close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

/ Flexible Camera Tripod SSTS 1500 A1 Intended use - Kompernass

EinbettenHerunterladen
1
2
3
4
/
Flexible Camera
Tripod
SSTS 1500 A1
Intended use
5
This tripod is designed for attaching
video and photo cameras or other
devices with a matching thread.
This tripod is intended only for private use
and not for commercial applications.
Any use other than as described here is
not permitted and could lead to damages and injuries. No liability will be
assumed for damages resulting from misuse or improper handling, use of force or
any unauthorized modification.
Safety Instructions
6
ID-Nr.: SSTS 1500 A1-08/11-V2
IAN: 71368
3
-1-
IB_71368_SSTS1500A1_LB3.indd 1-6
• Read these operating instructions
carefully before using the appliance for
the first time and preserve this booklet
for later reference. Pass this booklet
on to whoever might acquire the appliance at a future date.
• Ensure that the device is firmly
screwed onto the quick release
plate. Otherwise, it may fall off and
become damaged!
• Ensure that the quick release plate is
firmly attached to the tripod plate. If
you do not, the device may fall off
and become damaged.
• Never burden the tripod with more
weight than that indicated in the technical data. If you do, the device and
the tripod may be damaged.
-2-
• Provide for sufficient stability for the
tripod.
Items supplied
Before using the appliance for the first
time, check to ensure that the appliance is
complete and free of visible damage.
Camera Tripod
Operating instructions
Technical Data
max. loading:
1500 g
(with tripod legs extended)
Length:
27 cm
(with tripod legs planted/extended)
Thread:
6,35 mm
1/4 inch
Weight :
155 g
Description of
the appliance
1 Thread 1/4˝
2 Quick release plate
3 Tripod plate
4 Locking pins
5 Securing screw (for tripod plate 3)
6 Flexible tripod legs
Using the tripod
Note:
Do not attach devices heavier than
1500 g to the tripod. The tripod cannot
hold the load. The affixed devices as
well as the tripod could be damaged.
• Spread the tripod legs 6 equally
so far apart that the tripod has a firm
standing. The further the legs 6 are
spread apart, the more secure the
tripod is.
• Adjust the tripod plate 3, with the device, into the required position. Fix this
position using the securing screw 5.
Note:
You can adapt the tripod legs 6 to
uneven ground by bending them. It is
also possible to position the tripod using
the flexible tripod legs 6 for example,
on railings or similar. However, always
ensure that the tripod with the mounted
device is standing safely and securely.
Note:
This tripod is equipped with a quick
release plate 2. When a device is
screwed onto the quick release
plate 2 you can, by pressing the four
locking pins 4 on the sides of the tripod
plate 3, release the device together
with the quick release plate 2 from the
tripod plate 3. Thus, you do not always
have to unscrew the device from the
thread 1.
Cleaning and care
Important
Do not use abrasive or chemical cleaning materials. These damage the upper
surfaces of the appliance!
Clean the tripod with a lightly moistened
cloth. For stubborn soiling use a mild
detergent on the cloth.
Dry the tripod well.
Disposal
Dispose of the tripod in an environmentally-friendly manner. Observe the
currently applicable regulations.
In case of doubt, please contact your
waste disposal centre.
Dispose of all packaging
materials in an environmentally
friendly manner.
Importer / Service
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
To replace the quick release plate 2
complete with the device back on the
tripod plate 3, press the locking pins
4 and reposition the quick release
plate 2. Then release the locking pins
4, so that the quick release plate 2 is
firmly seated.
• Screw the device onto the quick release
plate 2 so that it is firmly seated.
-3-
-4-
-5-
Toimitettavat osat
Kamerajalusta
SSTS 1500 A1
Määräystenmukainen
käyttö
Statiivi on tarkoitettu videokameroiden
ja valokuvakameroiden tai muiden sopivalla kierteellä varustettujen laitteiden
kiinnittämiseen.
Tämä statiivi on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Muu kuin tässä kuvattu käyttö ei ole sallittua ja voi johtaa vaurioihin ja loukkaantumisiin. Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisestä tai asiattomasta käsittelystä, väkivallan käytöstä tai
omatoimisista muutoksista.
Turvaohjeet
• Lue käyttöohje huolella ennen
ensimmäistä käyttöä ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten. Jos myyt
laitteen, anna ohje myös seuraavalle
omistajalle.
• Varmista, että laite on ruuvattu tiukasti
pikaliitäntälevyyn. Muuten se voi
pudota ja vaurioitua!
• Varmista, että pikaliitäntälevy on liitetty tiukasti statiivilautaseen. Muuten
laite voi pudota ja vaurioitua.
• Älä kuormita statiivia teknisissä tiedoissa ilmoitettua painoa suuremmalla kuormalla.Muuten laite ja statiivi
voivat vaurioitua.
• Varmista, että statiivi seisoo riittävän
tukevasti.
-6-
Tarkasta toimituksen täydellisyys ennen
käyttöön ottoa ja toimitetut osat mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta.
Kamerajalusta
Käyttöohje
Tekniset tiedot
Suurin sallittu kuormitus: 1500 g
(statiivijalat ulosvedettynä)
Pituus:
27 cm
(statiivijalat asetettuna/ulosvedettynä)
Kierre:
6,35 mm
1/4 tuumaa
Paino:
155 g
Laitteen kuvaus
1 Kierre 1/4˝
2 Pikaliitäntälevy
3 Statiivilautanen
4 Lukitukset
5 Kiristysruuvi (statiivilautaselle 3)
6 Joustavat statiivijalat
Statiivin käyttö
Ohje:
Älä koskaan kiinnitä statiiviin yli 1500
g painavia laitteita. Statiivi ei kestä
kuormitusta. Kiinnitetyt laitteet ja statiivit
voivat vaurioitua.
• Ruuvaa laite statiivilautaselle 2 niin,
että se on tiukasti paikoillaan.
• Levitä statiivijalkoja 6 tasaisesti erilleen
niin, että statiivi seisoo vakaasti paikoillaan. Mitä leveämmälle statiivin jalat 6
levitetään, sitä vakaammin statiivi seisoo.
-7-
• Aseta statiivilautanen 3 laitteineen
oikeaan asentoon. Lukitse tämä asento
kiristysruuvin 5 avulla.
Ohje:
Voit sovittaa statiivijalat 6 epätasaisille
alustoille taivuttamalla niitä. Lisäksi
statiivi voidaan kiinnittää joustavien
statiivijalkojen 6 avulla esimerkiksi kaiteille tai vastaaviin paikkoihin. Varmista
kuitenkin aina, että statiivi ja asennettu
laite seisovat aina paikoillaan varmasti
ja tiukasti.
Ohje:
Tämä statiivi on varustettu pikaliitäntälevyllä 2. Kun laite on ruuvattu
pikaliitäntälevylle 2, voidaan laite
irrottaa statiivilautaselta 3 yhdessä
pikaliitäntälevyn 2 kanssa painamalla
statiivilautasen 3 sivuissa olevia lukituksia
4. Näin laitetta ei tarvitse aina ruuvata
irti kierteestä 1.
Hävittäminen
Hävitä statiivi ympäristöystävällisesti.
Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteyttä
jätelaitokseesi.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
Maahantuoja / Huolto
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, SAKSA
www.kompernass.com
Fotostativ
SSTS 1500 A1
Föreskriven
användning
Stativet ska användas för att fästa videokameror och annan fotoutrustning eller
någon annan apparat med en gänga
som passar. Stativet är endast avsett för
privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. All annan form av användning
än den som beskrivs här är förbjuden
och kan leda till skador på person och
material. Tillverkaren ansvarar inte för
skador som är ett resultat av misbruk
och felaktig behandling, användande
av våld eller för att icke auktoriserade
personer gjort ändringar på produkten.
Säkerhetsanvisningar
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda produkten och
spara den för senare bruk. Lämna
över bruksanvisningen tillsammans
med apparaten om du överlåter den
till någon annan person.
• Kontrollera att apparaten sitter ordentligt fastskruvad på snabbkopplingen.
Annars kan den falla ner och skadas!
• Kontrollera att snabbkopplingen sitter
fast på stativets platta. Annars kan apparaten falla i golvet och skadas.
• Belasta inte stativet med högre vikt än
vad som anges i tekniska data. Annars
kan både apparaten och stativet skadas.
• Se till så att stativet står tillräckligt
stadigt.
Pikaliitäntälevy 2 ja laite liitetään
jälleen statiivilautaseen 3 painamalla
lukituksia 4 ja asettamalla pikaliitäntälevy 2 jälleen paikoilleen. Vapauta
sitten lukitukset 4 niin, että pikaliitäntälevy 2 on tiukasti paikoillaan.
Puhdistus ja hoito
Ohje
Älä käytä hankaavia tai kemiallisia
puhdistusaineita. Nämä vaurioittavat
laitteen pintaa!
-9-
max. belastning:
1500 g
(vid utsträckta stativben)
Längd:
27 cm
(vid infällda/sträckta stativben)
Gänga:
6,35 mm
1/4 tum
Vikt:
155 g
Beskrivning
1 Gänga 1/4˝
2 Snabbkoppling
3 Stativplatta
4 Låsanordningar
5 Arreteringsskruv (för stativplatta 3)
6 Flexibla stativben
Använda stativet
Observera:
Fäst aldrig apparater som väger mer än
1500 g på stativet. Stativet klarar inte
så hög belastning. Då kan både stativet
och den apparat som monterats på det
skadas.
• Skruva fast apparaten ordentligt på
snabbkopplingen 2.
• Dra ut stativbenen 6 lika mycket på
alla sidor tills stativet står stadigt. Ju
mer du drar ut stativbenen 6, desto
stadigare står stativet.
• Ställ in stativplattan 3 med monterad
apparat i rätt läge. Fixera plattan med
apparaten i det här läget med hjälp av
arreteringsskruven 5.
Kontrollera att leveransen är komplett och
inte har några synliga skador.
Fotostativ
Bruksanvisning
Observera:
Stativbenen 6 kan böjas och anpassas
efter ojämna underlag. De rörliga stativbenen 6 gör det dessutom möjligt att ställa
upp stativet i ojämn terräng och liknande.
Kontrollera alltid att stativet med den monterade apparaten står stadigt och säkert.
- 10 -
- 11 -
Leveransens innehåll
Puhdista statiivi kevyesti kostutetulla liinalla. Jos lika on kovapintaista, lisää liinaan
laimeaa astianpesuainetta.
Kuivaa statiivi hyvin.
-8-
Tekniska data
Observera:
Det här stativet är utrustat med en snabbkoppling 2. När en apparat skruvats fast
på snabbkopplingen 2 kan man trycka på
låsanordningarna 4 på stativplattans 3
sidor och lyfta av apparaten tillsammans
med snabbkopplingen 2 från stativplattan
3. Man behöver alltså inte alltid skruva
loss apparaten från gängan 1. För att
sätta tillbaka snabbkopplingen 2 med
monterad apparat på stativplattan 3
igen trycker du in låsanordningarna 4
och sätter snabbkopplingen 2 på plats.
Släpp sedan låsanordningarna 4 så att
snabbkopplingen fastnar 2.
Rengöring och skötsel
Akta
Använd inte slipande eller kemiska rengöringsmedel. De angriper produktens yta!
Rengör stativet med en något fuktig trasa.
Envis smuts tar du bort med lite milt diskmedel på trasan. Torka av stativet ordentligt.
Kassering
Kassera stativet miljövänligt. Följ gällande föreskrifter.
Kontakta din avfallsanläggning om du
har några frågor.
Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.
Importör/Service
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 12 -
13.10.2011 9:53:48 Uhr
• Sørg for, at stativet står tilstrækkeligt
stabilt.
1
2
3
4
5
Fotostativ
SSTS 1500 A1
Anvendelsesområde
Stativet er fremstillet til fastgøring af
videokameraer og fotoapparater eller andre apparater med et gevind, der passer.
Dette stativ er udelukkende beregnet til
privat brug og ikke til erhvervsmæssige
formål.
Anden anvendelse end den, som er
beskrevet her, er ikke tilladt og kan føre
til skader og kvæstelser. Vi giver ingen
garanti for skader, som er resultatet af
misbrug eller uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold eller uautoriserede ændringer.
Sikkerhedsanvisninger
ID-Nr.: SSTS 1500 A1-08/11-V2
IAN: 71368
• Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem før første brug, og
opbevar den til senere opslag. Hvis
du giver stativet videre til andre, skal
vejledningen også følge med.
• Sørg for, at apparatet er skruet fast på
stativets lynkoblingsplade. Ellers kan
det falde ned og gå i stykker!
• Sørg for, at lynkoblingspladen er fast
forbundet med stativpladen. Ellers
kan apparatet falde ned og gå i
stykker.
• Belast aldrig stativet med større vægt
end den, som er angivet i de tekniske
data.
Ellers kan apparatet og stativet falde
ned og gå i stykker.
- 13 -
- 14 -
6
IB_71368_SSTS1500A1_LB3.indd 7-12
Medfølger ved køb
Kontrollér, at alle stativsættets dele er leveret med, og at der ikke er synlige skader
på det, før du tager det i brug.
Fotostativ
Betjeningsvejledning
Tekniske data
Maks. belastning:
1500 g
(ved strakte stativben)
Længde:
27 cm
(ved påsatte/strakte stativben)
Gevind:
6,35 mm
1/4 tomme
Vægt :
155 g
Beskrivelse af stativet
1 Gevind 1/4˝
2 Lynkoblingsplade
3 Stativtallerken
4 Låse
5 Stopskrue (til stativtallerkenen 3)
6 Fleksible stativben
Brug af stativet
Bemærk:
Fastgør aldrig apparater, som er tungere end 1500 g på stativet. Stativet kan
ikke klare belastningen. De fastgjorte
apparater og stativet kan gå i stykker.
• Træk stativbenene 6 ensartet ud, så
stativet står stabilt. Jo mere, stativbenene 6 spredes, jo sikrere står stativet.
• Stil stativtallerkenen 3 med apparatet i den rigtige position. Fastgør
denne position ved hjælp af stopskruen
5.
Bemærk:
Stativbenene 6 kan indstilles til u-jævne
underlag, ved at de bøjes. Endvidere
er det muligt at anbringe stativet på
gelændere eller lignende ved hjælp af
de bevægelige stativben 6. Sørg for,
at stativet med det monterede apparat
altid står sikkert og fast.
Bemærk:
Dette stativ er udstyret med en lynkoblingsplade 2. Hvis der er skruet et apparat på lynkoblingspladen 2, kan du
løsne apparatet og lynkoblingspladen
2 fra stativtallerkenen 3 ved at trykke
på låsene 4 på stativtallerkenen 3.
Så skal du ikke altid skrue apparatet af
gevindet 1.
For at sætte lynkoblingspladen 2 med
apparatet på stativtallerkenen 3 igen,
skal du trykke på låsene 4 og sætte
lynkoblingspladen 2 på igen. Løsn
låsene 4, så lynkoblingspladen 2
sidder fast.
Rengøring og
vedligeholdelse
Obs
Brug ikke skurepulver eller kemiske rengøringsmidler. De angriber apparatets
overflade!
Rengør stativet med en let fugtet klud.
Hvis snavset sidder meget fast, kan du
komme lidt mildt opvaskemiddel på
kluden.
Tør stativet godt af.
Bortskaffelse
Bortskaf stativet miljøvenligt. Følg de
aktuelt gældende regler.
Henvend dig i tvivlstilfælde til det lokale
bortskaffelsessted.
Aflever alle emballagematerialer på et affaldsdepot, så
miljøet skånes.
/
/
Fotostativ
SSTS 1500 A1
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Das Stativ ist zum Befestigen von
Videokameras und Fotoapparaten oder
anderen Geräten mit einem passenden
Gewinde konzipiert.
Dieses Stativ ist ausschließlich für den
privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
Eine andere Verwendung als hier
beschrieben ist nicht zulässig und kann
zu Beschädigungen und Verletzungen
führen. Für Schäden die von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung,
von Gewaltanwendung oder von unautorisierter Modifikation herrühren, wird keine
Haftung übernommen.
Importør / service
Sicherheitshinweise
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
der ersten Verwendung aufmerksam
durch und heben Sie diese für den
späteren Gebrauch auf. Händigen
Sie bei Weitergabe des Gerätes an
Dritte auch die Anleitung aus.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
fest auf der Schnellkupplungsplatte
aufgeschraubt ist. Ansonsten kann
es herunterfallen und beschädigt
werden!
www.kompernass.com
• Achten Sie darauf, dass die Schnellkupplungsplatte fest mit dem Stativteller verbunden ist. Ansonsten kann das
Gerät herunterfallen und beschädigt
werden.
• Belasten Sie das Stativ nie mit mehr
Gewicht, als in den technischen
Daten angegeben. Ansonsten kann
das Gerät und das Stativ beschädigt
werden.
• Achten Sie auf eine ausreichende
Standfestigkeit des Stativs.
Lieferumfang
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den
Lieferumfang auf Vollständigkeit und
eventuell sichtbare Beschädigungen.
Fotostativ
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Max. Belastung:
1500 g
(bei gestreckten Stativbeinen)
Länge:
27 cm
(bei angelegten/gestreckten
Stativbeinen)
Gewinde:
6,35 mm
1/4 Zoll
Gewicht:
155 g
Gerätebeschreibung
1 Gewinde
2 Schnellkupplungsplatte
3 Stativteller
4 Verriegelungen
5 Feststellschraube
(für Stativteller 3)
6 flexible Stativbeine
Stativ benutzen
Hinweis:
Befestigen Sie nie Geräte, welche schwerer sind als 1500 g auf dem Stativ.
Das Stativ kann die Last nicht halten.
Die befestigten Geräte sowie das Stativ
können beschädigt werden.
• Schrauben Sie das Gerät auf die
Schnellkupplungsplatte 2, so dass es
fest sitzt.
• Spreizen Sie die Stativbeine 6
gleichmäßig so weit auseinander, dass
das Stativ einen sicheren Stand hat.
Je weiter die Stativbeine 6 gespreizt
werden, umso sicherer steht das Stativ.
• Stellen Sie den Stativteller 3 mit dem
Gerät in die richtige Position. Fixieren
Sie diese Position mit Hilfe der Feststellschraube 5.
Hinweis:
Sie können die Stativbeine 6 an
unebene Böden anpassen, indem Sie sie
verbiegen. Desweiteren ist es möglich
das Stativ durch die beweglichen Stativbeine 6 zum Beispiel an Geländern
oder ähnlichem zu positionieren. Achten
Sie jedoch immer drauf, dass das Stativ
mit dem montierten Gerät immer sicher
und fest steht.
Hinweis:
Dieses Stativ ist mit einer Schnellkupplungsplatte 2 ausgestattet. Wenn ein
Gerät auf der Schnellkupplungsplatte
2 aufgeschraubt ist, können Sie durch
Drücken der Verriegelungen 4 an den
Seiten des Stativtellers 3 das Gerät
mitsamt der Schnellkupplungsplatte 2
vom Stativteller 3 lösen. So müssen Sie
das Gerät nicht immer vom Gewinde 1
abschrauben. Um die Schnellkupplungsplatte 2 mit dem Gerät wieder auf den
Stativteller 3 aufzustecken, drücken Sie
die Verriegelungen 4 und setzen Sie
die Schnellkupplungsplatte 2 wieder
auf. Lösen Sie dann die Verriegelungen
4, so dass die Schnellkupplungsplatte
2 fest sitzt.
Reinigen und Pflegen
Importeur/Service
Achtung
Verwenden Sie keine scheuernden oder
chemischen Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an!
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
Reinigen Sie das Stativ mit einem leicht
angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigeren
Verschmutzungen geben Sie ein mildes
Spülmittel auf das Tuch.
Trocknen Sie das Stativ gut ab.
Entsorgen
Entsorgen Sie das Stativ umweltgerecht.
Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten
Entsorgung zu.
• Skru apparatet på lynkoblingspladen
2, så det sidder fast.
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
13.10.2011 9:53:49 Uhr
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
43
Dateigröße
407 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden