close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL - Markus Heucher

EinbettenHerunterladen
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
Max. 40° C
Max. 40° C
Max. 60° C
Max. 60° C
DK
Skumrengøring
Anvendelse: Til rengøring i vådrum og fødevareafdelinger med lavtryk fra vandhanen.
Effektiv skumudlægning og afspuling – ergonomisk og tidsbesparende.
Vær opmærksom på evt. krav om tilbageløbssikring i henhold til gældende lovgivning.
EN
Foam Cleaning
Application: The NiTO Clean foamer is ideal for wet cleaning using mains water pressure from the tap.
Effective foamer and rinsing – better hygiene and time saving.
We draw your attention to possible requirements regarding backflow security, which can come up according to existing rules.
DE
Schaumreinigung
Verwendung: Für die Reinigung in nassen Räumen mit dem Druck des Wasserhahns.
Effektive Verbreitung des Schaumes und Abspülen der Fläche – ergonomisch und
zeitersparend.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ansprüche von Rückschlagssicherheit laut geltendem Gesetz beachtet werden dürfen.
FR
Nettoyage avec mousse
Application: L’équipement NiTO Clean est idéal pour le nettoyage des sanitaires utilisant l’eau du robinet seulement.
Efficace pour l’application de la mousse et pour le rinçage. NiTO Clean est ergonomique et permet de réduire le temps de travail.
Nous attirons votre attention sur d’éventuelles dispositions qui peuvent s’appliquer à partir de lois existantes, et concernant la sécurité du système anti-retour.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
DK
Skumrengøring
Anvendelse: Til rengøring i vådrum og fødevareafdelinger med lavtryk fra vandhanen.
Effektiv skumudlægning og afspuling – ergonomisk og tidsbesparende.
Vær opmærksom på evt. krav om tilbageløbssikring i henhold til gældende lovgivning.
EN
Foam Cleaning
Application: The NiTO Clean foamer is ideal for wet cleaning using mains water pressure from the tap.
Effective foamer and rinsing – better hygiene and time saving.
We draw your attention to possible requirements regarding backflow security, which can come up according to existing rules.
DE
Schaumreinigung
Verwendung: Für Reinigung in nassen Räumen mit Druck vom Wasserhahn.
Effektive Verbreitung des Schaumes und Abspülen der Fläche – ergonomisch und
zeitersparend.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ansprüche von Rückschlagssicherheit laut geltendem Gesetz beachtet werden dürfen.
FR
Nettoyage avec mousse
Application: L’équipement NiTO Clean est idéal pour le nettoyage des sanitaires utilisant l’eau du robinet seulement.
Efficace pour l’application de la mousse et pour le rinçage. NiTO Clean est ergonomique et permet de réduire le temps de travail.
Nous attirons votre attention sur d’éventuelles dispositions qui peuvent s’appliquer à partir de lois existantes, et concernant la sécurité du système anti-retour.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
DK
EN
DE
FR
Monter den doseringsdyse, som passer til rengøringsmidlets koncentration.
Fit on the appropriate colour coded dosing jet.
Montieren Sie die Dosierungsdüse, welche für die Konzentration des Reinigungsmittels passt.
Réglez la buse de dosage en fonction de la concentration de produit.
DK
Skru låget fast på beholder. Pistolen kobles på lågets nippel og vandslangens frie slange
kobling sættes på pistolens nippel. Åbn for vandhanen og start skumproduktionen ved at trykke på “aftrækkeren”.
Det anbefales at lade afstanden fra skumsprøjtens dyserør til overfladen, der ønskes
belagt, være ca. 50 cm.
EN
Screw the black lid on to the white container and connect the combi-handle on to the chromed coupling, then connect the NiTO hose coupling on the water hose to the inlet chromes nipple on the combi-handle. Turn on the tap and start the foam production by pulling “the trigger”.
The recommended distance from the sprayer outlet to the surface being cleaned is about 50 cm.
DE
Schrauben Sie den ”Deckel” fest an den Behälter. Setzen Sie den Kombigriff fest an den Deckel und verbinden Sie die freie Schlauchkupplung des Wasserschlauchs mit dem Nippel des Kombigriffes. Öffnen Sie den Wasserhahn und beginnen Sie die
Schaumproduktion durch drücken des Abzuges am Kombigriff.
Es ist empfehlenswert, den Abstand des Düsenrohres zur Oberfläche, welche gereinigt werden soll, auf ca. 50 cm zu halten.
FR
Vissez le bouchon sur le réservoir et raccordez la poignée de base sur le bouchon. Branchez ensuite l’extrémité libre du tuyau à la poignée de base. Ouvrez le robinet à la température voulue (40°C) et commencez la production de mousse en pressant la gâchette.
La distance conseillée entre le jet de l’injecteur et la surface sur laquelle on veut
appliquer la mousse est d’environ 50 cm.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
Vedligeholdelse
Når skumudlægningen er afsluttet, og skummet har virket i den tid, der foreskrives på emballagen,
så er det vigtigt at rengøre sprøjten for at forebygge tilstopning af dysen.
Skru låget af beholderen og lad den suge rent vand igennem ansugningsslangen, så både slange/
filter og dyse bliver renset for rengøringsmiddel.
Dosering
På de fleste skumrengøringsmidler kan du på emballagen læse oplysninger om anbefalet blandingsforhold mellem rengøringsmiddel og vand. Det kan f.eks. være angivet som 1 dl til 10 l vand, hvilket
også kan udtrykkes som 1:100 eller 1% koncentration.Ved at vælge og isætte doseringsdyse kan
doseringen tilpasses det, der anbefales på rengøringsmidlet.
Dysesættet omfatter følgende:
Grå:
1:10 (10%) Sort: 1:12 (8,3%)
Hvid:
1:18 (5,6%) Blå: 1:21 (4,8%)
Orange: 1:40 (2,5%) Brun: 1:45 (2,2%)
Lilla:
1:100(1,0%) Pink: 1:250 (0,4%)
Beige: 1:14 (7,1%)
Rød: 1:16 (6,3%)
Lyse brun: 1:23 (4,4%) Grøn: 1:33 (3,0%)
Gul: 1:57 (1,8%)
Turkis:1:71 (1,4%)
Transparent: Lukkeprop
Den angivne dosering kan ændre sig p.g.a. større vandgennemstrømning end de gennem
snitlige 8 l/min. Også temperatur og viskositet på rengøringsmidlet kan have indflydelse på den konkrete dosering.
Tømningstider
Med en dosering på 10% (grå dyse) vil 1 liter rengøringsmiddel blive brugt på 1 min. og 15 sek. ved vandgennemstrømning på 8 l/min.
Det andet yderpunkt 0,4% (pink dyse) vil være et forbrug på 1 liter rengøringsmiddel på ca. 22 minutter ved 8 l vandgennemstrømning pr. minut.
Problemløsning
Problem
Årsag
Afhjælpning
1.Enheden a.Tilstoppet filter i sugeslangen
trækker ikke b.Dyseåbningen er tilstoppet
koncentrat
c.Vandtrykket er for lavt
d.Mineralaflejringer i beholderen på skumudlæggeren
e.Tilstoppet filter I vandindløb
(lille vandgennemstrømning
a.Rens eller udskift
b.Rens eller udskift dyse: Forsøg ikke at rengøre – kan ændre størrelsen I åbningen
c.Minimum 1.76 bar (25PSI) påkrævet
d.Tilbageløbsenhed. Fjern beholder, sugeslange og dyse. Sæt fingeren over beholderåbningen.
Sæt minimalt vandtryk igennem haveslange på dysen på beholderen, så den gennemskylles.
Afkalk skumudlæggeren ved at lade den stå i blød i en svag afkalkningsopløsning.
e.Rens eller udskift filteret
2.Svag skum udvikling
a.Rens eller udskift
b.Minimum 1.76 bar (25 PSI) påkrævet
a.Tilstoppet filter på vandindløbet
b.For lavt vandtryk
* Mineralaflejringer, kendt som kedelsten, kan dannes ved afløbet, især i områder med hårdt vand.
For at fjerne kedelsten, sættes låget på skumudlæggeren i blød i en afkalkningsopløsning. Skiftevis kan sugeslange og
bundfilter anbringes i afkalkningsopløsningen i et minut, derefter i rent vand i et minut og derefter gennemspules i endnu
et minut. Sæt bundfilteret tilbage til koncentratet for normal brug. Hvis det ikke lykkes gennem ovennævnte beskrivelse
at frembringe et godt koncentrat til skumudlægningen, udskiftes låget.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
Maintenance
After using it is vital to flush out the sprayer. To do this, unscrew the lid and put the clear plastic
hose into clean water, then pull the trigger to flush any chemicals out of the sprayer.
Dosing
Look for the recommended dosing level on your chosen detergent/chemical cleaner.
Then choose the appropriate colour coded dosing jet from our range as follows:
Grey: 1:10 (10%)
White: 1:18 (5,6%)
Orange: 1:40 (2,5%)
Lilac: 1:100(1,0%)
Black: 1:12 (8,3%)
Blue: 1:21 (4,8%)
Brown:1:45 (2,2%)
Pink: 1:250(0,4%)
Beige: 1:14 (7,1%)
Red: 1:16 (6,3%)
Light Brown: 1:23 (4,4%)Green:1:33 (3,0%)
Yellow:1:57 (1,8%)
Turquoise: 1:71 (1,4%)
Transparent: Plug
The dosing level can be affected by the water flow being different from average 8 litres per minute,
so can ambient temperature and the viscosity of the detergent/chemical cleaner.
Optimal limits
With max. concentration of 10% (Grey dosing jet) 1 litre of detergent/chemical cleaner will last one
minute and 15 seconds, with a normal water flow of 8 litres per minute.
With a min. concentration of 0,4% (pink dosing jet) the same litres of detergent/chemical cleaner will
last about 22 minutes with a normal water flow of 8 litres per minute.
Troubleshooting:
Problem Cause
Cause
Remedy
1.Unit does
not draw
concentrate
a.Clogged suction tube strainer
b.Metering tip orifice obstructed
c.Water pressure too low
d.Mineral deposits in barrel of foamer
e.Clogged water inlet strainer
(low water flow)
a.Clean or replace
b.Rinse tip or replace: Do not attempt to clean
– may alter size of orifice
c.Minimum 1.76 Bar (25PSI) required
d.Back flush unit. Remove container, suction tube and metering tip. Put finger over barrel opening.
Apply minimal water pressure through
garden hose at nozzle of barrel to be flushed Descale foamer by soaking in weak descaling solution.
e.Clean or replace strainer
2.Weak foaming action
a.Clogged water inlet strainer
b.Water pressure too low
a.Clean or replace
b.Minimum 1.76 Bar (25 PSI) required
* Mineral deposits, known as scale, may form at the discharge of the eductor, particularly in hard water areas. To remove
scale, soak the foamer lid in a descaling or deliming solution. Alternately, the descaling solution can be siphoned into
the eductor by operating the unit with the foot strainer in the descaling solution. After operating the unit in this manner
for a minute, put foot strainer in clear water and operate for another minute to flush the unit. Return the foot strainer to
the concentrate for normal use. If the above steps fail to produce good concentrate draw of foaming action, replace lid
assembly.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
Pflege
Wenn der Schaum aufgetragen ist und in der auf der Verpackung vorgeschriebenen Zeit gewirkt
hat, ist es wichtig, die Spritze zu reinigen, um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden. Schrauben Sie
den Deckel vom Behälter und lassen Sie ihn reines Wasser durch den Schlauch einsaugen, so dass
sowohl das Rohr, die Düse und auch das Strahlrohr von dem Reinigungsmittel gereinigt werden.
Dosierung
Bei den meisten Schaumreinigungsmittel ist auf der Verpackung das empfohlene Mischungsverhältnis zwischen Reinigungsmittel und Wasser angegeben. Z.B. 1 dl. für 10 L Wasser, d.h.
1:100 oder eine Konzentration von 1%. Bei der Wahl und der Montierung der Dosierungsdüse
kann die Dosierung dem empfohlenen Mischungsverhältnis angepasst werden.
Der Düsensatz besteht aus folgenden Düsen:
Grau: 1:10 (10%) Schwarz: 1:12 (8,3%)
Weiß: 1:18 (5,6%) Blau: 1:21 (4,8%)
Orange: 1:40 (2,5%) Braun:1:45 (2,2%)
Lila:
1:100(1,0%) Pink: 1:250(0,4%)
Beige: 1:14 (7,1%)
Rot: 1:16(6,3%)
Hell Braun:1:23 (4,4%)
Grün: 1:33 (3,0%)
Gelb: 1:57 (1,8%)
Türkis: 1:71(1,4%)
Transparent: Schließpropf
Die angegebene Dosierung kann sich wegen eines größeren Wasserdurchflusses als die angegebenen 8 L/Min. ändern. Auch Temperatur und Viskosität des Reinigungsmittels kann die korrekte
Dosierung beeinflussen.
Leerungszeiten
Mit einer Dosierung von 10% (Graue Düse) bei einem Wasserdurchfluss von 8 L/Min. wird 1 L Reinigungsmittel in 1 Min. und 15 Sek. verbraucht.
Der andere äußerste Punkt 0,4% (Pink Düse) verbraucht 1 L Reinigungsmittel in ca. 22 Min. bei
einem Wasserdurchfluss von 8 L/min.
Problemlösung:
Problem
Ursache
Beseitigung
1.Die
Vorrichtung saugt kein Konzentrat
a.Verstopfter Filter im
Saugschlauch
b.Verstopfter Düsenöffnung
c.Wasserdruck zu niedrig
d.Mineralablagerungen im
Behälter. Verstopfter Filter im Wasserzulauf
(kleiner Wasserdurchfluß)
2.Schwache Schaum bildung
a.Verstopfter Filter am Wasser zulauf
b.Wasserdruck zu niedrig
a. Reinigen oder auswechseln
b.Düse reinigen oder auswechseln: Versuchen
Sie kein Säubern, dies kann die Größe
der Öffnung ändern
c. Minimum 1,76 Bar (25 PSI) erforderlich
d.Rücklaufbehälter, Saugschlauch und Düse entfernen.
Finger über die Behälteröffnung halten.
Die Düse des Behälters mittels eines Garten-
schlauchs mit minimalem Wasserdruck durch-
spülen. Die Schaumvorrichtung durch Einweichen in einer milden Entkalkungslösung entkalken.
e. Den Filter reinigen oder auswechseln
a. Reinigen oder auswechseln
b.Minimum 1,76 Bar (25 PSI) erforderlich
*Mineralablagerungen, benannt, Kesselstein, können sich am Ablauf festsetzen, besonders in Gebieten mit hartem
Wasser. Um Kesselstein zu entfernen, den Deckel der Schaumvorrichtung in eine Entkalkungslösung einweichen. Wechselweise kann der Saugschlauch mit Filter für eine Minute in die Entkalkungslösung gesteckt werden, dann eine Minute
mit klarem Wasser durchspülen. Nachher auf Konzentrat für Normalbetrieb zurückstellen. Wenn es Ihnen durch dieses
Verfahren nicht gelingt, ein gutes Konzentrat für das Schaumauslegen zu erzeugen, muss der Deckel ausgewechselt
werden.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
Entretien
Lorsque l’application de la mousse est terminée et que la mousse a fait son effet, il est important de
nettoyer la buse afin d’éviter la formation de bouchon.
Dévissez le capuchon et faites passer de l’eau propre à l’intérieur afin que le tuyau et la buse soient
bien rinçés.
Dosage
Pour la plupart des détergents moussants, on peut lire sur l’emballage des informations concernant
les proportions d’eau et de détergent à utiliser. Par exemple, 1 dl pour 10 l d’eau que l’on peut aussi
voir sous la forme 1:100 ou concentration à 1%.
Il faut choisir et installer la buse de dosage en fonction de la quantité de détergent utilisée.
Le jeu se compose des buses suivantes:
Gris:
1:10 (10%) Noir: 1:12 (8,3%)
Blanc: 1:18 (5,6%) Bleu: 1:21 (4,8%)
Orange: 1:40 (2,5%) Brun: 1:45 (2,2%)
Lilas:
1:100(1,0%) Rose:1:250(0,4%)
Beige: 1:14 (7,1%) Rouge: 1:16 (6,3%)
Brun clair:1:23 (4,4%) Vert: 1:33 (3,0%)
Jaune: 1:57 (1,8%) Turquoise: 1:71 (1,4%)
Transparent: Sans orifice
Le dosage conseillé peut être augmenté pour des débits d’eau plus importants que la moyenne
de 8 litres/minute. La température et la viscosité du détergent peuvent aussi influer sur le dosage
nécessaire.
Limites optimales
Lorsque l’on utilise un dosage de 10% (buse grise), un litre de détergent sera utilisé en 1 minute et
15 secondes si le débit d’eau est de 8 litres/minute. Le plus faible dosage de 0,4% (buse rose)
entrainera une consommation d’1litre de détergent en 22 minutes environ avec un débit d’eau de
8 litres/minute.
Dépannage:
Problème
Cause
Solution
1.L’appareil n’aspire pas la solution.
a.Filtre du tuyau de succion bouché
b.Orifice de la buse bouché
c.Pression de l’eau trop faible
d.Dépôts minéraux dans le bidon
e.Filtre de l’arrivée d’eau bouché (faible débit d’eau)
a.A nettoyer ou remplacer
b.Rinçer la buse ou la remplacer : ne pas la
nettoyer – peut modifier la taille de l’orifice
c.Un minimum de 1.76 Bar est requis
d. Retirer le bidon, le tube de succion, la buse.
Nettoyer l’ensemble ainsi que la buse du baril
à l’eau. Détartrez le NitoClean à l’aide d’une solution détartrante.
e.A nettoyer ou remplacer.
2.Faible action de a.Filtre de l’arrivée d’eau bouché
la mousse
b.Pression de l’eau trop faible.
a.A nettoyer ou a remplacer
b.Un minimum de 1.76 Bar est requis.
* Les dépôts minéraux, plus connus sous le nom de calcaire peuvent pénaliser l’efficacité d’un tel système et plus
particulièrement dans les zones où l’eau est dure. Afin de retirer le calcaire, trempez le couvercle dans une solution
détartrante. Vous pouvez alternativement faire passer la solution détartrante dans l’injecteur en trempant directement le
filtre dans la solution détartrante. Au bout d’une minute, mettre le filtre dans de l’eau claire et faire à nouveau
fonctionner le système à l’eau pure pendant une minute afin de le rincer. Remettre ensuite le filtre dans la solution
pour une utilisation normale. Si ces opérations ne vous permettent pas de retrouver une concentration et une
mousse satisfaisantes, remplacer le couvercle.
DK • EN • DE • FR • Foam Cleaning MANUAL
1)
2)
7)
6)
3)
4)
DK
1) 93209:
Kombi-pistol
93219:
Ergo Kombipistol
EN
1) 93209:
Combi-pistol
93219:
Ergo Combipistol
DE
1) 93209:
Kombipistole
93219:
Ergo Kombipistole
FR
1) 93209
Combi-pistol
93219
Ergo Combipistol
2) 93149 Skuminjektor
2) 93149 Foam injector
2) 93149
Schaumspritze
2) 93149
Injecteur de mousse
3) 9378 Doserings dysesæt for doser
ing fra ca. 0,4% til ca.10%
3) 9378
Coloured dosing jets 3) 9378 from 0,4% to 10% Dosierungsdüse concentration
von 0,4 % bis 10% Dosierung
4) 93175 sugeslange
4) 93175
Clear plastic pipe
4) 93175
5) 9310 Kemibeholder Saugschlauch
1,4 liter
5) 9310 Chemical
container 1,4 litres 5) 9310 Chemiebe6) 9311 Kemibeholder capacity
hälter 1,4 L
2,5 liter
6) 9311 Chemical
6) 9311 Chemiebe7) 9332 Vandslange container 2,5 litres hälter 2,5 L
med 2 slange-
capacity
koblinger og
7) 9332 Wasser
1 hanekobling
7) 9332 Hose pipe with schlauch mit 2
2 hose couplings Schlauchkupplun
and 1 tap coupling gen und 1 Hahn to fit either 1/2”
anschlussstück
or 3/4” BSP or
22 x 1 mm
9332
93363
9345
9352
9350
9354
3) 9378
Buse de dosage de 0,4% à 10% 4) 93175
Tube (chimiquement
resistant)
5) 9310 Réservoir de 1,4 litres, chimique
ment resistant
6) 9311 Réservoir de 2,5 litres, chimique
ment resistant
7) 9332 Tuyau avec 2 raccords de tuyau et 1 raccord de robinet
93189
Art. No.: 12-6170
| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
| Fax +45 9614 2655 | Email · vikan@vikan.com | www.vikan.com |
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
2
Dateigröße
1 609 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden