close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

KOLOBĚŽKA MASTER 12,16

EinbettenHerunterladen
CZ
KOLOBĚŽKA MASTER® 12,16
návod na použití
1
CZ
DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI NÁVOD PŘED SLOŽENÍM, JÍZDOU A ÚDRŽBOU
KOLOBĚŽKY
UPOZORNĚNÍ:
·
Maximální nosnost : 60 kg (12";14"/12";16"/12")/ 80kg (16").
·
Pro děti od 5 let (12";14"/12";16"/12")/ od 6 let (16")
·
Před každou jízdou kontrolujte a dotahujte všechny šrouby.
·
Ujistěte se, že jsou před jízdou všechny části koloběžky funkční.
·
Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou
obuv. Použití chráničů může snížit riziko vzniku úrazu, ale nemůže chránit
před všemi úrazy.
·
Nenafukujte duše více, než je maximální hodnota uvedena na boku pláště.
·
Pokud je nějaká část poškozena, nebo nefunguje správně, musí být opravena
nebo vyměněna před dalším použitím.
·
Vyhněte se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu.
·
Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné
nečistoty. Deštivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti.
·
Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí.
·
Brzda se zahřívá při souvislém použití brzdy, nedotýkejte se ji po brzdění!!!
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Děti mohou používat koloběžku jen za dozoru dospělé osoby!
Před použitím se ujistěte, že je koloběžka kompletně složena.
Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
Nedělejte na koloběžce žádné úpravy, které nejsou popsány v návodu.
Seznamte
děti
se
správným
používáním
koloběžky
a
s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu.
Při nedodržení těchto pokynů, může dojít k poškození či nehodě.
2
také
je
seznamte
CZ
Bezpečnostní pokyny:
Upozornění: Nepoužívejte koloběžku na pozemních komunikacích!
1.
Vždy noste helmu, chrániče kolen a zápěstí
2.
Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
3.
Nacvičte si brzdění na bezpečném místě. Nejezděte na koloběžce, pokud brzdy
nefungují!
4.
Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a
dalších vodních nádrží.
5.
Koloběžku může najednou používat pouze jedna osoba
6.
Nikdy nepoužívejte koloběžku v deštivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit
brzdnou dráhu při brzdění.
7.
Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu.
8.
Nepoužívejte koloběžku v noci.
9.
Vždy noste pevnou obuv při jízdě.
10. Mějte chodce po pravé straně. Nejezděte blízko chodců.
11. Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nebudete mít koloběžku pod
kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štěrk, kaluže a odpadky mohou
způsobit ztrátu kontroly.
12. Nejezděte v terénu a na hrbolatém povrchu.
13. Vždy se držte řidítek oběma rukama
Upozornění: Brzděte plynule abyste zamezili smykům a náhlému brzdění. Smyky
mohou poškodit oblečení a poškodit kola koloběžky.
3
CZ
Návod na složení
(koloběžka
v balení)
Vytáhněte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části a
zda nejsou některé části poškozeny. Kola nejsou v balení plně nafouknutá, je
třeba před použitím zkontrolovat, zda je není potřeba dofouknout. Ujistěte se,
že jsou kola nafouknutá na 35 PSI (2,4 Bar).
Složení koloběžky zahrnuje 2 hlavní části:
A- Připevnění kol
B- Připevnění řídítek
A. PŘIPEVNĚNÍ KOL
Připevněte kola s osou úplně zatlačeny do drážky. Ujistěte se, že jste
připevnili podložku /a/ tak, že zoubek je vložen do kulaté dírky v rámu. Tato
podložka by měla být venku z rámu, mezi rámem a maticí osy. Ujistěte se, že
jsou kola ve středu a připevněte matici osy /b/ bezpečně pomocí klíče (viz.
obr. 1)
Upozornění: Zadní kolo již může být namontováno. Přední a zadní kolo se
připevňuje stejným způsobem.
Při instalaci kol se ujistěte, že vrchní strana brzdové destičky je
rovnoběžná s okrajem ráfku kola.
4
CZ
Otočte šroubem od brzdových špalků proti směru hodinových ručiček pro přiblížení
k ráfku nebo otočte ve směru hodinových ručiček pro oddálení. Vždy udržujte brzdové
destičky paralelně s ráfkem, aby mezi nimi zůstala mezera cca 1,5-2 mm.
Obr.1: a
b
Zadní kolo:
Dejte kolo do zarážky na
rámu. Vložte podložku (a).
Pak připevněte matici (b).
Matici dotáhněte klíčem.
Během
montáže
kola se ujistěte, že
brdové špalky jsou
paralelně s ráfkem
Přední kolo:
ve vzdálenosti cca
Vložte osu kola do zarážky
vidlice
(a).
1,5-2 mm.
Připevněte
podložku (a), pak matici (b).
Matici dotáhněte klíčem.
Upozornění: pokud potřebujete kolo odmontovat, postupujte v opačném směru
5
CZ
než připevnění.
B. PŘIPEVNĚNÍ ŘIDÍTEK
Vložte tyč řídítek do tyče přední vidlice. Dejte řídítka kolmo k přednímu kolu.
Dotáhněte šroub (c) pomocí klíče. Síla dotažení by měla být mezi 18-20 Nm.
Upozornění: ujistěte se, že jste připevnili řídítka pevně, aby nedošlo k uvolnění!
6
CZ
Montáž a nastavení brzdy
Upozornění: Brzda na koloběžce není přednastavena od výrobce. Před jízdou musíte
brzdu připevnit a seřídit. Připevněte brzovou páčku na řidítka (toto již může být hotovo
z výroby). Pravá brzdová páka patřní k přední brzdě, levá k zadní brzdě.
Připevnění a seřízení brzdy:
1.
Zasuňte konec brzdového lanka (d) do dírky na brzdové páce (viz obr. 2).
Zamáčkněte rukou brzdové špalky (klasická brzda nebo V-brake) až budou až
u ráfku. Tím se uvolní vnitřní lanko a budete mít dost místa pro zacvaknutí
koncovky (d) do dírky na brzdové páce.
Prostrčte brzdové lanko přes zarážku z přední části brzdové páky a koncovka zapadne
do dírky na brzdové páce.
2.
Seřízení brzdy (viz obr. 3)
Uvolněte šroub (e). Dejte brzdové lanko do zarážky na šroub. Šroub (e) opět
dotáhněte. Ujistěte se, že lanko úplně zajelo do zarážky u šroubu a brzdové špalky
jsou paralelně s ráfkem ve vzdálenosti 1,5-2 mm od sebe.
3.
Zmáčkněte a uvolněte několikrát brzdovou páku. Otočte kolem a přesvěčte
se, zda se kolo otáčí volně a nikde nedře o brzdový špalek.
UPOZORNĚNÍ: pokud jste brzdu seřizovali a stále není funkční, nechte brzdu seřídit
v servisu kos. Nejezděte na koloběžce, pokud není brzda funkční.
7
CZ
Obr. 2
(d)
Obr. 3: klasická brzda
V brake
koncovka
brzdového
Zarážka
pro
brzdové lanko
lanka
Zkontrolujte následující před každým použitím:
1.
zkontrolujte, zda jsou řidítka bezpečně dotaženy
2.
zkontrolujte tlak v pneumatikách – měl by být 2,4 Bar (35 PSI).
3.
Otestujte brzdu, zda funguje.
Údržba:
Při pravidelné údržbě a běžném používání a ochraně, můžete koloběžku používat po
dlouhou dobu a těšit se z jízdy.
1.
zvykněte si kontrolovat před jízdou, zda je vše pořádně dotáhnuté.
2.
zkontrolujte brzdy před každou jízdou. Kontrolujte, zda brzdové páčky
nejsou uvolněny, opotřebení brzdových špalků, oděrky a zda nejsou uzly na lanku.
Upozornění: Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týden (doporučený tlak je
vyznačen na boční straně pneumatiky), ojetí pneumatik a boční strany, zda nejsou
skřípnuté.
Jízda na koloběžce s malým tlakem v pneumatikách může poškodit jak kola tak
koloběžku a může způsobit ztrátu kontroly při řízení. Ložiska a hlavové složení jsou
vyrobeny z kvalitních materiálů a měly by být pravidelně mazány. Doporučujeme
výměnu ložisek jednou ročně.
8
CZ
Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu
majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.
Záruční podmínky
·
na koloběžku se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
·
v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní
závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
·
Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
- mechanickým poškozením
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké
teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným
designem, tvarem nebo rozměry
·
Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným
záručním listem.
·
Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.
Copyright - autorská práva
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití.
Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu
společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v
tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.
MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech republic
reklamace@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz
9
SK
KOLOBEŽKA MASTER® 12,16
návod na použitie
10
SK
DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE SI NÁVOD PRED ZLOŽENÍM, JAZDOU A
ÚDRŽBOU KOLOBEŽKY
UPOZORNENIE:
·
Maximálna nosnosť: 60 kg (12 "; 14" / 12 "; 16" / 12 ") / 80kg (16").
·
Pre deti od 5 rokov (12 "; 14" / 12 "; 16" / 12 ") / od 6 rokov (16")
·
Pred každou jazdou kontrolujte a doťahujte všetky skrutky.
·
Uistite sa, že sú pred jazdou všetky časti kolobežky funkčné.
·
Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Helmu, chrániče kolien, lakťov a
pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť riziko vzniku úrazu, ale nemôže
chrániť pred všetkými úrazmi.
·
Nenafukujte duše viac, než je maximálna hodnota uvedená na boku plášťa.
·
Ak je nejaká časť poškodená, alebo nefunguje správne, musí byť opravená
alebo vymenená pred ďalším použitím.
·
Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu.
·
Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné
nečistoty.
·
Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou.
·
Brzda sa zahrieva pri súvislom použití brzdy, nedotýkajte sa jej po brzdení !!!
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Deti môžu používať kolobežku len za dozoru dospelej osoby!
Pred použitím sa uistite, že je kolobežka kompletne zložená.
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
Nerobte na kolobežke žiadne úpravy, ktoré nie sú popísané v návode.
Zoznámte deti so správnym používaním kolobežky a tiež ich oboznámte s
bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode.
Pri nedodržaní týchto pokynov, môže dôjsť k poškodeniu či nehode.
11
SK
Bezpečnostné pokyny:
Upozornenie: Nepoužívajte kolobežku na pozemných komunikáciach!
1. Vždy noste helmu, chrániče kolien a zápästia
2. Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel.
3. Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste. Nejazdite na kolobežke, ak brzdy
nefungujú!
4. Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a
ďalších vodných nádrží.
5. Kolobežku môže naraz používať iba jedna osoba
6. Nikdy nepoužívajte kolobežku v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť
brzdnú dráhu pri brzdení.
7. Nepripájajte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboarde.
8. Nepoužívajte kolobežku v noci.
9. Vždy noste pevnú obuv pri jazde.
10. Majte chodcov po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov.
11. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať kolobežku pod
kontrolou. Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu
spôsobiť stratu kontroly.
12. Nejazdite v teréne a na hrboľatom povrchu.
13. Vždy sa držte riadidiel oboma rukami
Upozornenie: Brzdite plynule aby ste zamedzili šmykom a náhlemu brzdeniu. Šmyky
môžu poškodiť oblečenie a poškodiť kolesá kolobežky.
12
SK
Návod na zloženie
(kolobežka
v balení)
Vytiahnite kolobežku z krabice a skontrolujte, či obsahuje všetky časti a či nie
sú niektoré časti poškodené. Kolesá nie sú v balení plne nafúknuté, je
potrebné pred použitím skontrolovať, či ich nie je potrebné dofúkať. Uistite sa,
že sú kolesá nafúknuté na 35 PSI (2,4 Bar).
Zloženie kolobežky zahŕňa 2 hlavné časti:
A- Pripevnenie kolies
B- Pripevnenie riadidiel
A. PRIPEVNENIE KOLIES
Pripevnite kolesá s osou úplne zatlačené do drážky. Uistite sa, že ste
pripevnili podložku / a / tak, že zúbok je vložený do okrúhlej dierky v ráme.
Táto podložka by mala byť vonku z rámu, medzi rámom a maticou osi. Uistite
sa, že sú kolesá v strede a pripevnite maticu osi / b / bezpečne pomocou
kľúča (viď. obr. 1)
Upozornenie: Zadné koleso už môže byť namontované. Predné a zadné
koleso sa pripevňuje rovnakým spôsobom.
Pri inštalácii kolies sa uistite, že vrchná strana brzdovej doštičky je
rovnobežná s okrajom ráfika kolesa.
13
SK
Otočte skrutkou od brzdových klátikov proti smeru hodinových ručičiek pre priblíženie k
ráfiku alebo otočte v smere hodinových ručičiek pre oddialenie. Vždy udržujte brzdové
doštičky paralelne s ráfikom, aby medzi nimi zostala medzera cca 1,5-2 mm.
Obr.2: a
b
Zadné koleso:
Dajte koleso do zarážky na
ráme. Vložte podložku (a).
Potom
pripevnite
maticu
(b).
Maticu dotiahnite kľúčom.
Počas
montáže
kolesa sa uistite, že
brzdové špalky sú
paralelne s ráfikom
Predné koleso:
vo vzdialenosti cca
Vložte os kolesa do zarážky
vidlice
(a).
1,5-2 mm.
Pripevnite
podložku (a), potom maticu
(b).
Maticu
dotiahnite
kľúčom.
Upozornenie: ak potrebujete koleso odmontovať, postupujte v opačnom smere
14
SK
než pripevnenie.
PRIPEVNENIE RIADIDIEL
Vložte tyč riadidiel do tyče prednej vidlice. Dajte riadidlá kolmo k prednému kolesu.
Dotiahnite skrutku (c) pomocou kľúča. Sila dotiahnutí by mala byť medzi 18-20
Nm.
Upozornenie: uistite sa, že ste pripevnili riadidlá pevne, aby nedošlo k uvoľneniu!
15
SK
Montáž a nastavenie brzdy
Upozornenie: Brzda na kolobežke nie je prednastavená od výrobcu. Pred jazdou
musíte brzdu pripevniť a nastaviť. Pripevnite brzdovú páčku na riadidlá (toto už môže
byť hotovo z výroby). Pravá brzdová páka zrejme k prednej brzde, ľavá k zadnej brzde.
Pripevnenie a nastavenie brzdy:
1. Zasuňte koniec brzdového lanka (d) do dierky na brzdovej páke (viď obr. 2). Zatlačte
brzdové klátiky (klasická brzda alebo V-brake) až budú až u ráfika. Tým sa uvoľní
vnútorné lanko a budete mať dosť miesta pre zacvaknutie koncovky (d) do dierky na
brzdovej páke.
Prestrčte brzdové lanko cez zarážku z prednej časti brzdovej páky a koncovka
zapadne do dierky na brzdovej páke.
2. Nastavenie brzdy (viď obr. 3)
Uvoľnite skrutku (e). Dajte brzdové lanko do zarážky na skrutku. Skrutku (e) opäť
dotiahnite. Uistite sa, že lanko úplne zašlo do zarážky pri skrutke a brzdové klátiky sú
paralelne s ráfikom vo vzdialenosti 1,5-2 mm od seba.
1. Stlačte a uvoľnite niekoľkokrát brzdovú páku. Otočte okolo a presvedčte sa, či sa
koleso otáča voľne a nikde nederie o brzdový klát.
UPOZORNENIE: ak ste brzdu nastavovali a stále nie je funkčná, nechajte brzdu
nastaviť v servise kolies. Nejazdite na kolobežke, pokiaľ nie je brzda funkčná.
16
SK
Obr. 2
(d)
Obr. 3: klasická brzda
V brake
koncovka
Zarážka
brzdového
pre
brzdové lanko
lanka
Skontrolujte nasledujúce pred každým použitím:
1. skontrolujte, či sú riadidlá bezpečne dotiahnuté
2. skontrolujte tlak v pneumatikách - mal by byť 2,4 Bar (35 PSI).
3. otestujte brzdu, či funguje
Údržba:
Pri pravidelnej údržbe a bežnom používaní a ochrane, môžete kolobežku používať po
dlhú dobu a tešiť sa z jazdy.
1. zvyknite si kontrolovať pred jazdou, či je všetko poriadne dotiahnuté.
2.skontrolujte brzdy pred každou jazdou. Kontrolujte, či brzdové páčky nie sú
uvoľnené, opotrebenia brzdových klátov, odreniny a či nie sú uzly na lanku.
Upozornenie: Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týždeň (odporúčaný tlak je
vyznačený na bočnej strane pneumatiky), opotrebovaní pneumatík a bočnej strany, či
nie sú priškripnuté.
Jazda na kolobežke s malým tlakom v pneumatikách môže poškodiť ako kolesá tak
kolobežku a môže spôsobiť stratu kontroly pri riadení. Ložiská a hlavové zloženie sú
vyrobené z kvalitných materiálov a mali by byť pravidelne mazané. Odporúčame
výmenu ložísk raz ročne.
17
SK
Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému
majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.
Záručné podmienky
- na kolobežku sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy.
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou
závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná.
Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
- mechanickým poškodením
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo
vysokej teploty,
pôsobením vody, neúmerným tlakom
a nárazmi,
úmyselne
pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným
záručným listom.
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.
Copyright - autorská práva
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie.
Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu
spoločnosti MASTER SPORT sro. Spoločnosť MASTER SPORT sro pre použitie informácií obsiahnutých v
tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.
Dodávateľ SK:
TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk
18
PL
Hulajnoga MASTER® 12,16
instrukcja obsługi
19
PL
UWAGA: Przed złożeniem zapoznaj się z treścią instrukcji.
UWAGA:
·
Maksymalne obciązenie : 60 kg (12";14"/12";16"/12")/ 80kg (16").
·
Zalecana do dzieci od 5 lat (12";14"/12";16"/12")/ od 6 lat (16").
·
Przed każdą jazdą należy sprawdzić I dokręcić śruby.
·
Przed użyciem hulajnogi upewnij się, że jest całkowicie sprawna.
·
Podczas jazdy należy używać kasku, ochraniczy zmiejsza to ryzyko
obrażeń ciała.
·
Nie pompuj koła powyżej maksymalnej wartości podanej na boku
opony.
·
Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona lub nie działa poprawnie,
musi zostać naprawiona lub wymieniona przed dalszym
użytkowaniem.
·
Należy unkać nierównych powierzchni.
·
Unikać obszarów na któych zalega woda, piasek, żwir, brud, liście I
inne zanieczyszczenia. Deszczowa pogoda uniemożliwia jadę,
hamowanie
i widoczność.
·
Nie przyspieszaj podczas jady w dół.
·
Przy ciągłym hamowaniu hamulec się nagrzewa, nie dotykacj go
hamowaniu !!!
UWAGA:
Dzieci mogą korzystać z hulajnogi pod nadzorem osób dorosłych!
Przed użyciem upewnij się, że hulajnoga jest całkowicie złożona.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji.
Dzieci należy zapoznać z treścią instrukcji bezpieczeństwa. Niezastosowanie
się do tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia lub wypadku.
20
PL
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
UWAGA: Nie korzystaj z hulajnogi na ulicy.
1. Zawsze należy być zaopatrzonym w ochraniacze.
2. Nie zbliżaj się do pojazdów samochodowych.
3. Przed każdą jazdą należy wypróbować hamulce w bezpiecznym
miejscu.
Nie wolno jeździć na hulajnodze gdy hamulce nie działają.
4. Nigdy nie zbliżają się do schodów, stromych zboczy, pagórków,
pagórków i innych zbiorników wodnych.
5. Podczas jazdy na hulajnodze może znajdować się tylko jedna osoba.
6. Nigdy nie używaj hulajnogi na mokrej powierzchni – zwiększa to drogę
hamowania.
7. Nie należy podłączać się do ciężarówek i innych pojazdów, dzieci na
łyżworolkach, deskorolce.
8. Nie korzystaj z hulajnogi po zmierzchu.
9. Zawsze noś wygodne obuwie podczas jazdy.
10. Poruszaj się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
11. Dziury, koleiny, nierówna nawierzchnia, liście, żwir, kałuże, śmieci może
spowodować utratę kontroli.
12. Nie należy prowadzić pojazdów na nierównej powierzchni.
13. Zawsze należy trzymać kierownicę obiema rękoma.
UWAGA: Należy używać aby zapobiec uszkodzeniu ciała i hulajnogi.
21
PL
Instrukcje dotyczące składania
(hulajnoga
w
opakowniu)
Wyciągnij hulajnogę z opakowania i upewnij się, że posiada wszystkie wymagane
elementy
i że są one nieuszkodzone. Koła w opakowaniu nie są całkowicie
napompowane.
Przed użyciem koła powinny być sprawdzone pod względem
ciśnienia.
Wymagane ciśnienie w oponach to do 35 PSI (2,4 bar)
Hulajnoga składa się z dwóch głównych części:
A – Mocowanie koła,
B – Mocowanie kierownicy.
A. MOCOWANIE KOŁA
Umieść koło w widełkach hulajnogi. Upewnij się, że zaczep podkładki
( a ) jest
włożony do okrągłego otworu w ramie. Podkładka powinna być umieszczona pomiędzy
ramą
a nakrętką osi. Sprawdź poprawność montażu a następnie za pomocą nakrętki
( b ) i klucza dokręć
( patrz rys. 1. )
UWAGA: Przednie i tylne koła montowane są w taki sam sposób (tylne koło
może być już zamontowane).
Podczas montażu koła upewnij się, że klocki hamulcowe są równolegle
zamontowane do krawędzi obręczy koła.
22
PL
Podczas kręcenia śrubą z klockami hamulcowymi w lewo oddalamy się od obręczy
natomiast
w prawo przybliżamy się do obręczy. Klocki hamulcowe powinny być
zamontowane zawsze równolegle do obręczy. Odstęp powinien wynosić od 1,5-2 mm.
Rys.3: a
b
Tylne koło:
Włożyć podkładkę (a)
następnie przykręcić
nakrętkę (b) i dokręcić
Podczas montażu
koła upewnij się, że
klcoki hamulcowe są
równolegle do
Przednie koło:
obręczy
w
Włożyć podkładkę (a)
odległości około
następnie przykręcić
1,5 – 2 mm.
nakrętkę (b) i dokręcić
UWAGA: jeśli chcesz zdjąć koło należy śrubę mocującą przekręcać w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
23
PL
B. MOCOWANIE KIEROWNICY
Umieścić słupek kierownicy w otworze widełek. Ustawić kierownicę prostopadle do
przedniego koła. Dokręcić śrubę ( c ) za pomoca klucza imbusowego. Siła noaciągu
powinna wynosić od 18 do 20 Nm..
UWAGA: upewnij się, że kierownica jest dostatecznie mocno zamocowana.
24
PL
Montaż i regulacja hamulców
UWAGA : Hamulce na hulajnodze nie są ustawione przez producenta. Przed pierwszą
jazdą hamulce muszą być zamontowane i wyregulowane. Dołączyć klamkę na
kierownicy ( może to już być zrobione fabrycznie ). Klamka prawa ( prawdopodobnie
hamulec przedni) klamka lewa ( prawdopodobnie hamulec tylny ).
Regulacja mocowania hamulca:
1. Włóż koniec przewodu hamulcowego ( d ) do otworu na klamce hamulca ( patrz rys.
2). Ścisnąć ręcznie szczęki hamulcowe w ten sposób uwolni się linka i będzie
wystarczająco dużo miejsca do regulacji klocków hamulcowych ( d )
Przełóż linkę przez otwór klamki hamulca przedniego ( końcówka linki pasuje do otworu
klamki hamulca ).
2 .Regulacja hamulców (rys. 3).
Poluzować śrubę ( e ). Przeciągnij ( naciągnij ) linkę hamulca przez śrubę ( e ) i
dokręć upewniając się wcześniej, ze klocki hamulcowe oddalone są od obręczy
koła w odległości 1,5-2 mm.
3. Naciśnij i zwolnij klamkę hamulca kilka razy i sprawdź poprawność działania hamulca.
UWAGA: jeżeli hamulce nie działają poprawnie należy udać się do serwisu
rowerowego
w celu ustawienia ( regulacji hamulców ). Nie należy używać
hulajnogi gdy hamulce są niesparwne.
25
PL
Rys. 2
d)
Rys.3 hamulec klasyczny
V brake
koniec
przewodu
Linka hamulca
hamulcowego
Sprawdź następujące ustawienia przed każdym użyciem:
1. Upewnij się, że kierownica jest dobrze dokręcona.
2. Sprawdź ciśnienie w oponach – powinno być 2,4 bar (35 PSI).
3. Sprawdź hamulce- czy działają poprawnie.
Użycie i konserwacja
Użycie:
Hulajnoga ta dzieła na własny napęd, ma 2 koła i tylny hamulec. Jest
przeznaczona dla jeźdżenia tylko przez 1 osobę w ten sam czas. Zalecane
obciążenie maksymalne wynosi 60 (80) kg. Nie jest przeznaczona dla
używynia w ulicach, drogach, na rampach i nie może być napędzana przez
silnik. Uwaga: Jest przeznaczona dla jeźdżenia tylko przez 1 osobę w ten sam
czas.
Nie można jeździć nocą i należy trzymać się zasad zobowiązujących
pieszych.
Nie można jeździć kiedy jest mokro, hamulce tracą swe właściwości.
Polecamy hulajnogę przymykać.
26
PL
Konserwacja:
Przy regularnej konserwacji oraz zwykłym używaniu można z hulajnogi
korzystać przez długi czas i cieszyć się z jazdy.
1. należy przed każda jazdą sprawdzić, czy jest wszystko dokładnie
dociągnięte
2. należy sprawdzić hamulce przed każdą jazdą – czy nie są rączki
hamulców poluzowane, zużycie klocków hamulców, obtarcie i czy nia
ma węzłów na lince.
Uwaga: Wymieniając hamulce klockowe należy zastosować klocki
specjalnie wyprodukowane dla nylonowych lub plastikowych kół.
Nakleży sprawdzać każdy tydzień ciśnienie w oponach (zalecone
ciśnienie jest opisane na bocznej stronie opony) i zużycie.
Jazda na hulajnodze z małym ciśnieniem w oponach może uszkodzić
jak opony, tak hulajnogę i może spowodować utratę kontroli nad
hulajnogą. Łożyska są wyprodukowane z jakościowych materiałów i
należy je regularnie smarować. Polecamy wymianę łożysek raz w roku.
27
PL
Sprzedający na niniejszy produkt udziela
pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas
użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.
Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:
1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy
nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym
zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu
niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego
nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.
Copyright - prawo autorskie
Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej
instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości
przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..
Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.
TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek, Poland
info@najtanszysport.pl
www.najtanszysport.pl
28
EN
SCOOTER MASTER® 12,16
User´s manual
29
EN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND OWNERS MANUAL
IMPORTANT: PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE
ASSEMBLING, RIDING OR PERFORMING MAINTENANCE ON THIS
SCOOTER.
WARNING:
·
Maximum Child’s weight: 60kgs(12";14"/12";16"/12")/80kgs(16").
·
For ages of 5 and Up(12";14"/12";16"/12")/Ages 6 and Up (16")
·
Check and tighten bolts and screws before every ride.
·
Make sure all components are functioning properly before every ride.
·
Rider should wear proper protection while using this product. Please wear
a helmet, knee and elbow pads, and shoes. This will greatly reduce the
chance of injury, but cannot protect form all injuries.
·
Maintain inflation of the tyres to no more than the maximum inflation
marked on the side of the tyre.
·
If any component is damaged or not functioning properly, it should be
replaced before the product is used.
·
Avoid sharp bumps, drainages, grates and sudden surface changes.
·
Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other
debris. Wet weather impairs traction, braking and visibility.
·
Avoid excessive speed associated with downhill rides when you are riding
your scooter.
·
Brakes will get hot with continuous use, do not touch after braking.
IMPORTANT
WARNING: An Adult must assist in the initial assembly of the scooter.
30
EN
Be sure your scooter is fully assembled before riding.
Read and understand this owner’s manual before using the scooter.
Do not make adjustments on a scooter other than those described in the
instructions.
Failure to do so can result in serious injury.
PRECAUTIONS FOR SAFETY
THIS SCOOTER IS NOT RECOMMENDED FOR PERSONS UNDER 5 YEARS
OF AGE OR OVER 60KGS(12";14"/12";16"/12")/UNDER 6 YEARS OF AGE OR
OVER 80KGS(16")
Please read and follow the safety precautions listed below, failure to do so could
result in injury or damage to your scooter.
PLEASE INSTRUCT YOUR CHILD ON THE PROPER OPERATION OF THIS
SCOOTER. ALSO INSTRUCT YOUR CHILD TO FOLLOW THE SAFETY
PRECAUTIONS LISTED BELOW.
WARNING:
A. Wear a helmet, knee and elbow pads.
B. Do not ride near motor vehicles.
C. Practice braking in a safe environment. Do not ride if brakes do not
function properly.
D. Never ride near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys,
swimming pool areas or other bodies of water.
E. Never allow more than one rider on the scooter.
F. Never ride the scooter in wet weather. Wet surfaces may increase
stopping distance when braking.
G. Never tow wagons, other vehicles, children on skates or skateboards.
H. DO NOT ride at night.
31
EN
I.
Always wear shoes when riding this scooter.
J.
Give pedestrians the right-of-way. Don’t ride too close to pedestrians.
K. Avoid hazards which may hinder your ability to control your scooter.
Potholes, ruts, uneven pavements, storm grating, gravel, curbs, leaves,
puddles and debris can all have an effect on your riding and result in loss
of control.
L.
Do not ride off road or on rough pavements.
M. Keep both hands on the handlebar.
N. Don’t wear anything that restricts your hearing.
CAUTION: Brake gently to avoid skidding or sudden stops.
Skidding may cause excessive wear and damage to the scooter wheels.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(Unassembled
scooter)
Remove Scooter from box and check for any missing or damaged parts.
(Note the tyres come inflated with air but may loose some air during transportation.
Make sure they are inflated to 35 PSI.)
The assembly of the Bike Scooter consists of 2 main steps.
A –Wheel Installation.
B –Handle Bar Installation.
32
EN
WHEEL INSTALLATION
A. WHEEL INSTALLATION
Install wheels with axles pushed fully into axle slots. Make sure to install tab
washers (a) so that the tab is inserted into the round hole in the frame. This
washer should be on the outside of the frame, between the frame and axle nut.
Make sure wheels are centered, and tighten the axle nuts (b) firmly with a wrench.
(See Fig I Next Page)
NOTE: The Rear Wheel may come pre-installed. Front and rear wheels are
installed the same way.
Note: During wheel installation make sure the brake rubber pad is parallel with the
wheel rim.
Turn the screw for the brake rubber counter-clockwise to make the rubber pad near the
rim or turn clockwise to make it away, keep the rubber pad pararrel with the rim with a
clearance of 1.5 – 2mm in between.
Fig4:a
b
Rear wheel:
Insert into axle slots.
Install the tab washer (a).
Then install the axle nut (b).
Tighten
the
nut
with
wrench.
33
EN
During
wheel
installation
make
sure
brake
the
Front wheel:
rubber
pad
Insert into axle slots.
parallel
with the
Install the tab washer (a).
wheel rim with a
Then install the axle nut (b).
clearance of 1.5 –
Tighten
2mm in between.
the
nut
with
is
wrench.
Note: In need of disassembling, dismantle the wheel in the opposite way of
installation.
34
EN
HANDLE BAR INSTALLATION
B. HANDLE BAR INSTALLATION
Install the stem of the handle bar into the Fork Tube. Position the handle bar
vertical to the front wheel. Tighten the stem bolt (c) by using a wrench.
Note: Make sure the handle bar is fixed firmly.
35
EN
Assemble and Adjust Hand Brakes
WARNING: The hand brakes on this bike scooter are not adjusted at the factory.
You must assemble and adjust the hand brakes before riding.
Install brake levers onto handlebar (this may already be done in the factory). The brake
lever on the right hand side connects to the front brake, and the brake lever on the left
hand side connects the rear brake.
Assemble and Adjust Hand Brakes:
1.
Insert the barrel end of the brake cable wire (d) into the hole in the brake lever.
(See Fig 2)
Squeeze the rear brake arms with your hand (caliper brake or v-brake) until the brake
rubbers are up against the wheel rims. This will enable the inner brake cable wire to be
loose and have enough space for you to easily slip the barrel cap (d) into the hole in
the brake lever.
Pull the brake cable wire through the slot in the front of the brake lever and the barrel
cap will spring into the key hole of the brake lever.
2.
Adjust hand brakes. (See Fig 3)
Loosen the anchor bolt nut (e). Pull the brake cable wire through the anchor bolt hole
until there is no slack in the inner brake wire. Tighten the anchor bolt nut (e). Be sure
the brake wire is locked securely through the anchor bolt and the rubber pad is
parallel with the rim with a clearance of 1.5 – 2mm in between.
3.
Squeeze the brake lever and then release several times. Rotate the wheel, be
sure the wheel does not wobble.
WARNING: If after brake adjustments are made the hand brakes still do not function,
have the brakes repaired or adjusted at a bicycle service shop. Do not ride if brakes do
not function properly.
36
EN
Fig 2
Fig 3: Caliper brake
V brake
(d) Barrel end
of brake wire
Slot
for
brake wire
WARRANTY for other countries
The product is warranted for 24 months following the date of delivery
to the original purchaser.
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this
product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.
Excluded fro this warranty is liability for consequential property or
commercial damages or for damages for loss of use.
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.
© COPYRIGHT - MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or
illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use
for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!
Address of local distributor:
37
DE
SCOOTER MASTER® 12,16
Bedienungsanleitung
38
DE
WICHTIG: LESEN SIE VOR DEM AUFBAU, DER FAHRT UND DER
WARTUNG DES ROLLERS DIE ANLEITUNG
HINWEIS:
·
Maximale Tragfähigkeit : 60 kg (12";14"/12";16"/12")/ 80kg (16").
·
Für Kinder ab 5 Jahre (12";14"/12";16"/12")/ ab 6 Jahre (16")
·
Kontrollieren Sie das Anziehen aller Schrauben und ziehen Sie sie vor jeder Fahrt
an.
·
Versichern Sie sich vor jeder Fahrt, ob alle Teile des Rollers funktionieren.
·
Benutzen Sie spezielle Schützer bei der Fahrt- einen Helm, Knie- und
Ellbogenschützer und feste Schuhe. Die Verwendung von Schützern kann die
Möglichkeit des Unfalls senken, aber kann nicht vor allen Unfällen schützen.
·
Pumpen Sie die Schläuche nicht mehr auf, als der maximale Wert ist, der auf der
Seite des Reifenmantels angeführt ist.
·
Falls ein Teil beschädigt ist, muss es vor dem nächsten Gebrauch repariert oder
ausgetauscht werden.
·
Vermeiden Sie einen harten Prall, einen Kanaldeckel und plötzliche OberflächeVeränderungen.
·
Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen, wo es Wasser, Sand, Schotter, Schmutz,
Laub und andere Verschmutzung gibt. Regnerisches Wetter verhindert die Fahrt,
das Bremsen und auch die Sicht.
·
Bei der Abfahrt fahren Sie nicht mit einer unangemessenen Geschwindigkeit.
·
Die Bremse erwärmt sich bei einem andauernden Gebrauch, fassen Sie sie nach
der Bremsung nicht an!!!
WICHTIGER HINWEIS:
Kinder können den Roller nur unter der Aufsicht von einer erwachsenen Person verwenden!
Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Roller komplett aufgebaut ist.
Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam die Bedienungsanleitung.
Machen Sie auf dem Roller keine Veränderungen, die in der Anleitung nicht beschrieben
39
DE
sind.
Machen Sie Kinder mit dem richtigen Gebrauch des Rollers und mit den in dieser Anleitung
angeführten Sicherheitshinweisen bekannt.
Wenn die Anweisungen nicht gefolgt werden, kann es zu einer Beschädigung oder zu einem
Unfall kommen.
Sicherheitshinweise:
Hinweis: Benutzen Sie den Roller nicht auf den Straßen!
-
Tragen Sie immer einen Helm, einen Knie- und Ellbogenschützer.
-
Fahren Sie nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen.
-
Üben Sie das Bremsen an einem sicheren Ort ein. Fahren Sie den Roller nicht,
falls die Bremsen nicht funktionieren!
-
Fahren Sie nie in der Nähe von Treppen, steilen Bergen, Abhängen, Straßen,
Gassen, Schwimmbecken und anderen Wasserbecken.
-
Der Roller kann gleichzeitig nur von einer Person verwendet werden.
-
Benutzen Sie den Roller nie bei regnerischem Wetter. Die nasse Oberfläche kann
den Bremsweg bei der Bremsung vergrößern.
-
Kuppeln Sie keine Wagen, andere Fahrzeuge, Kinder auf Rollschuhen oder einem
Skateboard an.
-
Benutzen Sie den Roller nicht in der Nacht.
-
Tragen Sie immer feste Schuhe bei der Fahrt.
-
Die Fußgänger sollten auf Ihrer rechten Seite sein. Fahren Sie nicht in der Nähe
von Fußgängern.
-
Vermeiden Sie das Risiko, das verursachen kann, dass Sie den Roller nicht unter
Kontrolle haben werden. Löcher, Spurrinnen, unebene Oberfläche, Laub, Schotter,
Pfützen und Abfälle können den Verlust der Kontrolle verursachen.
-
Fahren Sie nicht auf Straßen und auf einer holprigen Oberfläche.
-
Halten Sie die Lenker immer mit beiden Händen.
-
Hinweis: Bremsen Sie stetig, um ein Schleudern und eine plötzliche Bremsung zu
verhindern. Das Schleudern kann die Kleidung und Räder des Rollers
beschädigen.
40
DE
Aufbauanweisung
Roller
Karton
im
Entnehmen Sie den Roller aus dem Karton und kontrollieren Sie, ob er alle
Teile enthält und ob keine Teile beschädigt sind (Räder im Karton sind nicht
ganz aufgepumpt. Es ist nötig, vor dem Gebrauch zu kontrollieren, ob es nicht
nötig ist, sie mehr aufzupumpen. Versichern Sie sich, dass die Räder auf 35
PSI (2,4 Bar) aufgepumpt sind.)
Der Aufbau des Rollers besteht aus zwei Teilen:
A-Räderbefestigung
B-Lenkerbefestigung
A. RÄDERBEFESTIGUNG
Befestigen Sie die Räder an der Achse- sie müssen in der Nut ganz gedrückt
werden. Versichern Sie sich, dass Sie die Unterlegscheibe /a/ befestigt haben
und dass der Zahn im runden Loch auf dem Rahmen eingefügt ist. Diese
Unterlegscheibe sollte draußen vom Rahmen sein, zwischen dem Rahmen
und der Achsenmutter. Versichern Sie sich, dass die Räder in der Mitte sind
und befestigen Sie die Achsenmutter /b/ mithilfe von einem Schlüssel (s. Bild
1). Hinweis: das Hinterrad kann schon aufgebaut werden. Das vorder- und
das Hinterrad werden auf gleiche Weise befestigt.
Versichern Sie sich bei der Räderinstallation, dass die obere Seite des
41
DE
Bremsbelags parallel mit dem Rand der Fahrradfelge ist.
Drehen Sie die Schraube von den Bremsbacken gegen den Uhrzeigersinn für die
Annäherung zur Felge oder drehen Sie im Uhrzeigersinn für die Entfernung. Halten Sie
die Bremsbeläge immer parallel mit der Felge, damit zwischen ihnen eine Lücke ca.
1,5-2 mm bleibt.
Bild 5: a
b
Hinterrad:
Geben Sie das Rad in die
Sperre auf dem Rahmen.
Legen
Sie
eine
Vorderrad:
Schieben Sie die Radachse
Versichern
in
(a).
während des Aufbaus
eine
des Rads, dass die
Unterlegscheibe
(a),
Bremsbacken parallel
danach eine Mutter
(b).
mit der Felge in der
die
Gabelsperre
Befestigen
Sie
Sie
Ziehen Sie die Mutter mit
Entfernung
von
einem Schlüssel an.
1,5-2 mm sind.
sich
ca.
Hinweis: wenn Sie das Rad abmontieren müssen, arbeiten Sie in einer
42
DE
umgekehrten Folge als bei der Befestigung.
B. LENKERBEFESTIGUNG
Schieben Sie die Lenkstange in das Rohr der Vordergabel. Geben Sie die Lenker
senkrecht zum Vorderrad. Ziehen Sie die Schraube (c) mithilfe von einem
Schlüssel an. Die Anziehstärke sollte zwischen 18-20 Nm. sein.
Hinweis: Versichern Sie sich, dass Sie die Lenker befestigt haben, damit es zu
keiner Lösung kommt!
43
DE
Aufbau und Einstellung der Bremse
Hinweis: Die Bremse auf dem Roller wird vom Hersteller nicht voreingestellt. Vor der
Fahrt müssen Sie die Bremse befestigen und einstellen. Befestigen Sie den
Bremshebel am Lenker (das kann schon bei der Herstellung gemacht werden)- Den
rechten Bremshebel zur Vorderbremse, den linken Bremshebel zur Hinterbremse.
Befestigung und Einstellung der Bremse:
4.
Schieben Sie das Ende des Bremskabel (d) ins Loch auf dem Bremshebel (s.
Bild 2). Drücken Sie mit einem Hand die Bremsbacken (klassische Bremse
oder V-Brake) bis zur Felge. Dadurch löst sich das Innenkabel und Sie haben
genug Platz für das Zuschnappen des Endstücks (d) ins Loch auf dem
Bremshebel.
Ziehen Sie das Bremskabel durch die Sperre vom Vorderteil des Bremshebels und
das Endstück fällt ins Loch auf dem Bremshebel zu.
5.
Bremseeinstellung (s. Bild 3)
Lösen Sie die Schraube (e). Geben Sie das Bremskabel in die Sperre bei der
Schraube. Ziehen Sie die Schraube (e) wieder an. Versichern Sie sich, dass das Kabel
ganz in der Sperre bei der Schraube steckt und dass die Bremsbacken parallel mit der
Felge in der Entfernung von 1,5-2 mm voneinander sind.
6.
Drücken Sie den Bremshebel und lassen Sie ihn mehrmals los. Drehen Sie
das Rad und überzeugen Sie sich, dass sich das Rad frei umdreht und
nirgendwo auf der Bremsbacke reibt.
HINWEIS: Falls Sie die Bremse eingestellt haben und sie funktioniert immer noch
nicht, lassen Sie sie in einem Fahrradservice einstellen. Fahren Sie den Roller nicht,
wenn die Bremse nicht funktioniert.
44
DE
Bild 2:
Bild 3: klassische Bremse
(d) Endstück
Sperre
des
das
Bremskabels
Bremskabel
V-Brake
für
Kontrollieren Sie folgendes vor jedem Gebrauch:
-
Kontrollieren Sie, ob die Lenker sicher angezogen sind.
-
Kontrollieren Sie den Druck in den Reifen– er sollte 2,4 Bar (35 PSI) sein.
-
Überprüfen Sie die Bremse, ob sie funktioniert.
Wartung:
Bei einer regelmäßigen Wartung und einem gewöhnlichen Gebrauch und Schutz
können Sie den Roller für eine lange Zeit benutzen und die Fahrt genießen.
· Gewöhnen Sie sich an, vor der Fahrt zu kontrollieren, ob alles festgezogen
ist.
· Kontrollieren Sie die Bremsen vor jeder Fahrt. Kontrollieren Sie, ob die
Bremshebel nicht gelöst sind. Kontrollieren Sie auch die Abnutzung der
Bremsbacken und mögliche Abschürfungen. Kontrollieren Sie, ob es
keine Knoten auf dem Kabel gibt.
Hinweis: Kontrollieren Sie jede Woche den Druck in den Reifen (der empfohlene
Druck ist auf der Reifenseite markiert), die Abnutzung von Reifen und Reifeseiten, ob
sie nicht geklemmt sind.
Die Rollerfahrt mit einem niedrigen Druck in den Reifen kann sowohl die Räder als
45
DE
auch den Roller beschädigen und kann den Kontrollverlust bei der Lenkung
verursachen. Die Kugellager und die Steuersätze sind aus hochwertigen Materialien
hergestellt und sie sollten regelmäßig geölt werden.
Wir empfehlen, die Kugellager einmal pro Jahr auszutauschen.
Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis
erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.
Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis
unrichtige Montage, unfachliche Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit
dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder
höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes
Design, Form oder Ausmaβe.
Copyright - Autorenrecht
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese
Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung
oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrϋkliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT
s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung fϋr das Patent fϋr die
Benutzung die Informationen ϋber, die in diese Anleitung sind.
Die Adresse Lokal Verteiler:
46
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
2
Dateigröße
2 185 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden