close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Introduction / Safety information - Lidl Service Website

EinbettenHerunterladen
Introduction / Safety information
Family Toilet Seat
circumstances assemble the product if the delivery
is incomplete.
©
1 Toilet seat
1 Hinge (left)
1 Hinge (right)
2 Bolts
2 Bolt guides
2 Sealing rings
2 Nuts
2 Plain washers
2 Metal rings
2 Plastic nuts
1 Wings for nut
1 Installation instructions
Introduction
Please familiarise yourself with the product
prior to assembly. Carefully read the
following assembly instructions and safety
tips. Only use the unit as described and for the
specified applications. Store these instructions in
a safe place. If passing this product on to a third
party also include all documents.
©
Intended use
This toilet seat is intended for installation on standard
commercially available toilets. Any use other than
the aforementioned or any product modification is
prohibited and can lead to injuries and / or product
damage. The manufacturer is not liable for any
damages caused by any use other than its intended
purpose. This product is not intended for commercial
use.
©
©
Dimensions: Approx. 37.6 x 6 x 45.3 cm (W x H x D)
Material
Toilet seat:
Hinges:
Mounting materials:
Weight:
Description of parts
and features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Toilet seat
Hinge (left)
Hinge (right)
Bolt
Bolt guide
Sealing ring
Nut
Plain washer
Metal ring
Plastic nut
Wings for nut (tightening aid)
©
Supply Scope
Please check immediately on unpacking that the
delivery is complete and that the product and all
parts are in perfect condition. Do not under any
Technical data
Duroplast
Zinc alloy
Plastic
3 kg
Safety information
PLEASE READ THE INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE USE! PLEASE KEEP THE INSTALLATION
INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!
½
WARNING! RISK OF
LIFE AND ACCIDENTS FOR
INFANTS AND CHILDREN!
Never leave children unattended with the
packaging material. Risk of suffocation. Keep
children away from the product.
ƽ CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all
parts are undamaged and correctly assembled.
Incorrect assembly poses the risk of injury.
Damaged parts may affect safety and function.
½ Do not stand on the toilet seat. It could break
apart, resulting in injury.
GB/IE
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 3
3
04.03.11 13:09
Safety information / Installation / Operation / Cleaning... / Disposal / Service
Do not allow the product to fall during installation.
It could be damaged.
Ensure that all connections are firmly connected
and check all connection points for stability.
Do not exceed the maximum permitted
150 kg
load (150 kg) on the WC seat. Failure
to observe this advice may result in
injury and/or damage to the product.
©
©
Installation
©
˽
Install the WC seat in accordance with figures
A - D.
©
Operation
GB
Service Great Britain
Tel.:
0871 5000 720
(0,10 GBP/Min.)
e-mail: milomex@lidl.gb
©
Using the soft-close function
½
½
½
Note: The WC seat and WC lid have a soft-close
mechanism.
˽
Tip the WC lid and/or WC seat lightly from
the top.
˽ The WC lid and/or WC seat lower automatically.
ƽ CAUTION! Do not lower the WC lid or WC
seat forcefully. Do not press on the system while
it is closing. Do not sit on the WC lid or WC seat
before it has fully lowered. Do not lift back the
WC seat through an angle greater than 110°
otherwise damage to the product may occur.
©
Cleaning and Care
½
Do not under any circumstances use corrosive
or abrasive cleaning agents. Otherwise the
surface of the product can be damaged.
Use a slightly dampened, non-fluffing cloth to
clean the product.
˽
4
Disposal
The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more
details of how to dispose of your worn-out product.
Service
IAN 64637
IE
Service Ireland
Tel:
1890 930 034
(0,08 EUR/Min. (peak)
0,06 EUR/Min. (off peak))
e-mail: milomex@lidl.ie
IAN 64637
Product description:
Family Toilet seat
Model No.: Z30832
Version:
05/2011
GB/IE
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 4
04.03.11 13:09
Johdanto / Turvaohjeet
WC-istuin ”Family”
Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat
sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusja turvaohjeet. Käytä tuotetta ainoastaan
ohjeiden mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin.
Säilytä nämä ohjeet huolellisesti. Anna kaikki tätä
tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana
eteenpäin.
1 WC-istuin
1 sarana (vasen)
1 sarana (oikea)
2 kierretankoa
2 kierretangon ohjausta
2 tiivisterengasta
2 mutteria
2 aluslevyä
2 metallirengasta
2 muovimutteria
1 mutterin ruuvausapu
1 asennusohje
©
©
©
Johdanto
Käyttötarkoitus
Tämä WC-istuin soveltuu asennettaviksi tavanomaisiin
vessoihin. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä
kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä
johtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu
ammattimaiseen käyttöön.
©
Osien kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WC-istuin
Sarana (vasen)
Sarana (oikea)
Kierretanko
Kierretangon ohjaus
Tiivisterengas
Mutteri
Aluslevy
Metallirengas
Muovimutteri
Mutterin ruuvausapu
©
Toimituksen sisältö
Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen ja osien moitteeton kunto. Älä
missään tapauksessa asenna tuotetta, jos toimitus
ei ole täydellinen.
Tekniset tiedot
Mitat: n. 37,6 x 6 x 45,3 cm (l x k x s)
Materiaali
WC-istuin:
Saranat:
Kiinnitysmateriaali:
Paino:
duroplast
sinkkiseos
muovi
3 kg
Turvaohjeet
LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖÄ! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI!
½
VAROLTUS! LAPSILLE HENGEN- JA ONNETTOMUUSVAARA! Älä koskaan jätä lapsia
pakkausmateriaalin kanssa ilman aikuisten valvontaa. On olemassa tukehtumisvaara. Pidä
lapset pois tuotteen ulottuvilta.
ƽ VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumattomia
ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmukainen
asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen
ja toimintaan.
½ Älä seiso WC-istuimella. Se voi haljeta. Ja tästä
seurata loukkaantumisia.
½ Älä päästä tuotetta putoamaan asennuksen
aikana. Se voi vahingoittua.
FI
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 5
5
04.03.11 13:09
Turvaohjeet / Asennus / Käyttö / Puhdistus ja hoito / Jätehuolto / Huolto
½
½
Varmistaudu, että kaikki liitokset on kiinnitetty
kunnolla toisiinsa ja tarkista kaikkien liitoskohtien
tukevuus.
Älä kuormita WC-istuinta yli 150 kilolla.
150 kg
Siitä voi olla seurauksena loukkaantumisvaara ja / tai tuotteen vaurioituminen.
©
Asennus
˽
Asenna WC-istuin paikoilleen kuvien A - D
osoittamalla tavalla.
©
Käyttö
©
Alaslaskuautomatiikan käyttö
©
Jätehuolto
Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä
materiaaleista ja voit toimittaa sen
paikallisiin kierrätyspisteisiin.
Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa
koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin
virastosta.
©
Huolto
FI
Service Suomi
Tel.:
010309 3582
e-mail: milomex@lidl.fi
IAN 64637
Huomautus: WC-istuinrenkaassa ja WC-kannessa on alaslaskuautomatiikka.
˽
Napsauta WC-kantta tai WC-istuinrengasta
päältäpäin kevyesti.
˽ WC-kansi tai WC-istuinrengas laskeutuvat automaattisesti.
ƽ VARO! Älä sulje WC-kantta ja WC-istuinrengasta väkivalloin. Älä paina sulkevaa järjestelmää.
Älä istuudu WC-kannelle tai WC-istuinrenkaalle
ennen kuin ne ovat laskeutuneet kunnolla alas.
Älä käännä WC-istuinrengasta auki enempää
kuin 110°. Tuote voi muuten vahingoittua.
©
Puhdistus ja hoito
½
Älä missään tapauksessa käytä hankaavaa tai
syövyttävää puhdistusainetta. Se voi vahingoittaa
tuotteen materiaalin.
Käytä puhdistukseen hieman kosteaa, nukkaamatonta liinaa.
˽
6
Tuotenimitys:
WC-istuin ”Family”
Malli-nro.: Z30832
Versio:
05/2011
FI
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 6
04.03.11 13:09
Inledning / Säkerhetsinformation
WC-sits ”Familj”
Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom följande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen
och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna
anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar
om du överlåter produkten till en tredje person.
1 toalettsits
1 gångjärn (vänster)
1 gångjärn (höger)
2 gängstänger
2 ramar för gängstänger
2 tätningsringar
2 muttrar
2 underläggsbrickor
2 metallringar
2 plastmuttrar
1 skruvhjälp för muttrar
1 monteringsanvisning
©
©
©
Inledning
Ändamålsenlig användning
Denna toalettsits är avsedd för montering på vanliga
toaletter. En annan användning än den som beskrivits
eller en förändring av produkten är inte tillåten och
kan förorsaka personskador och / eller skador på
produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som
förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna
produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning.
©
De olika delarna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Toalettsits
Gångjärn (vänster)
Gångjärn (höger)
Gängstång
Ram för gängstång
Tätningsring
Mutter
Underläggsbricka
Metallring
Plastmutter
Skruvhjälp för mutter
©
Leveransomfång
Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i
felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett.
Tekniska data
Mått: ca. 37,6 x 6 x 45,3 cm (B x H x D)
Material
Toalettsits:
Gångjärn:
Monteringsmaterial:
Vikt:
Duroplast
Zinklegering
Plast
3 kg
Säkerhetsinformation
LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING! FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN NOGA!
½
VARNING! LIVSFARA
OCH RISK FÖR OLYCKSFALL
FÖR SMÅBARN OCH BARN!
Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning. Håll
barn borta från produkten.
ƽ VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
Säkerställ att alla delar är oskadade och har
monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade
delar kan påverka säkerhet och funktion.
½ Ställ dig inte på toalettsitsen. Den kan gå sönder.
Risk för personskador.
½ Låt inte produkten falla i golvet under monteringen. Produkten kan skadas.
SE
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 7
7
04.03.11 13:09
... / Montering / Användning / Rengöring och skötsel / Avfallshantering / Service
½
½
Kontrollera att alla förbindelser sitter fast ordentligt och kontrollera stabiliteten i stängernas
förbindelser.
Belasta inte WC-sitsen över 150 kg.
Risk för skadad produkt och / eller
150 kg
personskador föreligger.
©
Service
SE
Service Sverige
Tel.:
0770 930739
e-mail: milomex@lidl.se
IAN 64637
©
Montering
˽
Montera WC-sitsen enligt bilderna A och D.
©
Användning
©
Använd
nedsänkningsautomatik
Obs: WC-ringen och WC-locket är utrustade med en
nedsänkningsautomatik.
FI
Service Suomi
Tel.:
010309 3582
e-mail: milomex@lidl.fi
IAN 64637
Produktbeteckning:
WC-sits ”Familj”
Modell nr:
Z30832
Version:
05/2011
˽ Vidrör WC-locket resp. WC-ringen lätt uppifrån.
˽ WC-locket resp. WC-ringen sänks automatiskt.
ƽ OBSERVERA! Stäng inte toalettlocket och toalettringen våldsamt. Tryck inte på stängningssystemet. Sätt dig inte på toalettlocket och toalettringen om dessa inte är helt nedfällda. Fäll
inte upp toalettringen mer än 110°. Risk för
skadad produkt föreligger.
©
Rengöring och skötsel
½
˽
Använd inte frätande eller aggressiva rengöringsmedel. Risk för skadad produkt föreligger.
Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring.
©
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänligt
material som kan avfallshanteras vid
lokala återvinningsställen.
Information om möjligheterna för avfallshantering
när det gäller kasserade produkter erhåller du hos
kommunen.
8
SE
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 8
04.03.11 13:09
Indledning / Sikkerhedsregler
Toiletsæde ”Family”
befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke
produktet, hvis ikke alle dele er leveret med.
©
1 toiletsæde
1 hængsel (venstre)
1 hængsel (højre)
2 gevindstænger
2 føringer til gevindstang
2 pakningsringe
2 møtrikker
2 mellemlægsskiver
2 metalringe
2 kunststofmøtrikker
1 spændehjælp til møtrikker
1 monteringsvejledning
Indledning
Gør dig fortrolig med produktet inden du
begynder at samle det. Hertil bedes du
læse den efterfølgende monteringsvejledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem.
Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste
formål. Opbevar denne vejledning omhyggelig. Hvis
du giver produktet videre til en anden person, bedes
du ligeledes videregive alle dokumenter.
©
Formålsbestemt anvendelse
Dette toiletsæde er beregnet til anbringelse på
almindelige WC-klosetter. En anden anvendelse end
beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er
ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller
beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke
for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med
produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes
til erhvervsmæssige formål.
©
©
Mål: ca. 37,6 x 6 x 45,3 cm (B x H x D)
Materiale:
Toiletsæde:
Hængsler:
Fastgørelsesmateriale:
Vægt:
Beskrivelse af delene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Toilettensæde
Hængsel (venstre)
Hængsel (højre)
Gevindstang
Føring til gevindstang
Pakningsring
Møtrik
Mellemlægsskive
Metalring
Kunststofmøtrik
Spændehjælp til møtrik
©
Leveringensomfang
Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle
dele er leveret med og at produktet og alle delene
Tekniske Data
hærdeplast
zinklegering
plastik
3 kg
Sikkerhedsregler
LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN IGENNEM FØR ANVENDELSE! OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIG!
½
ADVARSEL! LIVSFARE OG
FARE FOR ULYKKER FOR SMÅ
BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn
lege med emballagen uden voksent opsyn. Der
er fare for kvælning. Hold børn borte fra produktet.
ƽ FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER!
Kontroller at alle dele er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er
der fare for personskader. Beskadigede dele kan
have indflydelse på sikkerheden og funktionen.
½ Toiletsædet kan ikke holde til at man står på det.
Det kan gå itu med fare for kvæstelser til følge.
DK
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 9
9
04.03.11 13:09
Sikkerhedsregler / Montering / Betjening / Rengøring... / Bortskaffelse / Service
½
½
½
©
˽
Sædet må ikke falde ned under anbringelsen.
Det kan tage skade af det.
Alle sammenføjninger skal være fast forbundet,
og forbindelserne skal være stabile.
Belast ikke toiletsædet med mere end
150 kg
150 kg. Ellers kan det resultere i tilskadekomst og / eller beskadigelser
på produktet.
Montering
Toiletsædet monteres i henhold til illustrationerne
A og D.
©
Betjening
©
Anvendelse af sænkautomatik
Bemærk: Toiletbræt og toiletlåg er udstyret med
en soft close funktion.
˽ Rør let ved toiletlåget hhv. toiletbrættet oppefra.
˽ Toiletlåget hhv. toiletbrættet daler automatisk.
ƽ OBS! Luk ikke WC-låget og WC-sædet med
vold. Tryk ikke på det lukkende system. Sæt dig
ikke på WC-låget eller WC-sædet inden de er
fuldstændig sænket. Klap ikke WC-sædet op
med mere end 110°. Ellers kan det resultere i
beskadigelser på produktet.
©
Rengøring og pleje
½
˽
Der må ikke anvendes slibende eller ætsende
rengøringsmidler. I modsat kan materialet, som
toiletsædet er fremstillet af, blive beskadiget.
Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøringen.
10
DK
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 10
©
Bortskaffelse
Emballagen består af miljøvenlige
materialer der kan bortskaffes over
genbrugsstationen.
Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse
af et udtjent produkt ved at henvende dig til din
kommune eller din bys forvaltning.
©
Service
DK
Service Danmark
Tel.:
32 710005
e-mail: milomex@lidl.dk
IAN 64637
Produktbetegnelse:
Toiletsæde ”Family”
Model nr.: Z30832
Version:
05/2011
04.03.11 13:09
Einleitung / Sicherheitshinweise
WC-Sitz „Family“
©
Einleitung
Machen Sie sich vor der Montage mit
dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu
aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen
Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die
angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese
Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls
mit aus.
©
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Dieser WC-Sitz (Toilettensitz) ist zur Montage auf
handelsüblichen WC’s geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung
des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes
führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung
entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen
Einsatz bestimmt.
©
Teilebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Toilettensitz
Scharnier (links)
Scharnier (rechts)
Gewindestange
Führung für Gewindestange
Dichtungsring
Mutter
Unterlegscheibe
Metallring
Kunststoffmutter
Schraubhilfe für Mutter
©
Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken
den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den
einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.
Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der
Lieferumfang nicht vollständig ist.
1 Toilettensitz
1 Scharnier (links)
1 Scharnier (rechts)
2 Gewindestangen
2 Führungen für Gewindestangen
2 Dichtungsringe
2 Muttern
2 Unterlegscheiben
2 Metallringe
2 Kunststoffmuttern
1 Schraubhilfe für Muttern
1 Montageanleitung
©
Technische Daten
Maße: ca. 37,6 x 6 x 45,3 cm (B x H x T)
Material
Toilettensitz:
Scharniere:
Befestigungsmaterial:
Gewicht:
Duroplast
Zinklegierung
Plastik
3 kg
Sicherheitshinweise
VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG BITTE
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!
½
WARNUNG! LEBENS UND UNFALLGEFAHR FÜR
KLEINKINDER UND KINDER!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit
dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
ƽ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt
DE/AT/CH
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 11
11
04.03.11 13:09
Sicherheitshinweise / Montage / Bedienung / Reinigung... / Entsorgung / Service
½
½
½
½
und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
Beschädigte Teile können die Sicherheit und
Funktion beeinflussen.
Stellen Sie sich nicht auf den WC-Sitz. Er
könnte auseinander brechen. Verletzungen
können die Folge sein.
Lassen Sie das Produkt während der Montage
nicht fallen. Es könnte beschädigt werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest
miteinander verbunden sind und überprüfen
Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.
Belasten Sie den WC-Sitz nicht über
150 kg
150 kg. Andernfalls kann es zu
Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts kommen.
©
Reinigung und Pflege
½
Verwenden Sie keinesfalls scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel. Andernfalls kann das
Material des Produktes beschädigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
˽
©
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen
können.
©
Montage
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.
˽
Montieren Sie den WC-Sitz gemäß den
Abbildungen A-D.
©
©
Bedienung
©
Absenkautomatik verwenden
Hinweis: WC-Brille und WC-Deckel verfügen über
eine Absenkautomatik.
˽
Tippen Sie WC-Deckel bzw. WC-Brille von oben
leicht an.
˽ WC-Deckel bzw. WC-Brille senken sich automatisch ab.
ƽ VORSICHT! Schließen Sie WC-Deckel und
WC-Brille nicht gewaltsam. Drücken Sie nicht auf
das schließende System. Setzen Sie sich nicht
auf WC-Deckel oder WC-Brille, bevor diese nicht
vollständig abgesenkt sind. Klappen Sie die WCBrille nicht weiter als 110° auf. Andernfalls kann
es zu Beschädigungen des Produkts kommen.
12
Service
DE
Service Deutschland
Tel.:
01805772033
(0,14 EUR / Min. aus dem dt.
Festnetz, Mobilfunk max.
0,42 EUR / Min.)
e-mail: milomex@lidl.de
IAN 64637
AT
Service Österreich
Tel.:
0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
e-mail: milomex@lidl.at
IAN 64637
DE/AT/CH
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 12
04.03.11 13:09
Service
CH
Service Switzerland
Tel.:
0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk
max. 0,40 CHF/Min.)
e-mail: milomex@lidl.ch
IAN 64637
Produktbezeichnung:
WC-Sitz „Family“
Modell-Nr.: Z30832
Version:
05/2011
DE/AT/CH
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 13
13
04.03.11 13:09
1x
1x
1
L
2x
A
9
4
R
2
5
2x
2x
1x
2x
3
2 x 10
8
2x
6
2x
7
8
1 x 11
2
3
4
2
3
5
B
C
D
6
10
9
7
11
14
64637_mio_Toilettensitz_Content_LB3.indd 14
04.03.11 13:09
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
3
Dateigröße
426 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden