close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Brugsanvisning Instruction Manual Gebrauchsanleitung - Manuals

EinbettenHerunterladen
Brugsanvisning
Instruction Manual
Gebrauchsanleitung
Model Al
Model A2
Model B
DK
Indholdsfortegnelse:
CB
Knowing your sewing mac hine:
RAd om sikkerhed og advarsler····· ...... 0 I
Beskfivelse af model A· ··················· ·· ' 03
Tilbeh0rsdele ...... ...... ..... ..... .... .... .. ..... 03
Beskrivelse af model B···· .......... .. ....... 05
Tilbeh0rsdele ........ · .... · ...... ·· .... ·· .... ·· .. · 05
Tilslutning af fodpedal .............. ........ · 07
Af- og pasretning af trykfod ...... ·.... · .... 09
Af- og pasretning af trykfodsholder .... .... .................. .. .......... ........ · II
Udskiftning af nal .................... ......... 13
Tradning af overtrAden .................... ·.. · 15
Udtagning af spolekapsellspole ........ .. 17
Spoling ........ ............ ....................... 19
Justering af spoling ........................... 21
Tradning af spolekapsellisre tnin g........ 2:\
Optagning af undertrad ........ .... .......... 25
Start pa en s0m ................ .... ·.. .......... · 27
Afslutning af s0m........ .... .. · .. .. ·.......... · 29
Syning med tvillingnal.. ·........ .. .......... 29
Regulering af tradsprending ·............ ·.. 31
Stinglrengderrilbagesvning................. 33
Sting beskrivelse .................. ............ 35
M0nstervrelger model A...................... 39
M0n stervrelger model B .................... 41
Stikkesting ..... .. ...... ..... .. .... ... :...... 43
Zig zag sting ............................... 45
Seksstings zig zag .. ·........ .... · .... .... 47
Muslingekant ........ ·.... ·...... · .... · .. · .. 49
Blindsting ............. ....................... 5 I
Dobbelt sikkerhedss0m ................ 53
Strrekkesting .............................. . 55
3 Dobbelt strrekke zigzag sting .. ... 57
Overlqck- ...... .... ......................... 59
Smock syning .................... ........ 61
Kn aphul .. · .... ·..
.. ................ . 63
Isyning af lynlas ................ .. ......... · 67
Isyning af knapper.
.. ...... .. ............. 69
Vedligholdelse og fejlfinding ............. 71
Rensning af transport0 r ............... 71
Udskiftning af prere · .................. 71
...... 01
Import ant sa fet y instructions
Descripti on of model A .. ·
........ 04
Accessorie s ........................ · ............. 04
Description of model B...... ·.. .......... ·.. 06
Accessories ...... .. ...... ....... .... ·· .. · .... · .. · 06
How to use the foot control................ 08
Rcmovi ng and att ac hing the
presser foot ...... ........
.. .............. 10
Removing and attach ing th e
presser foot holder· .... ·.... ·................. 12
Changing the needle· ........ ·
.. · ...... 14
Threadi ng the needle thread .............. 16
Removing the bobbin caselbo bbin" .... 18
Windin g the bohbin ........ · .......... · .... ·20
Adju<;[m en t or wi nd ing ..... .. ......
22
Winding th e hohhin /rcplac ing ............ 24
Drawi ng up the hobhin thread '"
.... ·26
..28
Start sewing ................
Faste nin g seams .. · ...... · ...... ·.... · .......... :10
Sewi ng with twin needle ............ .. ...... JO
ReguLltin g the thread tcnsion· .... · ...... ·32
St itch Icngth diaI/ReH!r,ing hlltllln ...... 14
De,cripti on of stit ches ........ ·..
.. .... 36
Pattern se lecto r dial model A ............ ·4()
Pattern se lector dial model B .... .. · .. .... ·42
Straight stitch ............ · .... ·.. · · .. · .... · 44
Zig zag stitch · ........ .. .. · .......... · .. .... 46
Three step zigzag ......... .. ....... .. ...... 48
She ll stitch edg in g....................... . 50
Blind hem stitch .... · .. · .. · .. · ...... .. .. .. ·52
Douhle -ac tl 0n ,ti tch ........ · ............ 54
Stretch stitching ...........
.. ....... S6
3-Dnublc ~ tretch ligzag/R ic-Rac- .. 5R
Overlock stitch .. ·
.............. 60
Smocking stitch .... · .............. ·...... ·62
Butt onh ole sewi ng ....................... 64
Sewing zipper ........................... ·68
Sewi ng buttons ....
.. ........ ·70
Machin e ca re and trouhle shoo ting .... ·72
Cleaning the fe ed dog..
...72
Ved.ligeholdelse .. .....
.. ... 74
Rensning af griberleje .................... 75
Fejlfindings skema ..............
.. 77
Stof,trad og nrue skema ...................... · 79
How to oil the machine ..
.. .... 74
Cleaning the shuttle race
.... 76
.... .......... 77
Trouble shooting ··
... . .... .... 80
Thread and needle chart
D
InhaItsverzeichnis:
Wichtige Sicherheitsbestimmungen ..... 02
Beschreibung von Modell A-..... ............. 04
Zubehor·· ·····
.... ···· ····························04
Beschreibung von Modell B .................... 06
Zubehtir ..................................... · .... · ........ · 06
AnschluB des FuBanlassers ·.................... ·08
Auswechseln des PresserfuBes"
.... IO
Auswechseln des FuBhalters
............ 12
Auswechseln der Nadel
............... .... 14
Einfadeln des Oberfadens ... ..................... 16
Herausnahme der Spulenkapsel und
der Spule ......................................... .......... 18
Aufspulen der Spule ........................ ........ 20
Justieren des Spulers .................................. · 22
Einsetzen der Spule in die
Spulenkapsel .................................. ··· .... ·· .. ·.... ·24
Einsetzen der Spulenkapsel .. ·....
24
Heraufholen des Unterfadens .. .... .. . ... .. 26
Nahbeginn '
.. ·28
SaumabschluB ..........
.. ......................... 30
Nahen mit der Zwillingnadel· .. · ............. 30
Regulierung der Fadenspannung .......... 32
Stichlangeneinstellung/
RUckwartsnahen
....... 34
Beschreibung der Stiche ...................... 36
Musterauswahl Modell A
· ...... -40
Musterauswahl Modell B
·· .......... ·.... · 42
Gerade stich ............ ·.............................. 44
Zick zack stich .......................... ................ 46
Elastikstich .. ·· .................
·48
MuschelkantelDressousstich..
.. ...... 50
Blind stich· ·.. ··.. .............
······ .... 52
Der Treppenstich ...............
.. .. .... 54
Stretch stich
. ..... .. .
···.. .. ·· 56
Dreifach-Stretch-Stich .... .... .... .. .. . .. 58
Feder-Stich/Overlock
······· ···60
SmocklRautenstich ..
.. . .... .. .......... 62
Knopfiock-Nahen ...
. .. ... ·· ·.. ··.. ····· ··64
Einnahen von ReiBverschlUBen .. .... ... 68
Annahen von Kntipfen .. ..... .. .. .. ....... .. . 70
Wartung der Maschine und
Sttirungen ·
72
Reinigung des Transporteurs
72
Auswechseln der Nahleuchte ·
. ··· 72
Olen der Maschlna .................. .. .. ...... 74
Reinigung des spulengehauses
.... .. 76
.......... 78
Fehlerursachen .
80
Stoff-,Gam-und Nadelschema ..
DK-
Rid om sikkerhed og .. dvarsler.
Vigtige sikkerheds allvislJigu
Ved brug af elektriske symaskiner skal
grundsikkerhedsforanstaltningeene altid f\llges.
ogsa f0lgende :
I. La:s aile instrucktioneme fllr brug af denne maskine.
2. Denne symaskine er lavet til aim. husholdningsbrug.
En symaskine rna aldrig etle rlades nar den er tilsluttel
el·nettel. Tag altid slikkel ud af slikkomaklen efter
hrug. og for rengoring af symaskinen.
Advarsel !!
For a~ undgn forbra:nding. ild. elektrisk slOO eller
anden skade mode person .....
I. Lad ikke maskinen blive brugl som legetoj . Opsyn
er nOOvendig nar maskinen bliver brugl af born.
2. Brug kun de nne maskine til del pala:nkle brug. som
beskrevet i brugsanvisningen.
l Brug aldrig symaskinen
...... hvis den har beskadiget ledning eller slikprop
...... hvis den ikke korer ordentlig .
...... hvis den har va:ret tabt eller beskadlgel.
... ..hvis den har va:ret tabt i vand.
Indlever symasktnen III na:rmeste autoriserede forhandler cller servicecemer til eftersyn. r~paralion.
deklrisk cller mekanisk juslering.
-I . Brug aldrig symaskinen hvis lentilatiuns:ibnlngerne
er blokerede. Og hold veniliatlullsabningerne poi ,yo
maskinen ug fodpedalen fri for slOI' og lose Ira:vler.
5. Tab aldrig nllget ind I symaskinen eller ISa:t gen·
stande i :ihmngerne pa symaskinen.
h. Sr~g Ikke sy masklnen udeOllors
7. Srug Ikke symasklnen hvor spa) produkla hiller
hrugt dkr hvor oxygen hiller adnllni,trerel.
R. Ved alhrydelsc. sa:t knapperne p:i "OfF" posllliin
ug tag slikket ud af slikkomaklen .
9. Atbryd ikke ved attra:kke i ledningen Ved atbrydelse tag fat i sllkkel. Ikke i lednlngen.
Ill. Hold fingren e va:k fra aile bela:gellguJek . SIll[
forsiglighed kra: ves omknng svmasklllen'lkn.
II. Srug altid den ngllge slingplade . Forkert stlligplade
kan gore at nalen kna:kker.
12 . Brug Ikke bOJede nale.
13 Tra:k cller hll Ikke I sloftet under ,) mngen [)el I II
beskadlee nalen si! den kna:kker
1-1. Sa:t sy ~aski nen s t<rnd/slu k knap p:i "OFF"
posil ion liar der Justeres i nale omr:idel. Leks. al
Irade eller ,k lfle n~1. udsk lftn ing af Ir) klod m.m.
15. Albryd altid maskinen pa stikkontantcn ved smoring .cller ved andet service n<rvnl i hrug sanvlsmngen.
10. Afbryd altid pi! nel-Sllkkel for ud,klftOing al cl ·
pa:re . Udskrift pa:ren med ISW pa:re (EI4. ISW.
BOV)
GEM J)JSSE ANVISNINGER
GB-
Important surety instructions
When using an eleetrial sewing machine. basic safety
precautions should always be followed. inel. the following.
I. Read all instructions before use of the machine .
2. This machine is designed for household use .
A sewing machine should never be left unallended when
plugged in. Always unplug this machine from the
electrical outlet immediately after using and before cleaning.
Warning !!
To reduce the risk of burns, lire, electric shock or
injury to persons...
I. Do not allOl' to be used as a toy. Close allention
IS necessary when this machi ne is used by or near
children.
2. Use thi s maLhine only for its intended use as describ·
ed in this manual. Use only attachments recommend·
ed by the manufacturer as contained in Ihis manual.
3. Never operate this machin~ if it has a damaged cord
or plug. if it is not working properly if it has been
dropped or damaged. or dropped into water. Return
the sewing machine to the neareSI authorized dealer
or service cenler for examination. repair. electrical or
mechanical adjustment
4. Never operate Ihe sewing machine with any air
openings blocked. Keep ventilallOn openi ngs from
the sewing machine and foot control free frolllthe
accum ulation of lim, dust. and loose clolh.
5. Never drop or insen any object into any upening.
O. Do nOI u,e oUldoors.
7 Do nOI operate where aernsol (spray) producls are
being used or where oxygen is being administered.
~ To disconnect. lurn all comrols 10 Ihe off ("0") posilinn. then remove plug from out lcl.
9. Do not unplug by pulllllg on cord. to unplug_ grasp
Ihe plug. nOi the cord.
10. Keep fingers away from all muving pans. Special
care is requ ired around Ihe sewing machine needle.
II. Al\\ays use .he proper needle plale. The wrung
plale can cause Ihe needle to break.
I~ . Do not use bent needles
1\ Do not pull or push fabrIC whlie stitching It may
dellw Ihe needle. cau'ln~ illO break.
1-1 Swilch Ihe ,ell'lOg machl~e off ("0") wlten making
an) adju'lmen(s in Ihe needle area. such as IhreadIng needle or bobbin . changing presser loul. needle
and the like.
15 Always unplug machine Irum Ihe eleclrical oUllel
\\ hen remo, ing covers. lubncation or when mak ing any olher user se rviCing adJuslments.
lb. Always unplug before rclamping . Replace hulb \\1I1t
Ihe ,arne raled 15 wail S.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
D- Ein wichliRes Vorwort.
Vor Gebrauch lesen Sic bitte diese
Bedienungsanleitung sorgraltig durch.
Nehmen Sie sich genug Zeil daftir. Sie werden
dadurch den besten Oberbllck uber Funktion und
Arbeitsweise der Nahmaschine erhalten. und somit
wird sich ein leichteres und erfolgreichers Arbeiten
ergeben. Je besser Sie sich einarbeiten. desto
gezielter ktinnen Sie Ihre Nahmaschine einselzen.
Diese Nahrnaschine ist nur zorn Hausgebrauch
hergestellt worden.
Wichtige Hinweise!
Bevor Sie Ihre Nahmaschine benutzen. bitten wir
Sit!. die Maschine-wegen der auf und abgehenden
Nadel-mil enlsprechender Vorsicht. und behalten
Sie bei der Arbeit die Nahstelle standig im Auge '
I. Bedienen Sie die Maschine-wegen der auf und
abgehenden Nadel-mit entsprechender
Vorsicht. und behalten Sie bei der Arbeit die
Nahstelle standig im Auge!
2. Beim Wechseln der GHihlampe. der Nadel. des
Nahfulks. der Spule der Stichplatle sowie bei
Arbeitsunterbrechungen ohne Aufsicht oder bei
Wanungsarbeiten mu[l die Nahmaschine aus
Sicherheitsgrunden vom Stromnetz getrennt
werden. ziehen Sie deshalb. in diesen Fallen.
immer den Netzstecker aus der Sleckdose I
3. Die maximal zuUissige Leistung der Nahlampe
betragt 15 Watt (GHihlampe mit Gewinde EI4).
4. Verwenden Sie bitte nur Original-Zubehor und
Original-Ersalzstelle; diese erhalten Sie bei
Ihrem Fachhandler.
2
DK- Model A I
Beskrivelse af maskinen.
I. Triidgiver
2. Tradsprendi.lg
3. Mi1lnstervrelger
4. Spoleapparat
5. Spolestopper
6. Hiindhjul
7. Returknap
8. Naleholder
9. Griberdreksel
10. Trykfod
II. Trykfodsskrue
12. N{ll
13. Lampedreksel
14. Lyskontakt
15. Stinglrengde knap
16. Remdreksel
17. Tradrulleholder
18. Overdreksel
19. Trykfodstryk
20. Forreste tradfi1lrer
21. Tradfprer
22. Tradfprer
23. Trykfodsstang
24. NiHestang
25. Stingplade
26. Transporti1lr
1920 1 21
17
18 3
4 5
6
13
'&?~.-l-1----15
22 ::----\-.J..--.<~
i'I--++--- 7
-1----16
23
_ ......._-14
11 -----J:&'I---.:10
26 9
25 12 8 242
6
8
Tilbehof.
I. Zig zag trykfod
@@@
5
*sidder.pa symaskinen
2. Knaphulstrykfod
3. Lynlas trykfod
4. Blindstingstrykfod
5. Spole (3 stk.)
6. Filt
7. Skruetrrekker
8.01ie
9. Opsprretter
10. Rullefod
I I. Knapisyningsfod
12. Nale
®®
L6
,~~11
3
0
GB-Model A
D- Modell A
Descripti on of the machine.
Beschreibung der Maschine.
I. Thread guide
I. Fadenfiihrer
2. Fadenspannung
3. Musterauswahl
4. Aufspulefadenflihrung
5. Allfspuiestopper '
6, Handrad
7. RUckwartsstich-Knopf
8. Nadelhalter
9. Spulenkapselabdeckung
10. PresserfuB
II. PresserfuB-Schraube
12. Nadel
13. Vordere Abdeckung
14. Anschiebetisch
15. Stichlangenknopf
16. Antriebsriemenabdeckung
17. Garnrollenhalter
18. Abdeckung
19. Druckregulator
20 . Aufspulfadenfuhrung
20. Fadenfuhrung
22 . Vordere Fadenfuhrung
23. PresserfuBstange
24. Nadelstange
25. Stichplatte
26. Stofftransporteur
2. Thread tension dial
Pattern selector dial
Bobbin winder
Bobbin winder stopper
Hand wheel
7. Reverse stitch button
8. Needle clamp
9. Shuttle cover
10. Presser foot
II. Presser foot thumb screw
12. Needle
13. Fac e plate
14. Li ght swi tch
15 . Stitch length dial
16. Belt cover
17. Spool pins
18 . Top cover
19. Pressure regulator
20. Bobbin winder thread guide
21. Thread guide
22. Face plate thread guides
23. Presser bar
24. Needle bar
25 . Needle plate
26 . Feed dog
3.
4.
5.
6.
Accessories.
Zubehor.
I . Zig zag foo t * is nn the
sew ing machine
2. Buttonhole foot
3. Zipper foot
4. Blind hem foot
5. Bobbin (3 pes.)
6. Filter
7. Screw driver
R. Oil
9. Sea m ripper
10. Hemmerfnot
II. RlIttnn sewi ng foot
12 . Needles
I ZickzackfuB * ist an der
Maschine
2. Knopllochfuf3
3. ReiBverschluf3fuB
4. BlindstichfuB
5. Spulen (3 StUcke)
O. Filter
7. Schrallhendreher
8.01
9. Nhhtrenner
10 Saumfuf3
1 I. Kn opfful3
12 . N'ldelkiste
4
DK- Model B
Beskrivelse af maskinen .
I. Tnidgiver
2. Tradsprendingsknap
3. M0nstervrelger
4. Spoleapparat
5. Spoleatopper
6. Hiindhjul
7. Returknap
8. Naleholderlskrue
9. Griberda:ksel
10. Trykfod
I I. Trykfodsskrue
12. Ni\l
13. Trykfodsstang
14. Forlrengerbord
15. Stingbredde
16. Stinglrengdeknap
17 . Tradf0re spoling
18. Overdreksel
19. Trykfodstryk
~O . Remdreksel
~ I . Hovedatbryder
~2 Tradf0rer
2.1 . Lampedreksel
24. Niilestang
25. Stingplade
26. Transport0r
Tilbeh0r.
I. Zig zag trykfod
*sidder pi! symaskinen
2. Knaphulstrykf()d
3. Lynlas trykfod
4. Blindstingstrykfod
5. Spole x 3
6. Filt
7. Skruetrrekker(lille)
Skruetrrekker (stor)
3
23---+22
7
ll~~F~m
10-
26
20
21
4~
8. 01ie
9. Opsprretter
10. Rullefod
II . Knapi syningsfod
12. Nale
13. Overlockfod -ikke afbildet
5
6
16
13
14
54
GB- Model B
D- Modell B
Description of the machine.
Beschreihung der Masehine.
I. Thread guide
2. Thread tension dial
3. Pattern selector dial
4. Bobbin winder
S. Bobbin winder stopper
o. Hand wheel
7. Reverse stitch button
8. Needle clamp/screw
9. Shuttle cover
10. Presser foot
I I. Presser foot thumb screw
12. Needle
13. Presser har
14 . Extention table
15. Stitch width
16. Stitch length dial
17. Thread guide by winding
18. Top cover
19. Pre~<ure regulator
20. Belt cover
21. Main ~witch
22. Thread guide
23. Face plate
24. Needle bar
25 . Needle plate
26 . Feed dog
I . Faden fUhrer
2. Fadenspannung
3. Musterauswahl
4. AufspulfadenfUhrung
5. Aufspulestopper
o. Handrad
7. RUckwartsstich-Knopf
8. Nadelhalter
9. Spulenkapselabdeckung
10. Presserful3
I I. Presserfuf3-Schraube
12. Nadel
13. Presserfuf3stange
14. Anschiebetisch
IS. Saum Breite
10. Stichlangenknopf
17. FadenfUhumg zum Spulen
18. Abdeckung
19 . Druckregulator
20 . Antr-iebsriemenabdeckung
2 I . Schal ter
22. FadenfUhrung
23. Vordere Ahdeckung
24. Nadelstange
25. Stich platte
26. Stofftransporteur
Accessories .
Zubehor.
I. Zig zag foot * is on the
sewing machine
2. Buttonhole foot
3. Zipper foot
4. Blind hem foot
5. Bohhin (3 pcs.)
o. Filter
7. Screw driver
8. Oil
9. Seam ripper
10. Hemrnerfoot
I I. Button sewing foot
12 Needles
13 . Overlock foot
I. Zickzackful3 * ist an der
Maschine
2. Knopnochful3
3. Reif3verschluf3ful3
4. Blindstichfuf3
5. Spulen (3 StUcke)
O. Filter
7. Schraubendreher
8. 01
9. Nahtrenner
10 Saumfuf3
I I. Knopfful3
12. Nadelkiste
13. Overlockfuf3
6
DK- Model A & B
Tilslutning af fodpedal og
net-stikk~t.
Sret stikket fra fodpedalen i symaskinen .
Og videre til stikkontakten . Se ill . I
Bemrerk:
Unders¢g f¢r tilslutning af symaskinen.
om sprendingen er korrekt iflg. el-Iabel
bagpa maskinen .
Hvordan man bruger forpedalen .
Syhastigheden kan varieres med fodpedalen. 10 hardere man trykker pa pedalen . jo hurtigere syr maskinen. Nar man
slipper forpedalen stopper maskinen
automatisk.
7
GB-Model A & B
0- Modell A & B
Connect the machine to the
power supply.
Ansehlul3 von Ful3anlasser und
Netzsteeker
Fit the machine plug into the
machine. Plug the machine to
the supply.
Steeken Sie den Stecker des
Ful3anlassers in die Masehine.
Steeken Sie den Stecker der
Maschine in die Steekdose.
NOTE:
ANMERKUNG:
Before pluging in the machine
ensure that the voltage and
nu·mber of cycles indicated, IS
conformed to your electrical
power supply.
Versiehem Sie sich vorher, daB die
elektrischen Anschlul3wertc
uberreinstimmen . Siehe Label
auf der Ruekseite der Maschine.
How to use the foot control.
Wie man den FuBanlasser benutzt.
Sewing speed can be varied by
the footcontrol. The harder you
press on the controller. the f a~ter
the machine runs .
By releasing the controller, the
machine stops running
automatically.
Die Nahgeschwindigkeit kann mit
dem FuBanlasser gewahlt werden .
Je starker Sie auf den Ful3anlasser
treten, desto schneller naht die
Masehine.
Beim Loslassen des Ful3anlassers
stoppt die Masehine automatiseh.
8
DK- Model A & B
Af-og pas<etning af trykfod.
Trykf~dder
er aile af typen "snap-on".
som g0r. at de er nemll1ere at skifte pa
f01gende made.
Aftagning.
I. Drej pa htmhjulet indtil nalen er i
h0jeste position.
Ha:y trykfoden yed at liilfte trykfods10fteren.
2. Ved at trykke pa handtaget bagpa
trykfodsholderen. falder trykfoden at'.
Bem;erk:
2
TYing ikke trykfoden at'.
Pasa: tning:
I. Placer trykfoden saledes. at pinden
pa trykfoden passer op i slidsen
pi! trykfodsholderen. og s;enk
trykfodsl0fteren.
2. Nar De 10fter trykfodsI0fteren igen er
trykfoden pa plads.
2
9
GB-Moc/el A & B
D- Modell A & B
Removing and attaching the presser
Entfernen und Einsetzen des
PresserfuBes.
fool
A Ill' PresserfUl3e. die geliefert
werdn. basieren auf "snap-on",
d.h. Sie konnen wie folgtleicht
ausgewechselt werden.
All presser feet supplied are of the
"snap-on" type and can very easily
be changed as fo ll ows.:
To remo ve .
Entfernen.
I. Turn th e hanJ wheel towards
you unt il the needle is at its
highe st po<;ition .
Raise the presser foot by
lifting the presser foot lifter.
I. Drehen Sic am Handrad zu
sich. bis die Nadel ihre
hochste Position erreicht hat.
Nun den Nahful3heber hoch
stellen.
2. By lifting the le ve l on the
back of the foot holder. the
presser foot will drop off.
2. Heben Sie den Heber
rlickwarlS am Presserful3 an.
NOTE:
ANMERKUNG:
Do not force the pressel foot to
remove it.
Drucken Sie nicht mit Gewalt
auf den Presserful3.
To attach:
Einsetzen:
I. Place the presser foot. so
that the pin on the foot lies just
under the groove of the foot
holder.
Lower the foot holder.
I. Legen Sie den Pressrful3 so
auf. dal3 die Stift des
Presserful3es in die Rille des
Ful3halters pal3t. Senken Sie
den Presserful3hebel.
2. When the presser foot lifter is
raised you will find the presser
foot is locked in place.
2. Wenn Sie jetzt den
Presserful3hebel anheben.
sitzt der Presserful3 wieder
an se inem Platz.
10
DK- Model A & B
Af-og pamontering af trykfodsholder
Normalt er det iI<ke n0dvendigt at
afmontere trykfodsholderen,
medmindre De 0nsker bedre plads ved
reng0relsd af transport0ren.
Afmontering af trykfodsholder.
I. Drej pa handhjulet sa nalen
kommer i h0jeste position, og hcev
trykfodsl0fteren.
Fjern trykfoden.
2. L0sen trykfodsholder skruen med
en skruetrcekker.
Pamontering af trykfodsholder
I. Drej pa handhjulet sa nalen
kommer i h0jeste position, og hcev
trykfodsl0fteren.
2. Ved pamontering skubbes
trykfodsholderen sa langt op pa
trykfodsstangen som 'muligt, og
strammes med en skruetrcekker.
11
GB -M odel A & B
D- M odell A & B
Remov ing and attac hing the
pres ser foot holder.
Lasen und Festziehen des
Fu Bhalters.
Normall y it is not necessa ry to
rem ove the presse r foot holde r
-unless yo u wa nt more space
when Cleaning the feed dog .
No rm alerweise ist es nicht
notwendi g, den Fu Bhal ter zu
lase n, ausgenommen Sie
verwe nden d'ie BI indsti chsaum fU hrung . oder Sie wo llen
Pl atz zu Rei nigun g des
Stofftransporteurs haben .
To remove:
I . Raise the needle to its
hi ghes t pos iti on by
truning the ba lance whee l
towards you . and lift the
presser fo ot.
Entfernen des Fu l3halters:
I . Bringe n Sie die Nadel mit dem
Hand rad in die hach ste
')tellun g. num den NahfuBheher hoch steli'e n un d di e
Befes ti gun gsc hraube lasen.
Entfernen Sie den Presserful3.
Remove th e foot fro m the
fo oth older.
2. Loosen the footholde r
sc rew with a sc rewd ri ver.
2. Uisen Si e die PresserfuB-
<;c hraqben mit einem
,)chrauhendreher.
To attac h:
I . Rai se the needle to its
Einse tze n des Fu Bhalters:
hi ghest pos iti on by
turnin g the balance whee l
toward s yo u, and li ft the
presser foot lifter.
When attac hing th e foot
holder to the presse r har.
pu sh it up as far as it wil l
go.
I . Drehen Sic am Handrad, bi s
die Nadel di e hachste Pos ition
erreicht hat und heben Sie den
Pres<;erful3hebel an.
2. Wenn Sie den Ful3 halter in den
Ful3 haltersc haft einse tze n,
driicke n Sie ihn so wei t wie
mog li ch nach oben. Ziehen Sie
die Sc hraube fe st mit de m
Sc hra uhe ndreher an.
2. Ti ght en th e screw firml y
wi th a screwd river.
12
DK- Model A & B
Udskiftning af niH .
Orej pa handhjulet. sa nalen kommer i
h0jeste position.
I. Skru naleskruen 105, i pi lens retning .
2. S<et en ny nal i. Nalen skal vende med den flade side v;ek fra Oem
selv. Skup nalen sa langt op den kan
komme. Stram naleskruen igen .
J . Brug altid en lige nal med en skarp
spids Pa naleskaftet star der et nummer. Jo st0rre nummer. jo tykkere
na!.
Oer f01ger en "bH\" nal med symaskinen (srech nal).
Brug ikke b0jede eller pa anden
made beskadigede nale .
~
~
13
GB-Model A & B
D -Modell A & B
Changing the needle.
Auswechseln der Nadel.
Tum the hand wheel towards
you until the needle is at
highest position.
Drehen Sie das Handrad zu sich. bis
die Nadel auf der hOchsten Position
steht.
I . Loosen the needle clamp
screw by truning the top
edge towards you.
Remove the needle from
the clamp.
1. Uisen Sie Nadelhalte-
2. Place the new needle into
the needle clamp with the
needle up into needle
clamp as far as possible .
Tighten the needle clamp
screw firmly .
2. Plazieren Sie die neue Nadel in
der Nadelhalterunglmit ihrer
flachen Seite nach hinten.
Driicken Sie die Nadel so weit als
moglich in die Nadelhalterung .
schraube durch. Drehen des
oberen Randes zu Ihnen hin.
Entfemen Sie die Nadel von der
Halte,rung
3. Drehen Sie die Nadelhalteschraube fest.
3. Always use a straight
needle with a sharp point.
Auswahl der richtigen Nadel.
A "Blue shank needle" is
supplied with the
machine .
Die Nummer die die Starke der
Nadel anzeight. ist auf dem Schaft
angebracht.
Je hoher die Nummer, desto starker
ist die Nadel.
Eine Nadel mit runder Spitze wurde
mit der Maschine geliefert.
Do not use any needle
which is bent or blunted.
Beniitzen Sie auf keinen fall eine
Nadel, welche gebogen oder stumpf
ist.
14
DK- Model A & B
Tr1ldning af overtraden
Model Al
ModelAl.
Drej hlfndhjulet sa nalen k0rer i
h0jeste stilling. Sret tradrullen pa
tradpinden som vist, og f0r traden
gennem den f,Wreste tradf0rer (I).
Traden f0res videre gennem den
foreste tradf0rer, (2)
og ned til tradsprendingen. (3)
nedenom knappen, forbi fjederen ,
trrek den sa helt mod h0jre. Traden
ligger nu ovenpa den lille metalplade. Den f0res nu ned og fanger
fjederen (4), videre til tradgiveren (5)
ned i tradf0rer (6,7,8).
Trad nalen forfra gennem
nale0jet (9).
ModelA2 & B.
Drej handhjulet sa nalen k0rer i
h0jeste stilling. Sret tradrullen pa
tradpinden som vist, og trrek traden
gennem den 0verste tdl.df0rer (I).
Hold stadig fast pa tradrullen med
h0jre hand, mens .De med
venstre hand trrekker.traden
gennem de to tradsprendingsskiver. (3)
Trrek traden gennem fjederen og
skrM op mod venstre, Traden vii
ga gennem :'0jet" i fjedren og
forblive der, selv om fjederen ikke
belastes, (4)
Slip spolen og trrek traden gennem
trAdgivercn . (5)
Trrek traden gennem tradf0reren
(6,7). Trad nalen fra front og
bagud.
5
2
3
4
Model A2
Mode l B
15
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Threading the needle thread.
Einfadeln des Oberfadens.
Model AI.
Place spool on spool pin as shown,
with thread coming from the back
of the spool.
Draw thread through top thread
guides (1,2).
Holding spool stationary with right
hand , pull the end of the thread
between the tension discs as
shown (3).
Pull the end of the thread with left
hand. This will pull the spring
wire up and past the end of the
hook. The thread will then slip into
the hook when the spring is
released as in (4).
Release spool of thread and thread
machine through take-up lever.
and thread guide (6) as showh.
Thread the passes through guides
Modell AI.
Selzen Sie die Gamrolle auf den
Gamrollenhalter wie gezeigt,
wobei der Faden hinten von der
Gamrolle komrnen soIl.
FUhren Sie den Faden durch die
oberen Fadenflihumgen
Halten Sie die Gamrolle mit der
rechten Hand fest und flihren Sie
das Fadenende zwischen die Spannungsscheiben, wie gezieght (3). 3.
Nehmen Sie das Fadenende in die
linken Hand. Oadurch wird die
Feder hinaufgebracht und passiert
das Hakenende. Oer Faden fadelt
in den Haken ein, sobald die Feder
losgelassen wird wie in (4).
Lassen Sie die GamrolJe los und
fadeln Sie den Faden durch den
gelenkfadenhebel (5) und Fadenmhrung (6) wie gezeigt. Der Faden
geht dann ciurch die FUhrungen
(7,8).
Thread needle (9) from front to
rear.
(7 ,8).
ModelA2 & B
Place spool on spool pin as shown,
with thread coming from the back
of the spool.
Place the take up leve r (5) in the
highest position
Draw the thread through the thread
guides on the top cover as drawing
Fadeln Sie die Nadel (9) von vorne
nach hinten ein.
Modell A2 & B.
Setzen Sie die Gamrolle auf den
Garnrollenhalter wie geziegt,
flihren Sie das Gam durch den
oberen FadenfUhrer.
FUhren Sie den Faden nach unten
durch die beiden Spannungsscheiben von oben nach limen.
FUhren Sie das Gam zwischen den
heiden Spannungsscheiben
hindurch.
FUhren Sie den Faden nach oben
durch den Fadengeber.
FUhren Sie den Faden mit einem
leichten Zug durch die Offnung des
Fadengebers.
FUhren Sie den Faden zur Nadel.
Fadeln Sie die Nadel von vome
nach hinten ein.
( 1,2).
Hold the spool still with right
hand. pull the end of the thread
between the tension disc as in (3).
Draw the thread through check
spring, pull the check spring
rightward up. the thread will then
slip into the hook of check spring
when the check SprIng is released.
as in (4).
Release the spool of thread and
pass the thread through take up
leve r (5).
Draw the thread through guides
(6.7) and thread the needle from
front to rear.
16
DK- Mvdel A & B
Udtagning af spolekapsel og spole.
K0r nalen i h0jeste position ved at dreje
handhjulet imod Oem.
I. Aben griberdrekslet.
2. Tag fat i lasen (A) pa spolekapslen
og tag kapslen med spolen ud .
3. Nar man holder i lasen kan spolen
ikke falde ud .
17
GB-ModeIA & B
D- Modell A & B
Removing the bobbin case and
bobbin.
Hcrausnahme von Spulenkapsel
und Spulc.
Set needle in highest position
by turning the hand wheel
towards you.
Slellen Sie den PresserfuB nach
oben und drehen Sie das
Handrad zu sich bis die Nadel
auf der hochslen Posilion isl.
1. Open shuttle cover.
I. OfTen Sie den Spulenahdeckung .
2. Open latch (A) Qf
bobbin case and take it
out.
7
3. As long as you hold
the bobbin case latch
open, the bobbin cannot
drop out.
OfTen Sic die Klappe der
Spulenkap,e l und nehmen
Sie die Klappe los. so falll
die Spule heraus .
3. So lange Sie die Klappe der
Spulenkapsel offen halten.
kann die Spule nicht herausfallen.
18
DK Model A & B
Spoling:
I. Sa:t tradrullen pa tradho lderen og for
traden hojre om tradforeren.
2. For traden et par gange mndt om
spolen og sa:t den pa spoleapparatet.
3. Skub spoleapparatet (med spolen) til
hojre
Tryk pa fodpedalen. Nar spolen er
fuld stopper den.
3
Stands maskinen og tag spolen af
spo Ieapparatet.
19
GB - Model A & B
D - Modell A & B
Threading the bobbin:
Aufspulen der spule:
I. Put a thread spool on the spool pin,
and draw the thread around (right) the
thread guide
I. Setzen Sie die Gamrolle auf der
Gamrollenhalter und fiihren Sie den
Faden rechts urn den Fadenfuhrer
2. Place bobbin unto bobbin winder.
Wind thres clockwise around bobbin
several times.
2. Fiihren sie den Faden ein paar malum
die Spule und stecken Sie die Spule
auf den spulendorn.
3. Push bobbin winder shaft to the right.
3.
Drii~ken
Sie den Spulendorn mit der
spule nach recths.
Press down the foot controler. Bobbin
winder stops automatically when
winding is full.
Betatigen Sie den Fussanlasser. 1st die
spule gefult, stoppt sie.
Take off bobbin from spindle and cut
thread.
Halten Sie die machine an und
nehmen Sie die spule vom Spulerd6rn.
20
DK- Model A & B
Justering af spoling.
Hvis widen spoler ujrevnt juster da
h~jden pa spoleguiden med en skruetrrekker.
Fig. I. Korrekt spoling
Fig. 2. Juster h0jden pa spoleguiden op.
Fig. 3. Juster h0jden pa spoleguiden ned.
@j
I
3
Justering af undertradssprendingen.
Generelt skulle rendring af tradsprending ikke vrere n·0dvendig. Ncirmalt vii
justering pa overtradssprendingsknappen vrere nok. Undertradssprendingen
er justeret fra fabrikken og justering er
sjrelden n~dvend~g. Undertraden er korrekt nar De med en lille modstand nemt
kan trrekke traden fra spolen.
For mere sprending. drej skruen med
uret.
For mindre sprending, drej skruen imod
uret.
21
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Adjustment of winding.
lustieren beim Sptiler.
Ir'bobhin is wound unevenly.
adjust height of the guide for
hobbin with the screw driver.
Wenn das Garn unregelmaBig auf
die Spule lauft. regulieren 'Sie die
Hbhe des SpulenfadenfUhrers mit
einem Scharubendreher.
Fig. I :Correct winding.
Fig . 2:Adjust the (height)
guide up.
Fig. 3:Adjust the (height)
guide down.
Ahh. I: Korrektes Aufspulen.
Ahb. 2:Stellen Sie den Spulenfade.nfUhrer hbher ein .
Abb. 3:Stellen Sie die Hohe des
Spulenfadenftihrers
niedriger ein .
Regulierung der
U nderfadenspannung.
Regulating the thread tension.
Generally. thread tension
should he controlled by the
thread tension dial. Bobbin
thread ten s ion has been
adjusted at the factory and
readjustment is scarcly needed
expect for special stitch.
Bobbin thread tension is just
right when you can pull the
thread from bobhin case easily
with a little resistance.
Generell sollte eine Anderung der
Fadenspannung nicht notwendig
sein. Normalerweise ist eine
Einstellung tiber den Oberfadenspannungsknopf ausreichend. Die
Unterfadenspannung wird in der
Fabrik eingestellt. und deshalb ist
hier eine Regulierung selten notwendig. Oer Unterfaden lauft
korrekt. wenn Sie mit ein wenig
Widerstand den Faden aus der
Spule ziehen kon nen.
To increase tension . turn
screw clockwise.
Flir eine hbhere Spannung drehen
Sie die Schraube im Uhrzeiger-
To decrease ten sion. turn
screw co unter clockwise.
,Inn .
Flir weniger Spannung drehen Sie
die Schrauhe entgegen dem Uhrzeigersinn.
22
DK- Model A & B
Tradning
afspolekapslen/Is~tning.
I. Isret spolen i spolekapslen !ned tr :Idell
i pi lens retning .
2. Trrek igennem spr,]'!kken (A) pi! spolekapslen .
3.
Tr~k
trilden til venstre. ind under
(B).
tradsp~ndingsfjederen
Is~tning
af spolekapsel.
4. Lad ca. 15 em. trad hrenge ned fra
spolekapslen. Tag fat i lasen (C) pa
spolekapslen. og s<et den pi! plads. sa
den passer i indhakket.
Slip ikke lasen f0r spolekapslen er
tielt pi! plads.
~c
c
23
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Winding the bobbin.
Einfadeln der Spule-Einsetzen in
die Spulekapsel.
I. Place bobbin in its case
with thread running in
direction of arrows.
2.
I. Setzen Sie die Spule in die
Spulenkapsel ein mit die Faden
in Pfeilriehtung.
Guide thread into slot (A)
of bobbin case.
2. Ziehen Sie den Faden dureh
den Schlitz in der Spulenkapsel
3. Pulling thread to left,
bring under tension
sp ring, then to del ivery
eye (B).
(A).
3. Ziehen Sie den Faden nach links
bis unter die Fadenspannungsfeder und das Fadenloek (8).
In se rt bobbin case.
Einsetzen der Spulenkapsel.
4. Leave end of thread of
about 15 cm (6 inches)
from bobbin case. Take
hold of latch (e) and
push bohbin case into
hook.
4. Lassen Sie ca. 15 em Faden aus
der Spulenkapsel heraushangen.
Halten Sie die Klappe an der
Spulenkapse l fest und setzen Sie
die Spule an ihren Platz, sodaf3
sie paf3t und einhakt.
Do not release latch
before hobbin case is
fully inserted.
Halten Sie die Klappe an der
Spulenkapsel so lange fest, bis
diese richtig an ihrem Platz sitzt.
24
DK- Model A & B
Optagning af undertrad.
1. Hold trad-enden af overtraden med
venstre Mnd.
2. Drej handhjulet langsomt imod
Dem, indtil nalen k0rer ned og op
igen. Tr~k I overtraden og undertraden vii blive trukket op.
2
3. Tnek begge trade ca. 15cm. bagud
under trykfoden.
3
25
CB-Mode/ A & B
D- Modell A & B
Drawing up the hohhin thread.
Heraufholen des Unterfadens.
I. Hold the end of the needle
thread with your left hand.
I. Hallen Sie das Fadenende des
Ohcrfadcns in der Iinken
Hand.
2. Turn the hand wheel slowly
towards you until the needle
goes down and comes up.
Lightly draw up the needle
thread forming a loop with
the hobhin thread .
2. Drehen Sie das Handrad
langsam zu sich her. bis die
Nadel nach unlen und wieder
nach oben gefahren is!.
Ziehen Sie an dem Oberc
faden. und der Unterfaden
wird mit heraufgezogen.
3. Pull about 15 em (6 inches)
of both threads away from
you under the presser foot.
3. Ziehen Sie beide Faden ca.
15 cm lang nach hinten unter
dem Presserful3 weg.
26
DK- Model A & B
Start pa en som.
Inden De starter med at sy. sorg for at
tra:kke over- og undertrad bagud under
trykfoden.
' 1mens De holder tradene med venstre
hand, drej handhjulet imod Dem,
nalen korer ned i stoffet hvor De skal
starte.
Sa:nk trykfoden og tryk forsigtig pa
fodpedalen, indtil De syr med den
0nskede sy-hastighed.
Sy frem og tilbage for fastg0ring af ende-s0mmen.
sa
Yed ki"aftige stoffer.
TIPS: Yed syning over en h0j stofkanl.
I. Stop ved kanten med nalen nede i
stoffel.
2. Loft trykfoden op.
3. La:g no get, ca. i samme hojde som
"den tykke kant", ind bag ved nalen
(under trykfoden).
4. Sa:nk trykfoden.
5. Nu kan der syes ove:r den hoje kant
uden problemer.
fEndring af sy-retning.
I. Stop maskinen .
.2. Dr-ej handhjulet mod Oem selv, sa
nalen gar igennem stoffer.
3. L0ft trykfoden
4. Orej stoffet omkring nalen i den
onskede retning.
5. Sa:nk trykfoden og fors<et syningen .
-.
27
_
I cmIO..! .. ) · . · . · . ·
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Start sewing.
Nahbeginn.
Be sure both the threads are
drawn baek under the presser
foot.
While holding the thread s with
your left hand. turn the hand
wheel forward. Bring the needle
into the fabri c where you wish to
start sewing.
Lower the presser foot. and press
the fooicontroller gently, then
start sew ing slowly. Sew a few
reverse stit ches by pushing
reverse button "or reinforcing the
end of seams .
Bevor Sie mit dem Nahen beginnen,
sorgen Sie darDr, daB Ober-und
Unterfaden naeh hinten unter dem
PresserfuB weggezogen worden sind
Indem Sie die Faden mit der linken Hand
fe<;thalten , drehen Sie das Handrad zu
sich her, sodaB die Nadel dart in den
Stoff stieht, wo Sie mit dem Nahen
beginnen wollen.
Sen ken Sie den PresserfuB und treten Sie
vorsichtig auf den FuBanlasser, bis Sie
mit der gewUnschten Nahgesehwindigkeit
nahen.
Nahen Sie einige Stiche vor und zurUck,
urn das Nahtende zu verriegeln.
Hea vy Fabrics.
Bei dicke Stoffen.
NOTE:By sewi ng in heavy
fahric over high edge.
TIPS: Wenn Sie Uber eine dicke
Stofflage nahen mUssen.
I. Stop hy the edge, with the
needle in the fabric.
2. Raise the pres<;er foot.
3. Put something of same hight ,
as the high edge behind the
needle, under the presserfoot.
4. Lower the presserfoot.
5. Now ,ewing is po<;sihle
without problems.
I. Stoppen Sie an der Kante mit der
Nadel im Stoff.
2. Heben Sic den PresserfuB an:
). Legen Sie etwas in etwa der gleichen
Hohe wie die "dicke Stofflage"hinter
die Nadel unter den PresserfuB .
4. Senken Sie den PresserfuB
S. Jetzt kbnnen Sie ohne Prohleme Uber
die dicke Stoftlage nahen.
Anderung der Nahrichtung.
Changin g sewing direction.
I.
Halten Sie die Masehine an.
2-4. Drehen Sie das Handrad zu sieh
hin , his die Nadel in den Stoff
sticht.
~ -4. Hehen Sie den PresserfuB an.
2-4. Drehen Sie den Stoff urn die Nadel
in die gewUnschte Richtung.
5. Sen ken Sie den PresserfuB und
setze n Sie das Nahen fort.
I. Stop the sewing machine.
2. Turn the hand wheel towards
you to hring the needle clown
into the rabrlc .
) . Raise the pre-;ser root.
4. Turn the rahric around the
needle to change direction as dc'ired.
5. Lower the presser root
and con tinue the sewing.
28
DK- Model A & B
Afslutning at" sl'lmmen.
Nar De har syet s0mmen r;!.~rdig trykker De returknappen i~ld og syr nogle
fa retur sting.
Klbr nalen i h0.ieste position. 10ft trykfoden og tr<ek stoffet ud af maskinen.
Sk<er tr"lden o.ver pa tradskr;ereren .
Lad 10-15 em. trad ha':nge fra nalen.
Model A
Syning med tvillingenal.
Trykfod:Zig zag fad .
M0nsterv<elgerknap: 1t for Zig-zag
for lige stikninger
syn ing eller
Stinglrengde knap : 1-4
I. V<elg
pa stingvrelgeknappen.
2. Placer tvillingnalen pa samme
made sam med in almindelig nalden flade side vrek fra Dem selv.
3. Trad maskinen pa sredvanlig made.
4. Trad begge nale.
c:f::J
"ft'
8egge filt skiver skal lregges under
hver tradspole . Nar der rendres
syretning rna nalene vrere hrevet da
nalene ellers vii blive b0jet eller
0delagt. Afstanden mellem nalene
kan variere. Normal afstand er
2 mm. (nr. 80). men den kan fas op til
4 mm. afstand mellem nalene .
Der findes ogsa en stretchtvillingnal
med en naleafstand pa 4 mm (nr. 75) .
29
GB-MotMA & B
D- Modell A & B
Fastening
Fe~tigen
5ea1m.
der Nahte.
I. Zum Verriegeln der Nlihte drUcken
Sic die Rlickwartstaste ein und nahen Sic
einige RUckwtirtsstiche.
2. Um LIen Stoff zu entfernen, heben Sie
den PresserfuG nach oben und ziehen
Sie den StolT von sich weg.
3. Durchtrennen Sie den Faden mit dem
FaLlenschneider hinten am PresserfuB
oder mit einer Schere.
Lassen Sie ca. 10-15 cm des Fadens
vom Nadellohr heraushangen.
For fa\tening the ends of seams.
press in the reversing button and
sew several reverse stitches.
Raise the needle and poresser foot to
highest position. Draw the fabric
away from you.
Cut threads on threadcuuer.
Leave about 10-/5 cm of thread
hanging from the needle eye for
reinforcing the end of seams.
Modell A:
Nlihen mit der Zwillingsnadel.
Wunderschone zweifarbige Muster konnen
angefertigt werden durch Nahen mit einer
Zwillingnadel und verschiedenfarbigen
Faden .
Presserfut3:ZickzackfuB
Stichwahl: ~ fUr Zick zack
und c:j:> for Geradestich
Stichlangenwahlscheibe: 1-4
Model A:
Sewing with a twin needle.
Wounderful 2-coloured patterns can
be made by using a twin needle.
Presserfoot:Zig zag foot
Pattern selector dial : ~ for zigzag
and
for straight stitches
Stitch length dial: 1-4
c:p
I. Setzen Sie die Stichwahl in den Bereich
von" ~ "da ansonsten die Nadel
moglicherweise die Nadelplatte trfft.
2. Setzen Sie die Zwillingsnadel auf die
gleiche Weise ein wie eine Einfachnadel
Oache Seite von Ihnen abgewandt. Geben
Sie zwei Garnrollen auf die
Garnrollehalter.
3. Fadeln Sie beide Faden durch die
Fadenhalterungen wie fUr eine
Einfachnadel.
4. Trennen Sie die beiden Faden bei der
NadelhalterungsschaftfUhrung und bei
den Nadelohren.
ANMERKUNG:
Versichern Sie sich. daB Sie die beiden
Fil zsc heiben. die mit demo Zubehor geliefert
wurden. auf den beiden Gamrollenhalter
placiert haben. Um eine Ecke mit der
Zwillingsnadel zu nahen. haben Sie die
Nadeln aus dem Stoff herauszunehmen, da
ansonsten die Nadeln brechen oder verbogen
werden. Der normale Abstand betragt 2 mm
(Nr. 80). aher er kann bis zu 4 mm Abstand
zwischen den Nadel betragen.
Es gibt auch cine Zwillingsstretchnadel mit 4
mm Abstand zwischen den Nadeln (Ne. 75).
I. Choose ~ on the pattern
selector dial.
2. Place the twin needle in the sam~
way as an ordinary needle Oat
side away from you.
3. Thread the machine, as you do
when having I needlehole.
4. Thread both needles.
NOTE :
Make sure that you have p'laced
both feltpads(delivered with the
machine) under each thread spools.
when changing sewing direction the
needles must be raised otherwise the
need les will be bend or broken.
Normal distance is 2mm (No 80).
hut comes al;,o with the di stance for
up to4mm.
the twin needle is also available as
a ,tretch need le with the needle
distance of 4 mm. (No 75).
30
DK- Model A & B
--
Regulering af tradsprending.
Tradsprending justeres ved at st ramme
eller Ipsne pa tradspa:ndingsknappen.
Husk jo st(2lrre tal, jo strammere tradsprending.
Korrekt trildsprending for en slags stof
er maske ikke korrekt til el andet slags
stof. Den korrekte tradsprending afhrenger af stoffets tykkelse. an tal lag
der syes i, samt 'hvilke sting der syes
med.
Inden De begynder at sy. vi i det vrere
en god ide, at De afpr(2lve spre ndingen
pa et stykke af det stoL som De vii sy i.
-
--
~~I
t
L~sen tnidsp a: ndingcn
ved at flytte tillavere
tal.
ModclA2. & B
Sprend trMsp ndingen
ved at flytte tillavere
tal.
--
~m
,
Model ,\2. & B
Model Al
Spa: nd tnidspa: nd1l1gcl1
" cd at fl yttc til lavere
tal.
L~scn tradspa: ndingcn
ved at flytte lilla,'ere
tal
:VlodclAI
Den norlT]ale indstilling af tr adsprendingen for de fleste slags stof er mellem
3-5.
Juster altid overtraden med trykfoden
nede . idet sprendingen udi ose, nar
trykfoden er oppe.
Tradsprendingen bliver fastere, jo
h0jere tal og l(2lsere ved mindre tal.
I. Korrekt
Over- og undertrad er sprendt lige
hard!.
2. Forkert
Overtraden er for stram og/eller
undertraden for slap.
2
3. Forkert
Overtraden er for los og/eller
undertraden for stram.
3
31
GB-Mndel A & B
D- Mnde/l A & B
Regulating the thread tension .
Rcgul icrung der Fadenspannung.
There are many reasons for
reset your tension. The best
ten sion for one fabrics may not
be correct for another. The
required tension depends upon
the stifne ss, thickness and
numbers of layers of fabric
being sewn, as well as the type
of stitch your are making .
Die Fadenspannuhg wi rd
eingestellt. indem man den
Fadenspannungsknopf entweder
stram mer zudreht oder lost.
Je fester Sie den Knopf zu drehen,
desto starker ist die
Fadenspannung.
Die korrekte Fadenspannung fUr
einen Stoff ist moglicherweise
nicht die besti:· fUr einen anderen
Stoff. Die korrekte Fadenspannung
hangt z.B. vor der Dicke des
Stoffes ab sowie von der Anzahl
der Stomagen, die genaht werden
sollen sowie der Stich, die·
verwenc)et werden .
Test the stitching on a scrap of
the fabric your are using before
starting to sew.
The normally thread tension for
the most fabrics is between 3-5 .
Always adjust the upper thread
tension with the presser foot
down, as the lension is rele ased
when it is raised. To increase
the tension on the upper thread,
trun tension control to the
right. To decrease tum to the
left.
Bevor Sie beginnen, soli ten Sie
auf einem Stuck des gleichen
Stoffes die Spannung testen.
Die normale Spannung fUr die
meisten Stoffe ist zwischen 3-5.
Die Fadenspannung wird fester,
wenn Sie auf eine hohere Zahl
drehen oder loser, wenn Sie auf
eine niedrgere drehen.
1. Correct
Properly adjusted thread
tension for straight sewing
1. Korrekt
Ober-und Unterfaden sind
gleich fest.
2. Wrong
The needle thread ia too
tight.
2. Falsch
Der Oberfaden ist zu stramm
undJoder der Unterfaden ist zu los.
3. Wrong
The needle thread is too
loose.
3. Falsch
Der Oberfaden ist zu lose.
undJoder der Unterfaden ist zu stramm.
32
DK- Model A & B
Stingla:ngde.
o
05
Ved a:ndring af stingl~engde.
hruges f01gende fremgangsmade:
Drej stingl<engdeknappen til den 0nskede stingla:ngde.
Det laveste tal svarer til korteste sti ngIa:ngde. Jo storre tal. jo la:ngere sting.
Tilbagsyning.
Pres knappen med pilen ned, og hold
den nede under sy ning. Stoffet vii
straks kore tilbage.
Slip knappen og maskinen vii igen sy
fremad.
Megat anvendelif ved f,estning at"
somme.
i\ ]oucl A & B
Stingbredde.
I
Drej stingbredde knappen pa det
onskede tal. J 0 stOrre tallet er. jo
bredere bli ve r st ingene.
Drej stingbredde knappen pa 0 for
ligeud syning.
Va:r sikker pa, at nalen er i 0ve rste
position, nar der drejes pa
st ingbreddeknap pen.
i\]oucl B
33
I
]
3
.j
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Stitch length.
Stichltinge.
To change the length of the stitches proceed
as follows:
Sei Anderung dtr Stich lange
emptiehlt sich folgende
Vorgehenseweise:
Tum the dial. so that the
numbers indicate the
required stitch length is
as setting mark.
The lower the number the
shorter the stitch.
Drehen Sie den
Stichltingenknopf auf die
gewunschte StichHinge. Je
kleiner die Nummer, desto
kurzer der Stich.
Reverse stitch.
Ruckwtirtsnahen.
Press dow n dial with
arrow, and hold for
reverse stitching.
Fabric will immediatel y
start feeding backwards.
Drucken Sie den Knopf in
Pfeilrichtung und halten Sie
ihn wah rend des Nahes. Der
Stoff wird sofort zuri.ick"
transportiert.
Release button and
machine will resume
no rmal forward sewing.
Lassen Sie den Knopf los,
dann wird die Maschine
umgehend wieder vorwarts
nahen.
Very use ful for fastening
ends of seams.
Sehr zu empfehlen, urn
Nahtenden zu befestigen.
Stitch width control.
Saum-Sreite Kontrolle
Tum the stitch width
button to the desired
number. The higher the
number the broader the
stitch.
Tum the stitc h width
button to "0" for straight
stitching
Make sure that the needle
is in its highest positon
when turning the sti tch
wid th control
Drehen Sie den Saum breile
Knopf auf die gewunschle
Zahl. Je grosser die Zahl iSl,
so breiter wird der Saum.
Drehen Sie den Saum breite
Knopf auf "0" fur gerade
Stich.
Sein Sie sicher das die Nadel
in der obersten Posilion steht,
wenn Sie an die Saum breile
Knopf drehen.
34
DK
GB
Beskrivelse af sting.
Applikation .................. Tilf0rer et stof et specieJt
udseende . ved tilf0je lse af
en lap syet pa med zig zag.
Ri-sting ........................ Sys ved at bruge lange
ligeud stikkcsting. S<et
overtradsspa-:ndingen pa "0"
og sy en ra-:kke sti ng.
Stingene foroven vii va-:re
10se og stingene fomeden
strammes, sa De let kan
fjerne undertdiden ved at
tra-:kke i den. Det kan va-:re
n0dvendig at klippe traden
flere steder for at g0re det
lettere at fjerne den.
Blind sting ....... ............. Variation af zig zag sting,
der bruges til afslutning af
en S0m hvor De 0nsker at
skjule S0mmen.
Knaphul .............. · ........ En made at forsta-:rke siderne af knaphullet er med zig
zag sting.
Pa syning .................... At sy et ande t stykke stof
pi! feks. et blonde kant med
fine zig zag.
Stopning ....................... Til reparation af et hul eller
en rift.
Brodering.......................Til dekoration, brug enten
stikke-eller zig zag sting.
Pasyning af kanteband For at forsta-:rke kanter og
hj0mer p~ stof.
Rynkning ...................... Sy zig zag sting i fl0j l, elastiske stoffer eller andet
specielt stof.
S0m ............................... En kant syet pa stoffet.
Monogram
Brug ligeud sting til m0nstre eller zig zag til at lave
en "tegning".
Kastesting ..................... Zig zag for at fa-:rdigg0re et
hj0me eller s0m pa stoffet,
for at undga at det tra-:vler.
Overlock(Lige)· .. · ....... Tre-dobbelt str<ek S0m
til afslutning af s0m eller til
forst<erkning af knaphul.
Patchwork·.. ·.. ..
.. Samme som stopning, men
hullet bliver da:kket med et
stykke stof. .
Quilting·
......... Sammen syning af Ilere
stykker stoftil b.la. sengeta-:ppe.
3 dobb. zig zag ....... ..... Bruges til dekoration .
Description of st ithes
Applique
Applying a material with a
specific design unto another
material by using a straight of
zig zag stitch.
... .To sew with a temporary
Basting.
stitch that can be removed
with ease. This is possible by
using the longest straight
stitch, setting your top tension
on "0" and sewing a line of
stitches. The top stitch will be
loose and the bottom stitch
tight. This allows you to be
able to remove the lower
thread by pulling. It may be
necessary to cut the lower
thread at different points for
easier removal.
.... A variation of the zig zag
Blind hem
stitch used to finish a hem
where you can control the
holding stitch.
Buttonhole .. .............. · .. A means of strengthening the
sides of a hole in cloth by a
zig zag stitch to hold a button.
Couching
.... To fasten down another material, like ribbon lace with a
fine zig zag stitch.
Darning .. ......
.. ... Amethod of repairing a rip
or tear by stitching over the
flaw.
Embroidery.
· To decorate wi th stitching
using either a straight or zig
zag stitch.
Facing .. ...... .......... .... ·The addition of anothe r piece
of mate rial to increase the body of edge of material.
Gathering .................... .. Fomling a zig zag stitch over
cord. elastic or any separate
material. Another term for
shirring.
Hem ..
· A fold sewn down an edge of
cloth .
Monogrammi~g ..
.. Using a , traight stitch for tracery or zin zan stitchinn to
form a dc~ign~
e
Overcasti ng .
· The use of a zig zag stitch to
finish a seam or edce of cloth
or to prevent the ra~elling of a
loose wea ve cloth.
Overlock ·
· A tri pie stretch pattern used to
(Stretch)
finish seams or stretch buttonholes.
35
D
Beschreibung von Stichen
Aufnahen······················· Es gibt dem Stoff ein spezielles
Aussehen bei der ZufUgung eines
Lappens. aufgenaht mit Zick Zack .
RI Stich ..
..... Werden Genaht beim Gebrauch von
langen geraden Steck-Stichen.
Man setzt die Ob<:rfadenspnnnung
auf 0 und niiht eine Reihe Stiche.
Die oberen Stiche werden lose llnd
die unteren gestrafft . so daG man
den Unterfaden. indem man an ihm
zieht . leicht entfemen kann. Es kann
notwendig werden den Faden an
mehrere Stellen einzusch~eidenllm
ihn ein facher entfemen ·zu konncn.
Blind Stich-· · .............. Eine Variation von Zick Zack
Stichen. welche beim Abschluss
von Niihten gcbraucht werden. dort
wo Sie es Wiinschen eine Naht
zu verbergen.
.. .... Eine Moglichkeit zur Verstarkung
Knopfloch·
der Kanten von Knopfli:ichem mit
Zick Zack Stichen .
.... Zum Annahen eiries anderen Stiick
Annahen·.. ·
Stoffes z.B eine Spitzenkante. mit
[einen Zick Zack Stichen .
. Zur Reparation eines Loches oder
Stopfencines Risses .
. Fiir Dekorationen gebraucben Sie
Brodieren·
entweder Steppen oder Zick Zack
Stiche.
Annahen des Saumes .. ·Zur Verstarkung von Kanten und
Ecken von Stoffen.
Krauseln .... .... · ·· ...... Nahe Zick Zack Stiche in Samt.
elastische Stoffe oder andere
spezielle Stoffe .
... Eine auf dem Stoff genahte Kante.
Naht······ .. ····· .. ··
.... Gebrauchen Sie gerade Stiche fUr
Monogramm ..
Muster oder Zick Zack Stiche zur
Anfertigung einer "Zeichnung" .
...... Zick Zack zur Fertigbehandlung
Stoss Stiche
einer Ecke oder einer Naht auf
Stoffen. um Aufribbeln zu
vermeiden.
Overlock ..................... ·Drei doppelt gezogene Naht
. (Gerade)
zum Abschluss von
Nahten oder zur Verstarkung von
Knopfli:ichem.
Flickenarbeit .... ·· .... · ... Das Gleiche wie beim Stopfen. abe r
daG Loch wird bedeckt mit einem
Stiick Stoff.
36
GB
Description of stithes
Patching ........................Same as darning but covering the hole with a piece of
cloth.
Quilting ......................... Joining several colths together to form a bulk cover for
beds. furniture or clothing.
Rick Rack
...........A triple stretch pattern using
a basic zig zag to give a Rick
Rack effect.
Seam ............................ A line formed when sewing
two pieces of material together.
Shell tuck ..................... The use of he zig zag or variation of the zig zag stitch to
give a shell effect to the
edge of material.
Shirring ..........................To gather cloth by arawing
two or more threads together.
Straight stitch········ ....... A forward or reverse single
line of sewing which may
vary from 6 to 8 stitches per
inch to "0" stitches
Stretch stitch··················A combination of stitches
fomed by a forward and
backward motion which
allows the stitches to nex and
not break. used on stretch
materials. double knits.
tricot. lingerie. etc.
Tracking ···.··.·....... ·.... ·.. A series of stitches to lock
BEMIERK:STlNG UDVALG KAN
thread.
Tapering ....................... A line of zig zag sewing vaVARIERER ALT EFfER MASKINTYPE.
rying fonn a narrow to a
wide range.
Thread shank ................ A space composed of thread
NOTE:
between the button and cloth
THE SELECTION OF STITCHES VARIES
to engage button to buttonhole on bulky material.
ACCORDING TO MACHINE TYPE
Topstitching .................. A line or series of lines of
staight or zig zag sewing
which enhances a border giving the stitching a raised
effec t.
Triple stretch ................ The machine forms these
stitches automatically a
combination of transporting the fabric forth and back
quring sewing.
Zig zag ......................... A term which describes the
side to side motion of the
needle which creates width
to straight sewing.
DK
Beskrivelse af sting.
Muslinges0m·················Sy zig zag eller variation af
zig zag sting for at fa muslinges0m kant pa stoffet.
Stikkesting .................... Til for-eller tilbage syetlinie.
som. kan variere fra 0 til
2-4 sting pr. cm.
Stra:k s0m .................... Sting der dannes nar der syes
frem og Tilbage. Far stingene
til at give efter sa de ikke
knrekker.
Bruges i strrekstof.
Frestning ...........
... Sting til at "lase" med.
Pasyning af knate- ...... Brug zig zag sting som kan
band
varieres fra smal til bred.
Tradhals
....... Trad bag ved knappen til at
holde den pa plads i tykt
stof.
Topsting .........................En eller nere rrekker ligeud
eller zig zag sting enten til at
forstrerke-eller pyntning af
kanterne.
Tre-dobbelt strrekke .... Til stra:k m\lnster. Maskinen
transporterer automatisk
s\lm:
stoffet frem og tilbage under
syningen:
Zig zag ......................... En betegnelse fra side til side
bevregelse af nalen .
37
D
Beschreibung von Stichen
Treppenstich-arbeit _.....Zusammennahen von mchrcrcn
verschiedenen Sloffcn z.B.
Bettbezuge.
3 doppelt Zick Zack .... Braucht man bei der Dckoration.
Muschel Naht··············· Nahen Sie Zick Za~k odcr eine
Variation von Zick Zack Stichcn
urn eine Muschelnaht an der
Kante des Stoffes zu bekommen.
Stepp-Sticll .................. Fur For -und ZUrUckgelegte
Linien, welche von 0 bis 2-4
stiche pro cm . variieren konnen .
Strecknaht ... .. .............. Stiche die endstehen, wenn man
for-und zurUcknaht. Es macht die
Stiche nachgebend, so dall sie
nicht reissen. Sie wedem bei
Streck-Stoffen benutzt.
Stiche zum "Verschliessen".
Anfesten···········
Annahen
der Stosskante
Gebrauchen Sie Zick Zack Stiche,
die Sie von Schmal auf Breit
variieren konnen.
Fadenhals .. .................. Den Faden hinterm Kn opf urn ihn
bei dicken Stoffen auf der Stelle
halten zu konnen.
Ober-Stich ·
··········· Eine oder mehrere Reihen
geradeaus oder Zick Zack Stiche
zur Verstarkung oder zum
Schmiicken von Kanten.
3-Doppelte
............ Fur's Streck Muster. Die
Strecknaht
Maschine transportiert
automatisch den Stoff vor- und
zurUck beim Nahen.
Zick Zack .................... . Eine Bezeichnung zur Bewegung
der Nadel von Seite zu Seite.
BEMERKUNG:
DIE STICH-AUSWAHL KANN JE NACH
MASCHINENTYDE YARIIEREN.
38
DK- Model A
Stingm~nstef\x!ger
M0nsterv.elgerIStingl.engde .
Pnttern se lec tor dial
Stichwahl
Det 0nskede m0nster v.elges ve d at
dreje pi\. m0nsterv.elgerknappen .
Symbol pi\. forklaring:
Sing lxllgdekn ap
Stitch length dial
S tic h IUngen \\'ah Isc he ibe
I. Lige sting, midler niile pos ition .
Se side 43
2. Lige sting vestre niile position
Se side 43
3. Zig zag sting med varierende
bredde.
Se side 45
4. Elastiske Blinksling.
Se side 51
5. Seksstings z ig zag.
Seside47
6. Muslingcs0m.
Se side 49
7. Dobhelt sikkerhedssomm.
Se side 53
8. 3-dobb. elastiske stikkesting.
Se side 55
9. 3-dobb. elastiske zigzag sting
Se side 57
10. Elastisk strikvare som
Se side
I I. Smock som
Se side 61
12. Overlock
Se side 59
13. Dobbelt overlock
Se side 59
14. Knaphul
Se side 63 og 65
-----8
2
,.,
..J
4
5
6
7
~
\
1\
1\
\/\/\/
v
v
v
I
YVV
V\JV
------
8
------
9
~
10
~
11
12
<><X:>O<
777777
13
\/\/\/
14
39
----iJ
VVV
•
•
GB-Model A
D -Modell A
Pattern selector dial/Stichlength
Stichwahll
Stichlangenwahlscheibe
1.Straight stitch,
middle needle position .
Page 44
2.Straight stitch,
left needle position
Page 44
3.Zig zag stitch,
With variable width .
Page 46
4.Stretch blind stitch.
Page 52
5. Three-step zigzagl
Tricotstitch.
Page 48
6.Shellstitch
Page 50
7. Double-action stitch
Page 54
8. Triple straight stretch stitch.
Page 56
9.Triple zigzag stretch stitch!
Ric-Rac.
Page 58
10.Fancy stretch stitch .
Page
11. Smocking stitch
Page 62
I2 .0verlock stitch .
Page 60
I3 .Double overlock stitch
Page
14.Automatic buttonhole
Page 64-66
1.Geradestich,
mit mittlerer Nadel Position
Seite 44
2 . Geradestich
mit linker Nadel Position
3. Zickzackstich,
mit varabler Weite
Seite 46
4.Stretch blind Stich
Seite 52
5.Elastikstich/Trikotstich
Seite 48
6. MuschelkantelDressousstich
Seite 50
7. Treppenstich
Seite 54
8. Dreifach-GeradeStretch-Stich
Seite 56
9. Dreifach-GeradeStretch-Stich
Seite 58
10. Phantasie-Stretch-Stich
Stite
11 . Smock-Stich Rautenaht
Seite 62
12.Federstich
Stich 60
13.Der doppelte Uberwendling
Stich
Seite
14.Automatisches Knopfloch
Seite 64-66
40
DK- Model B
M0nsterv~lgerIStingl~ngde.
Det 0nskede m0nster va~lges ved at
dreje pa mlilnsterva:lgerknappen.
Symbol pi] forklaring:
I. Lige sling.
Se side 43
2. Zig zag sting med varierende
Bredde. Se side 45
3. Seksstings zig zag
Se side 47
4. Muslinges0m
Se side 49
5. Blindsting
Se side 51
6. Dobbelt sikkerhedss0nl
SE side 53
7. Bloks0m
Se side 53
8. Tunges0m
Se side 53
9. Dekorationss0m
Se side 53
10. AUlomatisk knaphuls syning
Se side 63 og 65
I I. 3-dobbelt lige sting venstre niile
position. Se side S5
12. 3-dobblt lige sting midter nale
position. Se side 55
13. 3-dobbelt zigzag sting
Se side S7
14. Smock S0m
Se side 61
15 Kant overlock
Se side
16. Overlock
Se side 59
17 Dobbelt overlock
Se side 59
18-20. Dekorationss0m
Se side S3
:1
il
2
IW4W9J
3
fJNNNJ
4
, ...\ ,••
5
6
'"WI
ititWl
7
I:l.IZiI
10
.m
11
~I
8
9
~~
III-III
12
13
14
15
16
m*m
'A'A'A'A'
Imll.
17 "T~T~TA
18
N!a
19~
20
41
!.t~==
GB-Model A
D -Modell A
Pattern selector diallStichlength
Stichwahll
StichHingenwahlscheibe
I .Straight stitch,
Page 44
2.Zigzag stitch,
With variable width
Page 46
3.Three-step zigzag/
Tricotstitch
Page 48
4. Shellstitch
Page 50
5.Blind stitch
Page 52
6.Double action Stitch
Page 54
7.Block stitch
Page 54
8.Scallop stitch
Page 54
9.Fancy stitch
Page 54
1O.Automatic buttonhole
Page 64 and 66
11. Triple straight stitch,
middle needle position
Page 56
12. Triple straight stitch,left
needle position
Page 56
13. Triple zigzag stitch
Page 58
I4 .Smocking stitch
Page 62
15. Overcast stitch
Page
16. Overlock stitch
Page 60
17 .Double overlock stitch
Page 60
18 .Decorative stitch
Page 54
I.Geradestich
Seite 44
2.Zick zack Stich
mit variabler Weite
Seite 46
3. Elastikstich/Trikotstich
Seite 48
4.MuschelkantelDressousstich
Seite 50
5.Blind stich
Seite 52
6. Treppenstich
Seite 54
7. Domino-muster
Seite 54
8.Festonbogen
Seite 54
9. Pfeilspitzen-Girlande
Seite 54
1O.Automatisches Knopfloch
Seite 64 und 66
I1.Dreifach-Gerade Stretch Stich,
Mittlerer Nadel Position
Seite 56
12.Dreifach-Gerade Stretch Stich,
mit linker Nadel Position
13.Dreifach zick-zack Stich
Seite 58
14.Smock stich Rautenliht
Seite 62
15 . Uberwendlingstich
Seite
16.0verlock Stich
Seite 60
17.0verlock Elastic Stich
Seite 60
18.Dekorative Zierstiche
Seite 54
42
DK- Model A & B
Stikke sting
l.Trykfod:
Zig zag fod
I IA
2. M¢nstervrelgerknap:
Fig 1. for midter naleposition. A
Fig 2. for venstre naieposition. B
fig. 1
3. Stinglrengcie knap:
0,3-4
fig. 2
Bemrerk:
Sy frem og tilbage for fastg0ring af
endes0mmen.
Hrev nalen til h0jeste position f0r De
drejer pa m0nstervrelger knappen .
43
~
EBJ
Eru
I
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Straight stitch
Gerade Stich
1. Presserfoot:
Zig iag foot
I. Presserfui1:
Zickzackfuf3
2. Pattern selector dial:
2. Stichwahl:
III. I. Geradestich. mittIere
Nadelposition: A
III. 2. Geradestich. linke
Nadelposition: B
Fig 1. Middel needle position: A
Fig 2. Left needle position: B
3. Stitch length dial:
0,3-4
3. Stichlangenwahlscheibe:
0.3-4
Starting to sew.
Der Nahbeginn.
Before placing the material on the
machine see that the ends of the
threads have been drawn about 15
cm to the rear of the machine. Hold
on the threads during the sewing on
the first 3 or 4 stitches of the seam.
Bevor Sie Ihr Nahgut in die
Maschine einlegen. pri.ifen Sie ,ob
heide Fadenenden ca. 15 cm nach
hinten gezogen sind.
Halten Sie die Fadendenden
wahrend der ersten 3 bis 4 Stiche
leicht fest. Durch bedinen del'
Ri.ickwi~rtstaste, urn das Nahtende
w verriegeln. Bringen Sie die
Nadel auf ihre hochste Pmition.
Be vor Sic die Stichewahlscheibe
odeI' die Stichl~ingenscheibe
bedingen.
44
DK- Model A & B
Zig zag sting
I. Trykfod:
Zig zag fod
2. M0nsterv;elgerknap:
C
3. Stingl<engde knap:
0,3-4
Ivvvi
Bruge" af zig zag sting.
Tradspa:nding pa overtnlden skal normalt 10snes. Des breddere zig zag'en
er, des 10sere skal tradspa:ndingen
va:re.
Stingene skalligge tladt mod stoffet
uden at lave rynker.
Anbefales til.
I. Afslutning af ra-kant.
2. Reparation af rifler.
3. Syning af patchwork
45
G8-Mllde! A & B
D- Modell A & B
Zig iag stitch.
Zickzack Stich .
I. Presser foot:
Zig zag foot
I. PresserfuB :
Zickzackful3
2. Pattern selcetor dial :
C
2. Stichwahl:
3. Stitch length dial:
0,3-4
3. Stichlangenwahlscheibe:
0,3-4
Use of zig zag stitch.
Zickzack stich.
The top thread'may appear on the
bottom depending on the thread.
fabric, type of stitch and sewing
speed, but the bobbin thread must
never appear on the top of the
fabric.
Es kann sein. daB der Oberfaden-je
nach Nahgarn , Stichart und Nahgeswindigkeit-auf der Unterseite
erscheint, aber der Unterfaden darf
nie auf der Oberseite zu sehen sein.
C
Nahen Sie so an der Stoffkante
entlang, daB die Nadel ganz knapp
an der Kante einsticht.
Place material under the presser
foot so that the needle pierces it
just short of the outwide edge.
46
DK- Model A & B
Seksstings zig zag
J. frykJod:
Zig zag fod
2. M0nsterva:lgerknap:
D
'3. Stingla:ngde knap:
0,5-4
I
2
Brugen af seksstings zig zag.
Seksstings zig zag er en meget sta:rk
s0m, fordi den syr 3 korte sting i hver
retning. Hvorjmod den normale zig
zag kun laver en.
Brung en sakaldt "bla" na!. Den bla nal
er sa:rlig velegnet til strech-stoffer.
Anbefales ti!.
I.
2.
3.
4.
Afslutning pa ra-kant.
Reparation af rifter.
Syning af patchwork
P!lforsel <if elastikkant
47
' \v/1\\v/1\\v/II
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Three-step zig zagrTricot stitch.
Elastik stichrrrikot stich.
I. Presser foot:
Zig zag foot
I. Presserful3:
Zickzackful3
2. Pattern selcetor dial :
D
2. Stich wahl:
D
3. Stitch length dial:
0,3-4
3. Stichlangenwahlscheibe:
0,3-4
Use of Three-step zigzagrTricot
stitch.
Der Elastik Stich.
Der Elastikstich ist besonders
strapazierfahig, weil er. anders
als dcr normale Zickzackstich,
auf gleichem Raum drei Kleine,
kurze Stich naht.
This is a strong stitch because as its
name implies, it makes three short
stitches where the normal zigzag
makes only one.
Er empfiehlt sich daher fUr aIle
Uberwendingsarbeiten an
Stoffkanten, die zum Ausfransen
neigen .
For thi s reaso n it is highly
reco mmended for overcasting aile
types of fabrics..
It is also idea l for mending tears,
patching. sewing towelling,
patchwork and attaching flat elastic.
Weiterhin ist der Elastikstich gut
einzusetzen zum Flicken, zu
Patchwork-Arbeiten und zum
Aufnahen von Gummiband.
48
DK- Model A & B
Muslingestingskant.
I. Trykfod:
Zig zag fod
2. M0nsterva:lgerknap:
Model Al & B: D
Model A2: G
Ivvvi
3. Stingla:ngde knap:
0.5-4
Brugen at' muslingestingskanter.
Bruges til at dekorere kantcr pa lingeri
og andet stof.
Fold kanten ind under stoffet. Sa:t
stingla:ngde knappen pa "4".
Stram overtradsspa:ndingen, sa stingene tra:kker i stoffet, og former en
muslingkant.
Placer den foldede kant under
trykfoden.
Sy langs den foldede kant.
TIPS:Ved syning i tyndt materiale
syes over et stykke papir.
49
C8-Model A & 8
D- Modell A & 8
Shell stitch edging.
M uschel kante/Dessous-stich.
I. Presser foot:
Zig zag foot
I. Presserful3:
Zickzackful3
2. Pattern selector dial:
Model Al & B: F
Model A2: G
2. Stichwahl :
Modell Al & B : F
Modell A2: G
3. Stitch length dial:
3. StichHingenwahlscheibe:
0,5-4
0,5-4
Shell stitch edging.
Muschelkante.
Turn under the raw edge and
press. Place the fabric right side
up. so that the zigzag part of the
sti tch sews just over the folded
edge. pulling the fabric in to form
a shel l hem. Trim away excess
fabric close to the stitching line.
Shell stitch produces a tiny shell
hem on lingerie and other tine
garments.
Schlagen Sie die Stofflcallte
etwa 12 mm um und biigeln
Sie sie an. Stich lange im
mittleren griinden Bereich.
Schieben Sie den Stoff mit der
rechten Seite nach oben so
unter den Nahful3. dal3 die
Spitze des Stiches knapp liber
der umgelegten Kante
einsticht und so den Stoff in
Muschelform ziehl.
Mit diesem Stich nahen Sie
eine kleine Muschelkante auf
Feiner Wasche oder anderen
leichen Stoffen .
Note:Set when sewing in light
fabric. sew over a piece of paper.
50
DK- Model A & B
Blindsting
I. Trykfod:
Blindstings fad
2. M~nstervrelgerknap:
Model Al & B: E
ModelA2: E
3. Stinglrengde knap:
1-3
Madel Al & B
Brugen af blindsting:
MadelA2
I. Stoffet foldes .
2. S~mmen bukke~ ind i den ~nskede
bred de og frestnes ca. 4 mm fra
~verste kant. Den ombukkede s~m
foldes om pa ret-siden med en
fremstaende kant.
3. Stoffet lregges under trykfoden. sa
den ombukkede fold ligger til venstre for nalen.
4. S~mmen er rigtig. nar stingene
ikke ses pa ret siden .
o
51
GB-Model A& B
Blind hem stitch
D- Modell A & 8
Blindsaum
1. Presser foot:
Blind hem foot
I. Presserful3:
Blindsaumfuf3
2, Pattern salector dial:
E
2. Stichwahl:
3. Stitch length dial:
1-3
3. Stichlangenwahlscheibe:
1-3
Use of blind hem stitch.
Nahen von Blindsaumen.
1. Turn up the hem to the desired
width.
I. Falten S(e den Saum in der
gewlinschten Bretie und
pressen Sie diesen.
E
2. Fold hem back against the
right side of the garment with
top edge of hem extending
about 4 mm to the right side
of the garment folded.
2. Falten Sie den Saum gegen
die rechte Seite des
KleidungsstUckers zurUck,
wobei die obere Kante des
Saumes ca. 4 mm zur rechten
Kante des Kleidungsstlickes
Abstand haben soil.
3. Place the garment under the
presser foot, so that doublefolded edge runs along the left
side of the needle.
J. Legen Sie das Kleidungsstlick
unter den Fuf3, sodaf3 die
dappelt gefaltete Kante
entlang der SaumfUhrung
lauft und senken Sie den Ful3.
Zur besseren Kontrolle nahen
Sic langsam. der schmale
Zickzackstich mul3 auf die
Saumkanre fallen und der
weite Zickzackstich darf nur
einen Faden der Falte treffen.
4. The hem is correct if it is not
shown on the right side.
4. Entfaltcn Sie den Stoff und
Sie haben einen Blindsaum.
52
DK- Model A & B
Dobbelt sikkerhedss¢m.
I. Trykfod:
Zig zag fod
2. M¢nstervrelgerknap:
Model Al & B: G
ModelA2: F
3. Stinglrengde knap:
1-2,5
Srugen af dobbelt sikkerhedss¢m.
Dette er em god s¢m til syning i strech
stoffer, og andre elastiske stoffer,
samt blonder.
S¢mmen er ligesa dekorativ som den
er nyttig.
Anbefales til:
I. Syning i strech stoffer
2. Syning i blonder
3. Dekorations kantning.
.-'
'-.
Dekorations s¢mme.
I
Giv t¢jet et personligt tilsnit
Velegnet til bluser, b¢met¢j og
gardiner.
Applicationer, udsmykning af
manchetter, duge og senget¢j . Det er
kun fantasien som sretter grrenser.
1 = Tunge s¢m, stinglrengde 0,3-2
H = Siok s¢m, stinglrengde 0,3-2
J = Pile s¢m, stinglrengde 0,3-2
H + Stinglrengdeknap S.S
I + Stinglrengdeknap S.S
H + Stinglrengdeknap S.S
~
H
,-~
J
--I11III-. --I11III-. --I11III-. --I11III-. .-INr
I1SS ~
J/SS ~
HISS
53
-"N~
CB-Model A & B
D- Modell A & B
Double-action stitch
Drei fach-stretch-s ticb
I. Presserful3:
Zickzackfuf3
Presserfoot:
Zig zag foot
2. Pattern selector dial'
Model Al & B : G
Model A2: F
2. Sticbwahl:
Modell Al & B : G
Modell A2: F
3. Stitch length dial:
1-2.5
3. Stichlangenwahlscheibe:
1-2,5
Use of double-action -stitch
Der Treppenstich
Double-action is ideal for producln6
flat overlapped seams on almost any
type of fabric and bolder effect
will result from sewing with
Deieser Stich ist ideal zum Nahen
von Ubergreifenden Flachnahten
auf fast allen Stoffen, mit
Decorative Zierstiche.
decorative embroidery designs.
Sie kbnnen mit Ihrer Maschine
eine Reihe von Zierstichen nahen,
die Sie a'uf der Stichanzeige
sehen. Einfach den gewUnschten
Stich einstellen und nahen - der
Effekt, der Stiche hagt von der
jeweils eingestellenten Stichlange
abo
sehr nUtzlich fUr Kinder- und
Damenbekleidung, sowie fUr
Applikationen an Bettwasche etc.
Muster fUr Ihre eigene Kreati~itat.
Your machine will produce a wide
range of heautiful decorative
embroidery patterns as illustrated on
the stitch indicator panel.
Simply select the design of your
choice and proceed to sew. the
pattern will be produced
automatically. the final effect of each
design will depend on stitch length
setting.
Useful for decoration of children 's
clothes. women's blouses and
applications on curt;.lins and
bed-clothe s. Only yo ur own f;.lmas:
se ts the limit.
I = Festonbogen stich,
Sticblangenwahlscheibe 0,3-2
H = Domino-muster,
Stichlangenwahlscheibe 0,3-2
.J = Pfeilspitzen-Giralande,
Stichlangenwahlscheibe 0,3-2
I = Scallop stitch. stitch length 0.3-2
H = Block stitch. stitch length 0.3-2
J = Fancy stitch. stitch length 0.3-2
H + StichLingenwahlscheibe S.S
I + Sticblangenwahlscheibe S.S
H + StichLingenwahlscheibe S.S
H + Stitch length S.S
I + Stitch length S.S
H + Stitch length S.S
54
DK- Model A & B
Str<Ek s¢m.
1. Trykfod:
Zig zag fod
2. M¢nsterv<EIgerknap:
Midter nale position: A
Venstre nale position: B
3. StJngl<Engde knap :
Model A : S.S
Model B: 4
I
Brugen af str<Ek s¢m.
Str<Ek s¢m er en 3-dobbelt s0m. Ved
syning i elastiske stoffer, bruges en
str<Ek s0m som g0m, at s0mmen kan
str<Ekkes l<Engere med stoffet uden at
kn<Ekke.
V<EIg polyester eller bomuldstrad d<Ekket med polyester trad.
Disse kan str<Ekkes l<Engere, og er
designet til elastiske stoffer.
Anbefales til:
I. Syning af regul<Er s¢mme i
elastiske stoffer.
2. Bruges i v<Evede stoffer til stikkestingss¢mme som belastes, sa som:
Sides¢mme, skridt s0mme, b¢met0j
og <Ermegab i sportst¢j.
55
2
I====@I
GB-Model A& B
D-Modell A& B
Stretch Stitching.
Dreifach-stretch-stich.
I. Presserfoot:
I. PresserfuB:
ZickzackfuB
Zig zag foot
2. Stichwahl:
Modell A:
A: Dreifach-stretch-gerade stich
Modell B:Dreifach-strech-stich
( III. 2 )
3, StichHingenwahlscheibe:
Modell A: S.S
Modell B: 4
2. Pattern selector dial :
Model A:
A:Triple straight stretch
stitc h
Model B: Stretch stitch
(See ill. 2)
3. Stitch length dial:
Model A: S.S
Model B: 4
Use of stretch stitching.
Drei fach-stretch- stich.
Stretch stitc hes are mainly for use
on knit, or stretchable fabrics, but
can also be used on ordinary
material s. Use the stretch stitch
needle with blue shank when
sewing on stretchable fabric. Use
normal needles for non-stretchable
fabric s.
Stretch Stiche sind besonders
vorteilhaft fUr elas tische Materialen
und Strickstoffe . Sie kdnnen sie aber
auch gut auf normalen. nichtelastischen Stoffen verwenden. Beim
Nahen von Stretch-stiche auf
elastischem Material bitte immer die
Elastik-nadel ,(blauer schaft)
verwenden.
Tripl e straight stitch.
Dreifach-stretch Geradestich.
Triple straight sti tch is far stronger
than ordinary straight stitch because
it locks three times - forwards ,
backwards and forwards.
It is particulary suitab le for
reinforcing the seams of sportswear
in stretch and non-stretch fabric s,
and for curved seams which take a
lot of stra in .
Use thi s stitch also to top-s titch
round lapels, collars and cuffs to
give a professional fini sh to your
garments.
Die Dreifachnaht ergibt eine
besonders feste Geradestichnaht.
Wahrend ein normaler Geradestich
beim Dehnen reiSen wUrde, ist die
Dreifachnaht elas ti sc h.
Sie eignet sich deshalb vor allem fUr
aile elastischen Stoffe, zur Verstarkung
von Nahten bei Sportsbekleidung und
im allgemeinen fUr aile besonders
strapazierten nah te .
56
DK-Model A & B
3-Dobbelt stra:k zig zag sting.
1. Trykfod:
Zig zag fod
2. Millnsterva:lgerknap:
C
3. Stingla:ngde knap:
S.S
Brugen af stra:k zig zag sting.
2
Bruges pa stretchstof, hvor De 0nsker
zig zag sting.
Denne sting type kan ogsa bruges som
dekoration.
Brodering
Afmonter trykfoden
M0nsterva:lger A
Stingla:ngde: #
Trykfoden fjemes og transport0ren
sa:nkes. Stoffet spa:ndes i en sy-ring
og anbringes under nMen. Trykfoden
sa:nkes. Hold arbejdet med begge
ha:nder og flllr det frem og tilbage. Sy
med star hastighed. Pas pa, at fmgrene
ikke kommer i berillring rned nalen.
Inden man begynder at broderer
spa:ndes undertraden en srnuIe, sa den
ikke kan ses pa overflade. Det giver et
fmere resuitat.
57
I~I
CB-Model A & B
D- Modell A & B
Ric -Rae Stitch/3 Double stretch zig
zag stitch.
Dre ifach -s tertc h-Zickzack -s tich.
I. Presserfuf3:
Zickzackfuf3
I. Prcsserfoot:
Zig zag foot
2. Stichwahl:
C
2. Pattern sel ector dial:
C
3. Stichlangenwahlscheibe:
S.S
3. Stitch length dial :
S.S
Wenn Sie dehnbare Stoffe zu nahen
wlinschen, ist'dies der richtige Stich urn
einen Fadenbruch zu verhindern ,Mit dem
Drei fach -Stretch -Zickzck Stich erhalten
Si e eine kraftige Zickzacknaht die
besonders dekorativ wirkt.
ANMERKUNG:Benutzen Sie die Nadel
mit der runden Spitze. Diese verhindert
effektiv das Au slassen von Stichen.
Use of Ri c- Rac/3 double stretch
zig zag stitch.
Ric-rac is a quick method of finishing
a raw edge and providing a
decorative top-stitch in one operation
It is ideal for edg ing neck bands,
armholes, sleeves and hems.
Embroidery
Sticken.
I. Remove presserfoot
I. Entfernen Si e den Presserfuf3.
2. Patten selec tor dial: A
2. Stichwahl: A
3. Stitch length dial: •
3. Stichlangenwahlscheibe:
'*
I. Place the fabric with embroidery
hoop. Lower the presserfoo t lifter.
Hold the emb roide ry hoop firmly
with you r hand .
2. While sew ing the desired pattern,
move the embroidery hoop slowly
and do not all ow your fin ge rs to
get near the needle.
3. Set the needle thread ten sion a
litt le looser so that the bobbin
th read is not pulled th rough to the
ri ght side of fabric .
I. Geben Sie den Stoff in den Stichrahmen.
Senken Sie den Presserfuf3hebel. Halten
Sie den Stichrahmen mit Ihrer Hand fest.
2. Wahrend Sie das gewunschte Muster
nahen, bewegen Sie langsam den
Stichrahmen, kommen Sie mit Ihren
Fingern nicht zu nahe an die Nadel.
3. Stellen Sie die Oberfadenspannung
etwas lockerer, sodaB der Unterfaden
nicht durch die rechte Seite des Stoffes
gezogen wird.
NOTE:
It is recommended to mark the
required embro ide ry pattern on the
ri ght side of the fabric wi th a pencil or
tailo r's chalk.
ANMERKUNG
Es wi rd empfohl en, daB grwunschte
Stickmuster auf der rechten Stoffseite mit
einen Blei stift oder einer Schneiderkreide
aufzuzeichnen.
58
DK- Model A & B
Overlock.
I . TrykIod :
Zig zag fod
2.
M~nstervrelgerknap :
Model Al & B: F
l\1odel A2: G
17777771
3. Stinglrengde knap:
4
2
Brugen af overlock.
Med denne s~m kan man undga, at
kanten trrevler samtidig med, at den
forstre,rkes.
Sret stoffet under trykfoden sa stingene ligger sa tret ud til kanten af stoffet som muligt.
Srenk trykfoden og begyndt at sy.
F~r
stoffet let, uden at trrekke.
Det er en god ide, at sy en pn'lVe forst,
for at indstille tradsp<endingen .
BEMERK:Brug en "BLA" nal eller
en nal der er mrerket:
. "Stretch/Jersey".
I. Dobbelt overlock.
I . Dobbelt overlock
I. Trykfod:
Zig zag fod
Denne sOm er velegnet til at afslutte
kanten pa et syarbejde. Dobbelt overlock
er specielt ve legnet i elastiske stoffer og
pa elestik. Hvi s De skal sy !inning i
elastik, pa f.eks en rynket nederdel , sa
skal den kortere elastik noje afpasses til
det mere omfangsrige nederdelsstykke.
Trevlekanter kan undgas med denne som .
2. Monstcrv<elgerknap:
Mael Al & B: G
Model A2: F
3. stingl~engde knap:
S.S
59
GB-Model B
D- Modell A & B
Overlock stitch.
Feder stich/Overlock.
1. Presserfoot:
Zig zag foot
I. PresserfuB:
Zickzack FuB
2. Pattern selector dial:
Model Al & B: F
ModelA2: G
2. Stichwahl:
Modell A I & B : F
Modell A2: G
3. Stichlangenwahlscheibe:
S.S
3. Stitch length dial:
S.S
Mit diesem Stich ist es moglich.
ausgefrallste Kanten zu
verhindem. speziell bei leicht
fransenden Stoffen. und gibt ein
gutes Aussehen und eine
dauerhafte Kanteausfiihrung .
Use of overlock stitch.
With this seam it is possible to
provide raw edges, with a
goog-looking and lasting edge
finish.
Legen Sie den Stoff unter den
PresserfuB. sodaB die Stich knapp
neben der Kante ausgefUhrt
werden. Senken Sie den
PresserfuB und beginnen Sie mit
dem Nahen . Fuhren Sie das
Material leicht wie gezeigt.
Place the fabric under the presser
foot, so that the stitches are made
over the edge.
Lower the presser foot and start
sewing.
Guide the material lightly
without pulling it.
Sew on a piece of waste fabric to
check the machine setting.
Use a "Blue Shank needle in
stretch fabrics.
1 Double overlock stitch
Use this versatile stitch to insert elastic in
garments, Simply stitch elastic into place,
marking sure it is evenly spaced.
1. Presserfoot:
Zigzag foot
2. Patem selector:
Model Al & B: G
ModelA2: F
3. Stitch length dial: 1-2,5
60
ANMREKUNG:
Benutzen Sie die Nadel mit der runden
Spitze. Diese verhindert
effektiv das Auslassen von
Stichen.
I. Overlock-elastic-Naht '
Diese Naht ist bestens geeignet..
Unterwasche zu nahen oder auch zu
nicken. Diese Naht ist genau so dekorativ
wie auch nut zlich .Sie besteht aus glatten
Seitenlinien mit Querverbindungen und ist
absolut elas ti sch.
1. PresserfuB:
ZickzackfuB
2. Stitchwahl :
Modell Al & B: G
ModellA2: F
3. StitchHingenwahlscbeibe:
1-2,5
DK- Model A & B
Smock syning.
I. Trykfod:
Zig zag fod
2. M0nstervrelgerknap:
D
3. Sti~glrengde knap:
S.S
Brugen af smock syning.
I,~
12
I. Der rynkes hen over stoffect hvor
man 0nsker en smocks0m.
2. Indstil maskinen til smocks0m .
3. Lreg en smal stofstrimmel n0jagtig under rynketriiden. Sy hen over
rynkeme. Der dannes nu et tint
diamantformet ml'lnster.
F0r De syr smock, skal aile somme i klredningsstykkel vrere syet.
Smocks0mmen sys til ~idsl. som
en pyntes0m.
S0mfolder.
Model A:
I. Trykfod :
S0mfolderfod
2. M0nsterv<plger A
:1. Slinglrengcte: 1-4
1. Smalsom med Jige sting.
La:g stoffet let ombukket foran
trykfodens snegl. Tra:k lidt frem og
tilbage indtil det selv glider. tr;rk
stoffel tilbage , sa begyndelsen ligger
under nalen, sa:nk lrykfoden og begynd
langsomt, hja:lp stoffet ind i sneglen
under syning.
2. Rullesom.
Slil zigzag-knap pen pa 2 og sy som
anvisl under lige sling.
61
1<><>00<1
1
I
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Smock stitch.
Smock stich/Rautenaht.
I . Presserfool:
I. Presse rfuB :
Zickzack FuB
Zig zag foot
2. Pattern selector dial:
2. Stichwahl:
o
o
3. Stitch length dial:
S.S
3. Stichlangenwahlscheibe:
S.S
Use of smock stitch.
I . Nahen Sie mehrere Reihen im Geradestich
in ca. 8 mm Abstand . Holen Sie den
Un terfade n herauf und krau seln Sie mit
diesem Stoff aus das gewunschte
MaB . Sie k6n nen den Krauselbereicht
eve ntuell mit Schragband unterlegen.
2. Nahen Sie mit dem Rauten stich
zw isc hen den Geradestichlinien. \Venn
Sie dam it ferti g si nd . ziehen Sie den
krauselfaden herau s.
WI CHTIG :
Nahe n Si e die Smockarbeit bevor das so
ve rzierte Kl eidungsstlick zusammennaht
wird .
I . Make a strai ght line of gathe rs ac ross
the fabric of aprox. 8 mm distance. in
the fabric th at yo u wi sh to smock .
2. With a narrow strip of fabric directly
under the line of gathering. stitch
ove r the ga thers. The design will be a
series of small diamonds.
NOTE:
When smocki ng a gamlenl. the stitc hing
should be done before the piece is sewn
into the garmenl.
Saumen.
Hem ming.
Modell A:
I. PresserfuB
SaumerfuB
2. Stichwahl:A
3. Stichlangenwahlscheibe: \-4
Model A:
I. Presser foot:
Hemmer foot
2. Pallern Selector: A
3. Stitch length dial: 1-4
Schlagen Sie die Stoffkante ca. 3 mm um
und legen Sie diese unter den FuB
Sichem Sie die gefaltete Kante mit einigen
Stiehen aboZiehen Sie das Nahgut heraus
und pressen Sie den Saum in den
SaumerfuB dureh ziehen an den Faden.
Senken Sie den FuB und nahen Sie den
Saum. Wahrend des Nahens falten Sie den
Stoff etwas nach links, um ihn in dem
SaumerfuB lau fe n zu lasse n.
Achten Sie. daB sieh der Stoff nieht unter
die reehte Halfte des FuBes bewegt. Oer
Stoff mu B ausreichend in die Saumertlite
transportiert werden. sodal3 die Stoffkanten
frei dureh die Rille unter dem FuB' laufen
k6nnen .
Fold ovr the fabric edge by about 3 mm
(118 inches) and place it under the foot.
Secure the folded edge wiih a few
stitches. Take out the workpiece and
draw the hem into the hemmer foot by
pulling the threads. Lower the foot and
sew the hem. During sewing fold the
fabric to the left a little and all ow it to
run into the hemmer fool. Make sure
that the fabric does not move under the
right half of the fool. The fabric must be
fed into the scroll of the hemmer
sufficiently so that the wo rkpi ece edge
runs freely through the groove under the
foot.
62
DK- M odel A & B
Knaphul.
1A. Trykfod:
Kna phul s fall
2A . Monsterv<elgerknap :
lJt:C[)t:C
lA oStin g l a~ n g d e kn ap:
0.1-1
I
I
I
I
2A
63
I
I
GB-Mode/ A & B
D- Modell A & B
Buttonhole
Knopflocher
I A. Presscrfoot:
Buttonhole foot
I A. Presserful3:
Knopllocher-Nahful3
2A . Pattern selector dial :
2A . Stichwahl :
[)~[Jt:l
[)~[Jt:l
3A / Stitch length dial :
0.3-1
3A. Stichlangenwahlscheibe:
Model A:
Modell A:
Stellen Sie den Ful3 und die Nadel auf
ihre hochste Stellung. Ersetzen Sie
den Ful3 mit dem transparenten
Knopflocher-Nahful3 . Markieren Sie
auf dem Stoff, wo das Knofloch
genaht werden 5011 sowie die
gewiinschte Lange, beniitzen Sie einen
Bleistift oder eine Schneiderkreide.
0,4
Raise the foot and the needle to its
highest position. Replace the foot
with the transparent buttonhole foot
for sewing buttonholes. Mark the
location and the desired length of the
buttonhole on the fabric using a
pencil or tailor's chalk.
64
DK- Model A & B
A
Brugen af knaphulsting :
IJ
C
I. Stil mlZlnsterva:lgerknappen pa:
For Model A: Il
For Model B: Se ill. I
og sy den ene side af knaphullet fra
AtilB.
-
I
2. Sti] mlZlnsterva:lgerknappen pa:
For Model A: 8
For Model B: Se ill. 2
og sy den flZlrste ende fra B til C,
ca. 4-5 sting.
B
BL
c
2
3. Stil mlZlnsterva:lgeren pa:
For Model A: [J
For Model B: Se ill. 3
og sy knaphullets anden side fra C
tilD.
D
U
[J
4. Stil mlZlnsterva:lgerknappen tilbage
pa:
For Model A: 8
For Model B: Se ill. 4
og sy den bagerste ende fra D til A,
ca. 4-5 sting.
C
3
5. Nar knaphullet er syet fa:rdigt
ska:res knaphullet op med
opspra:tter kniven. Pas pa ikke at
beskadige kanten af knaphullet.
4
Bema:rk:
For at lave et ekstra solidt knaphul, sys
der to gange ved at gentage fremgangsmaden .
-t
00
La:ngde af knaphul.
Knappens diameter + knappens tykkelse + tilla:g pa 0.3 cm.
65
CB-Model A & B
D- Modell A & B
Buttonhole
Nahen der Knopflocher.
I. Stellen Sie den Full und die Nadel auf
ihre hochste Stellung und setzen Sie die
Stich wahl auf:
Modell A: Il
Modell B: III. I
Dann fUhren Sie den Oberfaoen durch
di e Orf nung des Kn opflochnahfulles und
ziehen Sie beide, den Ober-und
Unterfaden. auf die linke Seite. Drehen
Si e das Handrad zu sich bis die Nadel
auf Pun kt A ko mmt.
Sen ken Sie den Full und nahen Sie
langsam. hi s die gewUnschte Lange
erreicht is!. dann stoppen Sie die
Maschine auf B.
I. Rai se the needle to
highest position and set the
selector dial at:
Model A: Il
Model B: See ill.
and sew one side of the
buttonhole from A to B.
2. Set se lector dial at:
ModelA: 8
Model B: See ill. 2
and sew first end of
buttonhole from B to C
4-5 stitche s.
2. Drehen Sie die Nadel hinauf und'~elzen
Sie die Stichwahl auf:
Modell A: C!l
Modell B: In . 2
Dann nahen Sie einige Stiche des
Riegel s. Punkt B bis Punkt C.
J . Set ~elector dial at :
Model A: []
Model B: See il l. 3
and sew the other side
of buttonh ole frum C to D
3. Drehen Sie die Nadel hinauf und setzen
Sie den Wahler auf:
Modell A: []
Modell B: III. 3
Dann nahen Sie die rechte Seite des
Knopfloches in der gleichen Lange wie
die linke Seite. Punkt C bis Punkt D.
4. Sct se lector dial back at:
Model A: 8
Model B: See ill. 4
and sew from D to A
4-5 stitches.
4. Drehen Sic die Nadel hinauf und setzen
Sie den Wahler auf:
Modell A: 8
Modell B: III. 4
Dann nahen Sie einege Stiche des
Endriegels. Punkt D bis A. Stoppen Sie
die Maschine mit der Nadel auf punkt D.
Um die Faden zu verknUpfen, setzen Sie
die Stich wahl auf "8 " O-Punkt der
Zick zack-Weite und nahen Sie einige Stiche
Note.
to make a stronger buttonhole,
sew twice by repeating the
same procedure.
5. Schneiden Sie oas Kn opfloc h sorgfaltig
unt er Benutzu ng des Pfeiltrenners auf
und ac hl en Sie darauf. dall Sie die
Kn upflochriege l nicht be sc hadigen .
Determine width.
Diameter of button + button's
thickness + addition of 0,3 em.
ANMERKUNG :Um ein festeres Knopflocl.
nahen . nahen Sie dieses zwei mal durch
Wlederholen des gleichen Vorganges .
IU
66
DK- Model A & B
Lynlas isyning.
I. Trykfod:
Lynlas fod
2. M0nstervrelgerknap:
A
1-----81
3.' Stinglrengde knap:
1-4
Isyning af lynlas.
Udskift den almindelige trykfod med
lynlastrykfoden.
I. Hreft Iynlasen fast til stoffet og sret
syt0jet i maskinen. Nalen skal vrere
i venstre side af trykfoden. Nar De
starter syningen af s0mmen, skal
bade over- ug undertrad v<£re trukket bagud under trykf0den.
2. Sy pf! h0jre ~ide af Iynlasen, Idet De
f0rer lynlasen sf! tret pa nalen sum
muligt. Nar De har syet nresten hele
s0mmen, lynes lasen op (nalen bliver i stoffet), sa s0mmen ogsa blIver
pren lige helt oppe.
2
3. Nar man skal sy venstre side af lynlasen fast, skydes foden til den anden side, sa nalen er i h0jre side. Sy
lynlasen fast som beskrevet ovenfor.
67
D- Modell A & B
GB-Model A & B
Einnahen von Rei13verschlU13en ,
I. Presserfoot:
Zipper foot
I. Presserfu13:
Rei13vercshlu13fuB
2. Pattern selector dial:
2. Stichwahl:
A
A
3. Stichlangenwahlscheibe:
3. Stitch length dial:
1-4
1-4
Stellen Sie den Fu13 und die Nadel auf
ihre hochste Position durch Orehen des
Handrades zu sich. Ersetzen Sie den Fu13
durch den ReiBverschlu13fu13.
Sewing in zippers with straight
stitching.
RJise the foot and the needle to its
highest position. Replace the foot with
the zipper foot.
I. Setzen Sie den Rei13verschlu13fu13 auf
den Stoff und legen Sie diesen unter
den Fu13 in Position. Sen ken Sie den
Schnapper des Rei13verschlulifu13es,
soda13 die Nadel auf der linken Seite
naht. Bei Nahbeginn sollten Ober-und
Unterfadenende nicht unter dem Fu13
liegen.
I Pin or baste the zipper tape to
the fabric and place the workpiece in position under the foot.
AttJch snap on zipper foot so that
the needle pass on its left hand sid~.
When starting sewing. draw both
needle and bobbin threads ends
under the foot.
2. Nahen Sie auf der rechten Seite des
Rei13verschlu13fu13es. wobei die Naht
so nahe wie moglich an die Zahne
herangefUrt werden soil. Bevor der
Fu13 den Schieber auf dem
Rei13verschlu13band erreicht. heben
Sie den Ful3 nach oben und Mfnen Sie
den Rei13verschlu13 wobei die Nadel
im Material bleibt.
Senken Sie den Fu13 und nahen Sie
die gewunschte NahL
2. Sew on the right side of the zipper
by guiding zipper teeth as close as
possib le to the needle drop. Before
the foot reaches the slider on the
7ipper tape , raise the foot and open
the zipper by kceping the needle in
the fabric. Lower the foot and sew
on the remain of the seam.
3. Un die linke Seitedes
Rei13verschlu13es anzunahen. wechseln
Sie die Fu13position und bringen Sie
den Fu13 auf die linke Seite der Nadel.
Nahen Sie in der gleichen Weise wie
auf der rechten Seite des
Rei13verschlu13es.
:I. To selV the Icft side zipper change
position of foot for bringing the foo t
to th e left side of the needle: Sew on
in th e same way as you did on the
right ,ide of zipper.
68
DK- Model A & B
Isyning af knapper
I. Trykfod :
Knap isynings trykfod
2. M0nsrerva:lgerknap:
C: Zig zag
3. Stingl,engde knap:
Isyning af knap
I. L,eg knappen pa stoffel. under tryfoden.
foden sa:nkes.
2. Sv ca. 8-10 qing
3. Tr~k triidene om pa stoffers
vrangside og bind en knude
69
GB-M:ldel A & B
D- Modell A & B
Sewing huttons.
Annahen von Knopfen.
I. Presserfoot:
Button sewing foot
I. Presserful3
Knopffu(\
2. Pattern selector dial:
C: Zigzag
2. Pattern Selector dial :
C : Zickzack
3. Stitch length dial:
3. Stichlangenwahlscheibe:
Use of sewing buttons.
Annahen von Knopf
•
•
Der Knopfful3 dient zum Annahen
von Knopfen bis zur mittleren
GroBe.
Setzen Sie d iesen FuB ein.
Klemmen Sie den Knopf durch
Anheben und Absenken des
Presserfu(\es ein. (Nadel in
Hochstellung).
Stichlangenwahlscheibe muB auf
Position "0" stehen.
Mit der variablen Zickzackeinstellung "C" muB der Nadelanschlag so eingestellt werden, daB
die Knopflocher genau von der
Nadel getroffen werden.
Die ersten Stiche soil ten wie mit
dem Handrad steuem, urn
Beschadigungen der Nadel zu
vermeiden.
I. Adjust the stich length so the
needle without trouble will be
placed in the holes of the
hutton.
2. Sew 8-10 stitches width .
Pull the threads to the back of
the fabric and tie a knot.
70
DK- Model A & B
Rensning af transport¢r.
K¢r nalen i h¢jeste position ved hjcelp
af handhjulet.
Fjem skrueme i stingpladen og l¢ft
den af.
Dette villette rensningen, hvis De ogsa tager nal og trykfod af maskinen .
Tag spolekapslen ud af griberlejet.
Udskiftning af pa:re.
Frakobel symaskinen fra stikkontakten, f¢r udskiftning af sy-pa:ren.
Ved udskiftning af pa:ren, bruges sypa:re holderen som er i tilbeh¢ra:sken .
Skub holderen op over pa:ren. og drej
holderen sam men med pa:ren im od
urets retning.
Ved isa:tning af ny pa:re, drej holderen
sam men med pa:ren i urets retning.
Udskift pa:ren med 15 Watt's pa:re.
71
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Cleaning the feed dog.
Reinigen des Transporteurs.
Raise the needle to its highest
position by twning the hand
wheel.
Es ist notwendig die Transporteurzahne immer sauber zu hallen, um in
einwandfreies Nahen zu gewahro
leisten.
Unscrew the needle plate and
take off the plate, and remove
the bobbin case.
It will make it easier if you
also remove the needle and
presser foot.
Entfernen Sie die Nadel und den
Presserfu13
Drehen Sie die Schrauben aus der
Stichplatte. um diese von der
Maschine zu entfernen.
Entfernen Sie mit einer Biirste Straub
und Fadenreste vo n den Transponeurzahne.
Clanging light bulb.
Before replacing a bulb,
disconnect the machine from
the power supply.
SetLen Sie <.lie Stichplatte wieder ein.
Nahmaschinenlampe.
To replace the scwing lamp,
your open the face plate,
unscrew and replace with
a 15 watts bulb.
Die Nahlampe ist hinter dem \lordem
Deckel angebracht.
ANMERKUNG:
Bl:vor Sie die Lampe wechseln .
I,ichen Sie den Stecker aus dem
Anschluss. Lalllpen sind beim
Niihmaschinenhandler erhaltlich.
(Yerwenden Sie e lne ISW-Lampe
E14),
72
73
DKModelA&B
Vedligeholdelse
GBModelA&B
How to oil the machine
D-ModelA&B
Olen der Maschine
Det kan blive aktuelt at
smere maskinen, hvis
den bruges regelma:ssigt.
De punkter, der skal
smeres, er vist med pile.
det er nok at bruge 1-2
draber olie.
The oiling points are
marked with arrows in
the illustrations. Before
oiling they should be
wiped clean. Apply one
or two drops of a fine
quality sewing machine
oil. If the machine is in
constant use this should
be done every two or
three days. If the
machine should not run
well after being out of
use for a long period.
apply a few drops of oil
to the oiling points and
run the machine fast with
all covers on for about
one minute. Before using
the machine again oil it
in the usual way.
Die zu olenden Stellen
sind auf den
Zeichnungen mit Pfeilen
markiert, Vor dem Olen
sollten Sie diese reinigen.
Geben Sie oder zwei
Tropfen eines gute
Niilunaschine61s auf
diese Stellen. 1st die
Maschine sHindig in
Verwendung,sollte dies
jeden zweiten oder
dritten Tag erfolgen.
Lauft die mas chine nicht
einwandfrei, nachdem
Sie langere Zeit nicht in
Verwendung war, geben
Sie einige Tropfen 01 auf
die zu olenden Stellen
und lassen Sie die
Maschine ungefahr eine
Minute rasch laufen,
wobei samtlich
Abdeckungen, zu
schlieBen sind, Bevor sie
die Maschine wieder
benutzen, olen Sie diese
in der selben Weise.
Ni'ir man har smurt
symaskinen, er det klogt
at sy nogle sornrne pa en
stofrest for at opsuge
eventuelt overflodig olie.
Do not forget to sew first
on waste fabric in order
to soak up any excess oil.
Vergessen Sie nicht,
zuerst auf einem Stoffrest
zu niilien, urn eventuell
ausgetretenes 01
aufzusaugen.
74
f)K- Model A & B
Rensning af griberleje.
Udtagningaf griber:
I. Nal og trykfod fjemes .
2. Nalestangen k0res i 0verste posiion. og spolekapslen fjernes .
.3. Griberholder (A) skubbes til side.
sa ringen (8) og derefter griberen
(E)kan tages ud.
4. Griberlejet (C) renses forsigtig for
evt. tradrester. bedst med en Iille
b0rste.
5. Et par draber olie fordeles i griberlejet.
rn
rn
:~a
Isretning af griber:
I. Nalestangen k0res i h0jeste position.
2. Tag griberen i den lille stift (E). og
lreg den forsigtigt ind i lejet.
3. Drej griberen lidt sa den ligge~
rigtigt
4. Griber-ringen (8) sreUes pa fordybningeme (D) ud mod dem selv.
5. De to sma holdere (A) klemmes tilbage over fordybningeme.(D)
6. Kontroller at holdeme sidder ri0jagligt.
griber
@
75
SPOJC
~
~
B
0
spo Jekapsc J
GB-Model A & B
D- Modell A & B
Cleaning the shuttle race.
To remove shuttle.
Rcinigen des Spulengehauses.
I. Untcrbrechen Sie den
elcktrischen AnschluB.
Entfcmen des Spulengehauses.
1. Remove foot and needle
2. Raise needle bar to
highest position and
remove the bobbin case.
2. Stellen Sie die Nadel auf
ihre hochsle Position und
entfernen Sie die Spulenkapscl.
3. Turn levers (A) away from
shuttle and lift retaining
ring (B) and shuttle, by
grasping center pin.
3. Drehen Sie die Hebel vom
Spulengehause weg und
hcben Sie den Halterung~­
ring und das Gehause
heraus.
4. Clean the reverse side of
feed dog with a small
brush. Remove line and
thread from all parts of
shuttle and wipe with a
lightly oiled cloth.
4. Reinigen Sie die rtickwartige
Seite des Transporteurs mit
einer kleinen Blirste.
Entfernen Sie Stoff- und
Fadenreste von allen Teilen
des Spulengehtiuses und
wischen Sle es mit einelll
leicht geolten Tuch ah.
To reassemble.
1. Raise the needle bar to
highest position.
2. Hold shuttle by center pin
(E) and fit carefully back
into shuttle race, forming a
perfect circle with shuttle
driver.
Zusammensetzen.
Hallen Sie die Spulenhulse beim
Zcntrabtift und selzen Sie
diese sorgfaltig in das
Spulengehause uberhalb des
Spulenreibers ein.
3. Turn the shuttle a little to
make it fit.
4. Replace retaining ring (B)
with the knobs (D) truned
against you.
Setzen Sie den Haltungsring (B)
mit der glanzenden Seite nach
aul3en ein. die Bodenslifle (D)
mus~en in die Kerben passen .
Rasten Sie den Haltungsring ein
durch Zuruckstellen der Hebel
in ihre Positi on. Setzen Sie die
Spulenkapsel mit der Spule in
die Maschine .
5. Lock retaining ring by
truning levers (A) back
into position.
6. Make sure that the levers
fit correct.
76
DK
GS
Fejlfindings skema
Trouble shooting
PROBLDI
Kna:kker
undertdden
Springer Sling
oYe r
SKYLDES
I.Sc
2.Sc
3.Sc
4.Sc
l.Nilcn cr illr: ( orreh iut
I.Sc
2.Sc
l.Sc
4.Se
2.NiJen er be'bdiget.
l.Forkcrt type nJ.1 bliver brogt.
4.Tradningcn
ar overuaden er
forkert.
S.Forkert trykfod bliver brogt.
l!regelm;essig
sliog/iodf. ring uf
star
IIJi£LP SIDE
l.Spolen cr ikU korrekt isat.
2. Undemidtn er for stram.
3.Spolen er tradel forkert.
4. Der er st0V i !pOlebpslen og
u;dspa: nding' fj edeftD.
l.Forkcn nale str. i {oebold til
stoffel.
2.0vertradsspa:odingen er rar
'ide
Side
,ide
,ide
PROBLDI
BohblD tbread
23
21
23
73
brt'aks
Dul
I3
13
77
15
Stoff' l r)'n k"
Tr~dcne
slar
knuder
Kn""'er
l.Nilluad forhold er ikke
l.Se ,ide 77
6.Maskinen er trAdet forken.
7.Der er blevet stil let pi knaIr
perno, moll.! nl.Ien har vzrel
Sllring or
puckering or Ihe
seam
2.Ched: thread
tension.
l .Check bobbin
l.Needle·ar bobbin tesion
100
I.Se
2.Se
3.Se
4.5e
side
side
side
side
13
13
13
31
Needle Ihre3d
breaks
5.Se ,ide 77
6.50 ,ide 15+23
7.Se side 13
I.Sm~r ma:suoeo .
larme r LSymaskinen manglcr alie.
2,Ren! griberlcjct.
og karer uja:\'ot 2.Tridtrzvler ag alie rester hac
samlet sig i gliber eller pi nile- 3,Rens maskinCD
SLangen.
og sm er med fin
l.OJie af diulig tvalitet er brogt.
symaskine alie
4.Skift oiIen
S.Skift ,tiogla:ngde
bobbin thread
tension regu ·
lation.
l . Thread too thick.
2.
4.Wrong threading of needle
3,See"size af
needle and
thread "
4.Cbeck threading
and bobbin thread.
ThreJd rorms
loops
l.eheck needlel
tight.
2.Stitcbes are loo long far the
fabric.
I.Se side 15
~IaskineD
5.Stinglzngden er indslill et
forkert til de sting der broges ,
5.S" page 10
thread lens ion.
nede i stoffcl.
4.NlJeo er be,bwget.
I.S" page 13
2.Sce page 13
3.S" page 73
4.S" page 16
l .Se ,ide 21
2,Se side 23
24
24
24
J3
threads .
2.Needle thread tension too
loose.
3. Wrong bobbin threld tens ian.
2.Se side 31
1.0vertd.d.en er iUe tr1ckt
korreh.
2,Spolen er ille trade I k.orrekt .
page
page
page
page
IrregulJr stitches I.Needle size not suited to filbric. I.Use top qua!ity
I.Se 'ide 77
I.Over-cller undertrids·
I.Se ,ide 21+l1
spa:ndlngen er far stram.
2.Slingene er ror lange til staffeL 2.Skift ,tiogl",ogde
3.Triden er for ryk:.
l .Sc 'ide 77
4,Farkert tddning af over og
4.Sc 'ide 15·2l
undertr1den.
l.Nilen er ille isat karrekt.
2.NiJen er besbdiget.
lNllebolderskruen er los.
4.Overtrads spz:ndingen er for
stram.
S.NiJen er for fm til stoffel.
I.See
2.Sce
3.See
4.5"
S.Wrong presser fool.
5.Sc ,ide 9
korrekt.
orertraden
CliC.
l.Needle DOt properly fined aD
needle bar.
2.Needle benLblunt or worn.
3.WroDg needle type Iw being
used
4. Threading of needle thread is
not correct.
1o,.
3.Farkert undertddsspa:nding.
RBIEDY
3.Bobbin incorrectly wound.
4.Dwt in bobbin
Stitches are left
,ide
'ide
, ide
,ide
CAUSE
I.Bobbin Dot LDserttd correctly.
2.BobbiD thread too tight.
l.Needle thread oot threaded
carrectly.
2.Bobbin not threaded
correctly.
3.Needle/thn:ad do DOt
correspond
I.Cbed threading
2.Check threading
3.Sec"Size or
needle and
thread "
l.lruert needle
correctly
2,Replace.
4.Needlo thread tensiDD too tight. 3,Faslen screw
5.Ntedle too thin for the fabric, 4.Chect lension,
6.WroDg threading.
5.Sec"siu of
7.Buttan5 have been adjwted,
needle and
while the needl e have been in
thread "
l.Needle not inserted correctly,
2.Neodle damaged.
3,Needle screw loose,
the fabric.
6.Chcck threading
7.Check button,.
;"I:lchine does nnl l.Machine needs oiling,
1.0il the machine.
2.Dust and thread in shuttle,
nJ;J rrl'{'I~' .:md
2.Cle3O the
3, Wrong oil bas been ustd.
shurtle .
makes a noi se
4.Needle hilS been damaged
l .Cle," the
5.5lilch length is wrong
machine and oi I
compared 10 thc selected stitch ,
with fine sewing
machine oil.
NOTE :Save original container.
For safe transport fo r service check if
neces sary.
BEMIERK:Gem original eJ.Tlballage .
For sikker forsendelse i forbindelse med
eventuel service eftersyn.
77
I
I
D
Fehlerursachen
PROBLEM
Ocr Untcrfadcn
rei ss l
CAUSE
l.Der Unterfaden verwickc:1t siCh
aufgrund uIlucbgemaaaufgc:!Ipulter Spulc.
REMEDY
l.SpuJekomn
2.Der Untcfaden ist rucht unter
2.FidelnSie die SpuJe
wrrek! sein.
der Spannungsfeder in dcr
SpuJenhpsel.
Oil! Maschinr: Jis5t I.D ie Nadel isl gebogen
2.Die Nadel is! nichtriching
Stiche aus
c:ingesctzt
3.Der Stoff is zu Khwer oder zu
Iwt.
Ocr Oberraden
nis51
I.D ie Maschine ist rucht ochrig
eingef1!dell.
2.Spannung istru stark
3.Die Nadel ist schlecht
4.Oor Faden i't fllr die Nadelru
stark.
S.Fadenprtlffeder i'tgebrochen
6.Die Nadel iSI rucht richtig
eingesetzt.
7.Stichplane. SpuJe oder Niihfi4l
ist beschadigt.
Der Faden macht
Schlingen
I.Die Fadenspannung iSI nieht
richtig reguliert.
aufspulcn
1.Ersetzen
2.SelZen Sie die Nadel
ricbtig em.
3.BcnUtzen Sic: die
richtige Nadelsllirke.
I.Richtig eingeflideln.
2. Fadenspannung
verringern .
3.Enetzen
4.Au.swechseln.
S.Setten Sic: cine neue
Feder ein.
6.Sc:tzen Sic: die Nadel
richtig ein.
7.Ersetzen.
l.LcscnSicdie
Anweisung rum
Regulieren der Oberund Untcrfadenspannung.
2.0berfaden richtig eingeflidelt
undlorder Unterfaden rueht
2.Fiidelo Sic: ochtig cin
undloder spulen Sie
richtig aufgespuJl.
die SpuJe korrek!.uf
3.Die Garnstirk.e ist fiirdc:n Stoff 3.Kontrollieren Sie
nicht passc:nd.
N.del-und Gam4.FadenprUfled.er arbc:it.e:t webt
starke.
richtig .
4 .Ersetzc:n Sie die
Feder.
Zusammcnziehen I.D ie Spannung ist xu start.
oder Kr::iuseln der
Nahl
l.Lcscn Sie die
Anwelsung rum
Regulieren dec Obecund Unterfadenspannung.
Unregelmassige
Stich,
1.BenOtz.en Sie erstkliilsige GarnquaJil1t.
2.Spulen Sie die Spule
nochmalsauf.
I.Ober-und Unterfaden von
schlechter Qualitat.
2 .Spulenfaden ungleichmJ! p ig
aufgespuJl.
Die l\laschine lauft I .S taub und Faden im
niehl frei oder Iaut SpuJengehliuse.
2.0 ... falsche 01 wurde
verwendet und lut die
Maschine verstoplt.
3.Die Antriebsriemc:nspannung
ist lU stark.
78
-
l.Lcscn Sie die
Anweisung iiber das
Reinigen des SpulengehlitUe!
2.ReinigenSiedie
Mouchinc sorgr.iltig
und olen Sic diese
DOChmalS mit einem
erstkHissigen
Qualit.!!l.slll.
3.Lockern Sie die
Spannung des
Antriebsriemeru.
DK
GB
Thread and needle chart
Stof, trad naleskema
Stof eks.
Tnid
Nale str
Ren
bomuld
Silke
Syntetisk
stof
Silke
crepe
Fin silke
Fin bomuld
Fin syntetisk
Fin bomuld
med
polyester
70
eller
80
Light
weight
Middel
kraftig
stof
Middel
kraftig
bomuld
FI0jl
Tynd uld
stof
50 silke
50 til 80
bomuld
50 til 60
syntetisk
Bomuld med
polyester
80
eller
90
Medium
weight
Kraftig
stof
Kraftig
bomuld
Tweed
Gabardine
Gardin
stof
50 Silke
90
40 til 50
eller
bomuld
100
40 til 50
syntetisk
Bomuld med
polyester
Bemrerk
Generelt bruges fin trad og niile
til syning i tyndt stof. Og tykkere
trad og nal til syning i kraftigt
stof. Test altid stof og nale
st~rrelse pa et stykke af det stof
sam skal bruges til syningen.
Tynd stof
** Brung altid sam me trad til
nal og spole.
** Ved syning i strreks tof.
**
i
meget fint stof og syntetisk
stof bruges en "bla" nill
eller en nill der er mrerket
"Stretch/Jersey"
Nar der syes i meget fint
stof. sy over et sytkke papir
for at forhindre trildknuder.
79
Heavy
weight
Note
Fabrics
Thread
Crepe de
Chine
Voile
Law.,
Oragandy
Georgette
Tricot
Fine silk
Fine cotton
Fine
Synthetic
cotton
Polyester
Linen
Cotton
Pique
Seroe
Double
Knits
Percale
50 silk
50 to 80
cotton
50 to 60
syn thetic
Cotton
covered
Polyester
Denim
Tweed
Gabardine
Coating
Drapery
Upholstery
Fabric
Needle siu
9
or
II
II
or
14
50 silk
14
40 to 50
or
cotton
16
40 to 50
synthet ic
Cotton
covered
Polyester
In general. fine threads and
needles are used for sewing thin
fabrics. and thicker threads and
needles are used for sewing
heavy fabric s. Always test thread
and needle size on a small piece
of fabric wh ich will be used for
act ual sew ing .
* Use the same thread for
needle and bobbin.
** When sewing stretch. very
fine fabric c; and synthetics,
use a BLUE Tipped
needle. The blue tipped
needle effectively preve nts
skipped stitches.
***When sewing very fine
fabrics sew over a piece of
paper to prevent yam
di storti on.
D
Garn-und Nadel Tabelle
Material
Feine
StolTe
Garn
Feine Seide
Feine
Braumwolle
Feinc
Synthetiks
Fcine
Baumwolle
mit
Crepe de
Chine
Yoil~
Batistisk
stor
Organdy
Georgette
Trikot
Nadel,liirke
70
oder
80
Polye~ter
Mittlere
StolTe
50 Seide
50 bis RO
Baumwolle Baumwolle
50 his 60
Pikee
Serge
Synthctik
Ballmwolle
Dopr el
mit
Stickstnff
P()lyeqcr
Perkal
80
oder
90
Schwere
StolTe
Drillich
Tweed
Garbadine
MantelstolTe
Dekor-und
Mabelstoffe
I
90
odcr
100
Leinen
kr~iftig
50 Seide
40 bis 50
Ballrnwolle
40 bi s 50
SYllthetik
Baumwolle
mit
Polyester
Anmerk- Generell werden feine Garne und
ung:
Nadel fUr das Nahen von dUnnen
Stoffen verwendet. starkere
Garne lind Nadeln werden fUr
schwere Stoff verwendet. Testen
Sie immr Garn und Nadelstarke
auf einem Stoffrest jenes Stoffes.
da Sie nahen wollen . BenUtzen
Sie das selbe Garn fUr Nadel und
Spule. Wenn Sie auf feinem Stoff
oder Synthetik Stretch- Nahte
nahen. verwendcn Sie die Nadel
mit der runden Spitze . Die Nadel
mit der runden Spitze ve rhindert
effektiv das Auslassen von
Stichen.
80
RECYCLING
-
We are committed to the protection of the environment. We
strive to minimize to envir~lnmental impact of our products by
continuously improving product design and our
manufacturing methods.
At end of life please dispose of this product in an environmentally responsible way.
The crossed-out wheelie bin symbol featured above and on the product's data-plate
means th at this product falls under the scope of the E.U. "Waste Electri cal and
Electronic Equipment" (WEEE) directive and "Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (ROHS) directive and
should not be disposed of with your household waste. At e~d of life, you must ensure
that this product is disposed of in accordance with national and local legislation and
that it is sorted as Category 2 "Small Domestic Appliances" WEEE. You may be liable
under local and national laws for improper dis posal of th is product. Please consul t the
web , or a competent national or local body, for the return and collections systems
available to you and the locations of your nearest recycling points. If you purchase a
new product direct from us we will take your old product back, irrespective of the brand,
if it is a like for like sale.
As an individual you can make a positive impact on reuse, recycling and other forms of
recovery of WEEE. This will reduce use of landfill and minimize the environmental
impact of th e products you use .
Hazardous substances in electronic and electrical products can have a harmful impact
on human health and on the environ ment.
WIEDERVERWERTUNG
-
Wir sind zum Umweltschutz verpflichtet. Unser Bestreben ist,
den Umwelteinfluss unsere Produkte zu minimieren , indem
w ir standig unsere Herstellungsmethoden verbessern.
Bitte beach ten sie bei der Entsorgung des Produktes, dass dies nach den folgenden
umweltfreundlichen Richtlinien geschieht. Dieses Produkt ist mit dem
durchgestrichenen Symbol , wie oben auf dem Datenschild . gekennzeichnet. Es weist
darauf hin, dass es nach den Rich tlinien der Europaischen Union "Elektroabfall und
elektronisch es Gerat" (WEEE) und der Beschrankung auf den Gebrauch der
bestimmten gefahrlichen Substanzen in elektrischem und elektronischem
Gerat" (ROHS) entsorgt gehbrt und nicht zusammen mil Ihren Haushaltsabfallen. Bitte
beachten Sie , dass dieses Produkt entsprechend der nationalen und kommunalen
Gesetzgebung en tsorgt wird , und dass in Kategorie 2 "Kleine
Haushaltsgerate" WEEE 's fallt. Nach dem kommunalen und nationa len Recht kbnnten
Sie fUr die geselzeswid rige. Enlsorgung dieses Produkls veranlwortlich gemachl
werden. Schauen Sie au f die Webseite oder kontaktieren Sie eine zustandige nationale
oder kommunale Slelle, die Sie uber die verfugbare Ruckgabe und das
Sammlungssystem bzw. die Sie uber Ihren nachslen Recyclingstandort informiert.
Selbslverstandlich sind wir auch gerne bereit, beim Kauf einer neuen Maschine, ihr
altes Gerat zuruckzunehmen und den Richtlinien entsprechend zu entsorgen.
Sie k6nnen einen posiliven Einfluss auf die Wiederverwendung, Recycling und andere
Formen der Wiederherslellung durch das WEE ausuben. Dies wurde die Deponien
entlasten und den Umwelleinfluss der von Ihnen benutzlen Produkle minimieren .
Gefahrliche Subslanzen in eleklronischen und elektrischen Produkten k6nnen einen
schadlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt ausuben .
GENANVENDELSE
~
-
~
Vi er fast besluttet pa at beskytte milj0et. Vi bestrreber os pa at
yore produkter fremstilles sa milj0rigtige som muligt.
0nsker De at bortskaffe produ klel, bedes De afhcende det pa en miljl1lrigtig made
Del afkrydsede skraldespandsmotiv, afbilledet ovenfor og pa produktels el-Iabel ,
betyder at produktet falder ind under Europa-Parlamentets og Radets direktiv
2002/96/ EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt begrcensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i eleklrisk og elektronisk udstyr (ROHS) og ma
derfor ikke bortskaffes sammen med husholdnirigsaffald . 0nskes produktet bortskaffet
skal De s0rge for at produktet bliver afhcendel if01ge national og lokale bestemmelser
og al produktel afhcendes i kategori 2 "sma husholdningsapparater" WEEE . De er
ansvarlig for al produktel bortskaffes lovmcessigt korrekt. Ved s0gning pa Inlernettet
eller ved kontakt til rette myndighed lokalt eller nationalt, kan De fa oplyst hvor den
ncermeste miljl1lslalion er placeret og hvordan genanvendelsessystemet skal bruges.
Hvis De kl1lber et nyt produkt direkte fra os lager vi Deres gamle produkt lilbage uanset
mcerke. De kan hermed bid rage positivI Iii bekcempelse af forurening samt
genanvendelse og begrcensning af visse farlige stoffer under WEEE, samt disse
stoffers indvirkning pa miljl1let. Farlige stoffer i elektronisk og elektriske produkter kan
have en indflydelse pa menneskelig sundhed og pa miljl1let.
Ringvejen 59, 7900 Nyk0bing Mors
Denmark
Tel.: 96 69 16 00
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
7
Dateigröße
15 927 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden