close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Herunterladen - Twinstore24

EinbettenHerunterladen
•
•
•
•
•
•
•
•
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
CHILD HOME COLLECTIONS
NEERVELD 13 A – 2550 KONTICH – BELGIUM
E-MAIL : INFO@CHILDHOME.BE
WWW.CHILDHOME.BE
Le parti in plastica e metallo del passeggino possono essere pulite con una spugna, acqua calda e un detersivo non aggressivo.
Per pulire la seduta del seggiolino strofinare leggermente con spugna, acqua calda e un detersivo non aggressivo.
Mai usare detersivi abrasivi, ammoniaca o prodotti contenenti candeggina e alcool.
Se il passeggino è stato utilizzato in condizioni di pioggia o umidità, sistematelo completamente aperto in un ambiente caldo
e ben ventilato. Asciugatelo con un panno morbido, assorbente e privi di pelucchi. L’umidità residua, se non tolta, causa la
crescita di muffe o la formazione di ruggine, portando a un danneggiamento del vostro QUADRUPLE.
INFORMAZIONI PER LA PULIZIA
As zonas plásticas e de metal do carrinho podem ser limpas com uma esponja embebida em água quente e detergente suave.
O assento do carrinho pode ser limpo utilizando gentilmente uma esponja embebida em água quente e detergente suave.
Nunca limpe com produtos abrasivos, à base de amoníaco ou lixívia, ou diluentes.
Após exposição a chuva ou condições de humidade, deixe o carrinho aberto num ambiente quente e bem ventilado. Seque-o
com um pano limpo, suave e absorvente. A humidade que não for retirada poderá causar ferrugem e bolor, danificando o
carrinho QUADRUPLE.
IMPORTANT! - BELANGRIJK! - IMPORTANT! - WICHTIG!
¡IMPORTANTE! - IMPORTANTE! - IMPORTANTE!
INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTIE HANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES
MODE D’EMPLOI ISTRUZIONI PER L’USO
BEDIENUNGSANLEITUNG
CWQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
OPGEPAST! Lees alvorens te monteren aandachtig de gebruiksaanwijzing en bewaar zorgvuldig voor later gebruik.
Het niet lezen van deze instructies kan de veiligheid van uw kind in gevaar brengen.
Gebruik steeds een juist gemonteerde gordel.
Gebruik steeds het tussenbeenstuk in combinatie met de buikriem.
Geproduceerd volgens norm EN 1888/2005.
Verwijder zo snel mogelijk de verpakking.
Nooit uw kind alleen achter laten zonder toezicht van een volwassene.
Als u iets aan de kinderwagen hangt, zorg dan dat deze zijn stabiliteit niet verliest.
Nooit meer dan 6.7 kg in de mand onder aan de wagen leggen.
Nooit uw kinderen laten rechtstaan in de mand onderaan de wagen.
Nooit een kind in de wagen plaatsen dat meer weegt dan 18 kg of groter is dan 102 cm.
Deze wagen is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
Hou je vingers weg van scharnierverbindingen bij het plooien en ontplooien van de wagen.
Wanneer je aanpassingen doet aan de wagen, let dan op dat alle lichaamsdelen van de kinderen ver weg zijn van bewegende
onderdelen.
Controleer steeds dat de wagen helemaal open geplooid is en controleer dat alle sloten vast zijn alvorens uw kind in de
wagen te plaatsen.
Controleer regelmatig de staat van de wielen en smeer de wielassen als dit noodzakelijk is enkel met een siliconenspray.
Nooit uw kind laten rechtstaan in de kinderwagen.
Nooit uw kinderen zelfstandig in de wagen laten klimmen, met de wagen spelen of aan de wagen hangen.
Nooit meer dan vier kinderen in de wagen laden, één per zitje. Of nooit extra goederen in of op de wagen plaatsen.
Altijd het gewicht zo evenwichtig mogelijk verdelen aan elke zijde van de wagen.
Altijd de rem opzetten wanneer de wagen wordt gestopt.
Altijd de rem opzetten bij het in- en uitladen van de kinderen.
Gebruik de kinderwagen niet als er vijzen of bouten ontbreken of niet goed vast zitten.
De kinderwagen nooit optillen als uw kind erin zit.
Nooit de wagen gebruiken op trappen of roltrappen met kinderen erin.
OPGEPAST! Dit product is niet geschikt om te gebruiken in combinatie met lopen of skaten.
Gebruik geen vervangstukken of accessoires zoals kinderzitjes, regenschermen, draagmanden,enz. die niet goedgekeurd zijn
door Childwheels.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WARNING! Read carefully before mounting and retain for future reference.
Non observance of the instruction manual may endanger the safety of your child.
Always use the harness restraints provided.
Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
This stroller is produced in accordance with EN 1888/2005 norm.
To avoid danger of suffocation remove plastic covers before using the article.
Never leave your child unattended.
Do not hang bags from handles as this may cause the product to become unstable.
Never load the basket under the stroller with more than 6.7 kg.
Do not allow children to sit or stand in storage baskets.
Do not place any child weighing more than 18 kg or taller than 102 cm in this stroller.
This stroller is for children older than 6 months old.
Keep fingers clear of hinged joints when folding and unfolding stroller.
When making adjustments, always ensure all childrens body parts are clear of any moving parts.
Ensure that the stroller is completely erected and check if all locks are engaged before placing your child in the stroller.
Check frequently the condition of the wheels and oil the shaft with a siliconespray if necessary.
Make sure that your child never stands up in the stroller.
Do not allow children to climb into stroller unassisted, or to play or hang onto the stroller.
Do not carry more than four children, one per seat, or place extra parcels or goods in or on the stroller.
Always distribute weight as evenly as possible on each side of the stroller.
Always set parking brake when the stroller is stopped.
Always set parking brake while loading and unloading children.
Do not use the stroller if any screws, nuts, bolts are missing or any component is damaged.
Never lift the stroller with your child in it.
Do not use stroller on stairs or escalators with children in it.
WARNING! This product is not suitable for running or skating.
Do not use replacement parts or accessories, e.g. child seats, bag hooks, rain covers, etc. other than those approved by
Childwheels.
CLEANING INFORMATION
REINIGING EN ONDERHOUD
The plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and a mild detergent.
The seat may be cleaned by sponging lightly with warm water and a mild detergent.
Never clean with abrasive, ammoniac or bleach-based and spirit-type cleaners.
After exposure to wet or damp conditions, leave the pushchair fully opened in a warm, well-ventilated environment. Rub down
with a soft,– lint free and absorbent cloth. Residual moisture, left unattended, will encourage mildew or rust to form, damaging
your QUADRUPLE.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
REINIGUNG UND PFLEGE
Les parties plastiques et métalliques doivent être entretenues avec un peu d’eau tiède, une éponge et un savon non corrosif.
Le siège du QUADRUPLE peut être entretenu avec un peu d’eau tiède et du savon non abrasif.
Ne jamais utiliser de l’eau de javel, ammoniaque et produits corrosifs ou abrasifs.
Si votre QUADRUPLE est trempé, il est conseillé de le laisser sécher dans un endroit sec et ventilé. Outre il est également
conseillé d’essuyer les parties métalliques afin d’éviter une corrosion, ce qui entraînera des dégâts à votre QUADRUPLE.
•
•
•
•
Las piezas metálicas y de plástico de la silla pueden limpiarse con una esponja con agua caliente y detergente suave.
El asiento de la QUADRUPLE puede limpiarse suavemente con una esponja con agua caliente y detergente suave.
No limpiar nunca con limpiadores abrasivos, amoniaco o blanqueantes.
Si la silla está mojada o húmeda, déjela abierta en un lugar templado y bien ventilado. Séquela con un paño absorbente. La
humedad residual puede causar moho u óxido, dañando la QUADRUPLE
LA LIMPIEZA
• Die Kunststoff- und Metallteile des Joggers müssen mit einem Schwamm, mit Warmwasser und einem milden Reinigungsmittel
gereinigt werden.
• Der Sitz des QUADRUPLE muss mit einem Schwamm, mit Warmwasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
• Verwenden Sie niemals scheuernde, ammoniakhältige Mittel oder Bleichmittel.
• Bei Kontakt mit nassen oder feuchten Witterungsbedingungen lassen Sie den Jogger in einem gut beheizten und gelüfteten
Raum völlig offen stehen. Mit einem sanften, absorbierenden Tuch abtrocknen. Restliche Feuchtigkeit kann – wenn sie nicht
abgetrocknet wird – Korrosion und Schäden am QUADRUPLE verursachen.
•
•
•
•
• De plastic en metalen onderdelen van de jogger dienen gereinigd te worden met een spons, warm water en een zacht
detergent.
• De zitjes dienen gereinigd te worden met een spons, warm water en een zacht detergent.
• Gebruik nooit schurende, ammoniakhoudende-, of bleekmiddelen.
• Na blootstelling aan natte of vochtige omstandigheden, de jogger volledig open laten in een goed verwarmde en geventileerde
ruimte. Droog af met een zachte absorberende doek. Achterblijvend vocht, indien niet afgedroogd, kan corrosie en schade
veroorzaken aan de QUADRUPLE.
•
•
•
•
11
FOLDING DOWN THE QUADRUPLE
OM DE QUADRUPLE OP TE VOUWEN
FERMEZ LA POUSSETTE QUADRUPLE
ZUSAMMENLEGEN DES QUADRUPLE
PLEGADO DE LA QUADRUPLE
FECHAR O QUADRUPLE
CHIUDERE IL QUADRUPLE
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
• ACHTUNG! Lesen Sie vor der Montage die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und heben Sie sie zur späteren
Verwendung auf.
• Wenn Sie diese Anweisungen nicht lesen ist die Sicherheit Ihres Kindes in Gefahr.
• Verwenden Sie immer eine ordnungsgemäß eingebaut Sicherheitsgurt.
• Verwenden Sie immer den Zwischenbeinstücke in Kombination mit der Bauch-Gürtel.
• Benutzen Sie zu jeder Zeit einen korrekt montierten, gemäß der Norm EN 1888/2005 hergestellten Sicherheitsgurt.
• Entsorgen Sie die Verpackung so schnell wie möglich.
• Lassen Sie Ihr Kind nie alleine, ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
• Wenn Sie etwas an den Sportwagen hängen, sorgen Sie dann dafür, dass dieser seine Stabilität nicht verliert.
• Legen Sie nie mehr dann 6.7 kg in den Korb, der unten am Wagen hängt.
• Lassen Sie niemals Ihre Kinder stehen unten in den Korb von der Kinderwagen.
• Niemals ein Kind in der Wagen setzen , dass mehr als 18 kg wiegt oder größer ist als 102 cm.
• Dieser Wagen ist nicht geeignet für Kinder jünger dann 6 Monate.
• Halten Sie Ihre Finger weg von Pivot-Verbindungen bei die Faltung und Entfaltung von der Wagen.
• Wenn Sie der Wagen anpassen, sorgen Sie das alle Körperteile von Kindern weit entfernt sind von die beweglichen Teile.
• Beachten Sie, dass der Wagen ganz offen gefaltet ist und prüfen sie, dass alle Schlösser fest sitzen, bevor Sie Ihr Kind in den
Wagen setzen.
• Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Räder und ölen Sie die Achsen, wenn dies erforderlich ist. Benutzen Sie dazu
ausschließlich ein Siliconspray.
• Erlauben Sie Ihr Kind nicht, im Sportwagen gerade zu stehen.
• Lassen Sie Ihre Kinder nie allein im Wagen Klettern, mit der Wagen spielen oder an der Wagen hängen.
• Laden Sie nicht mehr als vier Kinder im Wagen, 1 pro Sitz. Stellen Sie keine zusätzliche Waren in oder auf der Wagen.
• Teilen Sie das Gewicht immer so ausgewogen wie möglich, auf jeder Seite von der Wagen.
• Immer die Bremsen aufzetsen, wenn der Wagen wird gestoppt.
• Immer die Bremsen aufzetsen bei Be-und Entladen von Kindern.
• Benutzen Sie den Kinderwagen nicht, wenn Muttern oder Bolzen fehlen oder nicht gut fest sitzen.
• Heben Sie den Sportwagen nie hoch, wenn Ihr Kind sich darin befinde.
• Benutzen Sie niemals der Wagen auf Treppen oder Rolltreppen mit Kindern im Inneren.
• ACHTUNG! Dieses Produkt ist nicht für das Laufen oder skaten verwendbar.
• Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Zubehöre, wie beispielsweise Kinderstühle, Regenschirme, Tragekörbe usw., die nicht
von Childwheels anerkannt wurden.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
• ATTENTION! Avant de procéder au montage, lisez attentivement le mode d’emploi et conservez-le soigneusement pour
référence ultérieure.
• Ne pas tenir compte des instructions reprises dans ce manuel peut mettre la vie de votre enfant en danger.
• Utilisez toujours un harnais de sécurité correctement monté.
• Utilisez toujours l’entre-jambes en combinaison avec la ceinture.
• Cette poussette est fabriquée conformément à la norme EN 1888/2005.
• Retirez l’emballage avant d’utiliser le produit, afin d’éviter les risques de suffocation.
• Ne laissez jamais votre enfant seul, sans la surveillance d’une personne adulte.
• N’accrochez pas de sacs aux poignées de la poussette, qui pourraient mettre en danger sa stabilité.
• Ne chargez jamais plus de 6.7 kg dans le panier situé sous la poussette.
• Ne jamais laisser en enfant debout dans la poussette.
• Ne jamais placer dans la poussette un enfant dont le poids dépasse les 18kgs et la taille 102 cm.
• Cette poussette est destinée aux enfants de plus de 6 mois.
• Évitez de placer vos doigts près des charnières lors du pliage ou dépliage de la poussette.
• Lorsque vous adaptez la poussette évitez la présence des enfants.
• Vérifiez toujours que la poussette est correctement dépliée et assurez-vous que tous les fermoirs sont bien fixés avant d’y
installer votre enfant.
• Contrôlez régulièrement l’état des roues et utilisez, si nécessaire, un aérosol aux silicones pour huiler les essieux.
• Veillez à ce que votre enfant ne se mette jamais debout dans la poussette.
• Ne laissez jamais un enfant s’installer, grimper, se pencher ou jouer avec la poussette.
• Ne jamais utiliser cette poussette pour plus de 4 enfants et évitez de trop charger la poussette avec des bagages superflus.
• Le poids doit être partagé.
• Toujours mettre le frein lorsque la poussette est à l’arrêt.
• Toujours mettre le frein lorsque que les enfants prennent place et lorsqu’ils quittent la poussette.
• N’utilisez pas la poussette s’il manque une vis, un écrou ou un boulon ou qu’un de ces éléments n’est pas bien fixé.
• Ne soulevez jamais la poussette lorsque votre enfant est dedans.
• Ne jamais utiliser la poussette dans le cages d’escalier ou tapis
• AVERTISSEMENT! Cet article n’est pas approprié pour combiner avec du jogging ou skating.
• Nous vous conseillons d’utiliser que les accessoires qui ont été conçus pour Childwheels.
AVISO DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATENÇÃO! Por favor leia atentamente estas instruções antes de montar o carrinho e guarde-as para futura referência.
O incumprimento dos procedimentos contidos no manual de instruções pode colocar em risco a segurança do seu filho.
Utilize sempre os cintos fornecidos com o carrinho.
Utilize sempre a parte inferior do cinto de segurança.
Este carrinho de criança foi produzido de acordo com a norma EN 1888/2005.
De forma a evitar o perigo de asfixia, retire todas as capas plásticas antes de usar o artigo.
Lembre-se de que uma criança deve estar sempre sob vigilância de um adulto.
Evite pendurar sacos no carrinho, 6.7 pois estes podem tornar o produto instável.
Não permita que as crianças se sentem ou se coloquem de pé nos cestos do carrinho.
Não coloque no carrinho crianças que pesem mais do que 18Kg ou que meçam mais do que 102 cm.
Este carrinho destina-se ao transporte de crianças com mais de 6 meses de idade.
Mantenha os dedos afastados das zonas de junção das articulações do carrinho, quando fechar ou abrir o mesmo.
Quando fizer ajustes, certifique-se sempre de que o corpo da criança não está em contacto com partes que se movam
Certifique-se de que o carrinho está completamente montado e que todos os fechos se encontram bem apertados antes de
sentar o seu filho nele.
Controle frequentemente o estado das rodas e unte o produto com um spray de silicone sempre que necessário.
Certifique-se de que o seu filho nunca se põe em pé no carrinho.
Não permita que as crianças subam para o carrinho sem ajuda, brinquem ou se pendurem no mesmo.
Não transporte mais do que 4 crianças, uma por cada assento, nem sobrecarregue o carrinho com outros artigos.
Distribua sempre o peso de uma maneira uniforme em cada lado do carrinho.
Accione sempre o travão do carrinho quando este estiver parado.
Accione sempre o travão do carrinho enquanto coloca ou retira as crianças no mesmo.
Não utilize o carrinho se faltar algum parafuso ou porca ou se algum deste componentes estiver danificado.
Nunca levante o carrinho quando o seu filho se encontra sentado nele.
Não utilize o carrinho em escadas/escadas rolantes, enquanto as crianças estiverem nele.
ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto al jogging o allo skating.
Não utilize peças de substituição ou acessórios, por ex., assentos, capotas, protectores de chuva, etc, que não estejam
aprovados para o Childwheels.
AVISOS DE SEGURANÇA
• ¡ATENCIÓN! Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder al montaje y guàrdelas por si desea consultarlas en el
futuro.
• No seguir el manual de instrucciones puede poner en peligro la seguridad de su niño.
• Utilice en todo momento un cinturón de seguridad correctamente colocado.
• Utilice siempre el arnés de la entrepierna junto con el de la cintura.
• Este coche se ha fabricado en conformidad con la norma EN 1888/2005.
• Quite el embalaje cuanto antes.
• Nunca deje a su niño sin supervisión de un adulto.
• No cuelgue bolsas del coche de niño ya que el producto puede perder su estabilidad.
• Nunca cargue más de 6.7 kg. en el cesto que se encuentra debajo del coche.
• No permita que los niños se sienten o pongan de pie en la cesta.
• No utilizar con niños de más de 18kg de peso o 102 cm de altura.
• Este coche no es apto para niños menores de 6 meses de edad.
• Mantenga los dedos alejados de las bisagras al plegar el cochecito.
• Al realizar los ajustes, asegúrese de que cualquier parte del cuerpo de los niños esté alejada de las partes móviles del cochecito.
• Siempre compruebe que el coche esté completamente desplegado y compruebe que todos los cierres estén fijados antes de
poner a su niño en el coche.
• Compruebe con frecuencia el estado de las ruedas y cuando haga falta engrase los ejes con un spray de silicona.
• No permita que su niño se levante en el coche.
• No permita que los niños suban solos al cochecito ni que jueguen o se cuelguen de él.
• No utilizar con más de cuatro niños, uno por asiento, ni poner paquetes en el cochecito.
• Distribuya uniformemente el peso a ambos lados del cochecito.
• Utilice siempre el freno cuando el cochecito está parado.
• Utilice siempre el freno al subir o bajar los niños del cochecito.
• No utilice el coche de niño cuando note que algunos tornillos o tuercas no están bien fijados.
• UnasNunca levante el coche de niño con su niño dentro.
• No utilizar el cochecito en escaleras con los niños montados.
• ¡ATENCIÓN! No correr o patinar con este producto.
• No utilice recambios o accesorios (asientos, bolsos, burbujas de lluvia, etc) no aprobados por Childwheels.
DOWN
OFF
9
BRAKES
REM
FREINE
BREMSEN
FRENOS
FREIOS
FRENI
FRONT WHEEL MODE
ZWENKWIEL MODUS
MODE ROUES AVANTS
VORDERER RADMODUS
MODO DE RUEDA DELANTERA
MODUS DE RODA DIANTEIRA
RUOTA ANTERIORE
USING THE HARNESS
HET GEBRUIK VAN HET VEILIGHEIDSHARNAS
L’UTILISATION DU HARNAIS DE SÉCURITÉ
DIE BENUTZUNG DES SICHERHEITSGURT
LA UTILIZACIÓN DEL ARNÉS DE SEGURIDAD
A UTILIZAÇÃO DOS ARREIOS DE SEGURANÇA
USARE LA BRETELLA
ON
UP
TO ADJUST FOOTREST
DE VOETENSTEUN REGELEN
POUR REGLER LE REPOSE PIEDS
UM DIE FUSSSTÜTZE AN ZU PASSEN
AJUSTE DE REPOSAPIÉS
AJUSTAR O APOIO PARA OS PÉS
AGGIUSTARE IL POGGIAPIEDI
TO ADJUST SEAT
DE RUGLEUNING REGELEN
POUR REGLER LE DOSSIER
EINSTELLEN DES RUCKENLEHNE
PARA REGULAR EL ENCOSTO
PARA REGULAR EL O ENCOSTO
REGOLARE LO SCHIENALE
BACK SEAT
ACHTERSTE ZIT
SIEÈGE ARRIÈRE
RÜCKSITZ
ASIENTO TRASERO
ASSENTO TRASEIRO
SEDUTA POSTERIORE
FRONT SEAT
VOORSTE ZIT
SIÈGE AVANT
VORDERSITZ
ASIENTO DEL
ANTERO
ASSENTO DIANTEIRO
SEDUTA ANTERIORE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
3
FRONT WHEEL ASSEMBLY
HET VOORWIEL MONTEREN
MONTAGE ROUE AVANT
VORDERRAD MONTAGE
MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA
MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS
MONTAGGIO RUOTE ANTERIORI
AVVERTENZA PER LA SICUREZZA
4
1
ATTENZIONE! Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e conservarle per un uso futuro.
La non osservanza delle Istruzioni per l’uso può mettere a rischio la sicurezza del vostro bambino.
Assicuratevi che il vostro bambino porti sempre la bretella correttamente fissata e regolata.
Usare sempre la cinghia sparti gambe con le cintura lombare.
Il C-MAX è stato ideato e testato in conformità con la norma EN 1888/2005.
Per evitare rischi di soffocamento rimuovere tutta la plastica di copertura prima di utilizzare l’articolo.
ATTENZIONE! Mai lasciare il vostro bambino incustodito.
Non sovraccaricare il passeggino con bambini, pacchi pesanti, merci o accessori addizionali. Non appendere bagagli o altri
articoli al manubrio perché possono danneggiare il telaio o squilibrare il passeggino CWB5 e causare il suo ribaltamento.
Mai collocare il cestino sotto il passeggino quando pesa più di 6.7 kg.
Non consentire ai bambini di sedersi o stare nel cestello porta oggetti.
Non utilizzare questo passeggino per bambini con peso superior ai 18kg o alti più di 102 cm.
Questo passeggino è adatto ai bambini che hanno più di 6 mesi di età.
Mantenere le dita lontane dale giunture durante la chiusura ed aperture del passeggino.
Quando si effettuano gli aggiustamenti, assicurarsi sempre che le parti del corpo del bimbo siano lontane da ogni giuntura.
Assicuratevi che la carrozzina STRETCHER sia completamente aperta e bloccata prima di adagiarvi il bambino.
Controllare regolarmente la condizione delle ruote e lubrificare l’asse con spray lubrificante al silicone se necessario.
Prestare attenzione che il vostro bambino non si metta in piedi nel passeggino.
Non consentire ai bambini di arrampicarsi, di giocare o di aggrapparsi al passeggino senza essere assistiti.
Non trasportare più di Quattro bambini, uno per seduta, e non trasportare pacchetti o buste extra nel passeggino.
Distribuire sempre il peso il più uniformemente possible sulle sedute del passeggino.
Attivare sempre il blocco freno quando il passeggino è fermo.
Attivare sempre il blocco freno quando si apre o si chiude il passeggino.
La STRETCHER non può essere usata se uno dei suoi componenti è rotto, mancante o strappato.
Mai sollevare il STRETCHER e mai usare scale o scale mobili con il bambino all’interno.
Non utilizzare il passeggino sulle scale o in ascensore con i bambini seduti dentro.
ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto al jogging o allo skating.
Impiegare solamente accessori originali e ricambi approvati dal fabbricante.
5
1
7
2
8
3
REAR WHEEL ASSEMBLY
HET ACHTERWIEL MONTEREN
MONTAGE ROUE ARRIÈRE
HINTERRAD MONTAGE
MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA
MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS
MONTAGGIO RUOTE POSTERIORI
9
6
5
4
ASSEMBLY OF FRONT CANOPY
DE VOORSTE REGENKAP MONTEREN
MONTAGE CAPOTE AVANT
MONTAGE VON VORDER KAPUZE
MONTAJE DE LA CAPOTA DELANTERA
MONTAGEM DA CAPOTA DIANTEIRA
MONTAGGIO DEL BALDACCHINO ANTERIORE
ASSEMBLY OF REAR CANOPY
DE ACHTERSTE REGENKAP MONTEREN
MONTAGE CAPOTE ARRIÈRE
MONTAGE VON HINTEN KAPUZE
MONTAJE DE LA CAPOTA TRASERA
MONTAGEM DA CAPOTA TRASEIRA
MONTAGGIO DEL BALDACCHINO POSTERIORE
1
ADD FRONT HANDRAIL
LEUNING VOORAAN PLAATSEN
MONTAGE ARCEAU DE MAINTIEN
ZUM HINFÜGEN VON VORDER HANDLAUF
2
7
PARA AÑADIR LA BARRA DE PROTECCIÓN
DELANTERA
COLOCAR O APOIA BRAÇOS DIANTEIRO
DA AGGIUNGERE LA BARRA FRONTALE
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
4
Dateigröße
2 789 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden