close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Konferences programma

EinbettenHerunterladen
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Starptautiska zinātniska konference
„Zinātne, sabiedrība un laikmets:
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības darbība un tās
zinātniskā un sabiedriskā nozīme”
Rīgā, 2015. gada 15. – 16. janvāris
********************************************
Fakultät für Geschichte und Philosophie der Universität Lettlands
Institut für Literatur, Folklore und Kunst der Universität Lettlands
internationale wissenschaftliche Tagung
„Wissenschaft, Öffentlichkeit und Epoche:
Das Wirken der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst
und ihre Bedeutung
für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit”
Riga, am 15. und 16. Januar 2015
2
Konferences programma / Tagungsprogramm
15. janvāris / 15. Januar (Raiņa bulvāris 19, LU Juridiskās fakultātes konferenču zāle,
153. auditorija)
9.00 – 10.00 Reģistrācija / Registrierung
10.00 Konferences atklāšana / Eröffnung der Tagung:
Latvijas Universitātes prorektors Indriķis Muižnieks / Prorektor der Universität Lettland
Indriķis Muižnieks
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis / Präsident der Lettischen
Akademie der Wissenschaften Ojārs Spārītis
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš / Vorsitzende des
Senats der Lettischen Akademie der Wissenschaften Jānis Stradiņš
10.45– 12.00 I sekcija / Sektion I
Gvido Straube. Savādais biedrību laiks Baltijā: 18. gs. vidus – 19. gs. sākums. / Die seltsame
Zeit der Gesellschaften im Baltikum: Mitte des 18. Jahrhunderts - Anfang des
19. Jahrhunderts.
Pauls Daija. Biedrību kultūra un tautas apgaismības projekts Kurzemē 19. gs. pirmajā pusē /
Zum Charakter der Gesellschaften und zum Projekt der Volksaufklärung in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kurland.
12.00-12.30 Kafijas pauze / Kaffeepause
12.30-14.30 II sekcija / Sektion II
Jörg Hackmann. Wissenschaft, Patriotismus und Geselligkeit. Gelehrte Gesellschaften in den
Ostseeprovinzen, 1815-1919. / Zinātne, patriotisms un saviesība. Inteliģences biedrības
Baltijas provincēs, 1815-1919.
Silva Pocytė. Lietuviešu literatūras biedrība – „mirstošas tautas” mantojuma fiksētāja 1879.–
1923. g. / Die Litauische literarische Gesellschaft – die Archivarin des Erbes „eines
sterbenden Volks” 1879–1923.
Peter Woerster. Die Akzessions- und Bestandskataloge des Kurländischen Provinzialmuseums:
Entstehung, Überlieferung, Auswertung. Ausgangspunkt für eine „virtuelle
Rekonstruktion“ eines nicht mehr existierenden Landesmuseums / Kurzemes muzeja
jaunieguvumu un krājuma katalogi: sastādīšana, tālāknodošana, izpēte. Aizsākums vairs
neesoša zemes muzeja „virtuālajai rekonstrukcijai“.
Thomas Taterka. Kollektive Volkslehrer? Programm und Wirken der Kurländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst und anderer deutscher Vereine im Zusammenhang der baltischen
Volksaufklärung / Kolektīvie tautskolotāji? Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības un
citu vācu apvienību programma un darbība Baltijas tautas apgaismības kontekstā.
14.30-15.30 Pusdienu pārtraukums / Mittagspause.
15.30-18.00 III sekcija / Sektion III
Aiga Šemeta. Bedeutung der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst für die
Entstehung eines gesamtbaltischen medialen Kulturraums in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts / Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības nozīme Baltijas provinču
kopīgās mediālās kultūrtelpas veidošanās procesā.
3
Māra Grudule. Mācītājs Ādams Konrādijs starp putniem un latviešiem. / Pastor Adam Conradi
unter Vögeln und Letten.
Zigrīda Frīde. „Kurzemes biedrība uz visu augstu zināšanu vairošanu”: Lestenes mācītājs
Vatsons un latviešu literatūra / „Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst für
die Vermehrung aller hohen Weisheiten”: Pastor von Lesten Watson und die lettische
Literatur.
Aija Priedīte-Kleinhofa. „Latviešu jautājums” Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībā
latviešu nacionālisma vēstures kontekstā / „Frage der Letten” in der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst im Kontext der Geschichte des lettischen
Nationalismus.
Andrzej Mycio. Manuscripts of the Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst held in the
University Library in Torun / Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības rokraksti Toruņas
Universitātes bibliotēkā.
16. janvāris / 16. Januar (Aspazijas bulvāris 5, 510. auditorija)
9.00-11.30 IV sekcija / Sektion IV
Elita Grosmane. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība un Kurzemes Provinces muzeja
izveide / Die Entstehung der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst und des
Kurländischen Provinzialmuseums.
Imants Lancmanis. Kurzemes Provinces muzeja mākslas kolekcijas. / Die Sammlungen des
Kurländischen Provinzialmuseums.
Kristiāna Ābele. Jūliusa Dēringa „Austrumbaltijas mākslinieku leksikons” un tā pēctecība
reģiona mākslas uzziņu literatūrā / „Lexikon baltischer Künstler” von Julius Döring und
seine Nachfolger in den Nachschlagwerken zur Kunst der Region.
Edvarda Šmite. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības un Kurzemes Provinces muzeja
tēlotājmākslas kolekcijas: personību nozīme šo kolekciju izveidē un mākslas
popularizēšanā / Die Sammlungen der bildenden Kunst der Kurländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst und des Kurländischen Provinzialmuseums. Die Bedeutung von
einzelnen Persönlichkeiten für die Entstehung der Sammlungen und die Popularisierung
der Kunst.
Anita Meinarte. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības biedru portreti glezniecībā un
grafikā (19. gs. pirmā puse un vidus) / Die Porträts der Mitglieder der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst aus der Malerei und Graphik (die erste Hälfte und
Mitte des 19. Jahrhunderts).
11.30-12.00 Kafijas pauze / Kaffeepause.
12.00-14.00 V sekcija / Sektion V
Andris Šnē. Arheoloģijas veidošanās Latvijā 19. gadsimtā: teorētiskās nostādnes un praktiskā
pieredze / Archäologische Forschungen in Lettland im 19. Jahrhundert: Ansätze und
Erkenntnisse.
Ernestas Vasiliauskas. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība un Lietuva: arheoloģiskie
pētījumi un kolekcijas (1828.-1916.g.) / Die archäologischen Untersuchungen der
Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst im Territorium Litauens (bis 1915).
Armands Vijups. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības arheoloģiskie pētījumi
Ziemeļkurzemē 19. gadsimtā / Die archäologischen Untersuchungen der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst in Nordkurland im 19. Jahrhundert.
4
14.00-15.00 Pusdienu pārtraukums / Mittagspause.
15.00-16.30 VI sekcija / Sektion VI
Sigita Šnē. Heraldikas pētījumu pirmsākumi Latvijā (19.-20. gs. sākums) / Die Anfänge der
heraldischen Forschungen in Lettland.
Zenta Broka-Lāce. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības goda biedra Augusta
Bīlenšteina ieguldījums Latvijas arheoloģijas zinātnē / Beitrag zu Wissenschaft der
Archeologie Lettlands von Ehrensmitglied der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst August Bielenstein (1826-1907)
Mārtiņš Mintaurs. Kurzemes Literatūras un biedrības aktivitātes reģiona arhitektūras
mantojuma aizsardzībā (19. gs. otrā puse – 1914. g.) / Die Handlung der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst auf dem Gebiet der Architekturdenkmalpflege in der
zweiten Hälfte des 19.Jhs – 1914.
16.30-17.00 Kafijas pauze / Kaffeepause.
17.00-18.30 VII sekcija / Sektion VII
Rasa Pārpuce. Nacistiskās Vācijas politikas ietekme uz Kurzemes Provinces muzeja darbību
20. gs. 30. gados / Einfluss des Nationalsozialistischen Deutschlands auf die Tätigkeit des
Kurländischen Provinzialmuseums in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Raimonds Cerūzis. Vācbaltiešu un latviešu vēstures interpretācija – kopēja vai katram atsevišķa
vēsture? / Die Interpretation der deutschbaltischen und lettischen Geschichte – eine
gemeinsame oder jeweils eigene Geschichte?
Ilgvars Butulis. Kurzemes tēls K. Ulmaņa autoritārajā ideoloģijā (1934-1940) / Das Bild Kurlands
in der autoritären Ideologie von K. Ulmanis (1934-1940)
18.30-19.00 Konferences noslēgums / Abschluss der Tagung
Документ
Kategorie
Kunst und Fotos
Seitenansichten
1
Dateigröße
240 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden