZC T5 280/ 14 PLEXI IP54
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP54
T5 IP 54
ZC T5 114/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 214/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 414/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 424/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 128/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 154/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 228/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 254/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 428/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 454/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 135/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 149/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 180/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 235/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 249/ 14 PLEXI IP65
ZC T5 280/ 14 PLEXI IP65
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP65
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/14 PLEXI IP54
ZC TCL 355/14 PLEXI IP54
ZC TCL 336/14 PLEXI IP65
ZC TCL 355/14 PLEXI IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
EP nestmívatelný:
ZC 418/ 14 PLEXI IP54 + EP
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 14 PLEXI IP54 + NZ
43
www.cepelik.cz
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
PLEXI IP54
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
PLEXI IP65
ZC 118/ 14 PLEXI IP54
ZC 218/ 14 PLEXI IP54
ZC 318/ 14 PLEXI IP54
ZC 418/ 14 PLEXI IP54
ZC 136/ 14 PLEXI IP54
ZC 236/ 14 PLEXI IP54
ZC 336/ 14 PLEXI IP54
ZC 436/ 14 PLEXI IP54
ZC 158/ 14 PLEXI IP54
ZC 258/ 14 PLEXI IP54
ZC 358/ 14 PLEXI IP54
ZC 458/ 14 PLEXI IP54
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
kg
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
wxlxh
www.cepelik.cz
patice
socket
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
(W)
T8 IP 54
W W W. c e p e l i k . c z
typ zdroje
type of lamp
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Rozměry
Size
Maße
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s plexi krytem (IP54, IP65) do kazetového podhledu M625
Light fittings with plexiglass cover (IP54, IP65) for M625 panel false ceilings
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER FOR PLASTERBOARD
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE FÜR GIPSPLATTEN
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
PLASTER
BOARD
Svítidla ve vyšším krytí (IP54, IP65)
určená pro montáž do sádrokartonu. Jsou
opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
Light fittings with high protection (IP54,
IP65) designed for mounting into plasterboard. They are equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by default, but can be also
equipped with electronic ballasts or
emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to
wipe than an optical louvre) and for cleanrooms.
Rozměry - Size - Maße
Leuchten mit hohem Schutzgrad (IP54, IP65) zur
Montage in Gipsplatte geeignet. Sie werden mit
einem Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der Leuchte
befestigt. Standardweise werden die Leuchten
mit verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet,
können aber auch mit einem elektronischem
Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle ausgestattet werden (T5 Leuchten sind standardweise
mit einem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige
Räume (ein optisches Gehäuse kann einfächer
geputzt werden als ein optischer Raster) und auch
für Reinräume geeignet.
Uchycení svítidla do sádrokartonu
Fastening of light fitting into plasterboard
Befestigung der Leuchte in Gipsplatte
min. 23
max. 44
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54, IP65 DO SÁDROKARTONU
plexi
44
opal
3,5
4,5
8
8
5,5
8,5
16
16
5,5
10
19
19
175 x 640
295 x 640
640 x 640
640 x 640
175 x 1250
175 x 1250
295 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
175 x 1550
175 x 1550
175 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3,5
4,5
7,5
7,5
5,5
5,5
8
8
15,5
15,5
5,5
5,5
5,5
9,5
9,5
9,5
196 x 660 x 97
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
196 x 1267 x 97
196 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
196 x 1567 x 97
196 x 1567 x 97
196 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
175 x 640
295 x 640
640 x 640
640 x 640
175 x 1250
175 x 1250
295 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
175 x 1550
175 x 1550
175 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
295 x 1550
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3,5
4,5
7,5
7,5
5,5
5,5
8
8
15,5
15,5
5,5
5,5
5,5
9,5
9,5
9,5
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
640 x 640
640 x 640
640 x 640
640 x 640
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
8,5
8,5
8,5
8,5
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
196 x 660 x 97
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
196 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
196 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
196 x 660 x 97
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
196 x 1267 x 97
196 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
196 x 1567 x 97
196 x 1567 x 97
196 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
T8 IP 65
ZC 118/SDK PLEXI IP65
ZC 218/SDK PLEXI IP65
ZC 318/SDK PLEXI IP65
ZC 418/SDK PLEXI IP65
ZC 136/SDK PLEXI IP65
ZC 236/SDK PLEXI IP65
ZC 336/SDK PLEXI IP65
ZC 436/SDK PLEXI IP65
ZC 158/SDK PLEXI IP65
ZC 258/SDK PLEXI IP65
ZC 358/SDK PLEXI IP65
ZC 458/SDK PLEXI IP65
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
ZC T5 114/SDK PLEXI IP54
ZC T5 214/SDK PLEXI IP54
ZC T5 414/SDK PLEXI IP54
ZC T5 424/SDK PLEXI IP54
ZC T5 128/SDK PLEXI IP54
ZC T5 154/SDK PLEXI IP54
ZC T5 228/SDK PLEXI IP54
ZC T5 254/SDK PLEXI IP54
ZC T5 428/SDK PLEXI IP54
ZC T5 454/SDK PLEXI IP54
ZC T5 135/SDK PLEXI IP54
ZC T5 149/SDK PLEXI IP54
ZC T5 180/SDK PLEXI IP54
ZC T5 235/SDK PLEXI IP54
ZC T5 249/SDK PLEXI IP54
ZC T5 280/SDK PLEXI IP54
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP54
T5 IP 54
ZC T5 114/SDK PLEXI IP65
ZC T5 214/SDK PLEXI IP65
ZC T5 414/SDK PLEXI IP65
ZC T5 424/SDK PLEXI IP65
ZC T5 128/SDK PLEXI IP65
ZC T5 154/SDK PLEXI IP65
ZC T5 228/SDK PLEXI IP65
ZC T5 254/SDK PLEXI IP65
ZC T5 428/SDK PLEXI IP65
ZC T5 454/SDK PLEXI IP65
ZC T5 135/SDK PLEXI IP65
ZC T5 149/SDK PLEXI IP65
ZC T5 180/SDK PLEXI IP65
ZC T5 235/SDK PLEXI IP65
ZC T5 249/SDK PLEXI IP65
ZC T5 280/SDK PLEXI IP65
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
PLEXI IP65
T5 IP 65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/SDK PLEXI IP54
ZC TCL 355/SDK PLEXI IP54
ZC TCL 336/SDK PLEXI IP65
ZC TCL 355/SDK PLEXI IP65
3x36
3x55
3x36
3x55
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
EP nestmívatelný:
ZC 418/ SDK PLEXI IP54 + EP
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ SDK PLEXI IP54 + NZ
45
www.cepelik.cz
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
196 x 660 x 97
316 x 660 x 97
660 x 660 x 97
660 x 660 x 97
196 x 1267 x 97
316 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
660 x 1267 x 97
196 x 1567 x 97
316 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
660 x 1567 x 97
www.cepelik.cz
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
PLEXI IP54
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
PLEXI IP65
ZC 118/SDK PLEXI IP54
ZC 218/SDK PLEXI IP54
ZC 318/SDK PLEXI IP54
ZC 418/SDK PLEXI IP54
ZC 136/SDK PLEXI IP54
ZC 236/SDK PLEXI IP54
ZC 336/SDK PLEXI IP54
ZC 436/SDK PLEXI IP54
ZC 158/SDK PLEXI IP54
ZC 258/SDK PLEXI IP54
ZC 358/SDK PLEXI IP54
ZC 458/SDK PLEXI IP54
www.cepelik.cz
175 x 640
295 x 640
640 x 640
640 x 640
175 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
175 x 1550
295 x 1550
640 x 1550
640 x 1550
kg
www.cepelik.cz
patice
socket
3,5
4,5
8
8
5,5
8,5
16
16
5,5
10
19
19
wxlxh
T8 IP 54
W W W. c e p e l i k . c z
typ zdroje
type of lamp
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
(W)
Rozměry
otvorů
Hole size
Maße der
Löcher
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Rozměry
Size
Maße
175 x 640
295 x 640
640 x 640
640 x 640
175 x 1250
295 x 1250
640 x 1250
640 x 1250
175 x 1550
295 x 1550
640 x 1550
640 x 1550
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s plexi krytem (IP54, IP65) do sádrokartonu
Light fittings with plexiglass cover (IP54, IP65) for plasterboard
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER FOR M600 METAL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE FÜR M600 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M598
Svítidla ve vyšším krytí (IP54, IP65)
určená pro montáž do těsných kovových
kazetových podhledů modulů M600. Jsou
opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
Light fittings with high protection (IP54, IP65)
designed for mounting into tight M600 panel
false ceilings. They are equipped with a
cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by
default, but can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to wipe
than an optical louvre) and for cleanrooms.
Rozměry - Size - Maße
45
Leuchten mit hohem Schutzgrad (IP54, IP65) zur
Montage in dichte M600 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet. Sie werden mit einem
Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der Leuchte
befestigt. Standardweise werden die Leuchten mit
verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können
aber auch mit einem elektronischem Vorschaltgerät
oder einer Notstromquelle ausgestattet werden
(T5 Leuchten sind standardweise mit einem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige
Räume (ein optisches Gehäuse kann einfächer
geputzt werden als ein optischer Raster) und auch
für Reinräume geeignet.
Uchycení svítidla do podhledu
Fastening of light fitting into false ceiling
Befestigung der Leuchte in Unteransicht
l
w
h
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54, IP65 DO KOVOVÉHO PODHLEDU M600
46
plexi
opal
patice
socket
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
8
8
8
8
kg
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
MOŽNO OPAL/
ALTERNATIVE OPAL
148 x 598 x 110
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
148 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
148 x 598 x 110
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
148 x 1198 x 110
148 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
148 x 598 x 110
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
148 x 1198 x 110
148 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
3x36
3x55
3x36
3x55
ALTERNATIVE
OPAL
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
PLEXI IP54
148 x 598 x 110
298 x 598 x 110
598 x 598 x 110
598 x 598 x 110
148 x 1198 x 110
298 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
598 x 1198 x 110
PLEXI IP65
ZC 118/M598 PLEXI IP54
ZC 218/M598 PLEXI IP54
ZC 318/M598 PLEXI IP54
ZC 418/M598 PLEXI IP54
ZC 136/M598 PLEXI IP54
ZC 236/M598 PLEXI IP54
ZC 336/M598 PLEXI IP54
ZC 436/M598 PLEXI IP54
PLEXI
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s plexi krytem (IP54, IP65) do kovového podhledu M600 (M598)
Light fittings with plexiglass cover (IP54, IP65) for M600 (M598) metal false ceilings
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
T5 IP 65
ZC T5 114/M598 PLEXI IP65
ZC T5 214/M598 PLEXI IP65
ZC T5 414/M598 PLEXI IP65
ZC T5 424/M598 PLEXI IP65
ZC T5 128/M598 PLEXI IP65
ZC T5 154/M598 PLEXI IP65
ZC T5 228/M598 PLEXI IP65
ZC T5 254/M598 PLEXI IP65
ZC T5 428/M598 PLEXI IP65
ZC T5 454/M598 PLEXI IP65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/M598 PLEXI IP54
ZC TCL 355/M598 PLEXI IP54
ZC TCL 336/M598 PLEXI IP65
ZC TCL 355/M598 PLEXI IP65
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
www.cepelik.cz
ZC T5 114/M598 PLEXI IP54
ZC T5 214/M598 PLEXI IP54
ZC T5 414/M598 PLEXI IP54
ZC T5 424/M598 PLEXI IP54
ZC T5 128/M598 PLEXI IP54
ZC T5 154/M598 PLEXI IP54
ZC T5 228/M598 PLEXI IP54
ZC T5 254/M598 PLEXI IP54
ZC T5 428/M598 PLEXI IP54
ZC T5 454/M598 PLEXI IP54
PLEXI IP54
T5 IP 54
www.cepelik.cz
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
www.cepelik.cz
ZC 118/M598 PLEXI IP65
ZC 218/M598 PLEXI IP65
ZC 318/M598 PLEXI IP65
ZC 418/M598 PLEXI IP65
ZC 136/M598 PLEXI IP65
ZC 236/M598 PLEXI IP65
ZC 336/M598 PLEXI IP65
ZC 436/M598 PLEXI IP65
PLEXI IP65
T8 IP 65
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ M598 PLEXI IP54 + EP
ZC 418/ M598 PLEXI IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ M598 PLEXI IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M598 PLEXI IP54 + NZ
47
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 AND IP65 LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER FOR M625 METAL FALSE CEILINGS
IP54 UND IP65 LEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE FÜR M625 ABGEHÄNGTE METALLDECKE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
M623
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54, IP65 DO KOVOVÉHO PODHLEDU M625
Svítidla ve vyšším krytí (IP54, IP65)
určená pro montáž do těsných kovových
kazetových podhledů modulů M625. Jsou
opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
Rozměry - Size - Maße
Light fittings with high protection (IP54, IP65)
designed for mounting into tight M625 panel
false ceilings. They are equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by
default, but can be also equipped with electronic
ballasts or emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to wipe
than an optical louvre) and for cleanrooms.
Uchycení svítidla do podhledu
Fastening of light fitting into false ceiling
Befestigung der Leuchte in Unteransicht
plexi
48
Leuchten mit hohem Schutzgrad (IP54, IP65) zur
Montage in dichte M625 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet. Sie werden mit einem
Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der Leuchte
befestigt. Standardweise werden die Leuchten mit
verlustarmen Vorschaltgeräten ausgestattet, können
aber auch mit einem elektronischem Vorschaltgerät
oder einer Notstromquelle ausgestattet werden
(T5 Leuchten sind standardweise mit einem elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige
Räume (ein optisches Gehäuse kann einfächer
geputzt werden als ein optischer Raster) und auch
für Reinräume geeignet.
opal
patice
socket
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
4
7
7
5
5
7,5
7,5
15
15
TCL
TCL
TCL
TCL
2G11
2G11
2G11
2G11
8
8
8
8
kg
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
MOŽNO OPAL/
ALTERNATIVE OPAL
188 x 623 x 97
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
188 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
188 x 623 x 97
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
188 x 1247x 97
188 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
MOŽNO OPAL
ALTERNATIVE OPAL
188 x 623 x 97
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
188 x 1247x 97
188 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
3x36
3x55
3x36
3x55
ALTERNATIVE
OPAL
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
PLEXI IP54
188 x 623 x 97
312 x 623 x 97
623 x 623 x 97
623 x 623 x 97
188 x 1247 x 97
312 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
623 x 1247 x 97
PLEXI IP65
ZC 118/M623 PLEXI IP54
ZC 218/M623 PLEXI IP54
ZC 318/M623 PLEXI IP54
ZC 418/M623 PLEXI IP54
ZC 136/M623 PLEXI IP54
ZC 236/M623 PLEXI IP54
ZC 336/M623 PLEXI IP54
ZC 436/M623 PLEXI IP54
PLEXI
T8 IP 54
www.cepelik.cz
typ zdroje
type of lamp
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
(W)
P
Typ
Type
Typ
Svítidla s plexi krytem (IP54, IP65) do kovového podhledu M625 (M623)
Light fittings with plexiglass cover (IP54, IP65) for M625 (M623) metal false ceilings
1x14
2x14
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
4x28
4x54
T5 IP 65
ZC T5 114/M623 PLEXI IP65
ZC T5 214/M623 PLEXI IP65
ZC T5 414/M623 PLEXI IP65
ZC T5 424/M623 PLEXI IP65
ZC T5 128/M623 PLEXI IP65
ZC T5 154/M623 PLEXI IP65
ZC T5 228/M623 PLEXI IP65
ZC T5 254/M623 PLEXI IP65
ZC T5 428/M623 PLEXI IP65
ZC T5 454/M623 PLEXI IP65
TCL IP 54 + IP65
ZC TCL 336/M623 PLEXI IP54
ZC TCL 355/M623 PLEXI IP54
ZC TCL 336/M623 PLEXI IP65
ZC TCL 355/M623 PLEXI IP65
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
www.cepelik.cz
ZC T5 114/M623 PLEXI IP54
ZC T5 214/M623 PLEXI IP54
ZC T5 414/M623 PLEXI IP54
ZC T5 424/M623 PLEXI IP54
ZC T5 128/M623 PLEXI IP54
ZC T5 154/M623 PLEXI IP54
ZC T5 228/M623 PLEXI IP54
ZC T5 254/M623 PLEXI IP54
ZC T5 428/M623 PLEXI IP54
ZC T5 454/M623 PLEXI IP54
PLEXI IP54
T5 IP 54
www.cepelik.cz
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
www.cepelik.cz
ZC 118/M623 PLEXI IP65
ZC 218/M623 PLEXI IP65
ZC 318/M623 PLEXI IP65
ZC 418/M623 PLEXI IP65
ZC 136/M623 PLEXI IP65
ZC 236/M623 PLEXI IP65
ZC 336/M623 PLEXI IP65
ZC 436/M623 PLEXI IP65
PLEXI IP65
T8 IP 65
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ M623 PLEXI IP54 + EP
ZC 418/ M623 PLEXI IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ M623 PLEXI IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M623 PLEXI IP54 + NZ
49
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 SURFACE MOUNTED LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER
IP54 AUFSATZLEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
HR
I.
IP 54 Aufsatz- (Decken-) Leuchten.
Sie werden mit einem Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der
Leuchte befestigt. Standardweise werden die
Leuchten mit verlustarmen Vorschaltgeräten
ausgestattet, können aber auch mit einem
elektronischem Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle ausgestattet werden (T5 Leuchten
sind standardweise mit einem elektronischem
Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige Räume (ein optisches Gehäuse kann
einfächer geputzt werden als ein optischer
Raster) und auch für Reinräume geeignet.
Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
Proportions and placing of fastening holes
Maße und Position der Befestigungslöcher
85
Umístění otvorů pro přívodní vodiče
Placing of holes for supply conductors
Position der Löcher für Zuführungsdrähte
b
c
a
II.
plexi
50
c
∅6
.2
l
III.
55
W W W. c e p e l i k . c z
IP54 surface mounted (ceiling) light fittings
are equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by default, but can be also
equipped with electronic ballasts or
emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to
wipe than an optical louvre) and for cleanrooms.
w
Svítidla v krytí IP54 přisazená (stropní).
Jsou opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
71
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54 PŘISAZENÁ HRANATÁ
opal
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
PLEXI IP54
ZC 118/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 218/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 318/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 418/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 136/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 236/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 336/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 436/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 158/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 258/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 358/ 15 PLEXI HR IP54
ZC 458/ 15 PLEXI HR IP54
70
180
300
505
70
180
300
505
70
180
300
505
445
445
445
445
760
760
1040
1040
1220
1220
1220
1220
520
520
610
610
610
I
II
III
II
I
II
III
II
I
II
III
II
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
200 x 635 x 85
200 x 635 x 85
310 x 635 x 85
310 x 635 x 85
430 x 635 x 85
430 x 635 x 85
635 x 635 x 85
635 x 635 x 85
200 x 1235 x 85
200 x 1235 x 85
310 x 1235 x 85
310 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
200 x 1535 x 85
200 x 1535 x 85
200 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
70
70
180
180
300
300
505
505
70
70
180
180
300
300
505
505
70
70
70
180
180
180
300
300
300
505
505
505
445
445
445
445
445
445
445
445
760
760
760
760
1040
1040
1040
1040
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
520
520
520
520
610
610
610
610
610
610
610
610
610
I
I
II
II
III
III
II
II
I
I
II
II
III
III
II
II
I
I
I
II
II
II
III
III
III
II
II
II
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
3
4
4
5,5
5,5
7
7
5
5
7,5
7,5
11
11
15
15
5
5
5
9
9
9
13
13
13
17
17
17
430 x 635 x 85
430 x 635 x 85
300
300
445
445
-
III
III
TCL
TCL
2G11
2G11
8
8
ZC T5 114/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 124/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 214/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 224/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 314/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 324/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 414/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 424/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 128/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 154/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 228/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 254/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 328/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 354/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 428/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 454/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 135/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 149/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 180/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 235/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 249/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 280/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 335/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 349/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 380/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 435/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 449/ 15 PLEXI HR IP54
ZC T5 480/ 15 PLEXI HR IP54
1x14
1x24
2x14
2x24
3x14
3x24
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
3x28
3x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
3x35
3x49
3x80
4x35
4x49
4x80
PLEXI IP54
T5 IP 54
ZC TCL 336/ 15 PLEXI HR IP54
ZC TCL 355/ 15 PLEXI HR IP54
3x36
3x55
www.cepelik.cz
TCL IP 54
www.cepelik.cz
200 x 635 x 85
310 x 635 x 85
430 x 635 x 85
635 x 635 x 85
200 x 1235 x 85
310 x 1235 x 85
430 x 1235 x 85
635 x 1235 x 85
200 x 1535 x 85
310 x 1535 x 85
430 x 1535 x 85
635 x 1535 x 85
kg
www.cepelik.cz
obr./ picture
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
c
(W)
T8 IP 54
www.cepelik.cz
Supply
conductor
b
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Přívodní
vodič
Placing of
holes for
pendants
Umístění
up. otvorů
a
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Hranatá svítidla s plexi krytem (IP54) přisazená (stropní)
Square surface mounted (ceiling) light fittings with plexiglass cover (IP54)
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 15 PLEXI HR IP54 + EP
ZC 418/ 15 PLEXI HR IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 15 PLEXI HR IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 15 PLEXI HR IP54 + NZ
51
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
IP54 SURFACE MOUNTED LIGHT FITTINGS WITH PLEXIGLASS COVER
IP54 AUFSATZLEUCHTEN MIT PLEXI-GEHÄUSE
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
ZK
IP54 surface mounted (ceiling) light fittings
are equipped with a cover:
Structured plexiglass or opal plexiglass.
The smooth side of the structured plexiglass cover is turned outside the light fitting as to make it easy to wipe. The light
fittings are equipped with low-loss ballasts by default, but can be also
equipped with electronic ballasts or
emergency power supplies (T5 light
fittings are provided with electronic ballasts
by default).
These light fittings are suitable for
dusty spaces (an optical cover is easier to
wipe than an optical louvre) and for cleanrooms.
85
I.
Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
Proportions and placing of fastening holes
Maße und Position der Befestigungslöcher
74
Umístění otvorů pro přívodní vodiče
Placing of holes for supply conductors
Position der Löcher für Zuführungsdrähte
IP 54 Aufsatz- (Decken-) Leuchten.
Sie werden mit einem Gehäuse ausgestattet:
Strukturiertes Plexiglas bzw. opales Plexiglas.
Für einfache Instandhaltung ist die flache Seite
des strukturieten Plexiglas von außen der
Leuchte befestigt. Standardweise werden die
Leuchten mit verlustarmen Vorschaltgeräten
ausgestattet, können aber auch mit einem
elektronischem Vorschaltgerät oder einer Notstromquelle ausgestattet werden (T5 Leuchten
sind standardweise mit einem elektronischem
Vorschaltgerät ausgestattet).
Diese Leuchten sind zur Montage in staubige Räume (ein optisches Gehäuse kann
einfächer geputzt werden als ein optischer
Raster) und auch für Reinräume geeignet.
b
c
a
II.
c
∅6
.2
l
III.
plexi
52
opal
w
Svítidla v krytí IP54 přisazená (stropní).
Jsou opatřená krytem:
Strukturované plexi, popř. opálové plexi.
Strukturované plexi je z důvodu snadné
údržby upevněno hladkou stranou vně
svítidla. Standardně jsou osaze n a n í z ko z t rá t ov ý m i t l u m i v k a m i
s možností osazení elektronickým
předřadníkem či nouzovým zdrojem.
(svítidla T5 standardně elektronickým
předřadníkem).
Tato svítidla jsou vhodná do prašnějších
míst (optický kryt lze jednodušeji čistit než
optickou mřížku), ale i do čistých prostor.
60
W W W. c e p e l i k . c z
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
SVÍTIDLA S PLEXI KRYTEM IP54 PŘISAZENÁ
1x18
2x18
3x18
4x18
1x36
2x36
3x36
4x36
1x58
2x58
3x58
4x58
PLEXI IP54
ZC 118/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 218/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 318/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 418/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 136/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 236/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 336/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 436/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 158/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 258/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 358/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC 458/ 15 PLEXI ZK IP54
107
186
335
540
107
186
335
540
107
186
335
540
445
445
445
445
760
760
1040
1040
1220
1220
1220
1220
520
520
610
610
610
I
II
III
II
I
II
III
II
I
II
III
II
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
3
4
7,5
7,5
5
8
15,5
15,5
5
9,5
18
18
220 x 650 x 85
220 x 650 x 85
300 x 650 x 85
300 x 650 x 85
450 x 650 x 85
450 x 650 x 85
650 x 650 x 85
650 x 650 x 85
220 x 1255 x 85
220 x 1255 x 85
300 x 1255 x 85
300 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
220 x 1555 x 85
220 x 1555 x 85
220 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
107
107
186
186
335
335
540
540
107
107
186
186
335
335
540
540
107
107
107
186
186
186
335
335
335
540
540
540
445
445
445
445
445
445
445
445
760
760
760
760
1040
1040
1040
1040
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
520
520
520
520
610
610
610
610
610
610
610
610
610
I
I
II
II
III
III
II
II
I
I
II
II
III
III
II
II
I
I
I
II
II
II
III
III
III
II
II
II
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
3
3
4
4
5,5
5,5
7
7
5
5
7,5
7,5
11
11
15
15
5
5
5
9
9
9
13
13
13
17
17
17
450 x 650 x 85
450 x 650 x 85
335
335
445
445
-
III
III
TCL
TCL
2G11
2G11
8
8
ZC T5 114/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 124/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 214/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 224/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 314/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 324/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 414/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 424/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 128/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 154/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 228/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 254/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 328/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 354/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 428/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 454/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 135/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 149/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 180/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 235/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 249/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 280/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 335/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 349/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 380/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 435/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 449/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC T5 480/ 15 PLEXI ZK IP54
1x14
1x24
2x14
2x24
3x14
3x24
4x14
4x24
1x28
1x54
2x28
2x54
3x28
3x54
4x28
4x54
1x35
1x49
1x80
2x35
2x49
2x80
3x35
3x49
3x80
4x35
4x49
4x80
PLEXI IP54
T5 IP 54
ZC TCL 336/ 15 PLEXI ZK IP54
ZC TCL 355/ 15 PLEXI ZK IP54
3x36
3x55
www.cepelik.cz
TCL IP 54
www.cepelik.cz
220 x 650 x 85
300 x 650 x 85
450 x 650 x 85
650 x 650 x 85
220 x 1255 x 85
300 x 1255 x 85
450 x 1255 x 85
650 x 1255 x 85
220 x 1555 x 85
300 x 1555 x 85
450 x 1555 x 85
650 x 1555 x 85
kg
www.cepelik.cz
obr./ picture
typ zdroje
type of lamp
patice
socket
c
(W)
T8 IP 54
www.cepelik.cz
Supply
conductor
b
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Přívodní
vodič
Placing of
holes for
pendants
Umístění
up. otvorů
a
MOŽNO OPAL/ ALTERNATIVE OPAL
Rozměry
Size
Maße
wxlxh
Mřížka
Louvre
Raster
P
Typ
Type
Typ
Zkosená svítidla s plexi krytem (IP54) přisazená (stropní)
Skewed surface mounted (ceiling) light fittings with plexiglass cover (IP54)
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING
EP nestmívatelný:
EP analog (1-10V):
digital ECO (Tridonic):
...
ZC 418/ 15 PLEXI ZK IP54 + EP
ZC 418/ 15 PLEXI ZK IP54 + EPstm 1-10V
ZC 418/ 15 PLEXI ZK IP54 + EPstm ECO
NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS)
Standardně - Standard - Standard
T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h
Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ 15 PLEXI ZK IP54 + NZ
53
W W W. c e p e l i k . c z
Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.B.:
www.cepelik
SVÍTIDLA PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE A LABORATOŘE
LIGHT FITTINGS FOR DENTAL SURGERIES AND LABORATORIES
ik.cz www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
LEUCHTEN FÜR ZAHNARZTPRAXEN UND ZAHNLABORATORIEN
IP40
RAL 9003 - standard
RAL 9006 - na přání/ on request
S vít i d l a „ t o o t h ” j s o u u r č e n á
především pro osvětlení ve
stomatologických ordinacích a laboratořích. Osvětlení realizované pomocí
svítidel typu „tooth” vytváří příjemnou
pracovní atmosféru. Splňuje normou
vyžadované hodnoty, jako jsou hladina
osvětlenosti, stupeň zábrany oslnění
i index barevného podání.
Základní těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového plechu tl. 0,5mm
a opatřeno bílou práškovou barvo u o d o l n o u v ů č i d e s i n fe k č n í m
a čistícím prostředkům. Standardní odstín
RAL 9003, jiné odstíny např. RAL 9010,
nebo RAL 9006 jsou možné po domluvě.
Ve š k e r é e l e k t ro ko m p o n e n t y
m o n t o va n é d o s v í t i d e l i s v í t i d l a
samotná jsou schválena k bezpečnému provozu. Na svítidla byl
vystaven certifikát ENEC 21 a na
všechna svítidla bylo ve smyslu zákona
č. 22/97 Sb. dle ustanovení §13 odst.
5 v platném znění vydáno „Prohlášení
o shodě”. Svítidla jsou vyráběna pro jmenovité napětí 230V/ 50Hz.
Ve svítidle jsou použity ty nejkvalitnější
zářivky typu T5 (ø16mm), napájeny
jsou pomocí speciálních elektronických
předřadníků finského výrobce. Svítidla
je možno vyrobit ve stmívatelném provedení s dálkovým ovládáním.
Světelný tok do dolního poloprostoru (na pacienta) je usměrňován
pomocí sofistikovaného reflek toru
a speciální rastrové mřížky. Zářivky
jsou z důvodu vyšší bezpečnosti kryty 1mm silným akrylátovým sklem.
Do horního poloprostoru (na strop) je
světelný tok upravován eloxovaným
reflektorem a zářivky jsou také kryty
akrylátovým sklem.
Svítidlo „tooth” poskytuje v okolí
hlavy pacienta 4.000 lx.
54
"Tooth” light fittings are suitable
mainly for lighting dental surgeries and laboratories. Illumination provided by "tooth”
light fittings creates a pleasant working
atmosphere in the room. On the other
hand, it fulfills the values required in standards such as the value of illumination, the
degree of glare restriction, and the colour
rendition index.
The body of the light fitting is made
of 0,5mm thick steel sheet. It is provided
with a white powder coat finish resistant
to cleaning agents and disinfectants. RAL
9003 is used by default. Other RAL colours
such as RAL 9010 or RAL 9006 are available on request.
All electro components used in the
light fittings as well as the light fittings
themselves have been approved for safe
operation. The ENEC 21 certificate has
been issued for the light fittings and a “Declaration of Conformity” has been issued for
all light fittings pursuant to Law No. 22/97
Coll. – in accordance with provisions of
section 13 paragraph 5 as amended. The
light fittings are intended for 230V/ 50Hz
nominal voltage.
In the light fitting the top quality fluorescent lamps of the T5 type (ø16 mm) are
used, which are powered by means of special electronic lighting ballasts made in Finland. The light fittings can be manufactured
in dimmable design with remote control.
Luminous flux to lower half-space (to
the patient) is directed by means of the
sophisticated reflector and special raster
grid. Fluorescent lamps are covered with 1
mm-thick acrylic glass in order to provide
more safety. The luminous flux to upper
half-space (to the ceiling) is regulated by
the anodized reflector and the fluorescent
lamps are covered with acrylic glass as
well.
The “tooth” light fitting provides
4.000 lx in surrounding environment of the
patient’s head.
"Tooth" Leuchten sind vor allem zur
Beleuchtung in Zahnarztpraxen und Zahnlaboratorien geeignet. Die mit "tooth" Leuchten
realisierte Beleuchtung bildet eine angenehme
Arbeitsatmosphäre. Die Beleuchtung erfüllt die
von den Normen verlangten Werte wie z.B.
Beleuchtungsniveau, Blendungsschutz und
Farbwiedergabeindex.
Der Grundkörper der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke 0,5mm angefertigt. Während der
Anfertigung wird der Grundkörper mit weißer
Farbe pulverbeschichtet, die gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resistent ist.
Standardweise wird RAL 9003 benutzt, andere RAL-Farben sind nach Vereinbarung auch
möglich - z.B. RAL 9010 oder RAL 9006.
Alle in die Leuchten montierten Elektrokomponente und auch die Leuchten selber
wurden für sicheren Betrieb genehmigt. ENEC
21 Zertifikat wurde für diese Leuchten ausgestellt und eine „Konformitätserklärung“ im
Sinne des tschechischen Gesetzes Nr.22/97
SG gemäß Artikel 13 Abs. 5 in der Fassung
zuletzt geändert wurde für alle Leuchten ausgestellt. Die Leuchten werden für Nennspannung 230V/ 50Hz.
In der Leuchte wurden Leuchtstoffröhren
höchster Qualität vom Typ T5 ( 16 mm) eingesetzt, die mithilfe besonderer elektronischer
Vorschaltgeräte eines finnischen Herstellers
gespeist werden. Die Leuchten können in
dimmbarer Ausführung mit Fernbedienung
hergestellt werden.
Der Lichtstrom wird in den unteren Halbraum (auf den Patienten) mithilfe eines hoch
entwickelten Scheinwerfers und eines besonderen Rastergitters gelenkt. Die Leuchtstofflampen sind zwecks höherer Sicherheit
mit einer 1 mm dicken Blende aus Acrylglas
versehen. In den oberen Halbraum (zur Decke)
hin wird der Lichtstrom mit einem Scheinwerfer mit eloxierter Oberfläche geregelt und die
Leuchtstofflampen sind auch mit Acrylglas
abgedeckt.
Die Leuchte „tooth“ leistet im
Bereich des Patientenkopfs 4.000 lx.
www.cepelik
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
www.cepelik.cz
Umístění svítidla
Placement of light fitting
Lage der Leuchte
Rozměry
Size
(W)
wxlxh
8x28
8x28
3x54
3x54
600 x 1255 x 60
600 x 1255 x 60
310 x 1255 x 60
310 x 1255 x 60
stmívatelné s dálkovým ovládáním/ Dimmable light fitting with remote control
stmívatelné s dálkovým ovládáním/ Dimmable light fitting with remote control
www.cepelik.cz
T5
T5
T5
T5
G5
G5
G5
G5
kg
10,5
10,5
6,9
6,9
55
ik.cz www.cepelik.cz
ZC tooth 828
ZC tooth 828 + STM
ZC tooth 354
ZC tooth 354 + STM
Výkon
Output
patice
socket
Typ/ Type
cca 400
typ zdroje
type of lamp
510
2200-2300
1000
TURNOV
PRAHA
C ZEC H R EPU B L I C
LIBEREC
Bohuslav ÿepelík - ELKOVO
ZáĜivková svítidla (výroba a prodej)
Chutnovka 77, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 313 671 (7:00-15:00)
fax.: +420 481 313 673
e-mail: info@cepelik.cz
www.elkovo-cepelik.cz
ŽELEZNÝ BROD
TURNOV
CHUTNOVKA
MNICHOVO HRADIŠTċ
MLADÁ BOLESLAV
SEMILY
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
25
Dateigröße
3 046 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden