close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

hent brugermanual - Viborg Havemaskiner

EinbettenHerunterladen
Gudenaa L45-7
DANSK
BRUGSANVISNING
SVENSKA
BRUKANVISNING
NORSK
BRUKSANVISNING
SUOMI
KÄYTTÖÖHJEET
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
dEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
402601.09.11.00
DK
- BRUGSANVISNING
4
- 5
S
- BRUKANVISNING
6
- 7
N
- BRUKSANVISNING
8
- 9
fin
- KÄYTTÖÖHJEET
10
- 11
Gb
- INSTRUCTION MANUAL
12
- 13
d
- GEBRAUCHSANWEISUNG
14
- 15
Advarsler og sikkerhedsinstruktioner!
Advarsel - Farligt motorredskab.
Denne plæneklipper kan, ved forkert anvendelse og uforsigtighed, medføre alvorlige menneskelige skader. Vær derfor specielt
opmærksom, når De møder dette symbol.
Varnings och säkerhetsinstruktioner!
Farligt motorredskap.
Denna gräsklippare kan vid felaktig användning och oförsiktighet, medföra alvarliga skador på människa. Var därför speciellt
uppmärksam när du ser denna symbol.
Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner!
Advarsel - Farlig motorredskap.
Denne plenklipper kan ved feil bruk og uforsiktighet medføre alvorlige menneskelige skader. Vær derfor spesielt oppmerksom
når De møter dette symbolet.
Varoitukset ja turvallisuusohjeet!
Varoitus - vaarallinen työkone.
Käytettäessä väärin tal huolimattomasti tämä ruohonleik kuri voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. kun näet tämän symbolin, ole
erityisen tarkkaavainen.
Warning and Safety Instructions!
Warning - Dangerous Powered Tool.
When used wrongly or uncautiously this lawn mower may cause serious damage to human beings. Therefore, pay special
attention when you see this symbol.
Warn- und Sicherheitshinweise!
Warnung - dieses Motorgerät kann gefährlich sein.
Dieser Rasenmäher kann bei falscher Verwendung und Unvorsichtigkeit schwere menschliche Schäden zur Folge haben. Deshalb
müssen Sie besonders aufmerksam sein, wenn Sie dieses Symbol sehen.
Læs! Brugsanvisning og motorinstruktion!
Læs brugsanvisning og motorinstruktion grundigt og vær opmærksom på advarsler og anvisninger, inden De tager plæneklipperen i brug.
Läs! Bruksanvisning och motorinstruktion!
Läs bruksanvisning och motorinstruktion grundligt och var uppmärksam på varninger innan gräsklipparen tas i bruk.
Les! Bruksanvisning og motorinstruksjon!
Les bruksanvisning og motorinstruksjon grundig og vær oppmerksom på advarsler og anvisninger før De tar plenklipperen i
bruk.
Lue! Käyttöohjekirja ja moottorin käyttöohjeet!
Lue käyttöohjeet ja moottorin käyttöohjeet perusteellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin ja ohjeisiin ennen ruohonleikkurin käyttöä.
Read! lnstruction Manual and Engine Instructions!
Read the instruction manual and the engine instructions thoroughly, and pay special attention to warnings and instructions
before using the lawn mower.
Warnung! Gebrauchsanweisung und Motorinstruktion durchlesen!
Lesen Sie zu lhrem Schutz und zur Gewährleistung der Funktion die Gebrauchsanweisung und Motorinstruktion sorgfältig und
bedienen Sie den Mäher wie vorgeschrieben.
Side 2
Hold afstand til maskinen!
På grund af udslyngningsfare må ingen anden end brugeren opholde sig i nærheden af maskinen. Børn må ikke benytte maskinen.
Håll avstånd till maskinen!
På grund av utslungningsfaran får ingen annan än föraren uppehålla sig i närheten av maskinen. Barn får ej använda maskinen.
Hold avstand til maskinen!
På grunn av utslyngingsfare må ingen annen enn brukeren oppholde seg i nærheten av maskinen. Barn må ikke benytte maskinen.
Pysy etäällä laitteesta!
Mahdollisesti sinkoilevien kivien yms. Takia vain käyttäjä saa olla koneen lähellä. Älä anna lasten käyttää konetta.
Keep a Distance from the Machine!
Because of the danger of ejection of stones etc., none but the operator should be in the vicinity of the machine. Never allow
children to use the machine.
Zur Maschine Distanz halten!
Wegen Schleudergefahr dart sich nur der Benutzer in der Nähe der Maschine befinden. Kinder dürfen nicht die Maschine
benutzen.
Fjern tændrørshætten!
Arbejde på eller omkring plæneklipperen må kun ske, når motoren er stoppet og tændrershætten afmonteret.
Ta bort tändkabeln!
Arbete på eller intill gräsklipperen får endast ske när motorn är avstängd och tändkabeln är borttagen från tändstiftet.
Fjern tennplugghetten!
Arbeide på eller rundt plenklipperen må kun skje når motoren er stanset og tennplugghetten er tatt av.
Irroita tulppajohto!
Älä työskentele leikkurin kanssa tai lähellä elli moottori ole sammetettu ja tulppajohto kyketty irti.
Remove the ignition wire!
Only work on or around the lawn mower when the engine has been stopped and the spark plug has been disconnected.
Zündkerzenkappe entfernen!
Nur bei abgeschaltetem Motor und abmontierter Zündkerzenkappe dürfen Arbeiten im Messerbereich vorgenommen werden.
Pas på roterende kniv!
Hold hænder og fødder væk fra den roterende kniv. Skift ikke højde og arbejd ikke i nærheden af plæneklipperen, før motoren
er stoppet.
Se upp för roterande kniv!
Håll händer och fötter borta från den roterande kniven, ändra ej höjdinställning eller arbeta med maskinen förrän motorn har
stannat.
Pass på roterende kniv!
Hold hender og føtter vekk fra den roterende kniven. Skift ikke høyde, og arbeid ikke i nærheten av plenklipperen før motoren
er stanset.
Varo pyörivää terää!
Pidä kädet ja jalat poissa pyönvästä terästä. Älä vaihda leikkuukorkeutta tai työskentele leikkurin lähellä ennen kuin moottori
on sammutettu.
Beware of the Rotating Blade!
Keep hands and feet away from the rotating blade. Do not change the cutting height or work near the lawn mower until the
motor has stopped.
Auf das rotierende Messer achten!
Hände und Füsse vom rotierenden Messer fernhalten. Nicht Schnitthöhe wechseln und nicht in der Nähe des Mähers arbeiten,
ehe der Motor abgestellt ist.
Side 3
DK
BRUGSANVISNING
Start ikke plæneklipperen, før De har læst: - Brugsanvisningen - Motorinstruktion
ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Husk! Brugeren handler til enhver tid under straffeansvar, hvis man ved forkert brug lemlæster andre personer eller beskadiger deres ejendom.
Det er derfor vigtigt, at denne brugsanvisning læses grundigt igennem og gemmes.
Børn under 16 år må ikke benytte klipperen.
Plæneklipperen må under ingen omstændigheder anvendes til andet end klipning af græs.
Tillad aldrig andre personer at opholde sig i nærheden, når De anvender plæneklipperen.
Brugeren skal altid befinde sig bag plæneklipperen under brug.
Forklar enhver, som skal køre plæneklipperen, hvilke faremomenter der er og hvordan ulykker undgås.
Betjen aldrig en plæneklipper med defekte sikkerhedsanordninger.
Der må ikke på nogen måde ændres på maskinens udseende og ydeevne.
Pil aldrig ophobet græs ud noget sted på plæneklipperen, uden at motoren er stoppet.
Hold hænder og fødder borte fra den roterende kniv. Hav altid sko og lange bukser på ved plæneklipning. Betjen ikke klipperen, når De er barfodet eller
bruger åbne sandaler.
Klip kun i dagslys eller ved overordentlig god kunstig belysning.
Forlad aldrig klipperen med kørende motor.
Løft eller bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører. Bær aldrig plæneklipperen alene.
Arbejde på eller omkring plæneklipperen må kun ske, når motoren er stoppet og tændrørshætten afmonteret.
Brug af høreværn anbefales. Støvmaske kan evt. anvendes i forbindelse med tørt vejr eller allergi.
Sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning dækker ikke alle forhold og situationer, som kan opstå. Sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der
ikke kan bygges ind i en plæneklipper. Disse faktorer kan kun blive tilført af den, som vedligeholder og betjener klipperen.
GRÆSKLIPNING
Undgå at klippe vådt græs, da risikoen for ulykker øges herved.
• Sørg altid for godt fodfæste ved klipning af skråninger. Gå! Løb aldrig! Vis
omtanke ved ændring af klipperetning. Klip aldrig græs på skråninger, der har
mere end 25° hældning i forhold til vandret. Kør altid på tværs af skråningen,
ikke op/ned.
• Udvis omtanke, når De trækker klipperen mod Dem.
• Stands altid maskinen, når andre overflader end græs passeres.
• Før plæneklipning skal genstande, der kan være til fare i forbindelse med udslyngning, fjernes fra plænen. Eksempelvis: Sten, kogler, grene, legetøj etc.
Kør plæneklipperen jævnt og roligt hen over plænen. Herved opnås det mest ensartede klipperesultat.Klip græsset 2 gange om ugen i den stærkeste vækstperiode.
Klip aldrig mere end 1/3 at græslængden, især ikke i tørre perioder. Er græsset
langt - f.eks. efter ferien - bør klipningen ske i to trin, begyndende med den højeste
klippehøjde. Lave klippehøjder kræver en helt plan og stentri plæne, så det må
tilrådes at stille klippehøjden efter plænens kvalitet og græssets længde. Det bedste
klipperesultat opnås, når plænen er tør (uden dug) og ikke udsat for direkte solskin
- og husk, jo oftere plænen klippes, jo smukkere bliver den.
• Pil aldrig ophobet græs ud noget sted på plæneklipperen, uden at motoren
er stoppet.
• Hvis klipperen begynder at vibrere, standses motoren øjeblikkeligt. Evt.
fejlårsag: ødelagt kniv eller skæv motoraksel. Det anbefales at henvende sig
på et autoriseret serviceværksted.
SÅDAN SAMLES MASKINEN (ill. 1)
Klipperen (ill. 1) samles som vist.
FØR START
Inden klipperen tages i brug, læses den medfølgende motorinstruktion
for korrekt brug og pleje af motoren.
• Plæneklippere med forbrændingsmotor må ikke, p.g.a. forgiftningsfare, køre
i lukkede rum.
Hæld olie og benzin på motoren (se motorinstruktion). Anbefalet benzintype: Oktan
95 blyfri. Start aldrig motoren med for lidt eller forkert olie.
START
Plæneklipperens start/stop-anordninger må ikke forsynes med låsemekanismer.
• Klipperen bør startes på plan plade, hvor kniven ikke møder modstand.
• Sørg altid for sikkert fodfæste før start af plæneklipperen.
• Start ikke plæneklipperen før De har læst motorinstruktionen
Side 4
MANUEL START : Stil gasreguleringen på startsymbolet. (Kun modeller med
gasregulering på skaft). Træk startsnoren ud til De mærker modstand, og start
nu motoren med et hurtigt træk.
NB: Det beskytter startanlægget på motoren, hvis De venter med at slippe
starthåndtaget, indtil startsnoren igen er trukket ind i starthuset.
Når motoren er i gang, stilles gasreguleringen på den ønskede hastighed.
STOP
Plæneklipperens start/stop-anordninger må ikke forsynes med
låsemekanismer.
Motoren stoppes ved at stille stopkontakten på STOP/0.
INDKOBLING (ill. 2)
Plæneklipperens koblingsbøjle må ikke forsynes med låsemekanismer.
• Plæneklipperen må ikke startes med fremdriftsmekanismen indkoblet.
Plæneklipperens fremtræk indkobles ved at trække koblingsgrebet ned mod
skaftet, og den fastholdes her under klipningen. Når bøjlen slippes, frakobles
fremtrækket.
Undgå at blokere hjulene, mens motoren kører, da dette vil ødelægge kileremmen.
JUSTERING AF FREMTRÆK (ill. 3)
For at undgå unødigt slid på koblingen, er det nødvendigt altid at holde koblingskablet korrekt opspændt - dvs. tilkobling Ca. 10 mm før bøjlen når skaftet.
Justering foretages kun ved skrue (ill. 4) på kablet.
VIGTIGT: Et overspændt kabel kan få klipperen til at køre, uden at bøjlen aktiveres.
JUSTERING AF KÆDE OG KILEREM
Stop motoren og fjern tændrørshætten fra tændrøret.
Kæden justeres ved at løsne de to skruer, der holder vippelejet og flytte
dette ubetydeligt op. Stram ikke kæden unødvendigt. Det giver for stor slitage.
Kileremmen justeres ved hjælp af stilleskruen i koblingsskabet.
KLIPPEHØJDE
Stop motoren og fjern tændrørshætten fra tændrøret.
Klippehøjden indstilles ved at fjerne fingerskruerne, der holder bagrullen, og stille denne op/ned.
KNIV
Fjern tændrørshætten fra tændrøret før arbejde med eller i umiddelbar
nærhed af kniven.
• Vend aldrig plæneklipperen på hovedet, heller ikke ved rengøring. Når klipperen
kæntres, skal tændrørshætten eller karburatoren vende opad.
• Hvis plæneklipperen begynder at vibrere, standses motoren øjeblikkeligt.
Fejlårsag kan være ødelagt/løs kniv eller skæv motoraksel. Det anbefales, at
De henvender Dem på et autoriseret serviceværksted.
• Brug arbejdshandsker ved arbejde med kniven.
Klipperen er indstillet, så knivcylinderen netop berører underkniven.
Efterjustering foretages med fingerskruerne:
Skruerne løsnes, så cylinderen løber frit. Derefter tilspændes i den side, hvor cylinderen først berører underkniven, så disse netop berører hinanden. Dette gentages i
den modsatte side. Indstillingen kan afprøves med et stykke papir, der skal skæres
skarpt over, når det stikkes ind mellem underkniv og cylinder, og knivcylinderen
drejes med hånden.
EKSTRA TILBEHØR
Aftagning af græsopsamler må kun ske, når motoren er stoppet.
• Pil aldrig græs ud noget sted på plæneklipperen, uden at motoren er stoppet.
Gudenaa motor-cylinderplæneklippere kan monteres med selvbærende græsfanger
i slagfast kunststof.
Gudenaa græsfangere udmærker sig specielt ved lethed og rummelighed og er
forsynet med tværribber, som forhindrer græsset i at glide fram til forkanten.
VEDLIGEHOLDELSE
Fjern tændrørshætten fra tændrøret før arbejde med eller i umiddelbar
nærhed af kniven.
• Aftagning af græsopsamler må kun ske, når motoren er stoppet.
• Betjen aldrig en plæneklipper med defekte sikkerhedsanordninger.
• Der må ikke på nogen måde ændres på maskinens oprindelige udseende
• Vend aldrig klipperen på hovedet, heller ikke ved rengøring. Når klipperen
kæntres, skal tændrørshætten eller karburatoren vende opad.
• Brug arbejdshandsker ved arbejde med kniven.
Ved vedligeholdelse, der vedrører motoren, henvises til motorinstruktionen. Forlæng
plæneklipperens levetid ved at børste den luftkølede motor ren for græs efter brugen
samt at rense skjoldets underside med en pind eller spartel (klipperen skal kæntres,
så tændrøret eller karburatoren vender opad).
HUSK NU AT FÅ TÆNDRØRSHÆTTEN AF.
Skyl og spul aldrig klipperen i forbindelse med rengøring, da dette fjerner smøremidlerne fra de bevægelige dele.
FOR HVER 5 TIMER:
Smør bevægelige dele.
Smør evt. kuglelejehjul.
Kontroller for løse bolte.
Kontroller opspænding af koblingskabel.
FOR HVER 25 TIMER ELLER ÅRLIGT:
Kontroller kilerem for revner og slid. Udskift ved fejl.
Kontroller knivcylinder samt underkniv,sendes evt. til slibning.
Rengør og påfør nyt fedt i tandhjulsudveksling ved kørehjul.
Kontroller kabler for slid og skader.
25 timers-eftersynet kan med fordel udføres af autoriseret serviceværksted.
OPBEVARING
Fjern tændrørshætten fra tændrøret før arbejde med eller i umiddelbar
nærhed af kniv.
Plæneklipperen rengøres omhyggeligt for snavs og græs. Smør de bevægelige dele
samt tilgængelige ender på kabler.
Opbevar plæneklipperen på et tørt sted, tildækket med et rent tæppe. Plastfolie må
ikke anvendes, idet det kan danne kondensvand til skade for det elektriske system
og blanke dele i motoren.
DEMONTERING/KASSATION
Denne plæneklipper består af dele, der ved bortkastning kan være til skade for
miljøet. Som forurenende dele kan eksempelvis nævnes:
Batterier/syrer.
Olie, benzin.
Malede/elforzinkede dele.
Plast/plastbeskyttede dele.
Det er derfor vigtigt, at man følger de enkelte landes love angående bortskaffelse af
forurenende og farlige materialer ved udskiftning af reservedele eller skrotning af
plæneklipperen. Det anbefales, at man bringer de kasserede dele til affaldspladser
eller genbrugsstationer, der er statslig godkendte til bortskaffelse af den slags
materialer.
Reklamationsret
Evt. materiale- eller fabrikationsfejl på maskinen udbedres af os inden for den
lovmæssige reklamationsfrist, efter vort valgt, gennem reparation eller ved levering
af reservedele.
Reklamationsfristen er afhængig af loven i det land, hvor maskinen er købt.
Reklamationsretten gælder kun ved:
- Sagkyndig behandling af maskinen.
- Overholdelse af brugsanvisningen.
- Anvendelse af originale reservedele.
Reklamationsretten bortfalder ved:
- Reparationsforsøg på maskinen.
- Tekniske ændringer på maskinen.
- Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse, fx erhvervsmæssig eller kommunal
benyttelse.
Udelukket af reklamationsretten er:
- Lakskader, der kan føres tilbage til normal slitage.
- Sliddele, som på reservedelskortet er markeret med XXX XXX (X).
- Forbrændingsmotorer – For dem gælder de separate reklamationsbestemmelser
fra den pågældende motorfabrikant.
I reklamationstilfælde bedes De venligst henvende Dem med denne reklamationserklæring og købskvittering til Deres forhandler eller det nærmeste autoriserede
serviceværksted.
Køberens lovmæssige reklamationskrav overfor sælgeren berøres ikke af denne
reklamationsret.
Side 5
S
BRUKSANVISNING
Starta inte gräsklipparen förrän Ni läst - Bruksanvisning - Motorinstruktion
SÄKERHETSANVISNINGAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kom ihåg! Användaren handlar under straffansvar om man vid felaktigt handlande skadar andra personer eller deras egendom. Därför är det viktigt att
bruksanvisningen läses grundligt och sparas.
Barn under 16 år tillåtes ej använda gräsklipparen.
Gräsklipparen må under inga omständigheter användas till annat än klippning av gräs.
Tillåt aldrig andra personer att uppehålla sig i närheten när Ni använder gräsklipparen.
Användaren skall alltid befinna sig bakom gräsklipparen under arbetet.
Förklara för alla som skall köra gräsklipparen vilka risker som finns och hur man undviket olyckor.
Använd aldrig felaktiga eller defekta säkerhetsanordningar.
Man får inte på något sätt ändra på maskinens utseende eller utövande.
Försök aldrig få bort gräs som fastnat i utkastaren eller på annat ställe på gräsklipparen, utan att stanna motorn.
Håll händer och fötter borta från den roterande kniven. Använd alltid skor och långbyxor vid gräsklippning. Använd inte gräsklipparen när Ni är barfota
eller har öppna sandaler.
Klipp bara i dagsljus eller i extremt god konstgjord belysning.
Lämna aldrig klipparen med motorn på.
Lyft eller bär aldrig gräsklipparen när motorn är på. Bär aldrig gräsklipparen ensam.
Arbete på eller intill gräsklipparen får endast ske när motorn är avstängd och tändkabeln är borttagen från tändstiftet.
Användning av hörselskydd rekommenderas. Andningsskydd kan användas vid torrt väder eller vid allergi.
Säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning täcker inte alla förhållanden eller situationer som kan uppstå. Sunt förnuft och försiktighet är faktorer,
som inte kan byggas in i en gräsklippare. Dessa faktorer kan endast tillföras av den som använder klipparen.
GRÄSKLIPPNING
Undvik att klippa vått gräs, då risken för olyckor ökar därmed.
• Se till att ha bra fotfäste vid klippning av sluttningar. Gå! Spring aldrig! Var
försiktig vid ändring av klippriktning. Klipp aldrig gräs på sluttningar, som har
mer än 25 graders vinkel. Kör alltid pa tvären av sluttningen, inte upp/ner.
• Var försiktig när Ni drar klipparen mot Er.
• Stanna alltid maskinen, när andra underlag än gräs passeras.
• Före gräsklippningen skall sådant som kan vara farligt vid utkast-ningen borttagas från området. Exempelvis: Sten, kulor, grenar, leksaker etc.
Kör gräsklipparen jämnt och lugnt över gräsmattan. Härmed uppnås det bästa
resultatet. Klipp gräset 2 gånger i veckan då gräset växer som mest. Klipp aldrig
mer än 1/3 av gräslängden, speciellt inte i torra perioder. Är gräset långt, t.ex efter
semestern, bör klippningen ske i två steg med början med den högsta klipphöjden.
Låga klipphöjder kräver en helt plan och stenfri gräsmatta, varför man bör ställa
klipphöjden efter gräsmattans kvalité och gräsets längd.
Det bästa klippresultatet uppnås, när gräsmattan är torr (utan dagg) och inte utsatt för
direkt solsken - och kom ihåg, ju oftare gräsmattan klipps, ju vackrare blir den.
• Försök aldrig få bort gräs något ställe på gräsklipparen, utan att stanna
motorn.
• Om klipparen börjar vibrera, stannar motorn omedelbart. Ev felorsak: Kniven
har gått sönder eller motoraxeln har blivit skev. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
SÅ HÄR MONTERAS MASKINEN (ill. 1)
Klipparen (ill. 1) monteras så här.
INNAN START
Innan gräsklipparen användes, läs bifogade motorinstruktion för korrekt användande och skötsel av motorn.
• På grund av förgiftningsfara - starta aldrig gräsklipparen i ett stängt rum.
Fyll på olja och bensin i motorn. (se motorinstr.)
Rekommenderad bensinoktan: 95 blyfri. Starta aldrig motorn med för mycket eller
felaktig olja.
START
Gräsklipparens start/stopp-anordningar får inte förses med lås.
• Klipparen bör startas på plan yta, där kniven inte möter motstånd.
• Se till att ha bra fotfäste innan start av gräsklipparen.
• Starta inte gräsklipparen förran Ni läst motorinstruktion.
Side 6
MANUELL START : Ställ gasreglaget på startsymbolen. (Bara modeller med gasreglage på handtaget). Drag ut startsnöret tills Ni känner motstånd och starta motorn
med en snabb knyck.
När motorn är igång ställes gasreglaget in på önskad hastighet.
STOP
Gräsklipparens start/stopp-anordningar får inte förses med lås.
Motorn stängs av genom att stoppkontakten ställs på STOP/0.
KOPPLING (ill. 2)
Gräsklipparens kopplingsbygel får ej förses med lås, klipparen får ej
heller startas med drivningen inkopplad.
Gräsklipparens drivning kopplas in med genom att bygeln hålls in mot handtaget.
Bygeln hålls inne under hela klippningen, när bygeln släpps kopplas drivningen ur.
Undvik att blockera hjulen när motorn är igång då det ökar slitaget på kilremmen.
JUSTERING AV DRIVNING (ill. 3)
För att undgå onödig förslitning på kopplingen i växellådan är det viktigt att kopplingskabeln är korrekt spänd - dvs tillkoppling ca. 10 mm från det bygeln når
handtaget. Justering utföres endast med ställskruven på kabeln.
VIKTIGT: En överspänd kabel kan få klipparen att köra, utan att bygeln aktiveras.
JUSTERING AV KEDJA OCH KILREM
Stanna motorn och ta bort tändrörshatten från tändröret.
Kedjan justeras genom att lossa de två skruvar som håller drevhjulet
och flytta detta obetydligt uppåt. Spänn inte kedjan onödigt hårt. Det ger för stort
slitage.
Kilremmen justeras med hjälp av ställskruven på kopplingskabeln.
KLIPPHÖJD
Stanna motorn och ta bort tändrörshattan från tändröret.
Klipphöjden ställa in genom att ta bort fingermuttrarna, som håller bakrullen, och justera denna upp/ned.
KNIV
Ta bort tändkabeln från tändstiftet före arbete med eller i omedelbar
närhet av kniven.
• Vänd aldrig gräsklipparen up och ner, ej heller vid rengöring. Luta gräsklipparen
åt sidan så att tändstiftet vänds uppåt.
• Um gräsklipparen börjar vibrera, stanna motorn ögonblickligen. Felorsak kan
vara att kniven har gått sönder eller är lös eller så har motoraxeln blivit skev.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
• Använd arbetshandskar vid arbete med kniven.
Klipparen är inställd, så att knivcylindern precis vidrör underkniven.
Efterjustering sker med ställskruvarna:
Skruvarna lossas så att cylindern löper fritt. Spänn därefter den sida, där cylindern
först berör underkniven, så att dessa pricis berör varandra. Gör sedan detsamma
på motsatta sidan. Inställningen kan testas med ett papper. Stick in papperet mellan
underkniv och cylinder, och vrid runt knivcylindern med handen. Papperet skall då
skarpt skäras av.
UNDERHÅLL
Ta bort tändkabeln från tändstiftet före arbete med eller i omedelbar
närhet av kniven.
• Borttagande av gräs-uppsamlare må bara ske, när motorn är avstängd.
• Använd aldrig en gräsklippare med defekta säkerhetsanordningar.
• Man får inte på något sätt ändra på maskinens ursprungliga utseende.
• Vänd aldrig klipparen upp och ner, inte heller vid rengöring. Luta klipparen åt
sidan så att tändstiftet vänds uppåt.
• Använd arbetshandskar vid arbete med kniven.
Vid underhåll som rör motorn, hänvisas till motorinstruktionen. Förläng gräsklipparens livslängd genom att borsta den luftkylda motorn ren från gräs efter användningen samt rensa chassits underrede med en pinne eller trästicka. (Klipparen skall
kantras så att tändstiftet vänds uppåt).
KOM IHÅG ATT TA AV TANDKABELN.
Spola aldrig klipparen i samband med rengöring då detta medför att smörjmedel
sköjs bort.
EFTER 5 TIMMARS KÖRNING:
Smörj rörliga delar.
Smörj eventuellt kullagerhjul.
Kontrollera om det finns lösa bultar.
Kontrollera spänning av kopplingskabel.
EFTER 25 TIMMARS KÖRNING ELLER ÅRLIGEN:
Kontrollera om kilremmen har slitage eller revnor. Byte vid fel.
Kontrollera knivcylinder och underkniv, skickas ev. till slipning.
Rengör och smörj utväxling vid drivhjul.
Kontrollera om det finns slitage eller skador på kablarna.
25 timmars-översyn kan med fördel utföras av en auktoriserad service-verkstad.
FÖRVARING
Ta bort tändkabeln från tändstiftet före arbete på eller i omedelbar
närhet av kniven.
Gräskupparen rengöres noggrant från gräs och skräp. Smörj erforderliga delar
samt tillgängliga kabeländar.
Förvara gräsklipparen på ett torrt ställe, övertäckt med ett rent skynke. Plast bör
ej användas då det kän bli kondens som skadar det elektriska systemet och blanka
motordelar.
DEMONTERING
Denna gräsklippare består av delar, som vid bortkastande kan vara skadliga för
miljön, t.ex:
Batterier/syra.
Olja/bensin.
Målade och elförzinkade delar.
Plast och plastöverdragna delar.
Det är därför viktigt, att man följer gällande lagar avseende hantering av farliga
material vid utbyte av reservdelar eller skrotning av gräsklipparen. Vi rekommenderar att man lämnar de kasserade delarna till sop- eller återvinningsstation som
har godkänd avfallshantering.
Garanti
Eventuella material- eller tillverkningsfel åtgärdar vi inom den lagligt föreskrivna garantitiden, antingen genom reparation eller genom att kunden får en annan maskin.
Den garantitid som är föreskriven I det land där maskinen köptes gäller alltid.
Vår garanti gäller endast:
- Om masinen används enligt föreskrifterna
- Om bruksanvisningen beaktas och
- Om original-reservdelar används
Vi kann inte ge någon garanti:
- Om man själv försöker reparera maskinen
- Om maskinen förändras tekniskt eller
- Om maskinen inte används på föreskrivet sätt.
Vår garanti gäller ej för:
- Lackskador som beror på normalt slitage.
- Slitagedelar som är markerade med en ram XXX XXX (X) på reservdelskortet.
- Förbränningsmotorer – För dessa gäller motortillverkarens separata garantibestämmelser.
Om du skulle ha en reklamation vänder du dig till din återförsäljare eller närmaste
auktoriserade kundservice. Glöm inte att ta med dig köpbeviset (kvittot).
De lagliga garantianspråken som köparen har gentemot säljaren berörs ej av denna
garantiinformation.
EXTRA TILLBEHÖR
Borttagande av gräsuppsamlaren må bara ske, när motorn är avstängd.
• Försök aldrig få bort gräs något ställe på gräsklipparen, utan att stanna motorn.
Gudenaa-klipparen kan utrustas med grässamlare i slagfast plast. Grässamlaren
hakas på hornen på maskinens gavlar.
Side 7
N
BRUKSANVISNING
Start ikke plenklipperen før De har lest: - Bruksanvisning - Motorinstruksjon
ALMINNELIGE SIKKERHETSREGLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Husk! Brukeren handler til enhver tid under straffeansvar hvis man ved feil bruk skader andre personer eller deres eiendom. Det er derfor viktig at denne
bruksanvisning gjennomleses grundig og gjemmes.
Barn under 16 år må ikke benytte klipperen.
Plenklipperen må under ingen omstendigheter anvendes til annet enn klipping av gress.
Tillat aldri andre personer å oppholde seg i nærheten når De bruker plenklipperen.
Brukeren skal alltid befinne seg bak plenklipperen under bruk.
Forklar enhver som skal bruke plenklipperen hvilke faremomenter som finnes og hvordan ulykker unngås.
Betjen aldri en plenklipper med defekte sikkerhetsanordninger.
Maskinens utseende og yteevne må ikke på noen måte endres.
Fjern aldri opphopet gress noet sted på plenklipperen uten at motoren er stanset.
Hold hender og føtter borte fra den roterende kniven. Ha alltid sko og lange bukser på ved plenklipping. Bruk ikke plenklipperen når De er barføtt eller
bruker åpne sandaler.
Bruk bare klipperen i dagslys eller på godt opplyst plen.
Gå aldri fra klipperen med motoren på.
Løft eller bær aldri en plenklipper mens motoren er i gang. Bær aldri plenklipperen alene.
Arbeide på eller rundt plenklipperen må kun skje når motoren er stanset og tennplugghetten er tatt av.
Bruk av hørselsvern anbefales. Støvmaske kan evt. brukes i forbindelse med tørt vær eller allergi.
Sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisning dekker ikke alle forhold og situasjoner som kan oppstå. Sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke
bygges inn i en plenklipper. Disse faktorene kan kun bli tilført av den som vedlikeholder og betjener klipperen.
PLENKLIPPING
Unngå å klippe vått gress, da dette øker risikoen for ulykker.
• Sørg alltid for godt fotefeste ved klipping av skråninger. Gå! Løp aldri!
Vis omtanke ved endring av klipperetning. Klipp ikke altfor bratte skråninger,
maks. 25°. Kjør alltid på tvers av skråningen, ikke opp/ned.
• Vær forsiktig når De trekker klipperen til Dem.
• Stans alltid maskinen når andre overflater enn gress passeres.
• Før plenklipping skal gjenstander som kan være til fare i forbindelse med
utslynging, fjernes fra plenen, f.eks. stein, kongler, grener, leketøy etc.
Kjør plenklipperen jevnt og rolig over plenen, for derved å oppnå jevnest mulig
klipperesultat. Klipp gresset 2 ganger i uken i den sterkeste vekstperioden. Klipp
aldri mer enn 1/3 av gresslengden, spesielt ikke i tørre perioder. Er gresset langt
- f.eks. etter ferien - bør klippingen skje i to trinn, første gang med den høyeste
klippehøyden.
Lave klippehøyder krever en helt jevn og stenfri plen, så det anbefales å stille klippehøyden etter plenens kvalitet og gressets lengde.
Det beste klipperesultat oppnås når plenen er tørr (uten dugg) og ikke utsatt for
direkte solskinn og husk, jo oftere plenen klippes, jo penere blir den.
• Fjern aldri opphopet gress noet sted på plenklipperen uten at motoren er
stanset.
• Hvis klipperen begynner å vibrere, stanses motoren øyeblikkelig. Evt. feilårsak:
ødelagt kniv eller skjev motoraksel. Det anbefales å henvende seg til et autorisert
serviceverksted.
SLIK SETTES MASKINEN SAMMEN (ill. 1)
Klipperen (ill. 1) settes sammen som vist.
FØR START
Før klipperen tas i bruk, leses den medfølgende motorinstruksjonen
for korrekt bruk og vedlikehold av motoren. Plenklippere med forbrenningsmotor må ikke pga. forgiftningsfaren, kjøres i lukkede rom.
Hell olje og bensin på motoren (se motorinstruksjon). Anbefalt bensintype: Oktan
95 blyfri. Start aldri motoren med for lite olje eller feil oljetype.
START
Plenklipperens start/stopp-anordninger må ikke forsynes med låsemekanismer.
• Klipperen bør startes på jevn flate, hvor kniven ikke møter motstand.
• Sørg alltid for sikkert fotefeste før plenklipperen startes.
• Start ikke plenklipperen før De har lest: Motorinstruksjon.
Side 8
MANUELL START : Still gassreguleringen på startsymbolet. (Kun modeller med
gassregulering på håndtak). Trekk ut startsnoren til De merker motstand, og start
så motoren med et hurtig trekk.
NB: Det beskytter startanlegget på motoren hvis De venter med å slippe starthåndtaket til startsnoren igjen er trukket inn i starthuset.
STOPP
Plenklipperens start/stopp-anordninger må ikke forsynes med låsemekanismer.
Motoren stoppes ved å stille stopkontakten på STOP/0
INNKOBLING (ill. 2)
Plenklipperens koblingsbøyle må ikke forsynes med låsemekanismer.
• Plenklipperen må ikke startes med framdriftsmekanismen innkoblet.
Plenklipperens framdrift kobles inn ved å trekke koblingsbøylen ned mot håndtaket,
og den holdes fast her under klippingen. Når bøylen slippes, frakobles framdriften.
Unngå å blokkere hjulene mens motoren går, da dette vil ødelegge kileremmen.
JUSTERING AV FRAMDRIFT (ill. 3)
For å unngå unødig slitasje på koblingen i gearkassen, er det nødvendig å alltid
holde koblingskabelen korrekt oppspent - dvs. tilkobling ca. 10 mm før bøylen når
håndtaket. Justering foretas kun ved å skrue på kabelen.
VIKTIG: En overspent kabel kan få klipperen til å gå uten at bøylen aktiveres.
JUSTERING AV KJEDE OG KILEREIM
Stopp motoren og fjern tennplugghetten fra tennpluggen.
Kjeden justeres ved å løsne de to skruene, som holder vippelageret og flytt
dette ubetydlig opp. Stram ikke kjeden unødvendig. Det gir for stor slitasje.
Kilereimen justeres ved hjelp av stillskruen i koblingskabelen.
KLIPPEHØYDE
Stop motoren og fjern tennplugghetten fra tennpluggen.
Klippehøyden innstilles ved å fjerne fingerskruene, som holder bakrullen,
og still denne opp/ned.
KNIV
Fjern tennplugghetten fra tennpluggen før arbeide med eller i umiddelbar nærhet av kniven.
• Snu aldri plenklipperen på hodet, heller ikke ved rengjøring. Når klipperen
kantres, skal tennplugghetten eller forgasseren vende oppover.
• Hvis gressklipperen begynner å vibrere, stanses motoren øyeblikkelig. Feilårsak
kan være ødelagt/løs kniv eller skjev motoraksel. Det anbefales at De henvender
Dem til et autorisert serviceverksted
• Bruk arbeidshansker ved arbeide med kniven.
Klipperen er innstilt, så knivsylinderen såvidt berører underkniven.
Etterjustering foretas med fingerskruene:
Skruene løsnes, slik at sylinderen er fri. Deretter strammea den i siden hvor sylinderen først berører underkniven, slik at disse akkurat berører hverandre. Dette
gjentas i den motsatte side.
Innstillingen kan utprøves med et stykke papir, som skal skjæres skarpt over når det
stikkes inn mellom underkniv og sylinder. Knivsylinderen dreies med hånden.
EKSTRA TILBEHØR
Ta av gress-samleren kun når motoren er stanset.
• Fjern aldri oppsamlet gress noet sted på plenklipperen uten at
motoren er stanset.
Gudenaa motorsylinderplenklippere kan monteres med selvbærende gress-samler i
slagfast kunststof. Gudenaa gress-samlere utmerker seg spesielt ved at de er lette
og romslige, dessuten er de forsynt med tverribber i bunnen som gjør at gresset
ikke glir fram.
VEDLIKEHOLD
Fjern tennplugghetten fra tennpluggen før arbeide med eller i umiddelbar nærhet av kniven.
• Fjerning av gress-samlerposen må kun skje når motoren er stanset.
• Betjen aldri en plenklipper med defekte sikkerhetsanordninger.
• Maskinens opprinnellige utseende må ikke på noen måte endres.
• Snu aldri klipperen på hodet, heller ikke ved rengjøring. Når klipperen kantres,
skal tennplugghetten eller forgasseren vende oppover.
• Bruk arbeidshansker ved arbeide med kniven.
Ved vedlikehold som berører motoren henvises til motorinstruksjonen. Forleng
plenklipperens levetid ved å børste den luftkjølede motoren ren for gress etter
bruken, samt å rense klippepannens underside med en pinne el.l. (klipperen skal
kantres, så tennpluggen eller forgasseren vender oppover).
HUSK Å FÅ TENNPLUGGHETTEN AV.
Skyll og spyl aldri klipperen i forbindelse med rengjøring, da dette fjerner smøremidlene fra de bevegelige delene.
FOR HVER 5 TIMER:
Smør bevegelige deler.
Smør evt. kulelagerhjul.
Kontroller at boltene ikke er løse.
Kontroller oppspenning av koblingskabel.
FOR HVER 25 TIMER ELLER ÅRLIG:
Kontroller kilerem for revner og slitasje. Skiftes ut ved feil.
Kontroller knivsylinderen samt underkniven; sendes evt. til sliping.
Rengjør og påfør nytt fett i tannhjulsutveksling ved kjørehjul. Kontroller kabler for
slitasje og skader.
25 timers-ettersynet kan med fordel utføres av autorisert serviceverksted.
OPPBEVARING
Fjern tennplugghetten fra tennpluggen før arbeide med eller i umiddelbar nærhet av kniv.
Plenklipperen rengjøres omhyggelig for gress. Smør de bevegelige del-ene samt
tilgjengelige ender på kabler.
Oppbevar gressklipperen på et tørt sted, tildekket med et rent teppe. Plastfolie må
ikke brukes, da det kan dannes kondensvann til skade for det elektriske system og
de blanke delene i motoren.
DEMONTERING/KASSERING
Denne plenklipper består av deler som ved kassering kan være til skade for miljøet.
Deler som kan forurense er f.eks.:
Batterier/syrer.
Olje, bensin.
Malte/elforzinkede deler.
Plast/plastbeskyttede deler.
Det er, derfor viktig at man følger de enkelte lands lover vedr. fjerning av forurensende
og farlige materialer ved utskiftning av reservedeler eller kassering av plenklipperen.
Det anbefales at man bringer de kasserte delene til avfallsplasser eller gjenbruksstasjoner som er statslig godkjente til fjerning av den slags materialer.
Garanti
Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen fjerner vi under den lovlige
garantitiden i henhold til vårt valg ved reparasjon eller erstatning.
Garantitiden er avhengig av loven i det landet hvor maskinen er kjøpt.
Vår garantiforsikring gjelder bare:
- Ved sakkyndig håndtering av maskinen.
- Når det tas hensyn til bruksanvisningen.
- Ved bruk av originalreservedeler.
Garantien opphører ved:
- Reparasjonsforsøk på maskinen.
- Tekniske forandringer på maskinen.
- Ikke formålstjenlig bruk, (f.eks. yrkes-messig eller kommunal bruk.)
Fra garantien er utelukket:
- Lakkskader som kann tilbakeføres til normal slitasje.
- Slitedeler som på reservedelskortet er kjennetegnet med ramme
XXX XXX (X)
- Ved forbrenningsmotorer – For disse gjelder de seprate garantibestemmelser
til de henholdsvise motorprodusenter.
I garantitilfelle, ta med denne garantierklæringen og kjøpebeviset til din forhandler
eller nermeste autoriserte kundeservice.
Kjøperens lovmessige garantikrav overfor selgeren berøres ikke av denne garantien.
Side 9
FIN
KÄYTTÖOHJE
Älä käynnistä ruohonleikkuria, ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjen
YLEISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Humom! Musta, että käyttäjänä saatat olla velvollinen korvaamaan muille ibmisille tai heidän omaisuudelleen laitteen käytöstä aiheutuvat onnettomuudet
tai vahingot.
Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää leikkuria.
Rouhonleikkuria ei saa missään olosuhteissa käyttää muuhun kuin nurmikon leikkaamiseen.
Varmista aina leikkuria käyttäessäsi, ettei lähistöllä ole muita henkilöitä.
Käyttäjän on aina oltava ruohonleikkurin takana käytön aikana.
Selvitä aina leikkurin ajoalueen vaaratekijät seka se, miten taaturmat voidaan välttää.
Älä koskaan käytä leikkuria, jos sen suojalaitteet ovat vioittuneet.
Koneen rakennetta ja tehoa ei saa muuttaa millään tavalla.
Leikkurrin keräätyneen ruohon saa poistaa ainoastaan moottorin ollessa pysäytettynä
Pidä kädet ja jalat poissa pyörivän terän ulottuvilta. Käytä ruohonleikkuun aikana aina jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä leikkuria avojaloin tai
avosandaaleissa.
Leikkaa eina päivänvalossa tai tehokkaassa keinovalossa.
Älä koskaan poistu leikkurin luota, kun sen moottori on käynnissä.
Älä koskaan nosta tai kanna leikkuria moottorin ollessa käynnissä. Älä koskaan kanna leikkuria yksin.
Ruohonleikkurille tai sen ympäristössä saa suorittaa töitä ainoastaan moottorin ollessa pysäytettynä ja hammastangon suojuksen ollessa irrotettuna.
Kuulonsuojainten käyttö on suositeltavaa. Hengityssuojainta voidaan käyttää tarvittaessa kuivalla säällä tai allergiatapauksissa.
Tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia esiintyviä olosuhteita ja tilantcita. Terve järki ja varovaisuus eivät sisälly ruohonleikkurin
toimitukseen, vaan ne jäävät ruohonleikkurin kunnossapidosta ja käytöstä vastaavan henkilön vastuulle.
RUOHONLEIKKUU
Vältä märän numikon leikkaamista, sillä se lisää tampa-turmien
vaaraa.
• Varmista aina riteessä leikatessasi, attä jaloillasi on tukeva ote maahan.
Kävele! Älä koskaan juokse! Ole varovainen leikkuusuuntaa vaihtaessasi. Älä
koskaan leikkaa ruohoa, jos rinteen kaltevuus on yli 250. Leikkaa aina rinteen
pituussuuntaan, älä ylös/alas.
• Ole varovainen, kun vedät leikkuria itseesi päin.
• Pysäytä moottori aina, kun ylität muita alustoja kuin nurmikkoa.
• Poista ennen leikkaamista vieraat esineet leikattavalta nurmikolta, esim.
kivet, kävyt, oksat, leikkikalut yms., jotka sinkoutuessaan saattavat aiheuttaa
vaaratilanteita.
Aja leikkurilla tasaisesti ja rauhallisesti nurmikon poikki. Näin saadaan paras leikkuutulos. Leikkaa nurmikko 2 kertaa viikossa voimakkaimman kasvukauden aikana.
Leikkaa korkein taan 1/3 ruohon pituudesta, erityisesti kuivan kauden aikana. Jos
ruoho on pitkää, esim. loman jälkeen, leikkuu suoritetaan kahdessa vaiheessa aloittaen korkeimmalla leikkuukorkeudella. Matala leikkuukorkeus vaatii täysin tasaisen
ja kivettömän alustan. Siksi on suositeltavaa asettaa leikkuukorkeus alustan laadun
ja ruohon pituuden mukaan.
Paras leikkuutulos saavutetaan, kun alusta om kuiva (ei kastetta) eikä aurinko paista
siihan suoraan - ja muista, mitä useammin nurmikko leikataan, sitä kauniimpi siitä
tulee.
• Älä koskaan poista leikkuriin kerääntynyttä ruohoa moottorin ollessa käynnissä.
• Jos leikkuri alkaa täristä, moottori on pysäytettävä välittömästi. Mahdollinen
syy: vioittunut terä tai vääntynyt moottoriakseli. Käänny tällaisessa tapauksessa
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
LEIKKURIN KOKOAMINEN (kuva 1)
Leikkuri kootaan (kuva 1) esitetyllä tavalla.
ENNEN KÄYNNISTYSTÄ
Lue ennen leikkurin käyttöönottoa toimitukseen sisältyvä moottorin
ehjekirja moottorin oikeaoppista käyttöä ja varten.
• Polttomoottorilla varustettua ruohonleikkuria ei saa myrkytysvaaran vuoksi
käyttää sisätiloissa.
Kaada öljy ja bensiini moottoriin (ks. moottorjn ohjekirja). Suositeltu bensiini: lyijytön
95-oktaaninen. Alä koskaan käynnistä moottoria, jos siinä on liian tai väärää öljyä.
KÄYNNISTYS
Ruohonleikkurin käynnistys/pysäytyslaitteita ei saa varustaa lukitusmekanismeilla.
• Leikkuri on käynnistettävä tasaisella alustalla, jossa terian tiellä ei ole
esteitä.
• Varmista aina leikkuria käynnistettäessa, että jjaloilla on tukeva ote maahan.
• Älä käynnistä ruohonleikkuria, ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjen.
KÄSIKÄYNNISTYS: Aseta kaasusäädin käynnistyssymbolin kohdalle. (Vain mallit,
joissa kaasusäädin ohjausaisassa). Vedä käynnistysnarua ulos, kunnes tunnet
vastuksen.
Käynnistä. moottori vetämällä nopeasti käynnistysnarusta.
HUOM: Suojaat moottorin käynnistyslaitetta, jos päästät otteen kahvasta vasta, kun
käynnistysnaru on kelautunut takaisin käynnistyskoteloon.
Aseta kaasusäädin halutulle nopeudelle, kun moottori on käynnistynyt.
PYSÄYTYS
Ruohonleikkurin käynnistys/pysäytyslaitteita ei saa varustaa lukitusmekanismeilla.
Moottori pysäytetään asettamalla kaasusäädin asentoon STOP/0.
VEDON KYTKEMINEN (kuva 2)
Ruohonleikkurin kytkinkahvaa ei saa varustaa lukitusmekanismeilla.
• Ruohonleikkuria ei saa käynnistää vedon ollessa kytkettynä.
Leikkurin veto kytketään painamalla kytkinkahva aisaa vasten ja pitämällä se siinä
leikkuunaikana. Kun kahva vapautetaan, veto kytkeytyy pois päältä.
Pyöriä ei saa estää pyörimästä moottorin käydessä, sillä se saattaa vahingoittaa
kiilahihnaa.
VEDON SÄÄTÖ (kuva 3)
Kytkimen tarpeettoman kulumisen välttämiseksi kytkinvaijerin kireys om
pidettävä aina oikeana - ts. kytkeytyminen n. 10 mm ennen kuin kahva on
kiinni aisassa. Vaijeria voidaan säätää vain kaapelissa olevalla ruuvilla ruuvilla.
TÄRKEÄA: Liian kireällä kiristetty vaijeri saa vedon kytkeytymään päälle kahvaa
painamatta.
KETJUN JA KILAHIHN SÄÄTÖ
Pysäytä moottori ja irrota hammastangon suojus hammastangosta.
Ketju säädetään irrottamal la keinulaakerin kaksi kiinnitysruuvia ja nostamalla sitä
ylöspäin. Älä kiristä ketjua turhaan, sillä se lisää ketjun kulumista.
Side 10
LEIKKUUKORKEUS
Pysäytä moottori ja irrota hammastangon suojus hammastangosta.
leikkuukorkeus säädetään irrottamalla takapyörän peukaloruuvit ja
säätämällä pyörää ylöstai alaspäin.
TERÄ
Irrota hammastagon suojus hammastangosta terän kanssa tai sen
välittömässä läheisyydessä työskenne- stäessä.
• Älä koskaan käännä leikkuria ylösalaisin, ei myöskään puhdistuksen yhteydessä. Kun leikkuri käännetään kyljelleen, hammastangon suojuksen tai kaasuttimen tulee olla ylöspäin.
• Jos ruohonleikkuri alkaa täristä, moottori on pysäytettävä välittömästä. Vian
syynä saattaa olla vioittunuti/öystynyt terä tai vääntynyt moottoriakseli. Käänny
tällaisessa tapauk
sessa valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
• Käytä käsincitä terälle suoritettavien töiden aikana.
Leikkuri on säädetty niin, että teräsylinteri koskettaa juuri ja juuri alaterään.
Jälkisäätö suoritetaan paukaloruuveilla:
Ruuveja avataan niin, että sylinteri pyörii esteettä. Tämän jälkeen kiristetään se
puoli, missä sylinteri ensimmäisenä koskettaa alaterään, niin että ne juuri ja juuri
koskettavat toisiann.
Sama toimenpide suoritetaan vastakkaiselle puolelle. Säätöä voidaan kokeilla paperinpalalla, jonka tulee leikkautua poikki, kun se työnnetään alaterän ja sylinterin
väliin ja sylinteriä pyöritetään kädellä.
LISÄVARUSTEET
Ruohonkerääjän saa irrotta ainoastaan moottorin ollessa pysäytettynä.
• Leikkuriin kerääntyneen ruohon saa poistaa ainoastaan moottorin ollessa
pysäytet tynä.
Gudenaa moottori-kelaleikkuriin voidaan asentaa itsekantava, iskunkestävästä
materiaalista valmistettu ruohonkerääjä. Kerääjä asennetaan kuvan mukaisesti.
Gudenaa-ruohoa valumasta kerääjän etureunaan.
KUNNOSSAPITO
Irrota hammastangon suojus hammastangosta terän kanssa tai sen
välittömässä läheisyydessä työskenneltäessä.
• Ruohonkerääjän saa irrottaa ainoastaan moottorin ollessa pysäytettynä.
• Älä koskaan käytä leikkuria, jos sen suojalaitteet ovat viottuneet.
• Koneen alkuperäistä rakennetta ei saa muuttaa.
• Älä koskaan käännä leikkuria ylösalaisin, ei myöskään puhdistuksen yhteydessä. Kun leikkuri käännetään kyljelleen, hammastangon, suojuksen tai kaasuttiman tulee olla ylöspäin.
• Käytä käsineitä terälle suoritettavien töiden aikana.
Katso moottorin kunnossapito-ohjeet moottorin käsikirjasta. Harjaa ilmajäähdytteinen moottori puhtaaksi ruohosta ja puhdista terä ja muut metalliosat liasta ja
ruohosta (leikkuri on käännettävä kyljelleen niin, että hammastangon suojus tai
kaasutin on ylöspäin). Tämä pidentää leikkurin käyttöikää.
• MUISTA IRROTTAA HAMMASTANGON SUOJUS.
Älä puhdista leikkuria huuhtelemalla tai suihkuttamalla vettä, sillä se irrottaa voiteluaineet leikkurin liikkuvista osista.
5 TUNNIN VÄLEIN:
Voitele liikkuvat osat.
Voitele mahd. kuulalaakeripyörät.
Tarkasta pulttien kireys.
Tarkasta kytkinvaijerin kireys.
25 TUNNIN VÄLEIN TAI KERRAN VUIDESSA:
Tarkasta kiilahihnan säröt ja kuluneisuus. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta teräsylinteri
ja alaterä läheta tervittaessa teroitettaviksi. Puhdista ja lisää uutta rasvaa vetopyörien
hammaspyörävälitykseen.
Tarkasta vaijereiden kuluneisuus ja vauriot.
25-tunnin tarkastus voidaan suorittaa myrös valtuutetussa huoltoliikkeessä.
SÄILYTYS
Irrota hammastangon suojus hammastangosta terän kanssa tai sen
välittömässä läheisyydessä työskenneltäessä.
Ruohonleikkuri puhdistetaan huolellisesti liasta ja ruohosta. Voitele liikkuvat osat
sekä vaijereiden näkyvissä olevat päät. Säilytä ruohonleikkuria kuivassa paikassa
puhtaalla peitteellä peitettynä. Suojamuovia ei saa käyttää, koska siihen saattaa
tiivistyä lauhdevattä, joka voi vahingoittaa sähköjärjestelmää ja moottorin maalamattomia osia.
Takuu
Valmistaja vastaa laitteessa olevat mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet lakisääteisen takuuajan aikana joko korjaamalla tai vaihtamalla laitteen.
Takuuaika määräytyy aina sen maan lakien mukaan, mistä laite on ostettu.
Valmistajan takuu pätee vain:
- Kun laitetta käsitellään asianmukaisesti.
- Kun käyttöohjetta noudatetaan.
- Kun käytetään alkuperäisiä varaosia.
Takuu raukeaa:
- Kun laitetta yritetään korjata.
- Kun laitteeseen tehdään teknisiä muutoksia.
- Kun laitetta ei käytetä käyttötarkoituksen mukaisesti, käytetään esim. Ammattimaisessa tai kunnallisessa käytössä.
Takuu ei käsitä:
- Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta.
- Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakorttiin kehyksellä
XXX XXX (X)
- Polttomoottoreille – näille pätevät kyseisen moottorinvalmistajan erilliset takuusäännökset.
Takuutapauksessa pyydämme kääntymään myyntiliikkeen tai lähimmän valtuutetun
asiakaspalvelupisteen puoleen esittämällä tämä takuuilmoitus ja ostotodiste.
PURKAMINEN/HÄVITTÄMINEN
Tämä ruohonleikkuri sisältää osia, jotka hävitettäessä saattavat vahingoittaa ympäristöä.
Saastuttavia osia ovat esimerkiksi:
Akut/hapot.
Öljy, bensiini.
Maalatut/sähkösinkityt osat.
Muovi/muovipäällysteiset osat.
Siksi om tärkeää noidattaa ko. Maassa noimassa olevia määräyksiä varaosien vaihdon
ja leikkurin hävittämisen yhteydessä syntyvien vaarallisten materiaalien hävittämisessä. Hävitettävät osat on suositeltavaa toimittaa keräyspisteisiin tai kierräysasemille,
jotka on virallisesti hyväksytty tällaisten materiaalien hävityspaikoiksi.
Side 11
GB
INSTRUCTION MANUAL
Do not start the lawn mower until you have read:
The instruction Manual - the Enging Instructions.
ORDINARY SAFETY INSTRUKTIONS
1. Do not forget! At all times the operator will be liable by law if other persons are mutilated or their property damaged because of improper use.
Therefore, it is important to read this instruction manual thoroughly and to keep it.
2. Children under 16 years of age are not allowed to use the lawn mower.
3. Under no circumstances use the lawn mower for anything but cutting the grass.
4. Never allow other persons to be in the vicinity when you are using the lawn mower.
5. The operator must always be behind the lawn mower when it is in use.
6. Explain the hazards and how to avoid accidents to everyone who is to operate the lawn mower.
7. Never operate a lawn mower with defective safety devices.
8. Never change the look or the capacity of the machine.
9. Never remove stuck grass from the ejector or anywhere else on the lawn mower, until the engine has been stopped.
10. Keep your hands and feet away from the rotating blade. Always wear shoes and long trousers when mowing the lawn. Do not operate the lawn mower
with bare feet or wearing open sandals.
11. Mow only in daylight or in good artificial light.
12. Never leave the lawn mower with the engine running.
13. Never lift or carry the lawnmower while the engine is running. Never carry a lawn mower alone.
14. Only work on or around the lawn mower when the engine has been stopped and the spark plug has been disconnected.
15. The use of a hearing protector is recommended. Dust mask may be used in connection with dry weather or allergy.
16. The safety instructions of this instruction manual do not cover all conditions and situations that may arise. Good sense and caution are facts that cannot
be included in a lawn mower. These facts can only be supplied by the person maintaining and operating the lawn mower.
CUTTING THE GRASS
STARTING THE ENGINE
Avoid cutting wet grass as the risk of accidents under this condition
is highly increased.
• Always be sure of your footing when mowing on slopes. Walk! Never run!
Exercise extreme caution when changing direction. Never cut grass on slopes
dropping more than 25° seen in relation to the horizon. Always run the mower
crossways of the slope, never up and down.
• Use extreme caution when pulling the mower towards you.
Always stop the engine when crossing other surfaces than grass.
• Before cutting the grass, remove objects from the lawn that may present a danger in connection with ejection - such as stones, cones, branches, toys, etc.
Run the lawn mower evenly and steadily across the lawn Thus the most uniform
cutting result is obtained. Cut the grass twice a week in the best growth period.
Never cut more than 1/3 of the length of the grass, especially in dry periods. If
the grass is very high as e.g. after your summer holidays, then mowing should be
divided into 2 steps beginning with the highest cutting height.
Low cutting heights demand a totally even and stone free lawn. Therefore we
advise you to select the cutting height according to the quality of your lawn and
the length of the grass.
The best cutting result is obtained when the lawn is dry (without dew) and not
exposed to direct sunshine - and do not forget the more often you cut your lawn,
the more beautiful it will look.
• Never remove stuck grass from the ejection or anywhere else on the lawn
mower until the engine has been stopped.
• If the mower starts to vibrate abnormally, stop the engine immediately. Possible cause: Faulty blade or a bent engine shaft. We recommend you to contact
an autorised service dealer.
Do not add to the start/stopping devices any locking devices.
• The lawn mower should start on an even surface where the blade
does not meet any resistance.
• Always be sure to have a secure footing before starting the lawn mower.
• Do not start the lawn mower until you have read the Enging Instructions.
MANUAL START : Place the throttle control on the start symbol. (Applies only to the
models where the throttle control is attached to the handle). Pull the starter rope
until you feel resistance, and then start the engine with a quick pull. N.B. Please do
not release the starter pull until the rope has fully retracted into the starter housing
again. This protects the starter of the engine.
When the engine is running, the throttle control is placed on the speed required.
ASSEMBLY OF THE MACHINE (ill. 1)
ADJUSTING THE DRIVE (ill. 3)
Assemble the mower (ill. 1) as shown.
BEFORE STARTING THE ENGINE
Before the lawn mower is put into use, read the enclosed engine
instructions for correct use and maintenance of the engine.
• Lawn mowers with internal combustion engines may not run in closed rooms
because of the danger of poisoning fumes.
Pour oil and petrol into the engine (please see the engine instructions). Recommended type of petrol: Octane 95 leadfree (**) Never start the engine with too little or
the wrong oil.
Side 12
STOPPING THE ENGINE
Do not add to the start/stopping devices any locking devices.
Stop the engine by placing the stop switch on STOP/0
ENGAGEMENT (ill. 2)
Do not add to the coupling link of the lawn mower with locking devices.
• Do not start the lawn mower with the drive engaged.
Engage the drive of the lawn mower by pulling the coupling link against the handle,
and keep it there while cutting the grass. When the coupling link is released, the
drive is disengaged.
Avoid blocking the wheels while the engine is running as this will destroy the
V-belt.
In order to avoid unnecessary wear of the coupling in the gear box, it is necessary
always to keep the coupling cable correctly tightened - i.e. engagement approximately 10 mm before the coupling link touches the handle. Adjustment is only carried
through by means of the screw on the cable.
Important: Too-tight a cable can make the mower run without the coupling link
being activated.
ADJUSTMENT OF CHAIN AND V-BELT
Stop engine, remove ignition wire from spark plug.
Adjust the chain by loosening the two screws that hold the tilting bearing
and move this a little bit upvards. Do not tighten the chain unless is is necessary
as It will mean too much wear and tear.
CUTTING HEIGHT
Stop engine, remove ignition wire from spark plug.
Ajust the cutting height by removing the finger screws that hold the rear
roller and ajust it up or down.
BLADE
Remove the ignition wire from the spark plug before working on or in
the vicinity of the blade.
• Never turn the lawn mower upside down. Also keep this in mind when you are
cleaning the mower.
When you tilt the mower, the ignition wire and the carburettor must point
upwards.
• If the lawn mower starts vibrating, stop the engine immediately. The cause
may be a faulty/loose blade or a bent engine shaft. We recommend that you go
to an authorised service dealer.
• Use work gloves when working on the blade.
The mower is adjusted so that the blade cylinder just touches the lower blade.
Readjustment is made by means of the finger screws:
Loosen the screws so that the cylinder runs freely. Then fasten at side where the
cylinder first touches the lower blade so thet these just touch each other. Repeat
this procedure at the other side. Test the adjustement with a piece of paper which
is clearly cut when it is inserted between the lower blade and the cylinder, and the
blade cylinder is turned by hand.
mower. It is recommended that you bring the rejected parts to waste disposal areas
or recycling plants that are approved by the state for the destruction of these types
of materials.
OPTIONAL EQUIPMENT
Do not remove the grass collector, until the enging has stopped.
• Never remove collecthd grass anywhere on the lawn mower, unless
the enging has been stopped.
Gudenaa shock-resistant plastic grass-collecting boxes are light and spacious.
They are selfsupporting and therefore easily attached and removed. The bottom is
transverseribbed in order to prevent the grass from sliding forward and over the
front edge.
It is recommended that you use a Gudenaa lightweight hand mower for your less
arduous grasscutting.
MAINTENANCE
Remove the ignition wire from the spark plug before working on or in
the vicinity of the blade.
• Do not open the deflector shield nor remove the grass collector until the engine
has stopped.
• Never operate a lawn mower with defect safety devices.
• Do not change the original look of the lawn mower in any way.
• Never turn the lawn mower upside down. Also keep this in mind when you are
cleaning the mower. When the mower is tilted, the ignition wire or the carburettor must point upwards.
• Use work gloves when working on the blade.
Read the engine instructions for maintenance of the engine. Prolong the life of
the lawn mower by brushing the air-cooled engine free of grass after use and by
cleaning the underside of the deck with a stick or a scraper (tilt the mower in such
a way that the ignition wire or the carburettor is pointed upwards.
• DO NOT FORGET TO REMOVE THE IGNITION WIRE FROM THE SPARK PLUG.
Never rinse the lawn mower when cleaning it as the water will remove the grease
from the movable parts.
AFTER EVERY 5 HOURS OF OPERATION:
Lubricate the movable parts.
Lubricate possible ball bearing wheels. Check for loose bolts.
Check the fastening of the coupling cable.
AFTER EVERY 25 HOURS OF OPERATION OR ONCE A YEAR:
Check the V-belt for cracks and wear. Replace if faulty (only self-propelled models).
Have the blade grinded and balanced. Clean and lubricate the wheel gearing. Check
the cables for wear and tear.
It would be an advantage to have the 25-hour-overhaul carried out by an autorised
service dealer.
OFF SEASON STORAGE
Remove the ignition wire from the spark plug before working on or in
the vicinity of the blade.
Clean the lawn mower carefully removing dirt and grass. Lubricate the movable
parts and the ends of the cables that are reachable.
Store the lawn mower in a dry place, covered by a clean blanket. Do not use plastics
as condensed moisture may collect and damage the electric system and the shiny
parts of the engine.
DISPOSABLE WASTE
Guarantee
During the legal guarantee period, we will remedy any faults due to faulty materials
or manufacture at our dis-cretion by repair or by the supply of spare parts.
The guarantee period is subject to the current law of the country in which the
machine was purchased.
The guarantee ist only valid under the following conditions:
The machine has been treated properly.
- The operation instructions have been followed.
- Genuine spare parts have been used.
The guarantee is void if:
Attempts have been made to repair the machine.
- The machine has been altered.
- The machine has been used incorrectly, (e.g. commercial or communal use
etc.).
The following items are excluded from the guarantee:
- Paint damage due to normal wear.
- Wearing parts on the spare parts card which are marked with the box XXX
XXX (X)
-Internal combustion engines – separate guarantee conditions apply to these from
the relevant engine manufacturer.
In the event of a claim under the guarantee, please contact your dealer or the
nearest authorised customer service centre with this guarantee declaration and a
proof of purchase.
The legal guarantee rights of the purchaser in respect of the seller remain unaffected
by the terms of this guarantee.
This lawn mower consists of parts which can damage the environment when thrown
away. Parts that can polute are as follows:
Batteries/acids
Oil/petrol
Painted/zinck-coated parts.
Plastics/Plastic-coated parts.
Therefore, it is important to follow the laws concerning the removal of poluting
and dangerous materials when replacing spare parts or disposing of the lawn
Side 13
D
GEBRAUCHSANWEISUNG
Nehmen Sie den Rasenmäher nicht in Betrieb, bevor Sie folgendes gelesen
haben: - Gebrauchsanweisung - Motorinstruktion
ALLGENEINE SICHERHEITSVORSCHTIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wer den Mäher bedient, ist dafür verantwortlich, dass andere im Arbeitsbereich des Mähers nicht zu Schaden kommen. Deshalb ist es wichtig, diese
Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.
Kinder und Personen unter 16 Jahren dürfen den Mäher nicht bedienen.
Der Mäher darf nur zur Pflege von Gras und Rasenflächen benutzt werden.
Das Mähen ist zu unterlassen, wenn sich andere Personen, besonders Kinder, oder Haustiere in der Nähe befinden.
Der Benutzer soll sich während des Mähens immer hinter dem Rasenmäher befinden.
Erklären Sie jedem, der mit dem Gerät arbeiten soll, die möglichen Gefahrmomente, und wie Unfälle zu vermeiden sind.
Auf keinen Fall darf der Mäher mit fehlenden oder beschädigten Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden.
Das Aussehen und die Leistungsfähigkeit dürfen auf keinen Fall verändert werden.
Schalten Sie stets den Motor ab, bevor Sie aufgehobenes Gras von der Auswurfklappe oder anderswo auf dem Rasenmäher entfernen.
Hände und Füsse vom rotierenden Messer fernhalten, wenn der Mäher in Betrieb ist. Tragen Sie beim Mähen festes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen
und lange Hosen. Das Gerät darf nicht barfuss oder mit offenen Sandalen benutzt werden.
Mähen Sie nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen.
Vor dem Verlassen des Mähers ist der Motor abzustellen.
Bei laufendem Motor darf der Mäher niemals hochgehoben oder transportiert werden. Sie dürfen nie den Mäher allein transportieren.
Nur bei abgeschaltetem Motor und abmontierter Zündkerzenkappe dürfen Arbeiten im Messerbereich vorgenommen werden.
Der Gebrauch von Gehörschutz wird empfohlen. Staubmaske kann eventuell bei trockenem Wetter oder Allergi benutzt werden.
Die Sicherheitsvorschriften dieser Gebrauchsanweisung decken nicht alle Verhältnisse und Situationen, die entstehen können. Der gesunde Menschenverstand und Vorsicht sind Faktoren, die nicht in einem Rasen-mäher eingebaut werden können. Diese Faktoren können nur von der Person, die den
Mäher wartet und bedient, bedacht werden.
MÄHEN
Mähen von nassem Gras ist zu vermeiden, da die Gefahr eines Unfalls
sonst erhöht wird.
• Beim Mähen auf Abhängen ist auf sicheren Stand zu achten. Führen Sie das
Gerät nur im Schrittempo. Auf Hängen mit einer Neigung von mehr als 25° darf
nicht gemäht werden. Besondere Vorsicht ist beim Wenden erforderlich. An
Hängen immer quer zur Neigung mähen, niemals auf- oder abwärts.
• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Mäher wenden oder ihn zu sich
heranziehen.
• Beim Fahren ausserhalb des Rasens ist der Motor abzustellen.
• Die vorgesehene Mähfläche ist vor und während des Mähens sorgfältig auf
Fremdkörper zu untersuchen, z.B. Steine, Zapfen, Zweige, Spielzeuge. Diese
sind sofort zu entfernen.
Fahren Sie mit dem Rasenmäher gleichmässig und ruhig über den Rasen. Hierdurch erzielen Sie das beste Schnittbild. Der Gras soll zweimal wochentlich in der
kräftigsten Wachstums- periode gemäht werden. Nie mehr als 1/3 der Halmlänge
abschneiden, speziell nicht in trockenen Perioden. Wenn das Gras hoch ist z.B.
nach dem Urlaub - soll das Schneiden in zwei Stufen geschehen, mit der höchsten
Schnitthöhe anfangend.
Niedrige Schnitthöhen erfordern einen völlig ebenen und steinfreien Rasen, da es
empfohlen wird, die Schnitthöhe gemäss der Qualität des Rasens und der Länge
des Rasens genau einzustellen.
Mähen Sie möglichst nur trockenen Rasen - und vergessen Sie nicht, je öfter der
Rasen gemäht wird, desto schöner wird er.
• Schalten Sie stets den Motor ab, bevor Sie aufgehobenes Gras von der Auswurfklappe oder anderswo auf dem Rasenmäher entfernen.
• Falls der Mäher vibriert, soll der Motor sofort abgeschaltet werden. Eventuelle
Fehler-Ursache: Zerstörtes Messer oder schiefe Motorwelle. Wir empfehlen
Ihnen, sich an eine autorisierte Kundendienstwerkstatt zu wenden.
MONTAGE DER MASCHINE (Bild 1)
Den Mäher (Bild 1) wie in der Zeichnung gezeigt montieren.
VOR DEM START
Nehmen Sie den Rasenmäher nicht in Betrieb, bevor Sie die beigelegten Motorinstruktionen für korrekte Verwendung und Wartung des
Motors gelesen haben.
• Wegen Giftgefahr dürfen Rasenmäher mit Brennkraftmotor nicht in geschlossenen Räumen arbeiten.
Füllen Sie Öl und Benzin in den Motor ein (sehen Sie die Motorinstruktion). Empfohlener Benzintyp: Oktan 95 bleifrei. Nie den Motor mit zu wenig oder falschem
Öl starten.
Side 14
ANLASSEN
Die Start/Stop Einrichtungen dürfen nicht mit Verriege-lungsvorrichtungen versehen werden.
• Der Mäher soll auf einer ebenen Oberfläche angelassen werden, wo das Messer
nicht auf Widerstand stösst.
• Sorgen Sie immer für sicheren Stand vor Anlassen des Rasenmähers.
• Nehmen Sie den Rasenmäher nicht in Betrib, bevor Sie die Motorinstruktion
gelesen haben.
MANUELLER START : Stellen Sie die Drosselklappenregelung auf dem Startsymbol
(nur Modelle mit Drosselklappenregelung). Das Startseil ziehen, bis Sie auf Widerstand stossen, und jetzt starten Sie den Motor mit einem schnellen Ziehen.
NB: Bei nanuellem Start bitte darauf achten, dass das Seil langsam in den Motor
zurückgeführt wird, da sonst Schäden im Starter auftreten können.
Wenn der Motor anläuft stellen Sie die Drosselklappenregelung auf die
gewünschte Geschwindigkeit.
ABSTELLEN
Die Start/Stop-Vorrichtungen dürfen nicht mit einer Verriegelungsvorrichtung versehen werden.
Den Motor dadurch abstellen dass die Stop-Schalter auf STOP gestellt wird.
EINSCHALTUNG (Bild 2)
Der Kupplungsbügel des Rasenmähers darf nicht mit einer Verriegelungsvorrichtung versehen werden.
• Der Rasenmäher darf nicht angelassen werden, wenn der Vorschub
eingeschaltet ist.
Der Vorschub des Rasenmähers wird eingeschaltet, indem der Kupplungsbügel
gegen den Holm gezogen und während des Mähens hier festgehalten wird. Wenn
man den Bügel loslässt, wird der Vorschub abgeschaltet. Die Antriebsräder dürfen
nicht blockieren, da sonst der Antriebsriemen zerstört wird.
REGELUNG DES VORSCHUBES (Bild 3)
Um unnötigen Verschleiss der Kupplung zu vermeiden, ist es notwendig, immer
das Kupplungskabel korrekt gespannt zu halten - d.h. Anschalten 10 mm, bevor
der Kupplungsbügel den Holm erreicht. Justierung wird nur mittels der Schraube
am Kabel vorgenommen.
WICHTIG: Ein übergespanntes Kabel kann den Mäher zum Fahren bringen, ohne
dass der Kupplungsbügel betätigt wird.
JUSTIERUNG DER KETTE UND DES KEILRIEMENS
Den motor ausschalten, und den Zündhautchen von der Zündkerze
abnehmen.
Die Kette dadurch justieren, die beiden Schrauben, die den Kipphebel halten, aufzulockern und den Kipphebel ein kleines Bisschen nach oben zu ziehen. Die Kette
nicht unnötig anspannen, da das zu grossen Verschleiss bedeuten wird.
Den Keilriemen nittels der Stellschraube am Kopplungskabel justieren.
SCHNITTHÖHE (Bild 5)
Den Motor ausschalten, und den Zündhütchen von der Zündkerze
abnehmen.
Die Schnitthöhe dadurch einstellen, die flügelschrauben abzunehmen, die die Hinterrolle halten, und diese Rolle nach oben/unten stellen.
MESSER
Die Zünderkerzenkappe von der Zündkerze entfernen, ehe die Arbeit
mit oder in unmittelbarer Nähe des Messers anfängt.
• Der Benutzer darf den Mäher nie auf den Kopf stellen, auch nicht bei Reinigung.
Wenn der Mäher schräg gestellt wird, soll die Zündkerze oder der Karburator
nach oben zeigen.
• Falls der Mäher vibriert, soll der Motor sofort abgeschaltet werden. Eventuelle
Fehler-Ursache: Zerstörtesiloses Messer oder schiefe Motorwelle. Wir empfehlen
Ihnen, sich an eine autorisierte Kundendienstwerkstatt zu wenden.
• Bei Tätigkeiten im Messerbereich sind immer Schutz- handschuhe zu tragen.
Der Mäher ist so eingestellt, dass der Messerzylinder eben das Untermesser
berüht.
Nachstellung wird mit den Flügelschrauben vorgenommen:
Die Schrauben lockern, so dass der Zylinder frei läuft. Danach auf der Seite. wo
der Zylinder erst den Untermesser berüht, zuspannen, so dass diese Teile sich
eben berühren.
Dies auf der anderen Seite wiederholen. Die Einstellung ist mit einem Papierbogen
zu testen, der scharf geschnitten werden soll, wenn er zwischen dem Untermesser
und dem Zylinder angebracht wird, und der Messerzylinder mit der Hand gedreht
wird.
ZERLEGUNG/WEGWERFEN
Dieser Rasenmäher besteht aus Teilen, die beim Wegwerfen der Umwelt schaden
können. Z.B. können folgende Teile die Umwelt verschmutzen:
Akkus/Säuren.
Öl, Benzin.
Gestrichenelverzinkte Teile.
KunststofflKunststoffgeschützte Teile.
Es ist deshalb wichtig, dass man bei Auswechselung von Ersatzteilen oder Wegwerfen des Rasenmähers die Gesetze der einzelnen Länder wegen Entfernung von Materialen, die gefährlich sind und die Umwelt verschmutzen, folgt. Es wird empfohlen,
dass man die ausrangierten Teile an Abfallplätze oder Recyclingsanlagen bringt.
ZUBEHÖREN
Das Abnehmen des Grasfangkorbes dürfen nur bei ausgeschaltetem
Motor erfolgen.
• Schalten Sie stets den Motor ab, bevor Sie aufgehobenes Gras irgendwo auf
den Rasenmäher entfernen.
Gudenaa Motorwalzenmäher können leicht mit selbsttragenden Grasfangkörben
aus schlagfestem Kunststoff ausgerüstet werden.
Gudenaa Grasfangkörbe zeichen sich besonders durch Geräumigkeit und geringes
gewicht aus und sind mit Querrippen versehen, die ein Vorgleiten des Grases
verhindern.
WARTUNG
Die Zündkerzenkappe von der Zündkerze entfernen,
ehe die Arbeit mit oder in unmittelbarer Nähe des Messers beginnt
• Das Offnen der Auswurfklappe und das Abnehmen des Grasfangsacks dürfen
nur bei ausgeschaltetem Motor erfolgen.
• Auf keinen Fall darf der Mäher mit fehlenden oder beschädigten Sicherheitsvorricntungen benutzt werden.
• Das ursprüngliche Aussehen der Maschine darf auf keinen Fall geändert
werden.
• Der Benutzer darf den Mäher nie auf den Kopf stellen, auch nicht bei der
Reinigung. Wenn der Mäher schräg gestellt wird, soll die Zündkerze oder der
Karburator nach oben kehren.
• Bei Tätigkeiten im Messerbereich sind immer Schutz- handschuhe zu tragen.
Für Wartung, die den Motor betrifft, verweisen wir an die Motorinstruktion. Sie können die Lebensdauer des Rasenmähers dadurch verlängern, dass Sie nach Gebrauch
den luftgekühlten Motor von Gras säubern und die Unterseite des Gehäuses mit
einem Spachtel reinigen (der Mäher soll gekippt werden, damit die Zündkerze oder
der Karburator nach oben zeigen).
VERGESSEN SIE NIE, DIE ZÜNDKERZENKAPPE ZU ENTFERNEN.
Nie den Mäher in Verbindung mit der Reinigung spülen, da die Schmiermittel dadurch
von den beweglichen Teilen entfernt werden.
NACH JEWEILS 5 BETRIEBSSTUNDEN:
Bewegliche Teile ölen.
Eventuelle Kugellagerräder ölen.
Kontrollieren, ob es lose Bolzen gibt.
Die Aufspannung des Kupplungskabels kontrollieren.
NACH JEWEILS 25 STUNDEN ODER JÄHRLICH:
Kontrollieren, ob der Keilriemen Risse hat oder abgenutzt ist. Bei Fehlern austauschen
(nur selbstfahrende Modelle).
Das Messer schleifen und auswuchten.
Die Zahnradübersetzung am Treibrad reinigen und ölen.
Kontrollieren, ob die Kabel abgenutzt oder beschädigt sind. Die Überholung nach 25
Stunden kann vorteilhaft von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt ausgeführt
werden.
GarantiE
Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der
gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche ent-sprechend unserer Wahl
durch Reparatur oder Ersatzlieferung.
Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem
das Gerät gekauft wurde.
Unsere Garantiezusage gilt nur bei:
- sachgemäßer Behandlung des Gerätes.
- Beachtung der Bedienungsanleitung.
- Verwendung von Original-Ersatzteilen.
Die Garantie erlischt bei:
- Reparaturversuchen am Gerät.
- Technischen Veränderungen am Gerät.
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- gewerblicher oder kommunaler Nutzung etc.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.
- Natürlicher Verschleiß und Teile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen XXX
XXX (X) gekennzeichnet sind.
- Verbrennungsmotoren – für diese gelten die separaten Garantiebestim-mungen
der jeweiligen Motorenhersteller.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantieerklärung und dem Kaufbeleg
an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers
gegenüber dem Verkäufer unberührt.
AUFBEWAHRUNG
Die Zünderkurzenkappe von der Zündkerze entfernen, ehe die Arbeit
mit oder in unmittelbarer Nähe des Messers anfängt.
Reinigen Sie den Mäher sorgfältig von Schmutz und Gras. Ölen Sie die beweglichen
Teile sowie die erreichbaren Enden der Bowdenzüge.
Den Rasenmäher immer in einem trockenen Raum aufbewahren, mit einer Decke zugedeckt. Plastikfolie darf nicht benutzt werden, weil sich dadurch Kondenzwasser zum
Schaden des elektrischen Systems und der blanken Teile des Motors bilden kann.
Side 15
Side 16
(ill. 1)
(ill. 3)
(ill. 2)
Side 17
EFKonformitetsförklaring
EFKonformitetserklæring
EFKonformitetserklæring
EUyhdenmukaisuusilmoitus
EC
declaration of conformity
EGKonformitätserklärung
Dichiarazione
di conformità CE
DK
S
N
SF
GB
D
I
Vi
Vi
Vi
Me
We
Wir
Noi
AL-KO Ginge A/S, Godsbanegade 20, 9700 Brønderslev, Danmark
erklærer herved at følgende
plæneklipper:
förklarar att följande gräsklippare:
erklærer herved at følgende
plenklipper:
vakuuttaa tätten, että
ruohonleikkuri:
stemmer over ens med
følgende EU-direktiver:
stämmer överens med följande
EG-direktiv:
er i samsvar med følgende
EF-direktiver:
Standarder som eventuelt
vastaa seuraavia EUdirektiiveja
Eventuelt anvendte normer:
Tillämpade normer:
anvendes:
declare that the following
lawn mower:
erklären, dass folgender
Rasenmäher:
dichiariamo sotto la nostra
piena responsabilità la macchina:
mit den folgenden EG-Richtlinien überein-stemmen:
è conforme alle seguenti
direttive CE:
Gudenaa L45-7
conforms to the specifications of the following
EU-directives:
2006/42/EF, 89/336/EØF, 2000/14/EG
Tarvittaessa sovelletut normit
EN 836, EN ISO 14982
standards applied, if applicable: gegebenenfalls angewendete
Normen:
I givet fald navn og adresse på personen, der opbevarer den tekniske dokumentation/ Om tillämpligt namn och adress på den person som förvarar den tekniska dokumentationen/ Eventuelt
navn og adresse til personen som oppbevarer teknisk dokumentasjon/ Tarvittaessa sen henkilön nimi ja osoite, joka säilyttää teknisiä asiakirjoja/ If applicable, name and address of the
person who keeps the technical documentation/ Gegebenenfalls Name und Anschrift der Person, die die technischen Unterlagen aufbewahrt/ Eventualmente nome e indirizzo della persona
che conserva la documentazione tecnica
norme eventualmente applicate:
AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Anvendt overensstemmelses-vurderingsproces/ Tillämpade konformitetsbedömningsrutiner/ Benyttet konformitetsvurderingsprosedyre/ Sovellettu yhdenmukaisuuden toteamismenetelmä / Conformity assessment procedure applied/ Angewandes Konformitätsbewertungsverfahren/ Metodo di valutazione conformità applicato
I givet fald navn og adresse til den underrettede myndighed/ Tillämpligt namn och adress på respektive institution/organ/ Eventuelt navn og dresse til den underrettende myndighet/ Tarvittaessa tarkastuspaikan nimi ja osoite/ If applicable, name and address of the notified body involved/ Gegebenenfalls Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle/ Eventualmente
nome e indirizzo dell’Ufficio interessato nominato
Type/ Typ/ Tyypi/ Typen
TÜV Product Service GmbH
D-80339 München
Gudenaa L45-7
Klippebredde/ Snitbredde/ Leikkausleveys/ Cutting width/
Schnittbreite/ Larghezza di taglio
Målt lydeffektniveau/ Uppmått Ljudeffektnivå/ Målt støyeffektnivå/ Mitattu melutaso / Gemessener Schalleistungspegel/
Measured sound power level/
Livello di pressione acustica misurato
Garanteret lydeffektniveau/Garanterad ljudeffektnivå/ Garantert
støyeffektnivå/ Taattu melutaso/ Garantierter Schalleistungspegel/ Guaranteed sound power level/ Livello di pressione
45 cm
95,9 dB(A)
96 dB(A)
acustica garantito
Tekniske specifikationer - Tekniske data - Tekniske spesifikasjoner - Tekniset tiedot - Technical details - Technische Daten - Dati tecnici
Type, Typ, Tyypi, Typen
Gudenaa L45-7
Klippehøjde, Klipphöjd, Klippehøyde, Leikuukorkeus, Cutting
height, Schnitthöhe, Altezza di taglio
1,5 - 4,0 cm
b
a
c
kg
34,0 kg
a
1180 mm
b
910 mm
c
Fremtrækshastighed
Framdrivningshastighet
Framdriftshastighet
Nopeus
Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Velocità di marcia
640 mm
Klip pr. m
Klipp per meter
Klip pr. meter
Leikkuuta pr m.
Cuts per metre
Schnitt pro Meter
Taglio al metro
max. 4,7 km/t +10%
48
Vibrationer v. håndgreb Vibrationer v. handgrepp Vibrasjoner
v. håndgrep
Tärina kahvassa
3,5 m/s2
Vibrations at handle
Vibrationen am Handgriff
Vibrazioni sui marico
Klippeafstand fra væg højre/venstre
Klippavstand fån vägg höjra/vänstra
Klippeavstand fra vegg høyre/venstre
Leikkuutäisyys seinästä
Cutting distance from wall right/left
Schnittabstand von Wand recht/links
Distanza del taglio dalla parete des/sinistro
8,0 cm
Skærets hastighed, Knivens hastighet, Klippehastighet, Terän
nopeus, Speed of cutting device, Geschwindigkeit der Schneidvorrichtung
535 +40 min-1
Brønderslev, den
10. november 2009
Dato, Date, Fata Fecha, Datum
Side 18
Kim Bengtsen
General Manager
DK
SERVICE
Såfremt der skulle opstå behov for service på maskinen, henvises der til købsstedet eller nærmeste forhandler. I tvivlstilfælde vil Ginge Kundeservice på tlf. 98 82 10 00 kunne
henvise til nærmeste forhandler/serviceværksted.
S
SERVICE
Vid behov av service på maskinen, var god tag kontakt med Er återförsäljare där maskinen är inköpt eller Ginge Svenska AB Göteborg tel. 031-57 35 80 för information om
närmeste serviceverksted.
N
SERVICE
Dersom set skulle oppstå behov for service på maskinen, henvises til kjøpsstedet eller nærmeste forhandler. I tvivIstilfelle vil AL-KO Ginge kundeservice på tlf. 64 86 25 50
kunne henvise til nærmeste forhandler/serviceverksted.
FIN
HUOLTO
Huolto, takuu-tai korjaustapauksissa on otettava yhteys myyjäliikkeeseen tai myyjäIiikkeen osoittamaan valtuutettuun huoltoliikkeeseeen.
GB
SERVICE
If your machine needs repairs, please turn to the shop where it has been bought or the nearest dealer. If you are in doubt, please turn to Ginge’s Service department telephone
No. ++45 98 80 17 44 and they will help you get in touch with the nearest dealer/service workshop.
D
KUNDENDIENST
Falls Ihre Maschine Kundendienst benötigt, verweisen wir an die kaufstelle oder den nächsten Händler. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Ginge kundendienst Anruf ++45
98 80 17 44. Sie werden dann an den nächsten Händler/Kundendienst verweisen.
AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
9700 Brønderslev, Danmark
telefon ++45 98 82 10 00
402601.07.05.00.PDF
Forhandler / Dealer:
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
12
Dateigröße
2 190 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden