close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bedienungsanleitung Herd 60 N - Plamen Kamine

EinbettenHerunterladen
HR
D
GB
CZ
SLO
TEHNIÈKA UPUTA ZA
ŠTEDNJAK NA KRUTA GORIVA
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR
FESTSTOFFÖFEN
TEHNICAL INSTRUCTION FOR
SOLID FUEL BURNING COOKSTOVE
TECHNICKÝ NÁVOD K SPORÁKU NA
TUHÁ PALIVA
TEHNIÈNO NAVODILO ZA [TEDILNIK
NA TRDA GORIVA
ŠPL 60 N
02. 2007.
PLAMENINTERNATIONAL d.o.o.
LJEVAONICA @ELJEZA I TVORNICA KU]ANSKIH APARATA
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima EN 12 815:2001 / A1:2004,
te nosi
oznaku, u skladu s direktivom 89/106 EEC.
Požega, 20.02. 2007.
07
Njemaèka 36, 34 000 POŽEGA
Prouèite uputsvo za uporabu. Koristite preporuèena goriva.
Ureðaj je predviðen za povremeno loženje.
EN 12 815:2001 / A1:2004
Štednjak na kruta goriva
Tip: ŠPL 60 N
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:
Ispred: 800
Boèno: 400
Pozadi: 250
Koncentracija CO svedenih na 13% O2:
Temperatura dimnih plinova:
Nazivna snaga:
Stupanj iskorištenja: drvo
Tvornièki broj:
2
[mm]
Iznad: 500
0,31 [%]
240 [OC]
5 [kW]
72 [%]
Štednjak na kruta goriva ŠPL 60 N je jedan tip iz palete PLAMENOVIH štednjaka, koji
može na najbolji naèin udovoljiti Vašim potrebama. Stoga Vas pozivamo da PAŽLJIVO
PROÈITATE OVE UPUTE, koje æe Vam omoguæiti postizanje najboljih rezultata veæ kod prve
uporabe ovog štednjaka.
Vanjski izgled štednjaka prikazan je na naslovnoj stranici ovih uputa. Osnovni dijelovi
štednjaka su izraðeni iz emajliranih i pocinèanih èeliènih limova i odljevaka od kvalitetnog sivog
ljeva. Štednjake izraðujemo u lijevoj i desnoj izvedbi dimnog prikljuèka. Zbog toga, kod
narudžbe štednjaka ili rezervnih dijelova treba navesti njegovu punu oznaku, na primjer:
štednjak ŠPL 60 N D znaæi da se radi o štednjaku s dimnim prikljuèkom na desnoj strani, kad
štednjak gledamo s prednje strane.
Tehnièki podaci
Mjere:
Masa:
Nazivna snaga:
Dimni prikljuèak: boèno i gore:
Potrebni podtlak dimnjaka:
Srednja temperatura dimnih plinova na prikljuèku:
Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage:
V x Š x D = 85 x 85 x 55 cm
92 kg
5 kW
Ø 118 mm
10-20 Pa
220 °C
4,7 gr/sek
Preporuèeno gorivo za nazivnu snagu:
cijepana drva i drveni briketi
ugljeni briketi
1,5-2,0 kg/h
1,0-1,5 kg/h
Optimalna dimenzija drveta:
opseg
duljina
20-30 cm
25-30 cm
Uputa za postavljanje
Prilikom postavljanja štednjaka potrebno je pridržavati se lokalnih, nacionalnih i
europskih propisa (normi). Kada štednjak oslobodite ambalaže, potrebno ga je detaljno
pregledati u cilju otkrivanja eventualnih ošteæenja nastalih pri transportu. Uoèena ošteæenja je
potrebno odmah reklamirati, jer naknadne reklamacije neæemo moæi uvažiti. Na štednjak
stavite poklopac tako, da izdanke šarki utaknete u vodilice na gornjoj ploèi. Na odgovarajuæe
mjesto postavite dimni nastavak. Potrebno je voditi raèuna da spoj štednjaka i dimnjaka bude
izveden èvrsto i nepropusno. Štednjak se prikljuèuje na dimnjak standardnom cijevi promjera
118 mm. Dimovodne cijevi moraju imati na svim mjestima odgovarajuæi uspon. Ne povezujte
štednjak s dimnjakom na kojem je veæ prikljuèeno neko drugo trošilo. Potrebno je pregledati
dimnjak, da nema ošteæenja i pukotina. U prostoriju u koju se instalira štednjak mora biti
osiguran dovoljan dotok zraka za izgaranje. Ukoliko je u prostoriju ugraðen nekakav aspirator
(napa) ili neko drugo trošilo zraka, potrebno je kroz poseban otvor sa zaštitnom mrežom, koja
se ne može zaèepiti , osigurati redovan dotok svježeg zraka.
Voditi raèuna da se štednjak postavi na mjesto gdje je moguæ jednostavan pristup zbog
èišæenja dimovodnih kanala i dimnjaka.
3
Paziti da u neposrednoj blizini štednjaka nema zapaljivih materijala i da se štednjak smije
ugraditi samo u uobièajen prostor, gdje nema opasnosti od požara i eksplozije. Ako takva
opasnost postoji, štednjak se mora iskljuèiti. Potrebno je osigurati minimalne udaljenosti
štednjaka od zapaljivih predmeta, kao što su: drvo, heraklit, iverica, pluto i sl. i to 800mm ispred
štednjaka i 400mm u ostalim pravcima. Ako su materijali još lakše zapaljivi, kao što su: PVC,
poliuretan, drvena vlakna i sl. ili su nepoznate zapaljivosti ove razmake je potrebno
udvostruèiti. Kod instaliranja štednjaka na pod od zapaljivog materijala mora se štednjak
postaviti na izolacijsku negorivu podlogu. Ona mora biti u tlocrtu 800mm s prednje strane i po
400mm u ostalim pravcima oko štednjaka.
Uputa za uporabu
Prije prve potpale vlažnom, pa suhom krpom prebrišite sve emajlirane plohe i ploèu za
kuhanje. Isprobajte kako funkcionira regulator zraka i zaklopka dimovodnog kanala poz. broj
714. Funkcioniranje štednjaka i kvaliteta izgaranja ovise o kvaliteti goriva i dimnjaka, dobrom
podešavanju jaèine vatre, èistoæi štednjaka, te pravilnom loženju. Štednjak je predviðen za
loženje drvima, drvenim briketima i briketima od smeðeg ugljena. Ložite samo suhim drvima.
Kod loženja vlažnim drvima nastaje èaða koja može uzrokovati zaèepljenje dimnjaka. Ne
spaljujte nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se
škodljive tvari, koje su štetne za štednjak, dimnjak i okoliš.
Za postizanje nazivne snage preporuèujemo, da dodate po dva komada drva ili briketa
svakih pola sata, pepeljaru otvorite na poziciju koja Vam za jaèinu vatre najbolje odgovara.
Pepeljaru treba redovito prazniti. Ne dopustite da pepeo dodiruje rešetku ložišta, jer bi u tom
sluèaju moglo doæi do ošteæenja rešetke. Za potpalu vatre možete koristiti novinski papir i suha
sitnija drva. Pepeljaru tada treba malo otvoriti, a dugme poluge zaklopke dimovodnog kanala
izvuèemo prema van. Kod potpaljivanja vatre, kada su vanjske temperature više od 15 °C,
može se dogoditi da u dimnjaku nema podtlaka (dimnjak slabo vuèe). U tom sluèaju pokušajte
potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak.
Za potpaljivanje vatre ne koristite špirit, benzin ili nekakvo drugo slièno gorivo. Ne držite
nikakve zapaljive tekuæine u blizini štednjaka. Vrata ložišta moraju uvijek biti dobro zatvorena,
osim kod dodavanja goriva.
Štednjak treba redovito èistiti i vršiti kontrolu od strane dimnjaèara ili druge struène
osobe. Dimnjak, dimovodne kanale i cijevi potrebno je godišnje èistiti minimalno 6 puta.
Štednjak èistite s izuzetnom opreznošæu. Èistiti ga samo kad je hladan, tako da se skine i oèisti
gornja ploèa i dimovodna cijev. Odgovarajuæom èetkom se skine (stepe) èaða sa unutrašnjosti
izvuæe se limeno dno u peænici, te se kroz taj otvor izvade èaða i pepeo. Èišæenje i pregled
štednjaka je potrebno obavezno obaviti nakon dužeg prekida loženja.
Snagu štednjaka regulirate dodavanjem odreðene kolièine goriva i zraka pomoæu
otvaranja i zatvaranja otvora na pepelištu. Minimalnu snagu (laganu vatru) postiæi æete kada
smanjite dovod zraka za izgaranje na minimum. U sluèaju preoptereæenja (prejake vatre)
sasma zatvorite pepeljaru, tj. dotok zraka na minimum da se vatra postepeno stiša.
Kada koristite peænicu, naroèito kod peèenja kruha ili drugog dizanog tijesta, da odozgo
ne izgori, postupite na slijedeæi naèin:
• Poluga zaklopke za dimne plinove mora biti gurnuta unutra.
• Prije stavljanja pripravka u peænicu, ona mora biti zagrijana na 170-190 °C.
4
• Na vatru dodajete samo po 1 manji komad drveta i pecite cijelo vrijeme na slaboj vatri
da pripravak bude odozgo i odozdo jednako peèen. Preporuka je da se u tijeku peèenja
tepsija za pripravak jedanput okrene.
• Brzo zakuhavanje i jaèe zagrijavanje ploèe za kuhanje postiæi æete ako zaklopka dimnih
plinova bude otvorena, tj. dugme povuèeno prema van.
Vodite raèuna da su dijelovi štednjaka, naroèito gornja ploèa, vruèi, te da se štednjakom
smiju koristiti samo odrasle osobe. Na štednjaku se ne smiju raditi nikakvi popravci i preinake.
Bilo kakve zahvate na štednjaku smiju raditi samo ovlaštene osobe, a ugraðivati se smiju samo
originalni rezervni dijelovi. Za vrijeme normalnog pogona, naroèito s vlažnim gorivom dolazi do
taloženja èaðe i katrana. Ako se zanemari redovna kontrola i èišæenje dimnjaka poveèava se
opasnost od požara u dimnjaku.
U sluèaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeæi naèin:
• ne upotrebljavajte vodu za gašenje
• zatvorite sve dolaze zraka u štednjak i dimnjak
• nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjaèara da pregleda dimnjak
• pozovite servisnu službu, odnosno proizvoðaèa da pregleda štednjak.
Rezervni dijelovi:
Slika 1
5
Poz.
NAZIV DIJELA
Poz.
101.1
102.1
103.1
104
109.1
205
206
210
211
300
303
308
312
314
315
317
503
506
Prednja stranica
Boèna stranica
Boèna stranica s dimovodnim otvorom
Kutnik
Dimni nastavak
Rost
Nosaè rosta
Poluga zaklopke
Dugme zaklopke
Sklop peænice
Dno peænice
Okvir vrata peænice
Ruèka vrata peænice
Obloga vrata peænice unutarnja
Obloga vrata peænice vanjska
Opruga vrata peænice s osovinom
Obloga vrata ložišta vanjska
Ruèka vrata ložišta i pepeljare
507
508
509
600
701.1
702.1
704
709
714
715
1000
1001
1101.1
1102.1
1200
1207.1
1208.1
1209.1
NAZIV DIJELA
Zaštita prednjice - sivi ljev
Zaštita zaèelja - sivi ljev
Zaqštita vrata ložišta - sivi ljev
Pepeljara sklop
Okvir
Ploèa
Prsten
Poklopac
Zaklopka
Pregrada
Ladica
Vanjska obloga ladice
Poklopac štednjaka
Šarka poklopca
Postolje štednjaka
Boènica manja - odljevak
Boènica veèa - odljevak
Zaèelje ložišta - odljevak
ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEÈU NA FUNKCIONALNOST
I SIGURNOST APARATA!
6
D Der feststoffofen ŠPL 60 N ist ein typ aus der palette der plamen - öfen, der ihre bedürfnisse
am besten befriedigen kann. Deshalb bitten wir sie, diese anleitung sorgfältig durchzulesen,
welche ihnen bereits bei dem ersten gebrauch dieses ofens beste resultate erzielen wird.
Das ofenäußere ist auf der titelseite dieser anleitungen dargestellt. Die grundteile des ofens
bestehen aus emailliertem und verzinktem stahlblech sowie abgüssen aus qualitativ
hochwertigem grauguss.
Der abgasanschluss erfolgt wahlweise an der linken und rechten ofenseite. Führen sie
deshalb bei der bestellung des ofens oder der ersatzteile sein volles kennzeichen, wie zum
beispiel: ŠPL 60 N D an, d.h., dass es sich um einen ofen mit einem abgasanschluss auf der
rechten seite (d steht für "desno" = rechts, l steht für "lijevo"= links), von der ofenvorderseite
betrachtet, handelt.
Technische angaben
Maße:
Masse:
Nennleistung:
Abgasanschluss: seitlich und oben
Benötigter förderdruck des schornsteins:
Durchschnittliche abgastemperatur beim anschluss:
Massenabgasdurchfluss bei nennleistung:
hxbxt = 85 x 85 x 55 cm
92 kg
5 kw
Ø 118 mm
10-20 pa
220 °C
4,7 gr/s
Empfohlener brennstoff für nennleistung:
Holzscheitel und holzbriketts
Kohlenbriketts
1,5-2 kg/h
1-1,5 kg/h
Optimale holzdimension:
Umfang
Länge
20-30 cm
25-30 cm
Aufstellungsanleitung
Bei der Aufstellung des Ofens muss man sich an die örtlichen, nationalen und europäischen
Vorschriften (Normen) halten.
Beim Auspacken des Ofens müssen Sie diesen gut überprüfen, um eventuelle
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten, festzustellen. Festgestellte
Beschädigungen müssen sofort reklamiert werden, da nachträgliche Reklamationen nicht mehr
möglich sind. Legen Sie einen Deckel auf den Herd auf diese Weise, dass Sie den
Scharnieransatz in die an der oberen Platte befindlichen Leitschiene einsetzen. Setzen Sie den
Abgasstutzen auf die entsprechende Stelle. Man muss darauf achten, dass die Verbindung
zwischen dem Ofen und dem Schornstein fest und dicht ist. Der Ofen wird an den Schornstein mit
einem Standardrohr von 118 mm Durchmesser angeschlossen. Die Rauchrohre müssen an allen
Stellen eine entsprechende Steigung aufweisen. Verbinden Sie den Ofen nicht an einen
Schornstein, an welchem bereits ein anderer Verbraucher angeschlossen ist!
Es ist notwendig, den schornstein nach beschädigungen und sprüngen zu durchsuchen.
Der raum, in welchem der ofen aufgestellt wird, muss über genügend frischluftzufuhr verfügen.
Inwiefern in dem raum irgendein aspirator (luftabzug) oder ein anderer luftverbraucher
angeschlossen ist, ist es notwendig, durch eine sonderöffnung mit einem schutznetz, das nicht
verstopft werden kann, eine ordentliche luftzufuhr sicherzustellen.
Man muss dafür sorgen, dass der ofen auf eine leicht zugängliche stelle gestellt wird, damit
die abgaskanäle und der schornstein gesäubert werden können.
Man muss darauf achten, dass sich in der unmittelbaren ofennähe keine leicht entzündlichen
materialien befinden und der ofen nur in gewöhlichen räumen aufgestellt wird, wo keine
explosions- und brandgefahr besteht. Falls eine solche gefahr besteht, muss der ofen
abgeschaltet werden.
7
Ein mindestabstand zwischen dem ofen und leicht entzündlich gegenständen, wie zum
beispiel: holz, heraklith, spanplatte, kork u. Ä. Muss sichergestellt werden, und zwar 800 mm vor
dem ofen und 400 mm in den übrigen richtungen.
Wenn die materialien noch leichter entzündlich sind, wie zum beispiel: pvc, polyurethan,
holzfasern und ä. Oder deren entzündlichkeit unbekannt ist, muss ein doppelter abstand
eingehalten werden.
Bei der aufstellung des ofens auf einem boden, der aus entzündlichem material besteht,
muss der ofen auf eine unbrennbare isolationsunterlage gestellt werden. Sie muss sich im
grundriss 800 m auf der vorderseite und je 400 mm in den übrigen richtungen um den ofen
befinden.
Bedienungsanleitung
Vor dem ersten Anheizen müssen Sie alle emaillierten Flächen und die Kochplatte zuerst mit
einem feuchten und dann mit einem trockenen Tuch wischen. Probieren Sie aus, wie der
Luftschieber und die Drosselklappe des Abgaskanals (Pos. Nr. 714) funktionieren.
Die Funktionsfähigkeit des Ofens und die Verbrennungsqualität hängen von der Brennstoffund Schornsteinqualität, einer guten Regelung des Feuers, der Sauberkeit des Schornsteins und
von einer ordnungsgemäßen Feuerung ab.
Der Ofen ist für das Beheizen mit Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts vorgesehen.
Bitte nur mit trockenem Holz beheizen! Beim Beheizen mit feuchtem Holz entsteht Ruß, was
zu einer Verstopfung des Schornsteins führen kann. Bitte keinen Abfall, vor allem nicht Plastik
verbrennen!
In vielen Abfallmaterialien befinden sich Schadstoffe, die dem Schornstein, Ofen und der
Umgebung schaden. Um die Nennleistung erreichen zu können, empfehlen wir Ihnen, jede halbe
Stunde je zwei Stück Holz oder Briketts hinzuzufügen. Öffnen Sie den Aschekasten auf die
Position, die Ihnen zur Erreichung des gewünschten Feuers am meisten entspricht.
Der Aschekasten muss regelmäßig entleert werden. Achten Sie darauf, dass die Asche den
Rost nicht berührt, weil es ansonsten zu einer Beschädigung des Rostes kommen könnte.
Zum Anheizen können Sie Zeitungspapier und trockene, kleinere Holzspäne verwenden.
Der Aschekasten muss dabei etwas geöffnet werden und der Hebelknopf der Drosselklappe des
Abgaskanals muss nach Außen gezogen werden.
Wenn die Außentemperaturen über 15 °C betragen, kann es beim Anheizen vorkommen,
dass es im Schornstein keinen Förderdruck (der Schornstein zieht schlecht) gibt. Versuchen Sie
in diesem Falle durch Anheizen des Schornsteins den nötigen Förderdruck zu erzielen.
Verwenden Sie zum Anheizen keinen Spirit, kein Benzin oder irgendeinen ähnlichen Brennstoff.
Flüssige Brennstoffe dürfen nicht in der Nähe des Ofens gelagert werden.
Die Feuerraumtür muss, außer beim Zufügen von Brennstoff, immer gut verschlossen
bleiben.
Der Ofen muss von dem Schornsteinfeger oder einer anderem Experten regelmäßig
gesäubert und kontrolliert werden.
Der Schornstein, die Abgaskanäle und die Rohre müssen jährlich mindestens 6 Mal
gesäubert werden. Der Ofen muss mit besonderer Vorsicht gesäubert werden. Er darf nur im
kalten Zustand, und zwar auf diese Weise gesäubert werden, dass die obere Platte und das
Abgasrohr abgenommen und gesäubert werden. Mit einer entsprechenden Bürste wird der Ruß
aus dem Inneren abgebürstet, der im Ofen befindliche Blechboden wird herausgezogen und
durch diese Öffnung werden der Ruß und die Asche herausgenommen.
Der Ofen muss unbedingt nach einer längeren Benützungspause gesäubert und kontrolliert
werden.
Die Ofenleistung kann durch Zufügen einer bestimmten Brennstoff- und Luftmenge durch
Öffnen und Schließen der Aschenraumöffnung reguliert werden. Die Minimalleistung (kleines
Feuer) erreichen Sie, indem Sie die Verbrennungsluftzufuhr auf Minimum stellen.
Im Falle einer Überbelastung (zu starkes Feuer) Aschenkasten schließen, d.h. Luftzufuhr auf ein
8
Minimum drosseln, damit das Feuer langsam abflaut.
Gehen Sie bei der Benützung des Ofens und besonders beim Backen von Brot oder
ähnlichem Hefeteig auf folgende Weise vor:
• Der Hebel der Abgas- Drosselklappe muss nach Innen geschoben werden.
• Bevor Sie die Speise in den Ofen schieben muss dieser auf 170 -190 °C vorgewärmt
Werden.
• Auf das Feuer immer nur 1 kleineres Holzstück hinzufügen und während der gesamten
Zeit bei kleiner Flamme backen, damit die Speise oben und unten gleichmäßig
Gebacken wird. Es wird empfohlen, das Backbleck während dem Backen ein Mal
Umzudrehen.
• Ein schnelles Aufkochen und eine stärkere Beheizung der Platte erreichen Sie, indem
Sie die Abgas- Drosselklappe offen halten, d.h. der Knopf nach Außen gezogen ist.
Achten Sie darauf, dass die Ofenteile, besonders aber die obere Platte, heiß sind. Der Ofen
darf nur von Erwachsenen benützt werden!
Am Ofen dürfen keine Reparaturen und Änderungen vorgenommen werden! Eingriffe
dürfen nur von ermächtigten Personen durchgeführt werden! Es dürfen nur Original- Ersatzteile
eingebaut werden!
Während des normalen Betriebs, besonders mit feuchtem Brennstoff, kommt es zu einer
Ablagerung von Ruß und Teer. Erfolgt keine regelmäßige Kontrolle und wird der Schornstein nicht
regelmäßig gesäubert, erhöht sich die Gefahr eines Brands im Schornstein. Für den Fall, dass
Feuer im Schornstein entsteht, müssen Sie auf folgende Weise vorgehen:
• Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers!
• Schließen Sie alle Luftzugänge zum Ofen und Schornstein
Ersatzteile:
Abbildung 1
9
Ersatzteile (Abbildung 1)
Pos.
101.1
102.1
103.1
104
109.1
205
206
210
211
300
303
308
312
314
315
317
503
506
BEZEICHNUNG
Vorderseite
Seitenfläche
Seitenfläche mit Rauchrohröffnung
Eckstück
Abgasstutzen
Rost
Rostträger
Klappenhebel
Deckelknopf
Ofensatz
Ofenboden
Ofentürrahmen
Ofentürgriff
Umkleidung der Ofentür- Innen
Umkleidung der Ofentür - Außen
Ofentürfederung mit Achse
Umkleidung der Feuerraumtür- Außen
Griff der Feuerraumtür und des
Aschekastens
Pos.
507
508
509
600
701.1
702.1
704
709
714
715
1000
1001
1101.1
1102.1
1200
1207.1
1208.1
1209.1
BEZEICHNUNG
Vorderseitenschutz - Grauguß
Rückseitenschutz - Grauguß
Feuerraumtürschutz - Grauguß
Aschekastensatz
Rahmen
Platte
Ring
Deckel
Klappe
Trennwand
Schubkasten
Schubkastenumkleidung
Ofendeckel
Deckelscharnier
Ofengestell
kleinere Seitenwand - Gußstück
größere Seitenwand - Gußstück
Feuerraum - Rückseite, Gußstück
WIR BEHALTEN DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN, DIE AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT
UND SICHERHEIT DES APPARATS NICHT EINFLUSS NEHMEN, VOR.
10
GB The solid fuel burning cookstove ŠPL 60 N is one of a series of PLAMEN cookstoves,
designed to meet your needs in the best possible way. Please READ CAREFULLY THESE
INSTRUCTIONS in order to achieve the best results with the very first use of this cookstove.
The appearance of the cookstove is illustrated on the cover page of these Instructions.
Main component parts of the cookstove are made of enameled or galvanized sheet steel and of
high quality cast iron.
The cookstove is available with left- or right side flue connection. Therefore, when placing
an order for a cookstove or its spare parts, please indicate the full model reference number, eg.:
cookstove ŠPL 60 N D indicates that this particular cookstove is designed with the flue
connection on the right, viewed from the front side of the cookstove.
Technical data
Dimensions
Weight:
Rated output:
Flue connection: lateral and top:
Required negative pressure in the chimney:
Mean flue gas temperature at the flue conn.:
Flue gas flow at rated output:
H x W x D = 85 x 85 x 55 cm
92 kg
5 kW
Ø 118 mm
10-20 Pa
220 °C
4.7 g/s
Recommended fuel loads for rated output:
wood and wood briquettes
coal briquettes
1.5-2 kg/h
1-1.5 kg/h
Optimum log size:
perimet
Length
20-30 cm
25-30 cm
Positioning and Installation
When installing the cookstove, make sure that relevant local, national and European
regulations are fully observed.
After having unpacked the cookstove, inspect it carefully for possible damages in
transport. Any such damages should be immediately reported, because late claims will not be
taken into consideration. To install the cover, insert the hinge pins into the respective guides on
the top plate. Install the flue collar in its position making sure that the connection between the
cookstove and chimney is firm and tight. The cookstove is connected to the chimney with a
standard flue pipe dia. 118 mm. The flue pipes should have adequate rise at all places. Do not
connect the cookstove to a chimney to which another appliance has already been connected.
Make sure that the chimney is free from any cracks and damages.
The cookstove should be installed in a room with sufficient fresh air to support the
combustion. If an exhauster (hood) or similar air-consuming unit is installed in the same room,
regular inflow of fresh air should be provided through a separate opening, protected with a
non-clogging grid.
11
Make sure that the cookstove is installed in a place allowing easy access for flue and
chimney cleaning operations.
Make sure that there are no combustibles in the immediate vicinity of the cookstove. The
cookstove may be installed only in a room where there is no risk of fire or explosion.
Minimum clearances between the cookstove and combustibles, such as wood,
chipboard, corkboard etc. should be strictly observed, in particular 800 mm in front of the
cookstove and 400 mm in other directions.
In case of highly inflammable materials, such as PVC, polyurethane, pressed wood
fibreboards etc., or materials of unknown inflammability, these clearances should be doubled.
If the cookstove is to be installed in a room with combustible or heat sensitive flooring, it
shall be placed on a solid, non-combustible floor protector. The floor protector must be
dimensioned to extend at least 800 mm to the front of the cookstove and 400 mm to other
directions.
Operating Instructions
Before the first firing, wipe all enameled surfaces and cooking plate first with a wet and
then with a dry cloth. Check the air supply control and flue damper (pos. 714) for proper
operation.
The cookstove performance and combustion depend on the fuel quality, adequate
chimney design and maintenance, proper flame adjustment, cleanliness of the cookstove and
correct firing and reloading.
The cookstove is designed to burn wood, wood briquettes and brown coal briquettes.
Use only well-seasoned, dry wood with low moisture content to reduce the likelihood of
greasy soot (creosote) buildup on the chimney walls, which may cause clogging of the
chimney.
Do not burn the household waste, especially not any plastic material. Many waste
materials contain substances that are harmful to the cookstove, the chimney and the
environment.
For best performance, i.e. to achieve the rated output, add two logs or briquettes every
half hour, open the ash pan to the position that suits best the desired flame level. Empty the ash
pan regularly. The ash in contact with the firebox grate may cause damage to the grate.
Start the fire with a small amount of crumpled newspaper and well-seasoned dry kindling.
Slightly open the ash pan and pull the damper rod handle outwards.
At outdoor temperatures above 15 °C there might be some problems with the firing due to
insufficient negative pressure within the chimney (poor draught). In that case, try to achieve the
sufficient negative pressure by firing the chimney directly.
Never use spirit, petrol or similar fuel to start the fire. Do not keep inflammable liquids near
the cookstove.
Keep the firebox door always firmly shut, except when reloading the cookstove.
The cookstove should be regularly cleaned and inspected by a chimney sweeper or
some other qualified person.
The chimney, the flue channels and pipes shall be cleaned at least 6 times a year.
Clean the cookstove with maximum caution and only when completely cooled down.
Remove and clean the top plate and flue pipe. Brush off the soot built up on the internal walls,
pull the oven bottom plate out to discharge soot and ash.
Clean and inspect the cookstove every time after a prolonged suspension of operation.
To control the flame add fuel as necessary and control the air supply by opening or
12
closing the ash pan hole. Minimum output (low flame) is achieved by setting the air
supply to minimum.
In case of overload (flame too high), close the ash pan, i.e. reduce the air supply to
minimum and wait for the flame to abate gradually.
When using the oven, particularly for bread and other leavened dough baking, proceed
as follows:
• Push the damper rod in.
• Pre-heat the oven to 170-190 °C
• Add only one smaller log at a time to keep the fire at a moderate level for even baking on
all sides. It is recommendable to turn the baking pan once during the baking.
• For better cookplate heating and faster cooking, open the flue damper, i.e. pull the
damper rod handle outwards.
Always bear in mind that the cookstove parts, and particularly the top plate, are hot and
that only adults may operate the cookstove.
The cookstove must not be subject to any unauthorised repairs and/or modifications.
Such operations may be performed only by qualified persons and only original spare parts
should be used.
During normal operation, particularly if the cookstove is fired with wet wood, soot and tar
build up posing a risk of fire in the chimney if it is not regularly inspected and cleaned. If the
chimney catches fire, proceed as follows:
Spare Parts:
Figure 1
13
Spare Parts (Figure 1)
Pos.
No.
DENOMINATION
101.1
102.1
103.1
104
109.1
205
206
210
211
300
303
308
312
314
315
317
503
506
Front plate
Lateral plate
Lateral plate with flue hole
Angle section
Flue connection collar
Grate
Grate support
Damper rod
Damper handle
Oven assy
Oven bottom
Oven door frame
Oven door handle
Oven door lining
Oven door plating
Oven door spring
Firebox door plating
Firebox and ash pan door handle
Pos.
No.
507
508
509
600
701.1
702.1
704
709
714
715
1000
1001
1101.1
1102.1
1200
1207.1
1208.1
1209.1
DENOMINATION
Front shieldkcast - iron
Back shield - cast iron
Firebox door shield - cast iron
Ash pan assy
Frame
Ring
Plate
Cover
Dumper
Partition
Drawer
Drawer plating
Cookstove cover
Cover hinge
Cookstove base
Firebox side wall - bigger - cast iron
Firebox side wall - smaller - cast iron
Firebox rear wall - cast iron
WE RESERVE THE RIGHT TO ANY MODIFICATION NOT AFFECTING
THE FUNCTIONALITY AND/OR SAFETY OF THE COOKSTOVE.
14
CZ Sporák na tuhá paliva ŠPL 60 N je výrobkem z palety sporákù firmy PLAMEN, který na
nejlepší zpùsob uspokojí Vaše potøeby. Proto Vás vybízíme, abyste si POZORNÌ PØEÈETLI
TYTO POKYNY umožòující Vám docílení nejlepších výsledkù již pøi prvním použití tohoto
sporáku.
Vnìjší vzhled sporáku je znázornìn na titulní stránce tohoto návodu. Základní souèásti
sporáku jsou vyrobeny ze smaltovaných a pozinkovaných ocelových plechù a odlitkù z kvalitní
šedé litiny.
Sporáky vyrábíme v levém a v pravém provedení pøípojky na kouøovod. Proto se má pøi
objednávce sporáku èi náhradních dílù uvésti plné oznaèení, na pøíklad: sporák ŠPL 60 N D
znamená, že se jedná o sporáku s pøípojkou na kouøovod z pravé strany, hledíme-li na sporák
zpøedu..
Tehnická data
Rozmìry:
Hmotnost:
Jmenovitý výkon:
Pøípojka na kouøovod: boènì a nahoøe:
Nezbytný podtlak komína:
Støední teplota spalin na pøípojce:
Prùtok hmoty spalin pøi jmenovitém výkonu:
V x Š x H = 85 x 85 x 55 cm
92 kg
5 kW
Ø 118 mm
10-20 Pa
220 °C
4,7 g/sek
Doporuèené palivo pro jmenovitý výkon:
polenové døíví a døevìné brikety
uhelné brikety
1,5-2 kg/h
1-1,5 kg/h
Optimální rozmìry polen:
objem
Délka
20-30 cm
25-30 cm
Pokyny pro postavování
Pøi postavování sporáku je nutno dodržovat místní, nacionální a evropské pøedpisy
(normy).
Po vybalení si sporák ihned dobøe prohlédnìte na možná poškození pøi transportu.
Zjištìná poškození se mají hned reklamovat, nebo dodateèné reklamace nelze pøiznat. Na
sporák postavte víko tak, aby výbìžky kloubového závìsu byly zastrèeny do vodítek na horní
desce. Na odpovídající místo postavte kouøovou pøípojku. Dbejte na to, aby byl spoj sporáku a
komína proveden pevnì a nepropustnì. Sporák se pøipojuje na komín standardní trubkou o
prùmìru 118 mm. Kouøové trubky musí mít na všech místech pøíslušné stoupání. Nespojujte
sporák s komínem, na který byl již pøipojen další spotøebiè.
Komín se musí prohlédnout na poškození a štìrbiny.
Do místnosti, kam se instaluje sporák, musí být zajištìn dostateèný pøítok spalovacího
vzduchu. Jestliže je v místnosti zabudaván aspirátor (digestoø) èi další spotøebiè vzduchu, musí
se zajistit pravidelný pøítok èerstvého vzduchu zvláštním otvorem s ochrannou møížkou, který
se nemùže ucpat.
Dbát na to, aby byl sporák postaven na místo, kam je umožnìn jednoduchý pøístup kvùli
èištìní kouøovodù a komína.
Dbát též na to, aby v bezprostøední blízkosti sporáku nebyl hoølavý materiál a aby sporák
byl zabudován jen do obvyklého prostoru, kde není nebezpeèí ohnì nebo výbuchu. Jestliže
takové nebezpeèí existuje, sporák se musí vypnout.
15
Musí být zajištìny minimální vzdálenosti sporáku od hoølavých pøedmìtù, jako jsou døevo,
heraklit, døevotøískový materiál, korek apod. a to 800 mm pøed sporákem a 400 mm v ostatních
smìrech.
Jsou-li materiály snadno zápalné, jako PVC, polyuretan, døevovláknitý materiál apod.
nebo zápalnost není známa, pak tøeba tyto vzdálenosti zdvojnásobit.
Pøi instalaci sporáku na podlohu z hoølavého materiálu se musí sporák postavit na
izolaèní, nehoølavou podložku. Rozmìry: 800 mm z pøední strany a vždy 400 mm v ostatních
smìrech kolem sporáku.
Pokyny pro použití
Pøed prvním podpalem pøetøete nejdøíve vlhkým, pak suchým hadrem všechny
smaltované plochy a plotnu. Ovìøte si správnou funkci regulátoru vzduchu a klapky kouøového
kanálu pol.è. 714.
Funkènost sporáku a kvalita spalování jsou zavislé na kvalitì paliva a komína, dobrém
nastavení síly ohnì, èistotì sporáku a na správném pøikládání.
Sporák je sestrojen pro topení døívím, døevìnými briketami a briketami z hnìdého uhlí.
Pøikládejte vždy jen suché døíví. Pøi ložení vlhkým døívím vznikají saze, jež mohou vyvolat
ucpání komína. Nespalujte odpad, zvláštì ne plásty.
V èetných odpadových materiálech jsou škodlivé látky, škodlivé též pro sporák, komín a
životní prostøedí. Pro docílení jmenovitého výkonu doporuèujeme pøidávat každé pùl hodiny
dva polena nebo dvì brikety, popelník otevøít do polohy, která se Vám nejvíce hodí pro sílu
ohnì.
Popelník pravidelnì prázdnìte. Nedovolte, aby popel dotýkal rošt topeništì, protože by
se mohl rošt poškodit.
Pro podpal ohnì mùžete použítvat staré noviny a suche tøísky.
Popelník se má pøitom pootevøít, a knoflík páky klapky kouøového kanálu vytáhnout ven.
Pøi podpalu, když je vnìjší teplota vyšší než 15 °C, se mùže stát, že v komínu není podtlak
(komín špatnì táhne). V tom pøípadì zkuste podpalováním komína docílit potøebný podtlak.
Pro podpal nepoužívejte nikdy lih, benzin nebo další podobné palivo. Poblíž sporáku
neuchovávejte žádné hoølavé tekutiny.
Dvíøka topeništì musí být vždy dobøe uzavøena, kromì pøi pøikládání paliva.
Sporák se má pravidelnì èistit a kominík èi druhá odborná osoba má ho kontrolovat.
Komín, kouøovody a trubky se mají èistit nejménì 6x roènì. Sporák èis te vždy velmi opatrnì.
Èis te vždy jen za studena tak, že sundáte a oèistíte horní desku a kouøovou trubku. Vhodným
kartáèem se sundají (sklepají) saze z vnitøku, vytáhne se plechové dno trouby a tím otvorem se
vyjmou saze a popel.
Èistìní a prohlídku sporáku vždy provést po delší pøestávce ložení.
Výkon sporáku regulujte pøidáváním urèitého množství paliva a vzduchu pomocí otevírání
a zavírání otvoru na popelišti. Minimální výkon (mírný oheò) docílíte, jestliže snížíte na
minimum pøívod spalovacího vzduchu
V pøípadì pøetížení (pøíliš silný oheò) zavøete úplnì popelník, t.j. pøívod vzduchu na
minimum, aby oheò postupnì slábl.
Používáte-li troubu, obzláš pøi peèení chleba nebo dalšího kynutého tìsta, postup je
následující:
• Páka klapky pro spaliny musí být zastrèena dovnitø.
• Døíve než dáte výrobek do trouby, pøedehøejte ji na 170-190 °C.
• Pøikládejte jen 1 menší polínko a peète po celou dobu na mírném ohni, aby se výrobek
sejnomìrnì pekl zezhora a zezdola. Doporuèujeme pekáè zavèas peèení jednou
otoèit.
• Rychlé pøivádìní do varu a silnìjší zahøívání plotny docílíte tak, že klapku pro spaliny
Otevøete, t.j. knoflík vytáhnete ven.
16
Dbejte na to, že jsou èásti sporáku, zvláš horní deska, horké a že sporákem smìjí
manipulovat jen dospìlé osoby.
Na sporáku není dovoleno provádìt žádné opravy a zmìny. Jakékoli zásahy na sporáku
smí provádìt jen autorizované osoby, zabudovat se smìjí jen pùvodní náhradní souèásti.
Po dobu normálního provozu, obzvláš s vlhkým palivem, pøichází k usazování sazí a
dehtu. Jestliže zanedbáte pravidelnou kontrolu a èištìní komína, zvyšuje se nebezpeèí požáru
v komínì. V pøípadì ohnì v komínì postup je následující:
• nepoužívejte k hašení vodu
• uzavøete všechny pøívody vzduchu do sporáku a do komína
• když oheò zhasl, zavolejte kominíka, aby prohlédl komín
Náhradní souèásti:
Obrázek 1
17
Náhradní souèásti (obrázek 1)
Pol.
NÁZEV SOUÈÁSTI
Pol.
101.1
102.1
103.1
104
109.1
205
206
210
211
300
303
308
312
314
315
317
503
506
Pøední strana
Boèní strana
Boèní strana s kouøovým otvorem
Rohová výstuha
Kouøový nástavec
Rošt
Roštový nosiè
Páka klapky
Knoflík klapky
Souprava trouby
Dno trouby
Rám troubových dvíøek
Rukoje troubových dvíøek
Obklad troubových dvíøek vnitøní
Obklad troubových dvíøek vnìjší
Pružina troubových dvíøek s høídelem
Obklad dvíøek topeništì vnìjší
Rukoje dvíøek topeništì a popelníku
507
508
509
600
701.1
702.1
704
709
714
715
1000
1001
1101.1
1102.1
1200
1207.1
1208.1
1209.1
NÁZEV SOUÈÁSTI
Kryt pøední strany-šedá - litina
Kryt zadní èást-šedá - litina
Kryt dvíøek topeništì - šedá litina
Popelník souprava
Rám
Deska
Kroužek
Víko
Klapka
Pøepážka
Zásuvka
Vnìjší obklad zásuvky
Kryt sporáku
Kloubový závìs krytu
Podstavec sporáku
Boènice menší - odlitek
Boènice vìtší - odlitek
Zadní èást topeništì - odlitek
ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMÌNY NEOVLIVÒUJÍCÍ
FUNKÈNOST A JISTOTU PØÍSTROJE
18
SLO Štedilnik na trdna goriva ŠPL 60 N je štedilnik iz palete štedilnikov PLAMEN, ki lahko na
najboljši naèin zadovolji Vaše potrebe. Priporoèamo, da NATANÈNO PREBERETE
PRILOŽENA NAVODILA, kar vam bo omogoèilo najboljše rezultate že pri prvi uporabi tega
štedilnika.
Zunanji videz štedilnika je prikazan na naslovni strani teh navodil. Osnovni deli štedilnika
so izdelani iz emajliranih pocinkanih jeklenih ploèevin in odlitkov iz kvalitetnega sivega liva.
Štedilnike izdelujemo v levi in desni izvedbi dimnega prikljuèka. Zaradi tega morate pri
naroèilu štedilnika ali rezervnih delov navesti njegovo polno oznako, na primer: ŠPL 60 N D,
kar pomeni, da gre za dimnik z dimnim prikljuèkom na desni strani, èe na štedilnik gledamo s
prednje strani.
Tehnièni podatki:
Mere:
Masa:
Nazivna moè:
Dimni prikljuèek:
Potreben podtlak v dimniku:
Srednja temperatura dimnih plinov v prikljuèku:
Pretok mase dimnih plinov pri nazivni moèi
V X Š X D = 85 x 85 x 55 cm
92 kg
5 kW
Ø 118 mm
10-20 Pa
220 °C
4,7 g/s
Priporoèeno gorivo za nazivno moè:
nasekana drva in lesni briketi
premogovi briketi
1,5 -2 kg/h
1-1,5 kg/h
Optimalne dimenzije drv:
obseg
Dolžina
20-30 cm
25-30 cm
Navodila za postavljanje
Pri postavljanju štedilnika se pridržujte lokalnih, nacionalnih in evropskih predpisov
(norm).
Ko s štedilnika odstranite embalažo, ga morate natanèno pregledat zaradi eventualnih
poškodb, ki bi lahko nastale med transportom. O opaženih poškodbah nas morate takoj
obvestiti, ker naknadne reklamacije ne upoštevamo. Na štedilnik postavite pokrov tako, da
štrleèe dele teèaja vtaknete v vodilo na zgornji plošèi. Dimni nastavek prikljuèite na predvideno
mesto na štedilniku. Pri tem morate paziti, da bo spoj štedilnika in dimnika trden in
nepropusten. Štedilnik je treba prikljuèiti na dimnik s standardno cevjo premera 118 mm.
Dimovodne cevi morajo imeti na vseh mestih ustrezne vzpone. Štedilnik ne smete prikljuèiti na
dimnik, na katerega je že prikljuèen neki drugi potrošnik.
Pred prikljuèitvijo preglejte dimnik zaradi eventualnih poškodb in razpok.
V prostoru, v katerega boste postavili štedilnik, mora biti zagotovljen primeren dotok
zraka, potrebnega za izgorevanje.
Èe je v prostoru vgrajen aspirator (napa) ali kakšen drugaèen potrošnik zraka, morate
skozi posebno odprtino z varovalno mrežo, ki se ne more zamašiti, zagotoviti dotok svežega
zraka.
19
Štedilnik postavite na mesto, kjer je možen enostaven pristop za èišèenje dimovodnih
kanalov in dimnika.
Pazite, da v neposredni bližini štedilnika ni vnetljivih materialov. Štedilnik lahko vgradite
samo v navaden prostor, kjer ni nevarnosti zaradi požarov ali eksplozij. Èe takšna nevarnost
obstaja, morate štedilnik izkljuèiti.
Štedilnik morate postaviti tako, da bo njegova minimalna oddaljenost od vnetljivih
materialov (na primer drv, heraklita, ivernih plošè, pluta in podobnega) najmanj 800 mm na
sprednji strani štedilnika in 400 mm na ostalih straneh.
Èe gre za še bolj vnetljive materiale (na primer PVC, poliuretan, lesena vlakna in
podobno) ali pa je njihova vnetljivost neznana, morate te odmike podvojiti.
Èe so v prostoru, ki je predviden za vgradnjo štedilniki, tla narejena iz vnetljivega ali
temperaturno obèutljivega materiala, morate štedilnik postaviti na izolirano, oz. nevnetljivo
podlago. Dimenzije podlage morajo biti veèje od tlorisa štedilniki: na stranski in zadnji strani
400 mm, na sprednji strani pa 800 mm.
Navodilo za uporabo
Pred prvim kurjenjem obrišite najprej z vlažno, nato pa s suho krpo vse emajlirane plošèe
in plošèo za kuhanje. Preverite, kako deluje regulator za zrak in zapora za dimovodni kanal
(poz. 714).
Funkcioniranje štedilnika in kvaliteta izgorevanja so odvisni od kakovosti goriva in
dimnika, pravilne nastavitve jakosti ognja, èistoèe štedilnika in pravilnega nalaganja goriva.
Štedilnik je predviden za kurjenje z drvmi, lesenimi briketi in briketi iz rjavega premoga.
Kurite samo s suhimi drvmi. Pri kurjenju z vlažnimi drvmi nastajajo saje, ki lahko zamašijo
dimnik. v štedilniku se sežigajte odpadke, še posebej ne plastike.
V mnogih odpadnih materialih se nahajajo škodljive snovi, ki so škodljive za štedilnik,
dimnik in okolje. Za doseganje nazivne moèi priporoèamo, da vsake pol ure dodate po dva
kosa drv ali briketov, regulator za zrak pa namestite na pozicijo, ki najbolje ustreza jakosti
ognja.
Pepelnik morate redno prazniti. Ne dovolite, da se pepel dotika kurilne rešetke, ker bi se
rešetka lahko poškodovala.
Za podnetanje lahko uporabljate èasopisni papir in suhe trske. Pepelnik morate takrat
malo odpreti, gumb na vzvodu zaklopke za dimovodni kanal pa potegnite navzven
Pri kurjenju ognja, ko je zunanja temperatura višja od 15 °C, se lahko zgodi, da v dimniku
ni podtlaka (dimnik slabo vleèe). V takšnem primeru poskusite v dimniku ustvarite podtlak s
podžiganjem.
Za podžiganje ne smete uporabljati špirita, bencina ali podobnih goriv. V bližini štedilnika
ne shranjujte vnetljive tekoèine.
Vratca na kurišèu morajo biti vedno dobro zaprta, razen takrat, ko dodajate gorivo.
Štedilnik morate redno èistiti in kontrolirati ob pomoèi dimnikarja ali druge strokovne
osebe.
Dimnik, dimovodne kanale in cevi moramo oèistiti vsaj šestkrat na leto. Štedilnik èistite
zelo previdno. Èistite ga samo takrat, ko je popolnoma hlade in sicer tako, da zgornjo plošèo
snamete in jo oèistite. Pri tem oèistite tudi dimovodno cev. Z ustrezno šèetko odstranite plast
saj iz notranjosti, snemite ploèevinasto dno v peèici ter skozi to odprtino odstranite saje in
pepel.
Pregled in èišèenje štedilnika morate obvezno opraviti po daljši prekinitvi kurjenja.
Moè štedilnika regulirate z dodajanjem doloèene kolièine goriva in zraka s pomoèjo
odpiranja in zapiranja odprtine na pepelniku.
20
Minimalno moè (zmeren ogenj) boste dosegli, èe boste zmanjšali dovod zraka za
izgorevanje na minimum.
V primeru preobremenitve (premoènega ognja) nastavite regulator za zrak na minimum,
da se bo ogenj poèasi zmanjšal.
Kadar uporabljate peèico, še posebej pri peki kruha ali drugega kvašenega testa,
ukrenite naslednje:
• Vzvod zaklopke za dimne pline mora biti potisnjen navznoter
• Pred vstavljanjem testa morate peèico segreti na 170-190 °C
• Na ogenj nalagajte samo po 1 manjše poleno in ves èas pecite pri zmernem ognju, tako,
da bo pecivo z zgornje in spodnje strani enakomerno peèeno. Priporoèamo, da med
peèenjem pekaè enkrat obrnete
• Hitro kuhanje in moènejše segrevanje plošèe za kuhanje boste dosegli, èe bo zaklopka
za dimne pline nekaj èasa odprta, oziroma, èe bo gumb potegnjen navzven.
Morate se zavedati, da so deli štedilnika, še posebej zgornja plošèa, vroèi in da lahko
štedilnik uporabljajo samo odrasle osebe.
Štedilnik ne smete popravljati ali prepravljati. Kakršnekoli posege na štedilniku lahko
opravljajo samo pooblašèene osebe. Po potrebi se lahko vgradijo samo originalni rezervni
deli.
Med normalno uporabo. še posebej pri kurjenju vlažnega goriva, prihaja do nabiranja saj
in katrana. Èe zanemarimo redne kontrole in èišèenje dimnika, poveèujemo nevarnost za
nastanek požara v dimniku. V primeru pojave ognja v dimniku postopajte na naslednji naèin:
Rezervni deli:
slika 1
21
Rezervni deli (slika 1):
Poz.
101.1
102.1
103.1
104
109.1
205
206
210
211
300
303
308
312
314
315
317
503
506
NAZIV DELA
Sprednja stran
Boèna stran
Boèna stran z odprtino za dimovod
Kotnik
Dimni nastavek
Rost
Nosilec rosta
Vzvod zaklopke
Gumb zaklopke
Sklop peèice
Dno peèice
Okvir za vrata peèice
Roèica za vrata peèice
Obloga za vrata peèice - notranja
Obloga za vrata peèice - zunanja
Vzmet za vrata peèice z osjo
Obloga za vrata kurišèa zunanja
Roèica za vrata kurišèa in pepelnika
Poz.
507
508
509
600
701.1
702.1
704
709
714
715
1000
1001
1101.1
1102.1
1200
1207.1
1208.1
1209.1
NAZIV DELA
Zašèita ospredja - sivi liv
Zašèita ozadja - sivi liv
Zašèita na vratih kurišèa - sivi liv
Sklop pepelnika
Okvir
Plošèa
Prstan
Pokrov
Zaklopka
Pregrada
Predal
Zunanja obloga predala
Pokrov štedilnika
Teèaj za pokrov
Podstavek štedilnika
Stranska plošèa manjša - odliv
Stranska plošèa veèja - odliv
Ozadje kurišèa - odliv
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA.
22
Tisak:
d.o.o.
Документ
Kategorie
Kunst und Fotos
Seitenansichten
13
Dateigröße
294 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden