close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bedienungsanleitung - FuehlerSysteme eNET International GmbH

EinbettenHerunterladen
BN/E
Bajonettnippel
Bayonet nipple
ǨȇȐȕȔȌșȔȢȐ ȔȏȖȖȌȒȣ
KV/E
Klemmverschraubung
Compression Clamp
ǩȏȔșȕȉȕȐ ȚȖȒȕșȔȏșȌȒȣ
MFL/E
Montageflansch
Mounting Flange
ǴȇȑȒȇȋȔȕȐ ȋȇșȞȏȑ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȢ Ș ȘȏȒȏȑȕȔȕȉȢȓ Ȗȗȕȉȕȋȕȓ ȏ ȘșȦȍȔȢȓ ȜȕȓȚșȕȓ
Tauchhülse
ZT/E
Immersion Sleeve
ǶȕȊȗȚȍȔȢȌ ȊȏȒȣȎȢ
Support
Address
FuehlerSysteme eNET International GmbH
Roethensteig 11
D-90408 Nuernberg
Phone
+49 (0)911 - 373 22 0
Technical Support
Fax
+49 (0)911 - 373 22 11
+49 (0)1805 - 85 85 11*
E-Mail & Web
info@fuehlersysteme.de
www.fuehlersysteme.de
1/4
14 ct/min. from german network max. 42 ct/min. from german mobile phone
*
15010/11/0913
Maßzeichnung
Maßzeichnung
'LPHQVLRQV Ã ǾȌȗșȌȍ Ș ȔȇȔȌȘȌȔȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ
'LPHQVLRQV Ã ǾȌȗșȌȍ Ș ȔȇȔȌȘȌȔȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ
BN/E
KV/E
A
10
C
B
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
C
M10
M10x1
M12
M12x1
M14x1,5
G1/4“
G3/8“
SW10
SW10
SW10
SW27
SW19
G1/2
SW12
G1/4
27,5
9
SW17
A
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
KV/E-30
35,5
11
Ø 2,4
KV/E-20
35,5
5
KV/E-10
M8x1
B
Maßzeichnung
Maßzeichnung
'LPHQVLRQV Ã ǾȌȗșȌȍ Ș ȔȇȔȌȘȌȔȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ
'LPHQVLRQV Ã ǾȌȗșȌȍ Ș ȔȇȔȌȘȌȔȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ
MFL/E
MFL/E-K
MFL/E-A
ZT/E-ES
ZT/E-MS
2,5
SW22
14 8
23
3
Ø 40
58,5
M4
G1/2
SW22
15 8
Ø 28,5
ZT/E
M4
G1/2
Ø6
11,5
EL
Ø 6,1
28,5
60,5
86,5
Ø8
EL
Ø4
Ø8
Ø5
19
2/4
15010/11/0913
Deutsch
English
BN/E
BN/E
Bajonettnippel
Bayonet nipple
'HU %1( %DMRQHWWQLSSHO GLHQW DOV *HJHQVWFN ]XU %HIHVWLJXQJ YRQ ]% 7HPSHUDWXUIKOHU PLW %DMRQHWW$GDSWHU DQ VWDWLRQlUHQ $QODJHQ 'HU %DMRnettnippel ist aus Edelstahl und mit verschiedenen Gewindegrössen erhältlich.
7KH %1( ED\RQHW QLSSOH VHUYHV DV D FRXQWHUSDUW IRU IDVWHQLQJ HJ WHPSHUDWXUH VHQVRU ZLWK ED\RQHW DGDSWHU RQ VWDWLRQDU\ SODQWV 7KH ED\RQHW QLSSOH
is available in stainless steel and with different thread sizes.
KV/E
KV/E
Klemmverschraubung
Compression Clamp
Klemmverschraubungen dienen zur Befestigung von z.B. Temperaturfühler oder Mantelthermoelementen an stationären Anlagen. Sie sind mit
verschiedenen Gewindegrössen sowie Klemmringmaterialien erhältlich.
&RPSUHVVLRQ FODPSV DUH PDGH IRU À[LQJ RI WHPSHUDWXUH SUREHV RU WKHUPRFRXSOHV ZLWKRXW VFUHZ WKUHDG RQ VWHDG\ VWDWH PDFKLQHV 7KH\ DUH DYDLODEOH
with different screw thread sizes and clamping ring materials.
MFL/E Montageflansch
MFL/E Mounting Flange
'LH 0)/( 0RQWDJHÁDQVFKH GLHQHQ DOV =XEHK|U ]XU %HIHVWLJXQJ YRQ 7HPSHUDWXUIKOHUQ DXI /XIWNDQlOHQ 5RKUOHLWXQJHQ HWF $OV 0DWHULDO VWHKHQ
Aluminium und Kunststoff zur Auswahl.
7KH 0)/( PRXQWLQJ ÁDQJHV FDQ EH XVHG IRU PRXQWLQJ WHPSHUDWXUH VHQVRUV RQ DLU GXFWV SLSHOLQHV HWF 7ZR PDWHULDOV DUH DYDLODEOH WR FKRRVH IURP
aluminium and synthetic.
ZT/E
ZT/E
Tauchhülse
8QWHU GHU 7\SHQEH]HLFKQXQJ =7( ÀQGHQ 6LH 7DXFKKOVHQ DOV =XEHK|U IU 7HPSHUDWXUIKOHU 'LH 7DXFKKOVHQ ZHUGHQ LQ GHQ $XVIKUXQJHQ 0HVVLQJ XQG (GHOVWDKO JHIHUWLJW 'LH 0HVVLQJWDXFKKOVHQ VLQG IU GHQ (LQVDW] LQ QLFKW DJJUHVVLYHQ 0HGLHQ ELV ]X HLQHU 'UXFNEHODVWXQJ YRQ EDU XQG
ƒ& 0HGLXPVWHPSHUDWXU JHHLJQHW 'LH (GHOVWDKOWDXFKKOVHQ KDEHQ HLQHQ HUZHLWHUWHQ 'UXFNEHUHLFK YRQ ELV ]X EDU XQG N|QQHQ ELV ]X HLQHQ
7HPSHUDWXUEHUHLFK YRQ ƒ& HLQJHVHW]W ZHUGHQ
Gewinde
Material
BN/E
0 0[ 0 0[
0[ * =ROO *
=ROO
(GHOVWDKO Druckfestigkeit
-
Abmessungen
-
Betriebstemperatur
Montage
ƒ&
-
KV/E
MFL/E
ZT/E
$XVVHQJHZLQGH 0[
6: 0[ 6:
0[ 6: * =ROO
6: XQG * =ROO
(SW27)
Klemmverschraubung:
Aluminium oder Kunststoff
Tauchhülse: Edelstahl VA
1.4404 oder Messing ver(GHOVWDKO 9$ nickelt
Klemmring: Edelstahl V4A
9$.OHPPULQJ QDFK
dem Anziehen nicht mehr
lösbar) oder PTFE
9$.OHPPULQJ 3PD[ 7DXFKKOVH (GHOVWDKO 3PD[
EDU 37)(.OHPPULQJ 3PD[
EDU 7DXFKKOVH 0HVVLQJ
10 bar
3PD[ EDU
Edelstahl-Tauchhülse: InAluminium-Flansch: InnenØ
PP $XVVHQ’ PP
QHQ’ PP $XVVHQ’ Kunststoff-Flansch: InnenØ
PP 0HVVLQJ7DXFKKOVH
PP RGHU PP
,QQHQ’ PP $XVVHQ’
8 mm
9$.OHPPULQJ ƒ&
7DXFKKOVH (GHOVWDKO 7PD[
PTFE-Klemmring:
ƒ& 7DXFKKOVH 0HVVƒ&
LQJ 7PD[ ƒ&
Schraubbefestigung
(LQVFKUDXEJHZLQGH *
=ROO
Thread
Material
BN/E
0 0[ 0 0[
0[ * LQFK *
inch
VWDLQOHVV VWHHO Pressure resistance
-
Dimensions
-
Working temperature
Montage
3/4
Immersion Sleeve
8QGHU WKH W\SH =7( \RX FDQ ÀQG LPPHUVLRQ VOHHYHV DQG LQVWDOODWLRQ ÁDQJHV DV DFFHVVRULHV IRU WKH WHPSHUDWXUH VHQVRUV 7KH LPPHUVLRQ VOHHYHV DUH
SURGXFHG DV EUDVV DQG VWDLQOHVV VWHHO 7KH EUDVV W\SHV DUH VXLWDEOH IRU WKH XVH LQ QRW DJJUHVVLYH PHGLD ZLWK D SUHVVXUH ORDG XS EDU DQG ƒ& RI
PHGLXP WHPSHUDWXUH 7KH VWDLQOHVV VWHHO LPPHUVLRQ VOHHYH KDYH DQ H[SDQGHG SUHVVXUH DUHD XS WR EDU DQG FDQ EH XVHG IRU D WHPSHUDWXUH DUHD XS
WR ƒ&
ƒ&
-
KV/E
2XWVLGH WKUHDG 0[
ZUHQFK VL]H 0[
ZUHQFK VL]H 0[
ZUHQFK VL]H * LQFK
ZUHQFK VL]H DQG *
inch (wrench size 27)
Compression Clamp: stainOHVV VWHHO 9$ Clamp ring: stainless steel
9$ 9$FODPSLQJ
ring is not removable after
tightening) or PTFE
9$FODPSLQJ ULQJ 3PD[
EDU 37)(FODPSLQJ ULQJ
3PD[ EDU
MFL/E
-
ZT/E
-
aluminium or synthetic
Immersion sleeve: stainless
steel VA 1.4404 or brass
nickel plated
-
Immersion sleeve stainless
VWHHO 3PD[ EDU ,PPHUVLRQ VOHHYH EUDVV 3PD[
16 bar
$OXPLQLXP ÁDQJH LQVLGH’
Immersion sleeve stain PP RXWVLGH’ PP
OHVV VWHHO LQVLGH’ PP
6\QWKHWLF ÁDQJH LQVLGH’ RXWVLGH’ PP ,PPHUVLRQ
VOHHYH EUDVV LQVLGH’ PP RU PP
PP RXWVLGH’ PP
VA clamping ring:
Immersion sleeve stainless
ƒ& 37)( FODPSLQJ
VWHHO 7PD[ ƒ& ,PULQJ ƒ&
PHUVLRQ VOHHYH EUDVV 7PD[
ƒ&
screw fastening
VFUHZLQ WKUHDG * LQFK
15010/11/0913
ǷȚȘȘȑȏȐ
BN/E
Allgemeine Hinweise
ǨȇȐȕȔȌșȔȢȐ ȔȏȖȖȌȒȣ
Deutsch
ǨȇȐȕȔȌșȔȢȐ ȔȏȖȖȌȒȣ %1( ȘȒȚȍȏș ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȘȕȖȗȦȊȇȥȠȌȐ ȋȌșȇȒȏ ȋȒȦ ȑȗȌȖȒȌȔȏȦ ȔȇȖȗȏȓȌȗ ȋȇșȞȏȑȇ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȢ Ș ȖȕȓȕȠȣȥ
ȈȇȐȕȔȌșȔȕȊȕ ȖȌȗȌȜȕȋȔȏȑȇ ȑ ȘșȇȝȏȕȔȇȗȔȢȓ ȚȘșȗȕȐȘșȉȇȓ ǯȓȌȥșȘȦ ȈȇȐȕȔȌșȔȢȌ ȔȏȖȖȌȒȏ ȏȎ ȔȌȗȍȇȉȌȥȠȌȐ ȘșȇȒȏ Ș ȗȇȎȒȏȞȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ
ȗȌȎȣȈ
KV/E
*HQHUDO ,QIRUPDWLRQV Ã ǵȈȠȏȌ ȚȑȇȎȇȔȏȦ
ǩȏȔșȕȉȕȐ ȚȖȒȕșȔȏșȌȒȣ
ǩȏȔșȕȉȢȌ ȚȖȒȕșȔȏșȌȒȏ ȘȒȚȍȇș ȋȒȦ ȑȗȌȖȒȌȔȏȦ ȋȇșȞȏȑȕȉ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȢ ȏȒȏ șȌȗȓȕȤȒȌȓȌȔșȕȉ ȉ ȕȈȕȒȕȞȑȌ Ȕȇ ȘșȇȝȏȕȔȇȗȔȢȜ ȚȘșȇȔȕȉȑȇȜ ǵȔȏ
ȋȕȘșȚȖȔȢ Ș ȗȇȎȒȏȞȔȢȓȏ ȗȇȎȓȌȗȇȓȏ ȉȏȔșȕȉȕȐ ȗȌȎȣȈȢ ȏ ȓȇșȌȗȏȇȒȇȓȏ ȎȇȍȏȓȔȕȊȕ ȑȕȒȣȝȇ
MFL/E ȓȕȔșȇȍȔȕȊȕ țȒȇȔȝȇ
› Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
› 'LH *HUlWH GUIHQ DXVVFKOLH‰OLFK QXU LP VSDQQXQJVORVHQ =XVWDQG DQ 6LFKHUKHLWVkleinspannung angeschlossen werden.
› 'LH 6LFKHUKHLWVYRUVFKULIWHQ GHV 9'( GHU /lQGHU LKUHU hEHUZDFKXQJVRUJDQH GHV
7h9 XQG GHU |UWOLFKHQ (98 VLQG ]X EHDFKWHQ
› Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen.
› 'LH (095LFKWOLQLHQ VLQG VWHWV ]X EHDFKWHQ XP 6FKlGHQ XQG )HKOHU DP *HUlW ]X
YHUKLQGHUQ (V VLQG JHVFKLUPWH $QVFKOXVVOHLWXQJHQ ]X YHUZHQGHQ ZREHL HLQH 3DUDOOHOYHUOHJXQJ ]X VWURPIKUHQGHQ /HLWXQJHQ ]X YHUPHLGHQ LVW
› 'LH )XQNWLRQVZHLVH NDQQ EHL %HWULHE LQ GHU 1lKH YRQ *HUlWHQ ZHOFKH QLFKW GHQ
(095LFKWOLQLHQ HQWVSUHFKHQ QHJDWLY EHHLQÁXVVW ZHUGHQ
› 'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW IU VLFKHUKHLWVUHOHYDQWH $XIJDEHQ YHUZHQGHW ZHUGHQ ZLH
]% ]XU hEHUZDFKXQJ RGHU GHP 6FKXW] YRQ 3HUVRQHQ JHJHQ *HIlKUGXQJ RGHU
9HUOHW]XQJ DOV 1RW$XV6FKDOWHU DQ $QODJHQ RGHU 0DVFKLQHQ XVZ
› *HIlKUGXQJHQ DOOHU $UW VLQG ]X YHUPHLGHQ ZREHL GHU .lXIHU GLH (LQKDOWXQJ GHU %DX
und Sicherungsbestimmungen zu gewährleisten hat.
› Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes sind dabei entstehende Mängel
und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
› )ROJHVFKlGHQ ZHOFKH GXUFK )HKOHU DQ GLHVHP *HUlW HQWVWHKHQ VLQG YRQ GHU *Hwährleistung und Haftung ausgeschlossen.
› Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der
zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Änderungen sind im
Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte
möglich.
› Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
› 9HUlQGHUXQJHQ GLHVHU 8QWHUODJHQ VLQG QLFKW JHVWDWWHW
dzȕȔșȇȍȔȢȌ țȒȇȔȝȢ 0)/( ȘȒȚȍȇș ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȖȗȏȔȇȋȒȌȍȔȕȘșȌȐ ȋȒȦ ȑȗȌȖȒȌȔȏȦ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȔȢȜ ȋȇșȞȏȑȕȉ ȑ ȉȕȎȋȚȜȕȉȕȋȇȓ șȗȚȈȕȖȗȕȉȕȋȇȓ ȏ
Ȗȗ ǩ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȓȇșȌȗȏȇȒȇ ȘȒȚȍȏș Ȕȇ ȉȢȈȕȗ ȇȒȥȓȏȔȏȐ ȏ ȖȒȇȘșȓȇȘȘȇ
ZT/E
ǶȕȊȗȚȍȔȢȌ ȊȏȒȣȎȢ
Ƕȕȋ ȕȈȕȎȔȇȞȌȔȏȌȓ șȏȖȇ =7( ǩȢ ȔȇȐȋȌșȌ ȖȕȊȗȚȍȔȢȌ ȊȏȒȣȎȢ ȏ ȓȕȔșȇȍȔȢȌ țȒȇȔȝȢ ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȖȗȏȔȇȋȒȌȍȔȕȘșȌȐ ȋȒȦ ȋȇșȞȏȑȕȉ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȢ
ǶȕȊȗȚȍȔȢȌ ȊȏȒȣȎȢ ȉȢȖȕȒȔȌȔȢ ȏȎ ȒȇșȚȔȏ ȏ ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȐ ȘșȇȒȏ DzȇșȚȔȔȢȌ ȖȕȊȗȚȍȔȢȌ ȊȏȒȣȎȢ ȖȕȋȜȕȋȦș ȋȒȦ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ ȉ
ȔȌȇȊȗȌȘȘȏȉȔȢȜ ȘȗȌȋȇȜ Ȗȕȋ ȋȇȉȒȌȔȏȌȓ ȋȕ Ȉȇȗ ȏ Ȗȗȏ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȌ ȘȗȌȋȢ ȋȕ ƒ& ǪȏȒȣȎȢ ȏȎ ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȐ ȘșȇȒȏ ȕȈȒȇȋȇȥș
ȚȉȌȒȏȞȌȔȔȢȓ ȋȕ Ȉȇȗ ȋȏȇȖȇȎȕȔȕȓ ȋȇȉȒȌȔȏȦ ȏ ȓȕȊȚș ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣȘȦ ȉ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȔȕȓ ȋȏȇȖȇȎȕȔȌ ȋȕ ƒ&
ǷȌȎȣȈȇ
dzȇșȌȗȏȇȒ
BN/E
0 0[ 0 0[
0[ * ȋȥȐȓȕȉ
* ȋȥȐȓȕȉ
ȘȖȌȝȏȇȒȣȔȇȦ ȘșȇȒȣ KV/E
MFL/E
ȔȇȗȚȍȔȇȦ ȗȌȎȣȈȇ 0[
6: 0[ 6:
0[ 6: * ȋȥȐȓȇ
6: ȏ * ȋȥȐȓȇ
(SW27)
ǷȌȎȣȈȕȉȕȐ ȎȇȍȏȓȔȕȐ
ǧȒȥȓȏȔȏȐ ȏȒȏ ǶȒȇȘșȓȇȘȘȇ
ȘȕȌȋȏȔȏșȌȒȣ
ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȇȦ
ȘșȇȒȣ 9$ ȎȇȍȏȓȔȕȌ ȑȕȒȣȝȕ
ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȇȦ ȘșȇȒȣ
9$ ȎȇȍȏȓȔȕȌ
ȑȕȒȣȝȕ ȏȎ ȔȌȗȍȇȉȌȥȠȌȐ
ȘșȇȒȏ 9$ ȖȕȘȒȌ ȎȇșȦȍȑȏ
ȈȕȒȣȟȌ ȔȌȉȕȎȓȕȍȔȕ
ȕșȘȕȌȋȏȔȏșȣ ȏȒȏ ǶǹǻȄ
ǮȇȍȏȓȔȕȌ ȑȕȒȣȝȕ ȏȎ
ȔȌȗȍȇȉȌȥȠȌȐ ȘșȇȒȏ 9$
ȓȇȑȘ ȋȇȉȒȌȔȏȌ Ȉȇȗ
ȎȇȍȏȓȔȕȌ ȑȕȒȣȝȕ ȏȎ ǶǹǻȄ
ȓȇȑȘ ȋȇȉȒȌȔȏȌ Ȉȇȗ
ǺȘșȕȐȞȏȉȕȘșȣ ȑ ȋȇȉȒȌȔȏȥ
-
ǷȇȎȓȌȗȢ
-
-
ƒ&
ƒ& ȎȇȍȏȓȔȕȌ
ȑȕȒȣȝȕ ȏȎ ȔȌȗȍȇȉȌȥȠȌȐ
ȘșȇȒȏ 9$ ƒ&
ȎȇȍȏȓȔȕȌ ȑȕȒȣȝȕ ȏȎ
ǶǹǻȄ
-
ǷȇȈȕȞȇȦ șȌȓȖȌȗȇșȚȗȇ
dzȕȔșȇȍ
4/4
-
ZT/E
-
ǶȕȊȗȚȍȔȇȦ ȊȏȒȣȎȇ
ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȇȦ
ȘșȇȒȣ 9$ ȏȒȏ
ȔȏȑȌȒȏȗȕȉȇȔȔȇȦ ȒȇșȚȔȣ
English
› 7KH LQVWDOODWLRQ RI WKH GHYLFHV VKRXOG EH GRQH RQO\ E\ TXDOLÀHG SHUVRQQHO
› The devices must be connected only in dead state on safety-low voltage supply.
› The VDE (German Electrical Engineering Association) security requirements of the
countries and their supervisory institutions are to be considered.
› 7KLV GHYLFH LV RQO\ XVHG IRU WKH VSHFLÀHG SXUSRVH
› The EMC instructions are always to be observed in order to prevent damages and
errors at the device. Shielded cables should be used and a parallel installation of
electrical lines should be avoided.
› The operation mode can be negatively affected by the operating close to devices
which do not meet the EMC instructions.
› 7KLV GHYLFH PD\ QRW EH XVHG IRU VHFXULW\UHODWHG PRQLWRULQJ VXFK DV IRU PRQLWRULQJ
RU SURWHFWLRQ RI LQGLYLGXDOV DJDLQVW GDQJHU RU LQMXU\ DV WKH HPHUJHQF\ VWRS VZLWFK
on equipment or machinery etc.
› $OO NLQGV RI WKUHDWV VKRXOG EH DYRLGHG ZKHUHE\ WKH SXUFKDVHU KDV WR HQVXUH WKH
compliance with the construction and safety regulations.
› Defects and damages resulted by improper use of this device will not be assumed
by the warranty and liability.
› Consequential damages that result from errors of the device will not be assumed by
the warranty and liability.
› 2QO\ WKH WHFKQLFDO VSHFLÀFDWLRQV DQG FRQQHFWLRQ GLDJUDPV RI WKH GHOLYHUHG GHYLFH
instruction manual applies. Changes in terms of technical progress and the continuous
improvement of our products are possible.
› Changes of the device by the user will not be assumed by the warranty and liability.
› Changes in these documents are not allowed.
ǷȚȘȘȑȏȐ
› ǯȔȘșȇȒȒȦȝȏȦ ȖȗȏȈȕȗȕȉ ȋȕȒȍȔȇ ȖȗȕȉȕȋȏșȣȘȦ șȕȒȣȑȕ ȕȈȚȞȌȔȔȢȓ ȖȌȗȘȕȔȇȒȕȓ
› ǶȗȏȈȕȗȢ ȓȕȍȔȕ ȖȕȋȑȒȥȞȇșȣ ȑ ȘȌșȏ ȔȏȎȑȕȊȕ ȔȇȖȗȦȍȌȔȏȦ ȏȘȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȕ ȉ
ȕȈȌȘșȕȞȌȔȔȕȓ ȘȕȘșȕȦȔȏȏ
› ǸȒȌȋȚȌș ȘȕȈȒȥȋȇșȣ ȖȗȌȋȖȏȘȇȔȏȦ Ȗȕ șȌȜȔȏȑȌ ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘșȏ ȕȗȊȇȔȕȉ ȔȇȋȎȕȗȇ
ȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȌȔȔȕȊȕ ȕșȗȇȘȒȌȉȕȊȕ ȏ ȗȌȊȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕ ȚȗȕȉȔȌȐ
› Ȅșȕș ȖȗȏȈȕȗ ȋȕȒȍȌȔ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣȘȦ șȕȒȣȑȕ ȋȒȦ ȚȑȇȎȇȔȔȢȜ ȝȌȒȌȐ
› ǩȕ ȏȎȈȌȍȇȔȏȌ ȖȕȉȗȌȍȋȌȔȏȐ ȖȗȏȈȕȗȇ ȘȒȌȋȚȌș ȉȘȌȊȋȇ ȘȕȈȒȥȋȇșȣ șȗȌȈȕȉȇȔȏȦ
ǫȏȗȌȑșȏȉȢ ȕȈ ȤȒȌȑșȗȕȓȇȊȔȏșȔȕȐ ȘȕȉȓȌȘșȏȓȕȘșȏ ǴȌȕȈȜȕȋȏȓȕ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣ
ȤȑȗȇȔȏȗȕȉȇȔȔȢȌ ȑȇȈȌȒȏ ȖȕȋȑȒȥȞȌȔȏȦ Ȗȗȏ Ȥșȕȓ ȏȎȈȌȊȇșȣ ȖȗȕȑȒȇȋȑȏ ȑȇȈȌȒȌȐ
ȖȇȗȇȒȒȌȒȣȔȕ ȑ șȕȑȕȖȕȋȉȕȋȦȠȏȓ ȍȏȒȇȓ
› Ƕȗȏ ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȏȏ ȖȗȏȈȕȗȇ ȉȈȒȏȎȏ ȖȗȏȈȕȗȕȉ ȔȌ ȕșȉȌȞȇȥȠȏȜ șȗȌȈȕȉȇȔȏȦȓ
ȄȒȌȑșȗȕȓȇȊȔȏșȔȕȐ ǸȕȉȓȌȘșȏȓȕȘșȏ ȗȇȈȕșȇ ȌȊȕ ȓȕȍȌș ȈȢșȣ ȔȇȗȚȟȌȔD
› Ȅșȕș ȖȗȏȈȕȗ ȔȌ ȓȕȍȌș ȈȢșȣ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔ ȋȒȦ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ țȚȔȑȝȏȐ ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘșȏ
ȔȇȖȗȏȓȌȗ ȋȒȦ ȔȇȈȒȥȋȌȔȏȦ ȏȒȏ ȋȒȦ ȎȇȠȏșȢ ȒȥȋȌȐ ȕș ȕȖȇȘȔȕȘșȏ ȏȒȏ ȖȕȉȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȇȉȇȗȏȐȔȕȊȕ ȉȢȑȒȥȞȇșȌȒȦ Ȕȇ ȓȇȟȏȔȇȜ ȏȒȏ ȚȘșȇȔȕȉȑȇȜ ȏ ș ȋ
› ǸȒȌȋȚȌș ȏȎȈȌȊȇșȣ ȕȖȇȘȔȕȘșȏ ȖȕȉȗȌȍȋȌȔȏȐ ȒȥȈȕȊȕ ȉȏȋȇ Ȗȗȏ Ȥșȕȓ ȖȕȑȚȖȇșȌȒȣ
ȔȌȘȧș ȕșȉȌșȘșȉȌȔȔȕȘșȣ Ȏȇ ȘȕȈȒȥȋȌȔȏȌ șȗȌȈȕȉȇȔȏȐ Ȗȕ ȘȈȕȗȑȌ ȏ ȜȗȇȔȌȔȏȥ
› Ǵȇ ȖȕȒȚȞȌȔȔȢȌ ȖȕȉȗȌȍȋȌȔȏȦ ȖȗȏȈȕȗȇ Ȗȗȏ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȏ ȌȊȕ ȔȌȔȇȋȒȌȍȇȠȏȓ
ȕȈȗȇȎȕȓ ȊȇȗȇȔșȏȐȔȢȌ ȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇ ȔȌ ȗȇȘȖȗȕȘșȗȇȔȦȥșȘȦ
› Ǵȇ ȉȘȌ ȋȇȒȣȔȌȐȟȏȌ ȖȕȉȗȌȍȋȌȔȏȦ ȖȕȒȚȞȌȔȔȢȌ ȉ ȗȌȎȚȒȣșȇșȌ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ
ȖȕȉȗȌȍȋȧȔȔȕȊȕ ȖȗȏȈȕȗȇ ȊȇȗȇȔșȏȐȔȢȌ ȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇ ȔȌ ȗȇȘȖȗȕȘșȗȇȔȦȥșȘȦ
› ǩ ȕșȔȕȟȌȔȏȏ ȓȕȔșȇȍȇ ȏ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦ ȖȗȏȈȕȗȇ ȋȌȐȘșȉȏșȌȒȣȔȢȓȏ ȦȉȒȦȥșȘȦ
ȏȘȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȕ șȌȜȔȏȞȌȘȑȏȌ ȋȇȔȔȢȌ ȏ ȚȘȒȕȉȏȦ ȖȕȋȘȕȌȋȏȔȌȔȏȦ ȑ ȘȌșȏ
ȖȗȏȒȇȊȇȌȓȢȌ ȑ ȋȇȔȔȕȓȚ ȖȗȏȈȕȗȚ ǩȕȎȓȕȍȔȢ ȏȎȓȌȔȌȔȏȦ ȑȕȔȘșȗȚȑȝȏȏ ȉ ȘȏȒȚ
șȌȜȔȏȞȌȘȑȕȊȕ ȖȗȕȊȗȌȘȘȇ ȏ ȕȈȔȕȉȒȌȔȏȦ ȔȇȟȌȐ ȖȗȕȋȚȑȝȏȏ
› ǩ ȘȒȚȞȇȌ ȉȔȌȘȌȔȏȦ ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȓ ȏȎȓȌȔȌȔȏȐ ȉ ȑȕȔȘșȗȚȑȝȏȥ ȖȗȏȈȕȗȇ ȉȘȌ
ȊȇȗȇȔșȏȐȔȢȌ ȕȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇ ȏȘȑȒȥȞȇȥșȘȦ
› ǯȎȓȌȔȌȔȏȦ ȋȇȔȔȢȜ ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ ȎȇȖȗȌȠȌȔȢ
ǶȕȊȗȚȍȔȇȦ ȊȏȒȣȎȇ ȏȎ
ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȐ
ȘșȇȒȏ ȓȇȑȘ ȋȇȉȒȌȔȏȌ Ȉȇȗ ȖȕȊȗȚȍȔȇȦ ȊȏȒȣȎȇ ȏȎ
ȒȇșȚȔȏ ȓȇȑȘ ȋȇȉȒȌȔȏȌ
Ȉȇȗ
ǧȒȥȓȏȔȏȐțȒȇȔȌȝ
ǩȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȇȦ ȘșȇȒȣ
ȉȔȚșȗȌȔȔȏȐ ȋȏȇȓȌșȗ ȉȔȚșȗȌȔȔȏȐ ȋȏȇȓȌșȗ ȓȓ ȔȇȗȚȍȔȢȐ ȋȏȇȓȌșȗ ȓȓ ȔȇȗȚȍȔȢȐ ȋȏȇȓȌșȗ
ȓȓǶȒȇȘșȓȇȘȘȇțȒȇȔȌȝ
ȓȓ ȒȇșȚȔȣ ȉȔȚșȗȌȔȔȏȐ
ȉȔȚșȗȌȔȔȏȐ ȋȏȇȓȌșȗ ȋȏȇȓȌșȗ ȓȓ ȔȇȗȚȍȔȢȐ
ȓȓ ȏȒȏ ȓȓ
ȋȏȇȓȌșȗ ȓȓ
ǶȕȊȗȚȍȔȇȦ ȊȏȒȣȎȇ ȏȎ
ȉȢȘȕȑȕȑȇȞȌȘșȉȌȔȔȕȐ ȘșȇȒȏ
7 ȓȇȑȘ ƒ& ȖȕȊȗȚȍȔȇȦ
ȊȏȒȣȎȇ ȏȎ ȒȇșȚȔȏ 7 ȓȇȑȘ
ƒ&
ǩȏȔșȕȉȕȌ ȘȕȌȋȏȔȌȔȏȌ
ǷȌȎȣȈȇ ȋȒȦ ȉȉȏȔȞȏȉȇȔȏȦ
* ȋȥȐȓȕȉ
15010/11/0913
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
9
Dateigröße
466 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden