close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

AE ECO PLUS Anleitung Broschüre 280113.indd - ELV

EinbettenHerunterladen
1
GREENPRO plus
ECO
+
GREENPRO
Bedienungsanleitung /
Einbauanleitung
2
Hocheffizienz-Pumpe
GREENPRO
+
GREENPRO plus
ECO
Hocheffizienz-Zirkulationspumpe
Einstellung
DE
Kurvencharakteristik
Funktionen
Maximaler konstanter Druck
Arbeitsbereich bewegt sich im Bereich
maximaler Arbeitsdruck, siehe Grafik.
Konstanter Arbeitsdruck.
Minimaler konstanter Druck
Arbeitsbereich bewegt sich im Bereich
minimaler Arbeitsdruck, siehe Grafik.
Konstanter Arbeitsdruck.
Maximaler variabler Druck
Arbeitsbereich bewegt sich im Bereich
maximaler variabler Arbeitsdruck, siehe Grafik.
Arbeitsdruck passt sich dem Heizsystem an.
Minimaler variabler Druck
Arbeitsbereich bewegt sich im Bereich
minimaler variabler Arbeitsdruck, siehe Grafik.
Arbeitsdruck passt sich dem Heizsystem an.
Automatischer Betrieb
(minimale Leistung bis maximale Leistung)
Arbeitsbereich bewegt sich im Bereich
minimaler variabler Arbeitsdruck, bis maximaler
Arbeitsdruck, siehe Grafik.
Arbeitsdruck passt sich dem Heizsystem an.
Leistung Stufe 3
Arbeitsbereich mit konstanter Leisung
in Stufe 3, maximale Förderleistung
Leistung Stufe 2
Arbeitsbereich mit konstanter Leisung
in Stufe 2, mittlere Förderleistung
Leistung Stufe 1
Arbeitsbereich mit konstanter Leisung
in Stufe 1, geringe Förderleistung
Nachtmodus aktiviert, Pumpe reduziert
wenn möglich die Förderleistung
3
Hocheffizienz-Pumpe
GREENPRO
High efficiency intelligent circulating pump
+
GREENPRO plus
ECO
EN
4
GREENPRO plus
ECO
Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Montage, der Elektroanschluss und die Einstellung der Pumpe nur von einem HeizungsbauFachbetrieb durchgeführt werden darf. Die Pumpe nicht im Trinkwasser- oder Lebensmittelbereich oder in brennbaren,
explosiven oder säurehaltigen Flüssigkeiten einsetzen. Einsatzgebiet: Warmwasserheizungen.
Ein Motorschutz ist nicht erforderlich. Motor blockierstromfest ausgelegt.
Die Drehzahl wird mittels elektronischer Steuerung oder über manuelle Steuerung geregelt.
Tagbetrieb manuell Stufe 1 bis Stufe 3, I = geringe Leistung, bis Stufe III mit hoher Förderleistung.
Im Betrieb AUTO passt sich die Steuerung der Pumpe an die benötigte Fördermenge automatisch an.
Bei aktivierter Nachtabsenkung ist eine automatische Leistungsreduzierung bei Nachtbetrieb möglich.
Bei zu geringer Förderleistung der Pumpe in eine höhere Leistungsstufe schalten.
Manuelle Steuerung Stufe I / II / III
Automatische Nachtabsenkung
Taste für Nachtabsenkung Ein/Aus
Taste für Betriebsmodus
Automatikbetrieb
Verbrauchsanzeige in Watt
PP2 = maximaler proportionaler Druck
PP1 = minimaler proportionaler Druck
CP2 = maximaler konstanter Druck
CP1 = minimaler konstanter Druck
+
GREENPRO
Bedienungsanleitung /
Einbauanleitung / DE
Anschluss mit Steckkontakten für starre
und flexible Zuleitung (230 V / 50 Hz)
Anschluss und Leistung:
Spannung: 1 Phasen Wechselspannung 230 V
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl mit elektronischer Steuerung:
variabel
Betriebsdruck max.: 10 bar
Wassertemperatur minimal/maximal: -10 °C (mit Frostschutzmittel) / +110 °C
Umgebungstemperatur max.: + 40 °C
Zulaufdruck am Saugstutzen bei:
+ 95 °C: 0,3 bar / + 110 °C: 1,0 bar
Differenzdruckregelung:
je nach Modell 1-4 m oder 1-6 m
Pmax: siehe Pumpenschild
Motordrehzahl, max.: siehe Pumpenschild
Schutzart IP: siehe Pumpenschild (IP44)
Einbaumaß:180mm
Energieeffizienz-Klasse:
A, hohe Energie-Effizienz
Ein Motorschutz ist nicht erforderlich. Motor blockierstromfest ausgelegt.
Füllen und Entlüften:
Eine Entlüftung der Pumpe darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.
Ohne korrekte Entlüftung kann die Pumpe beschädigt werden! Die Pumpe muss regelmäßig,
je nach Heizsystem und Einbaulage, entlüftet werden. Auch kurzzeitigen Trockenlauf vermeiden.
Achtung: Die Pumpe kann bei geöffneter Entlüftungsschraube blockieren.
Bei Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz trennen.



starnberg products GmbH & Co. KG
Glatzerstr. 5 / D-82319 Starnberg
www.starnberg-products.de
Artikel Greenpro Eco AE 25/4 20 00 166 00
Artikel Greenpro Eco AE 25/6 20 00 16700
Technische Änderungen vorbehalten.
Verbrennungsgefahr! Verbrühungsgefahr!
Berühren Sie die Pumpengehäuse nur bei kühlen Heizsystemen. Diese können sehr heiß werden.
Wartung / Störung / Ersatzteile:
Wartung und Störungsbehebung nur über den Heizungs-Fachbetrieb durchführen! Ersatzteile bekommen Sie unter der Angabe des
Typenschildes auch bei Ihrem Fachbetrieb. Regelmäßige Prüfung und Wartung/Entlüftung ist zum sicheren Betrieb erforderlich.
Ersatzdichtungen für die Pumpe sind separat beim Fachhandel erhältlich.
Einbaulage beachten.
5
GREENPRO plus
ECO
Bezpečnostné upozornenia:
Dbajte prosíme na fakt, že montáž, elektrické pripojenie i nastavenie čerpadla smie vykonať výhradne odborná spoločnosť
špecializovaná na vykurovanie. Čerpadlo nepoužívajte na čerpanie pitnej vody či potravín ani na čerpanie horľavých,
výbušných či kyseliny obsahujúcich tekutín. Oblasť uplatnenia: vykurovanie teplou vodou.
Ochranný spínač motora sa nevyžaduje. Motor je konštruovaný tak, aby bol odolný voči blokovaciemu prúdu.
Otáčky čerpadla možno upravovať prostredníctvom elektronického alebo manuálneho ovládania. Denná prevádzka ručná:
stupeň 1 až stupeň 3, I = nízky výkon až stupeň III s vysokým čerpacím výkonom. V režime AUTO sa ovládanie čerpadla
prispôsobí požadovanému čerpaciemu množstvu automaticky. Pri aktivovanom nočnom znížení teploty je v nočnej
prevádzke možná redukcia výkonu. V prípade prislabého čerpacieho výkonu prepnite čerpadlo na vyšší výkonnostný stupeň.
Manuálne ovládanie stupne I / II / III
Automatické nočné zníženie teploty
Tlačidlo nočného zníženia teploty zap/vyp
Tlačidlo prevádzkového režimu
Automatická prevádzka
Consumption display in Watt
PP2 = maximálny proporčný tlak
PP1 = minimálny proporčný tlak
CP2 = maximálny konštantný tlak
CP1 = minimálny konštantný tlak
+
GREENPRO
Návod na obsluhu /
Návod na montáž / SK
Prípojka so zásuvnými kontaktmi pre tuhé i flexibilné
vedenie (230 V / 50 Hz)
Pripojenie a výkon:
Napätie:
Frekvencia:
Otáčky s elektronickým ovládaním: Prevádzkový tlak max.:
Teplota vody min./max.:
Teplota okolia max.:
Vstupný tlak na sacom nátrubku pri:
Regulácia diferenciálneho tlaku podľa Pmax: Otáčky motora, max.:
Ochrana IP:
Montážne rozmery:
Trieda energetickej efektivity
1fázové striedavé napätie 230 V
50 Hz
variabilné
10 barov
-10 °C (s nezamŕzajúcim prostriedkom) / +110 °C
+ 40 °C
+ 95 °C: 0,3 baru / + 110 °C: 1,0 bar
modelu 1-4 m alebo 1-6 m
viď štítok čerpadla
viď štítok čerpadla
viď štítok čerpadla (IP44)
180mm
A – vysoká energetická efektivita
Ochranný spínač motora sa nevyžaduje. Motor je konštruovaný tak, aby bol odolný voči blokovaciemu prúdu.



Plnenie a odvzdušňovanie:
Odvzdušňovanie čerpadla smie vykonávať iba vyškolený odborný personál. Bez správneho odvzdušnenia môže dôjsť k poškodeniu
čerpadla! Čerpadlo treba pravidelne odvzdušňovať, a to v závislosti na výhrevnom systéme a polohy vstavania. Zabráňte čo i len krátkodobému chodu čerpadla nasucho. Pozor: Otvorená odvzdušňovacia skrutka môže blokovať čerpadlo. Pri údržbových prácach vždy
odpojte čerpadlo od elektrickej siete.
Nebezpečenstvo popálenia! Nebezpečenstvo oparenia!
Telesa krytu čerpadla sa dotýkajte, len ak sú ohrevné systémy chladné. Tieto systémy môžu byť veľmi horúce.
Údržba / Poruchy / Náhradné diely:
Údržbu i odstraňovanie porúch smú vykonávať len odborné podniky špecializované na vykurovanie! Náhradné diely Vám dodá i Váš
odporný predajca vykurovacích systémov, musíte pritom zadať údaje z typového štítku. Bezpečná prevádzka si vyžaduje pravidelné
kontroly a údržbu/odvzdušňovanie.
Náhradné tesnenia dostanete kúpiť i samostatne v odborných predajniach.
Dbajte na správnu pozíciu pri vstavaní. Technické zmeny vyhradené.
6
GREENPRO plus
ECO
Safety instructions:
Please note that fitting, electrical connection and adjustment of the pump may only be carried out by a specialist heating
installation company. Do not use the pump in areas where there is drinking water or food, or in flammable, explosive or
acidic fluids. Field of application: warm water heating systems.
Motor protection is not required. Motor design is resistant to blocking current.
The motor speed is regulated by either electronic or manual control. Manual daytime operation: level 1 to level 3,
level I = low power, level III = high output. In AUTO operation mode, the pump control unit automatically adjusts to
the flow rate required. When night setback is activated, the power can be reduced automatically for night operation.
If the output is too low, switch the pump to a higher power setting.
Manual control level I / II / III
Automatic night setback
Button for night setback on/off
Taste für Betriebsmodus
Automatic operation
Consumption display in Watt
PP2 = maximum proportional pressure
PP1 = minimum proportional pressure
CP2 = maximum constant pressure
CP1 = minimum constant pressure
+
GREENPRO
Operating Instructions /
Installation Instructions / EN
Connection with plug contacts for rigid and flexible
supply lines (230 V / 50 Hz)
Connection and output:
Voltage:
Frequency:
Speed with electronic control:
Operating pressure max:.
Water temperature min./max.:
Ambient temperature max.:
Intake pressure at pump inlet:
Differential pressure control:
Pmax: Motor speed, max.:
Protection type IP:
Installation dimension:
Energy efficiency class
1 phase alternating current 230 V
50 Hz
variable
10 bar
-10 °C (with anti-freeze) / +110 °C
+ 40 °C
+ 95 °C: 0.3 bar / + 110 °C: 1.0 bar
1-4 m or 1-6 m, depending on model
see pump plate
see pump plate
see pump plate (IP44)
180mm
A – high energy efficiency



Motor protection is not required. Motor design is resistant to blocking current.
Filling and bleeding:
The pump should only be bled by qualified technical staff. If the pump is not bled properly, it may be damaged! The pump must be bled
regularly, in accordance with heating system and installation position. Avoid dry operation, even for a short time. Warning: the pump
may become blocked if the bleed screw is open. Always disconnect from power supply before carrying out maintenance work.
Risk of burning! Risk of scalding!
Do not touch the casing of the pump unless the heating system is cool. It can become very hot.
Maintenance / Faults / Spare parts:
Maintenance work and rectification of faults should only be carried out by a heating installation company! You can obtain spare parts
using the details on the type plate from your specialist installation company. Regular inspection and maintenance/bleeding is essential
for safe operation.
Replacement seals for the pump are available separately from your specialist dealer.
Note installation position! We reserve the right to make technical changes.
7
GREENPRO plus
ECO
Instrucciones de uso /
montaje / ES
+
El motor no requiere protección. Motor diseñado con resistencia a la corriente de bloqueo.
GREENPRO
Advertencia de seguridad:
Tenga en cuenta que el montaje, la conexión eléctrica y el ajuste de la bomba deben ser realizados únicamente por
personal especializado en sistemas de calefacción. No utilice la bomba cerca de agua potable o alimentos ni con
líquidos inflamables, explosivos o ácidos. Ámbito de aplicación: Calefacciones de agua caliente.
El número de revoluciones se regula mediante control electrónico o manual. Niveles manuales 1 a 3 para el uso diurno,
I = menor potencia, hasta el nivel III de mayor caudal. En el modo AUTO, el control de la bomba se adapta automáticamente
al caudal necesario. En el modo de corriente nocturna es posible una reducción automática de la potencia para el uso nocturno.
Si el caudal de la bomba es demasiado débil, aumente el nivel de potencia.
Control manual con niveles I / II / III
Corriente nocturna automática
Botón de corriente nocturna ON/OFF
Botón de modo operativo
Funcionamiento automático
Indicador de consumo en vatios
PP2 = presión máxima proporcional
PP1 = presión mínima proporcional
CP2 = presión máxima constante
CP1 = presión mínima constante
Conexión con contactos enchufables para cables de
alimentación rígidos y flexibles (230 V / 50 Hz)
Conexión y potencia:
Tensión:
Frecuencia:
N.º revoluciones con control electrónico: Presión de servicio máxima:
Temperatura máx./mín. del agua:
Temperatura máxima ambiental:
Presión en el tubo de aspiración:
Regulación de la presión diferencial:
Pmax: N.º revoluciones del motor, máx.:
Tipo de protección IP:
Dimensiones de montaje:
Clase de eficiencia energética
tensión alterna de 1 fase 230 V
50 Hz
variable
10 bares
-10 °C (con anticongelante) / +110 °C
+ 40 °C
+ 95 °C: 0,3 bares / + 110 °C: 1,0 bares
dependiendo del modelo, 1-4 m o 1-6 m
véase la placa de características
véase la placa de características
véase la placa de características (IP44)
180 mm
A - Eficiencia energética alta
El motor no requiere protección. Motor diseñado con resistencia a la corriente de bloqueo.



Llenado y purga de aire:
La purga de aire de la bomba sólo debe ser efectuada por personal especializado. Sin una purga adecuada, la bomba podría dañarse.
La bomba debe purgarse con regularidad, dependiendo del sistema de calefacción y la posición de montaje. Evítese también el funcionamiento en seco. Atención: La bomba puede bloquearse si el tornillo de purga de aire queda abierto. Al efectuar las labores de mantenimiento, desconéctese siempre de la corriente eléctrica.
Peligro de quemaduras - Peligro de escaldaduras
Toque sólo la carcasa de la bomba cuando el sistema de calefacción esté frío. Su temperatura puede llegar a ser muy elevada.
Mantenimiento / Averías / Piezas de repuesto:
El mantenimiento y la reparación de averías deben ser efectuados únicamente por personal especializado en sistemas de calefacción.
Para piezas de repuesto, diríjase a su proveedor especializado indicándole los datos de la placa de características. La comprobación y el
mantenimiento/purga de aire habituales son necesarios para un funcionamiento seguro.
Las juntas de repuesto para la bomba se pueden encontrar por separado en comercios especializados.
Tenga en cuenta la posición de montaje. Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
8
GREENPRO plus
ECO
Consignes de sécurité :
Veuillez noter que le montage, le raccordement électrique et la fixation de la pompe ne doivent être réalisés que par un
chauffagiste professionnel. La pompe ne doit pas être utilisée dans de l‘eau potable ou des aliments ni dans des liquides
inflammables, explosifs ou contenant de l‘acide. Domaine d‘application : Chauffage d‘eau chaude.
Une protection du moteur n‘est pas nécessaire. Moteur avec résistance de charge
La vitesse est contrôlée par commande électronique ou par commande manuelle. Fonctionnement de jour manuel
niveau 1 à niveau 3 - I= faible puissance, jusqu‘au niveau III pour un débit élevé. En mode AUTO, le système de contrôle
de la pompe s‘adapte automatiquement au débit requis. Lorsque le mode nuit est activé, une réduction automatique
de la puissance lors du fonctionnement de nuit est possible. Lorsque le débit est trop faible, faire passer la pompe à un
niveau de puissance plus élevé.
Commande manuelle niveau I / II / III
Mode nuit automatique
Bouton Marche/Arrêt du mode nuit
Bouton du mode de fonctionnement
Fonctionnement automatique
Affichage de la consommation en watts
PP2 = pression proportionnelle maximale
PP1 = pression proportionnelle minimale
CP2 = pression constante maximale
CP1 = pression constante minimale
+
GREENPRO
Manuel d‘utilisation /
Consignes d‘installation / FR
Connexion avec contacts à fiches pour câble rigide et
souple (230 V / 50 Hz)
Raccordement et puissance :
Tension : Fréquence : Vitesse à commande électronique Pression de fonctionnement max. : Température de l‘eau minimale/maximale :
Température ambiante max. : Pression d‘entrée à l‘orifice d‘aspiration : Contrôle de la pression différentielle P max : Vitesse moteur max. : Type de protection IP : Dimensions d‘installation : Efficacité énergétique - classe 1 Phases de tension alternative 230 V
50 Hz
variable
10 bars
-10 °C (avec de l‘antigel) / +110 °C
+ 40 °C
+ 95 °C 0,3 bars / + 110 °C : 1,0 bar
selon le modèle 1 à 4 m ou 1 à 6 m
voir plaque de la pompe
voir plaque de la pompe
voir plaque de la pompe (IP44)
180 mm
A - haute efficacité énergétique
Une protection du moteur n‘est pas nécessaire. Moteur avec résistance de charge



Remplissage et purge d‘air :
La purge d‘air de la pompe ne doit être effectuée que par un personnel qualifié. Sans une bonne ventilation, la pompe peut être endommagée ! La pompe doit régulièrement être purgée d‘air, en fonction du système de chauffage et de l‘emplacement où elle est installée.
Éviter le fonctionnement à sec, même pour une courte période. Attention : la pompe peut se bloquer lorsque la vis de purge est ouverte.
Lors des travaux d‘entretien la pompe doit toujours être mise hors tension.
Danger de brûlure ! Danger d‘échaudure !
Ne touchez le corps de la pompe que lorsque le système de chauffage est froid. Celui-ci peut être très chaud.
Entretien/panne/pièces de rechange :
Les travaux d‘entretien et de dépannage ne doivent être réalisés que par un chauffagiste professionnel ! Vous pouvez obtenir les pièces de
rechange également auprès de votre chauffagiste en vous basant sur les informations figurant sur la plaque signalétique. Pour un fonctionnement sûr, il est nécessaire de procéder régulièrement à une inspection, un entretien régulier et une purge d‘air.
Les joints de rechange pour la pompe sont vendus séparément dans les magasins spécialisés.
Veillez à installer la pompe correctement. Éviter toute modification technique.
9
GREENPRO plus
ECO
Manuale d’uso /
guida di montaggio / IT
+
Una protezione del motore non è necessaria. Il motore è autoprotetto.
Il numero dei giri è regolato tramite comando elettronico o tramite comando manuale.
Funzionamento diurno manuale, dal livello 1 al livello 3: da I = potenza minima fino al livello III con portata maggiore.
Quando regolato su AUTO, il comando della pompa si adatta automaticamente alla quantità di portata necessaria.
Se la riduzione notturna è stata attivata, è possibile ridurre automaticamente la potenza durante il funzionamento di notte.
Se la portata della pompa è troppo bassa, è necessario impostare un livello di potenza più alto.
Comando manuale livello I / II / III
Riduzione notturna automatica
GREENPRO
Avvertenze di sicurezza
Il montaggio, l’allacciamento elettrico e la regolazione della pompa devono essere eseguiti esclusivamente da un’azienda
specializzata in impianti di riscaldamento. Non utilizzare la pompa nel settore alimentare o per l’acqua potabile, oppure
con liquidi infiammabili, esplosivi o acidi. Campo di impiego: riscaldamenti ad acqua calda.
Tasto per riduzione notturna acceso / spento
Tasto per modalità di funzionamento
Funzionamento automatico
Visualizzazione del consumo in Watt
PP2 = pressione proporzionale massima
PP1 = pressione proporzionale minima
CP2 = pressione costante massima
CP1 = pressione costante minima
Allacciamento con contatti maschio per connettore
rigido e flessibile (230 V / 50 Hz)
Allacciamento e potenza
Tensione:
1 fase tensione alternata 230 V
Frequenza:
50 Hz
Numero di giri con comando elettronico: variabile
Max. pressione di esercizio:
10 bar
Temperatura acqua minima / massima:
-10° C (con anticongelante) / +110° C
Temperatura ambiente max.:
+ 40 °C
Pressione di alimentazione del
bocchettone di aspirazione con: + 95 ° C: 0,3 bar / + 110 ° C: 1,0 bar
Pressione differenziale:
secondo il modello 1-4 m o 1-6 m
P. max.: vedere targhetta pompa
Numero di giri del motore, max.:
vedere targhetta pompa
Categoria di protezione IP:
vedere targhetta pompa (IP44)
Quota di montaggio:
180mm
Classe di efficienza energetica:
A - alta efficienza energetica
Una protezione del motore non è necessaria. Il motore è autoprotetto.



Come avviare e come sfiatare la pompa
Lo sfiato dell’area deve essere effettuato solo da personale specializzato addestrato. Se lo sfiato non viene effettuato correttamente la pompa
potrebbe essere danneggiata! La pompa deve essere sfiatata regolarmente, secondo il sistema di riscaldamento e della posizione di montaggio.
Si raccomanda di evitare anche il breve funzionamento a secco. Attenzione: la pompa potrebbe bloccarsi se la vite di sfiato è aperta. Scollegare
sempre dalla rete elettrica prima di procedere a lavori di manutenzione.
Pericolo di ustione! Pericolo di bruciature!
Non toccare i corpi delle pompe prima che il sistema di riscaldamento si sia raffreddato, poiché essi potrebbero diventare molto caldi.
Manutenzione / Guasti / Pezzi di ricambio
Si raccomanda di far eseguire la manutenzione o la riparazione di eventuali guasti solo da un’azienda specializzata in impianti di riscaldamento! Potete ordinare i pezzi di ricambio specificando il tipo di targhetta anche presso la vostra azienda specializzata. Per assicurare il
funzionamento senza pericolo della pompa è necessario eseguire controlli, manutenzione e sfiato della pompa a intervalli regolari.
Guarnizioni di ricambio per la pompa sono disponibili separatamente presso i rivenditori specializzati.
Osservare la posizione di montaggio. Con riserva di modifiche tecniche.
10
GREENPRO plus
ECO
Indicaţii privind siguranţa:
Vă rugăm să luaţi în considerare că, montajul, racordul electric şi reglarea pompei pot fi realizate numai de către o firmă
specializată în instalaţii de încălzire. Nu întrebuintaţi pompa în zona cu apă potabilă, în zona cu alimente sau în lichide
inflamabile, explozive sau care conţin acizi. Domeniu de aplicare: sistemele de încălzire cu apă caldă. Nu este necesară o
protecţie a motorului. Motorul dispune de protecţie împotriva curentului de blocare.
+
GREENPRO
Instrucţiuni de utilizare /
Instrucţiuni privind montajul / RO
Turaţia este reglată prin intermediul sistemului de comandă electronic sau prin intermediul sistemului de comandă manual.
Funcţionarea din timpul zilei în modul de funcţionare manual treapta 1 până la treapta 3, I = putere redusă, până la treapta III
cu capacitate sporită. În modul de funcţionare AUTO, sistemul de comandă al pompei se adaptează automat la debitul de
transport necesar. În cazul în care pe timpul nopţii se doreşte o reducere a capacităţii de funcţionare, acest lucru este posibil
prin activarea modulului nocturn. În cazul unei capacităţi de transport reduse a pompii comutaţi la o treaptă de putere
mai ridicată.
Sistem de comandă manual treapta I / II / III
Setare automată pentru modulul de noapte
Tasta pentru modulul de noopte Pornit/Oprit
Tasta pentru modulul de funcţionare
Funcţionare automată
Indicarea consumului în watt
PP2 = presiunea proporţională maximă
PP1 = presiunea proporţională minimă
CP2 = presiunea constantă maximă
CP1 = presiunea constantă minimă
Racord cu contact cu fişe pentru alimentare rigidă şi
flexibilă (230 V / 50 Hz)
Racord şi putere:
Tensiune:
1 fază tensiune alternativă 230 V
Frecvenţa:
50 Hz
Turaţia cu sistem de comandă electronic: variabilă
Presiune de funcţionare max.:
10 bar
Temperatura apei minimă/maximă: -10 °C (cu amestec antiger) / +110 °C
Temperatura mediului ambiant max.:
+ 40 °C
Presiunea de alimentare la racordurile
de aspiraţie pentru: + 95 °C: 0,3 bar / + 110 °C: 1,0 bar
Reglajul presiunii diferenţiale
în funcţie de model 1-4 m sau 1-6 m
Pmax: vezi tăbliţa pompei
Rotaţia motorului, max.:
vezi tăbliţa pompei
Tipul de protecţie IP:
vezi tăbliţa pompei (IP44)
Dimensiunea de montaj:
180mm
Clasa de eficienţă energetică
A – eficienţă energetică ridicată
Nu este necesară protecţia motorului. Motorul dispune de protecţie împotriva curentului de blocare.



Umplere şi aerisire:
Aerisirea pompei poate fi realizată numai de către personalul de specialitate instruit. Fără o aerisire corectă pompa se poate deteriora!
Pompa trebuie să fie aerisită periodic, în funcţie de sistemul de încălzire şi pozitia de montaj,. Evitaţi şi rularea uscată, pe term scurt.
Atenţie: Pompa se poate bloca atunci când şurubul de aerisire este deschis. Deconectaţi pompa întotdeauna de la reţeaua de alimentare
cu curent electric atunci când se execută lucrări de întreţinere.
Pericol de ardere! Pericol de opărire!
Atingeţi carcasele pompelor numai la sistemele de încălzire reci. Acestea pot deveni foarte fierbinţi.
Întreţinere / Defecţiune / Piese de schimb:
Executaţi operaţiile de întreţinere şi de îndepărtare a defecţiunilor numai prin intermediul firmelor specialitate în domeniul sistemelor de
încălzire! Veţi obţine piese de schimb menţionând datele de pe placuţa cu tipul de construcţie în magazinul dumneavoastră specializat în
domeniu. Verificarea periodică şi întreţinerea/aerisirea sunt necesare pentru o funcţionare sigură.
Garniturile de schimb pentru pompe le puteţi obţine separat la comerciantul dumneavoastră de specialitate.
Luaţi în considerare poziţia de montaj. Se rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.
11
Velmi vysoká energetická účinnost
Návod k obsluze / vestavění CES
GREENPRO plus
ECO
+
Ochrana motoru není potřeba. Motor má přepěťovou ochranu.
Počet otáček je řízen elektronicky nebo pomocí ručního ovládání.
Denní činnost stupeň od I do III, I=nízký výkon, do stupně III s vysokým výkonem. Při způsobu činnosti AVTO se řízení
pumpy automaticky přizpůsobí potřebnému průtoku. Jestliže je aktivován noční režim je možné v noci snížit přívod energie.
U nízkého výkonu pumpy přepněte na vyšší stupeň.
Ruční ovládání stupeň I / II / III
Automatický noční režim
GREENPRO
Bezpečnostní pokyny:
Montáž, elektrického zapojení a nastavení pumpy může provádět jen odborný, pověřený servis pro ohřívací zařízení.
Čerpadlo nepoužívejte pro pitnou vodu nebo potraviny, nebo s hořlavými nebo výbušnými kapalinami nebo kapalinami,
které obsahují kyseliny. Použití : ohřívací zařízení.
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí nočního režimu
Přepínač pro výběr způsobu činnosti
Automatická činnost
Příkaz k použití ve Watt-ech
PP2=maximální proporcionální tlak
PP1=minimální proporcionální tlak
CP2=maximálni konstantní tlak
CP1=minimálni konstantní tlak
Přípojka pro pevné a ohybné trubky
(230 V / 50 Hz)
Zapojení a výkon:
Napětí: Frekvence: Počet otáček s elektronickým řízením: Max. pracovní tlak: Teplota vody min/max: Max. teplota okolí: Přívodní tlak pri: Regulace diferenčního tlaku: Pmax: Max. počet otáček motoru: Druh ochrany IP: Míry pro vestavění: Třída energetické účinnosti: 1-fázové střídavé 230 V
50 Hz
je nastavitelný
10 barů
-10 °C (s prostředkem proti zamrzání)/+110 °C
+40 °C
+95 °C: 0,3 barů /+110 °C: 0,1 baru
závisí na modelu 1-4 m nebo 1-6 m
viz. typový štítek na čerpadle
viz. typový štítek na čerpadle
viz typový štítek na čerpadle (IP44)
180 mm
A-vysoká účinnost
Ochrana motoru není potřeba. Motor má přepěťovou ochranu.



Plnění a odvzdušnění:
Odvzdušnění čerpadla může provádět jenom k tomu pověřený odborník. Bez odvzdušnění se může čerpadlo poškodit! Čerpadlo je potřeba
pravidelně odvzdušňovat, což závisí na ohřívacím systému a způsobu odvzdušnění. Zamezte chodu čerpadla na sucho.
POZOR: Jestliže je šroub pro odvzdušnění otevřený, může se čerpadlo zablokovat. Při údržbě čerpadla, vždy čerpadlo vypněte ze sítě.
Nebezpečí popálenin!
Ochranného krytu čerpadla se dotýkejte jenom tehdy, jestliže je studený. Vedení může být velmi horké.
Údržba /poruchy/náhradní díly
Údržbu a odstranění závad může provádět jen k tomu pověřený odborník! Náhradní díly můžete po uvedení údajů z typového
štítku objednat u vašeho prodejce. Pro bezpečnou činnost je potřeba pravidelná údržba a odvzdušnění.
Náhradní těsnění pro čerpadlo můžete objednat u vašeho prodejce.
Dávejte pozor na polohu při vestavění.
Vyhrazujeme si právo na technické změny.
12
GREENPRO plus
ECO
Varnostna navodila:
Prosimo, da upoštevate, da sme montažo, električni priključek in nastavitev črpalke izvesti samo strokovno usposobljen
servis za ogrevalne naprave. Črpalke ne uporabljajte na področju pitne vode in v povezavi z živili ali pa z gorljivimi in
eksplozivnimi tekočinami, ali tekočinami, ki vsebujejo kisline. Področje uporabe: ogrevalne naprave. Zaščita motorja ni
potrebna. Motor je izdelan z blokado proti električnemu udaru. Število vrtljajev je urejena z elektronskim krmiljenjem
preko ročnega krmiljenja.
Dnevno delovanje Stopnja 1 do Stopnja 3, I=nizka zmogljivost, do stopnje III z visoko zmogljivostjo. V načinu delovanja
AVTO se krmiljenje črpalke avtomatsko prilagodi potrebni količini pretoka. Če je aktiven nočni način je možno nastaviti
zmanjšanje dovoda energije v nočnem času.
Pri prenizki zmogljivosti črpalke preklopite na višjo stopnjo.
Ročno krmiljenje stopnja I / II / III
Avtomatski nočni način
gumb za vklop/izklop nočnega načina
gumb za način delovanja
avtomastko delovanje
prikaz porabe v Watt-ih
PP2=maksimalni proporcionalni tlak
PP1=minimalni proporcionalni tlak
CP2=maksimalni konstantni tlak
CP1=minimalni konstantni tlak
+
GREENPRO
Zelo visoka energijska učinkovitost /
Navodila za uporabo / vgradnjo SLO
Priključek za trde in gibljive cevi (230 V / 50 Hz)
Priklop in zmogljivost:
Napetost: Frekvenca: Število obratov z elektronskim krmiljenjem: Maks. delovni tlak: Temperatura vode min/maks: Maks. temperatura okolja: Dovodni tlak na dovodu pri: Regulacija diferenčnega tlaka: Pmax: Max. št. obratov motorja: Vrsta zaščite IP: Mere za vgradnjo: Razred energijske učinkovitosti: 1-fazna izmenična napetost 230 V
50 Hz
nastavljivo
10 barov
-10 °C (s sredstvom proti zmrzovanju)/+110 °C
+40 °C
+95 °C: 0,3 bara /+110 °C: 0,1 bara
odvisno od modela 1-4 m ali 1-6 m
glej tablico na črpalki
glej tablico na črpalki
glej tablico na črpalki (IP44)
180 mm
A-visoka učinkovitost
Zaščita motorja ni potrebna. Motor je izdelan z blokado proti električnemu udaru.



Polnjenje in zračenje:
Zračenje črpalke sme izvajati samo pooblaščena strokovna oseba. Brez pravilnega zračenja se lahko črpalka poškoduje! Črpalko je treba
redno zračiti, odvisno od ogrevalnega sistema in načina vgradnje. Preprečite tudi najkrajši tek na suho. POZOR: Črpalka lahko blokira, če
je vijak za zračenje odprt. Med vzdrževanjem jo vedno izključite iz omrežja.
Nevarnost opeklin!
Ohišja črpalke se dotikajte samo, ko je napeljava hladna. Napeljava je lahko zelo vroča.
Vzdrževanje/motnje/nadomestni deli
Vzdrževalna dela ter odpravo napak sme izvajati samo pooblaščena strokovna oseba! Nadomestne dele lahko naročite pri vašem prodajalcu ob navedbi podatkov s tipske ploščice. Za varno delovanje je nujno redno vzdrževanje in zračenje.
Nadomestna tesnila za črpalko lahko naročite pri vašem prodajalcu.
Pazite na lego pri vgradnji.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
13
GREENPRO plus
ECO
Sigurnosne upute:
Obratite pozornost na to da samo specijalizirani obrt za montažu grijanja može izvesti montažu, električni priključak i
ugradnju pumpe. Ne koristite pumpu u području pitke vode i namirnica ili u gorivim, eksplozivnim ili kiselim tekućinama.
Područje primjene: sustavi grijanja toplom vodom.
Zaštita motora nije potrebna. Motor konstruiran za samozaštitu.
Broj okretaja regulira se preko elektroničnog ili ručnog upravljanja.
Rad po danu. Ručno - stupanj 1 do stupanj 3, I= vrlo mali kapacitet, sve do stupnja III veliki kapacitet..
Pri AUTO načinu radu upravljanje pumpom automatski se prilagođava potrebnom protoku.
Kod aktiviranog spuštanja po noći moguće je automatsko smanjenje kapaciteta pri radu po noći.
Kod preniskog kapaciteta pumpe uključite viši stupanj snage .
Ručno upravljanje stupanj I / II / III
Automatsko spuštanje po noći
Tipka za spuštanje po noći uključeno/isključeno
Tipka za radnu funkciju
Automatski rad
Prikaz potrošnje u vatimat
PP2 = maksimalni proporcionalni tlak
PP1 = minimalni proporcionalni tlak
CP2 = maksimalni konstantni tlak
CP1 = minimalni konstantni tlak
+
GREENPRO
Upute za uporabu /
upute za ugradnju / HR
Priključak s utičnim kontaktom za čvrsti i savitljivi
dovod (230V/50Hz)
Priključak i izvedba:
Napon: 1-fazni izmjenični napon 230 V
Frekvencija:50Hz
Broj okretaja pri elektroničnim upravljanjem: promjenjiv
Pogonski tlak maks.:
10 bara
Temperatura vode: -10°C (sa sredstvom za zaštitu
minimalna/maksimalna: od mraza) / + 110 °C
Temperatura okoliša maks.:
+ 40 °C
Dovodni tlak na usisnim mlaznicama pri:
+ 95 °C: 0,3 bar / + 110 °C: 1,0 bara
Regulacija diferencijalnog tlaka:
ovisno o modelu 1-4m ili 1-6m
Pmaks: vidi oznaku na pumpi
Broj okretaja motora maks.:
vidi oznaku na pumpi
Sigurnosna klasa IP:
vidi oznaku na pumpi (IP44)
Dimenzije ugradnje:
180mm
Klasa energetske učinkovitosti:
A – visoka energetska učinkovitost



Zaštita motora nije potrebna. Motor konstruiran za samozaštitu.
Punjenje i prozračivanje:
Samo educirano stručno osoblje može prozračiti pumpu. Pumpa se može oštetiti bez pravilnog prozračivanja! Pumpu je potrebno redovno
prozračivati ovisno o sustavu grijanja i mjestu ugradnje. Također izbjegavajte kratki rad na suho. Oprez: Pumpa može blokirati i pri otvorenom
čepu za prozračivanje. Kod radova održavanja uvijek isključite iz strujne mreže.
Opasnost od opeklina! Opasnost od vruće pare
Kućište pumpe dodirnite samo kad su sustavi grijanja hladni. Mogu postati vrlo vrući.
Održavanje/kvarovi/rezervni dijelovi:
Održavanje i uklanjanje kvarova izvoditi samo putem specijaliziranog obrta za montažu grijanja. Rezervne dijelove možete dobiti u
specijaliziranom obrtu uz navođenje označne pločice. Redovna provjera i održavanje/ventilacija potrebni su za siguran rad.
Zamjenske brtve za pumpu dostupne su i odvojeno u specijaliziranim trgovinama.
Pripazite na položaj ugradnje. Zadržavamo prava na tehničke izmjene.
14
GREENPRO plus
ECO
Biztonsági tudnivalók:
Kérjük annak betartását, hogy a szivattyú szerelését, villamos csatlakoztatását, valamint beállítását kizárólag fűtéstechnikai
szaküzem végezheti. Ne használják a szivattyút ivóvízhez, vagy élelmiszer-ipari területeken, sem éghető, robbanásveszélyes,
vagy savas folyadékokban. Alkalmazási terület: Meleg vizes fűtőrendszerek.
Motorvédelem használata nem szükséges. A motort záróáram-biztosra terveztük.
A fordulatszám villamos vezérléssel, vagy a kézi vezérlőn keresztül szabályozható. Nappali kézi üzem az 1. és 3. fokozatok
között; I = alacsony teljesítmény, a III. fokozat magas áramoltatási teljesítménnyel. AUTO üzemmódban a szivattyú vezérlése
automatikusan áll be a szükséges áramoltatási mennyiséghez. Az éjjeli merítés aktiválásakor lehetőség van a teljesítmény
automatikus csökkentésére az éjszakai üzemhez. Ha túl alacsony az áramoltatási teljesítmény, kapcsolják a szivattyút
nagyobb teljesítményfokozatra.
Kézi vezérlés, I / II / III fokozatok,
automatikus éjjeli leeresztés
Az éjjeli leeresztés be/ki kapcsológombja
Üzemmód-választó gomb
Automatikus üzem
Fogyasztás kijelzése Watt értékben
PP2 = maximális proporcionális nyomás
PP1 = minimális proporcionális nyomás
CP2 = maximális konstans nyomás
CP1 = minimális konstans nyomás
+
GREENPRO
Kezelési útmutató /
Beszerelési útmutató / HU
Csatlakozó dugós csatlakozóval a merev és a rugalmas
bemenetekhez ( 230 V / 50 Hz)
Csatlakoztatás és teljesítmény:
Feszültség:
1 fázisú váltakozó feszültség, 230 V
Frekvencia:
50 Hz
Fordulatszám elektromos vezérlés esetén:
változó
Max. üzemi nyomás:
10 bar
Minimális/maximális vízhőmérséklet:
-10 °C (fagyállóval) / +110 °C
Max. környezeti hőmérséklet:
+ 40 °C
Befolyási nyomás a szívócsonkon adott hőm. esetén: + 95 °C: 0,3 bar / + 110 °C: 1,0 bar
Nyomáskülönbözeti szabályozás:
a modell függvényében 1-4m, vagy 1-6 m
Pmax: lásd a szivattyú típustábláját
A motor max. fordulatszáma:
lásd a szivattyú típustábláját
IP védelmi osztály:
lásd a szivattyú típustábláját (IP44)
Beszerelési méret:
180mm
Energiahatékonysági besorolás:
A – magas fokú energiahatékonyság
Motorvédelem használata nem szükséges. A motort záróáram-biztosra terveztük.



Betöltés és légtelenítés:
A szivattyú légtelenítését kizárólag képzett szakszemélyzet végezheti. Szakszerű légtelenítés nélkül a szivattyú károsodhat! A szivattyút
– a fűtőrendszer és a beépítési helyzet függvényében – rendszeresen légteleníteni kell. A rövid ideig tartó szárazmenetek is kerülendők!
Figyelem: A szivattyú nyitott légtelenítő-csavar esetén leállhat. Karbantartási munkálatok végzésekor áramtalanítsák a berendezést!
Égési sérülések veszélye! Forrázási sérülések veszélye!
A szivattyú foglalatát csak akkor érintse meg, ha a hűtőrendszer hideg. Ezen rendszerek rendkívül felhevülhetnek.
Karbantartás / Zavarok / Tartozékok:
A karbantartási és zavarelhárítási munkálatokat kizárólag fűtéstechnikai szaküzem végezheti! A tartozékalkatrészek a típustáblán
lévő adatok megadásával az Ön közelében lévő szakkereskedelemben szerezhetők be. A termék biztonságos üzeméhez rendszeres
ellenőrzések és karbantartás/légtelenítés elvégzése szükséges.
A szivattyú tartaléktömítései külön beszerezhetők a szakkereskedelmekben.
Ügyeljen a helyes beszerelési helyzetre.
Műszaki változtatások joga fenntartva.
15
GREENPRO plus
ECO
Bezbednosna uputstva:
Molimo imajte u vidu da montažu, električni priključak i podešavanje pumpe sme da obavlja samo firma koja je
specijalizovana za grejanje. Pumpu nemojte da koristite za pitku vodu ili hranu ili u zapaljivim i eksplozivnim tečnostima,
ili u tečnostima koje sadrže kiseline. Primena: toplovodno grejanje.
Nije potrebna zaštita motora. Motor je opremljen sa zaštitom od strujne blokade.
Broj obrtaja se kontroliše pomoću elektronske ili ručne kontrole. Dnevni režim rada ručni stepen 1 do stepen 3,
I = mala snaga, do stepen III sa većim kapacitetom. U režimu rada AUTO kontrola pumpe se automatski prilagođava
neophodnom kapacitetu. Kod aktivisanog noćnog sniženja moguće je automatsko smanjenje kapaciteta prilikom
noćnog režima rada. Kod premalog kapaciteta pumpe uključite veći stepen kapaciteta.
Ručna kontrola stepen I / II / III
Automatsko noćno sniženje
Dugme za noćno sniženje Uklj/Isklj.
Dugme za režim rada
Automatski režim
Potrošnja u vatima
PP2 = maksimalni proporcionalni pritisak
PP1 = minimalni proporcionalni pritisak
CP2 = maksimalni konstantni pritisak
CP1 = minimalni konstantni pritisak
+
GREENPRO
Uputstvo za upotrebu /
Uputstvo za ugradnju / SER
Priključak sa utičnim kontaktima za kruti i fleksibilni
dovod (230 V / 50 Hz)
Priključak i snaga:
Napon:
1-fazni naizmenični napon 230 V
Frekvencija:
50 Hz
Broj obrtaja sa elektronskom kontrolom: varijabilna
Radni pritisak maks.:
10 bari
Temperatura vode min./maks.:
-10 °C (sa sredstvom protiv zamrzavanja) / +110 °C
Temperatura okoline maks.:
+ 40 °C
Ulazni pritisak na usisnom nastavku na: +95 °C: 0,3 bari / + 11 °C: 1,0 bari
Regulacija diferencijalnog pritiska
u zavisnosti od modela 1-4 m ili 1-6 m
Pmax: vidi pločicu na pumpu
Broj obrtaja motora, maks.:
vidi pločicu na pumpu
Vrsta zaštite IP:
vidi pločicu na pumpu
Pločica na pumpu: (IP44) ugradna
dimenzija:180mm
Klasa energetske efikasnosti:
A – visoka energetska efikasnost
Nije potrebna zaštita motora. Motor je opremljen sa zaštitom od strujne blokade.



Punjenje i ispuštanje vazduha:
Ispuštanje vazduha iz pumpe sme da obavlja samo obučeno stručno osoblje. Ako se vazduh pravilno ne ispusti, može da dođe do oštećenja
pumpe! Vazduh iz pumpe mora redovno da se ispušta, u zavisnosti od grejnog sistema i položaja ugradnje. Izbegavajte čak i kratkotrajne
„suve hodove“. Pažnja: Pumpa može da blokira ako je otvoren zavrtanj za ispuštanje vazduha. Prilikom radova na održavanju uvek isključite iz
električnu mrežu.
Opasnost od opekotina! Opasnost od poparivanja!
Kućište pumpe dodirujte samo kada su grejni sistemi hladni. Oni mogu da budu veoma vrući.
Održavanje / kvarovi / rezervni delovi:
Održavanje i uklanjanje kvarova sme da obavlja samo firma koja je specijalizovana za grejanje! Rezervne delove možete da dobijete i kod Vaše
specijalizovane firme uz navođenje pločice proizvoda. Za bezbedan rad neophodne su redovne provere i održavanje/ispuštanje vazduha.
Rezervne zaptivke za pumpu mogu se posebno kupiti u specijalizovanim prodavnicama.
Obratite pažnju na položaj ugradnje.
Zadržavamo pravo tehničkih izmena.
16
GREENPRO plus
ECO
Störmeldungen / Error Description
DE / EN
Nr. Bezeichnung
Fehlerbeschreibung
E0
Pumpenmodul Fehler
E2 ERROR_ID_PUMP_TOO_MANY_GLITCHES
10 bis 15 Fehler innerhalb 5 min.
Problemlösung / Problemhinweis
E4 ERROR_ID_PUMP_VOLTAGE_OUT_OF_RANGE Inverter Spannung zu niedrig oder zu hoch
DC Spannung kleiner 9V oder höher als 18V
E8 ERROR_ID_PUMP_COMMUNICATION_ABNORM Software Fehler
Software Fehler, Pumpe vom Netz trennen und
neu an Spannung legen / einschalten
P0
ERROR_ID_PUMP_U_OVERCURRENT
Zu hoher Strom in Wicklung U
Spulenstrom höher als 8A
P1
ERROR_ID_PUMP_V_OVERCURRENT
Zu hoher Strom in Wicklung V
Spulenstrom höher als 8A
P2
ERROR_ID_PUMP_W_OVERCURRENT
Zu hoher Strom in Wicklung W
Spulenstrom höher als 8A
P3
ERROR_ID_PUMP_SPEED_ISSUE
3-Phasen Ansteuerung fehlerhaft
3-Phasen Ansteuerung defekt oder nicht bereit
zu hohe Temperatur, Kontaktfehler
Stromversorgung, Motorwelle sitzt fest
Pumpe abgenutzt, verschlissen
Zu viele Fehlermeldungen innerhalb 5 min.
Pumpenwelle evtl. blockiert.
P4 ERROR_ID_PUMP_STEP_OUT
Motor startet nicht
P5 ERROR_ID_PUMP_DRIVER_FAILURE
Motor defekt
P6
ERROR_ID_PUMP_PHASE_CONNECTION
ID NAME
Motor defekt, Wicklungsfehler
IM_U,IM_V,IM_W Offset error
Eine der Spulen hat keinen Kontakt
DESCRIPTION OF THE ERROR
(MUST BE EXACT, CLEAR, STRAIGHTFORWARD)
ALGORITHM HOW IS THE ERROR DETECTED
E0
IPM module Error
IPM badness or overtempreture signal line
connector poor contact, motor shaft stuck,
abrasion wear too much
E2 ERROR_ID_PUMP_TOO_MANY_GLITCHES
Reached 10 or more failures during 5 minutes
the pump Frequnecy open and stop in very short time for 5 times. After the 6th time, the time
between open and stop become longer than first
5 times, until th 15th time, the pumps fail to
working. The impeller become block.
E4
ERROR_ID_PUMP_VOLTAGE_OUT_OF_RANGE
DC voltage is lower than 9V or higher than 18V
E8
ERROR_ID_PUMP_COMMUNICATION_ABNORM Communciation error
Communication circuit abnormality
P0
ERROR_ID_PUMP_U_OVERCURRENT
Excessive current through the motor winding U
The peak current is higher than 8A
P1
ERROR_ID_PUMP_V_OVERCURRENT
Excessive current through the motor winding V
The peak current is higher than 8A
P2
ERROR_ID_PUMP_W_OVERCURRENT
Excessive current through the motor winding W
The peak current is higher than 8A
P3 ERROR_ID_PUMP_SPEED_ISSUE
Winding connection error, eventually
the motor parameters differ
3 phase in driver has not connected
P4 ERROR_ID_PUMP_STEP_OUT
Start-up synchronization issue, eventually
the motor parameters differ
Motor abnormalities,Winding connection error,
eventually the motor parameters differ
P5
ERROR_ID_PUMP_DRIVER_FAILURE
Hardware failure of the motor driver
IM_U,IM_V,IM_W Offset error
P6
ERROR_ID_PUMP_PHASE_CONNECTION
One of the motor windings is not connected
Invertor voltage is either too low or too high
starnberg products GmbH & Co. KG / Glatzerstr. 5 / D-82319 Starnberg
www.starnberg-products.de
Technische Änderungen vorbehalten.
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
76
Dateigröße
6 652 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden