close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bedienungsanleitungen

EinbettenHerunterladen
B-12070+12076 13.11.2006 9:31 Uhr Seite 1
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Universal Magnetskiträger
Standard Ausführung
standard design
provedení standard
type standard
realizzazione standard
vyhotovenie štandard
Antiheft Version
antiheft version (non-adhesive)
verze antiheft (nepřilnavá)
version antiheft (anti-adhésive)
versione antiheft (non aderente)
verzia antiheft (nepriľnavá)
Ski carrier rack - magnetic, universal
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Nosič lyží magnetický univerzální
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Porte-skis magnetiques, universels
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Portasci magnetico universale
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Nosič lyží magnetický univerzálny
Montageanleitungen:
• Das Fahrzeugdach gründlich reinigen und Wasser, Schnee, Staub etc. entfernen.
• Die Magnetplatte des Skiträgerss sorgfältig reinigen.
• Die beiden Blöcke des Skiträgers im Abstand von ca. 70 cm anordnen.
• Nach der Anbringung empfiehlt es sich, zur Verringerung einer Diebstahlgefahr den Ring zum Ausklinken zu entfernen.
• Zum Entfernen des Skiträgers vom Dach sind die Ringe zum Ausklinken nach oben zu ziehen.
Installation Instructions:
• Clean the car roof properly: remove water, snow, dust etc.
• Clean the magnetic plate of the ski carrier rack properly.
• Place the two carrier rack blocks in the distance of approx. 70 cm.
• After installing the carrier rack, to prevent theft, be advised to remove the demounting ring.
• To remove the carrier rack from the roof, pull the demounting rings up.
Návod k montáži:
• Střechu vozidla důkladně očistit a odstranit vodu, sníh, prach atd.
• Magnetickou desku nosiče lyží důkladně očistit.
• Oba bloky nosiče umístit ve vzdálenosti cca. 70 cm.
• Po upevnění se z důvodu zamezení krádeže doporučuje odstranit kroužek k odejmutí.
• Pro odstranění nosiče ze střechy se kroužky k odejmutí vytáhnou směrem nahoru.
Mode de motage:
• Nettoyer à fond le toit, enlever l’eau, la neige, la poussière etc.
• Nettoyer à fond la planche magnétique du porte-skis.
• Placer les deux blocs de porte-skis en distance env. 70 cm.
• Pour empêcher un vol enlever le petit anneau à retirer après la fixation.
• Après avoir enlevé le porte-skis du toit tirer les petits anneaux à la hausse.
Istruzioni per il montaggio:
• Pulire accuratamente il tetto dell’automobile, togliere acqua, neve, polvere ecc.
• Pulire con accuratezza la piastra magnetica del portasci.
• Mettere entrambi i blocchi del portasci nella distanza di circa 70 cm.
• Dopo il fissaggio si consiglia, per motivi di sicurezza e antifurto, di togliere l’anello per rimozione.
• Tolto il portasci dal tetto, gli anelli per rimozione devono essere tirati in direzione in su.
Návod na montáž:
• Strechu vozidla dôkladne očistiť a odstrániť vodu, sneh, prach atď.
• Magnetickú dosku nosiča lyží dôkladne očistiť.
• Obidva bloky nosiča umiestiť vo vzdialenosti cca. 70 cm.
• Po upevnení sa z dôvodu zamedzenia krádeže odporúča odstrániť krúžok na odňatie.
• Pre odstránenie nosiča zo strechy sa krúžky na odňatie vytiahnu smerom hore.
WICHTIG:
• Der Magnetträger ist nur geeignet für Stellflächen aus Stahlblech (Magnethaftung). Achtung bei Fahrzeugen, bei denen
nicht magnetisierbare Werkstoffe, z.B. Kunststoffe, Glas, Alu-Blech, Edelstahl usw. zur Verwendung kommen.
• Der Skiträger darf nicht auf dem Dach von Fahrzeugen montiert werden, die neu lackiert oder
mit Spachtelmasse, Zinn etc. repariert worden sind .
• Zur Montage der Skiträger bei Fahrzeugen mit Schiebedach aus Blech ist das Zubehörteil entweder ganz innerhalb
des Schiebedachumfanges oder außerhalb davon anzuordnen. Wenn das Schiebedach aus Glas ist, den Skiträger
außerhalb davon anzuordnen.
• DAS SCHIEBEDACH NICHT ÖFFNEN, WENN DER SKITRÄGER MONTIERT IST.
• Falls der Skiträger hart aufschlägt, vergewissern Sie sich, dass die Magnetplatte keine Verformungen aufweist.
• Den Skiträger immer entfernen, wenn er nicht gebraucht wird. Dabei die Magnetplatte sorgfältig reinigen.
IMPORTANT:
• The magnetic carrier rack is suitable only for placing on steel sheet metal surface (magnetic adhesion). Be careful
with cars in which non-magnetic materials are used: e.g. plastics, glass, aluminium sheet metal, high-grade steel etc.
• The ski carrier rack may not be placed on car roofs that have been recently coated or repaired using a binding compound, tin, etc.
• When installing the carrier rack onto cars equipped with a sliding roof window, it must be placed either on the
window rim or outside. In case the sliding roof window is made of glass, the carrier rack must be placed outside.
• DO NOT OPEN THE ROOF WINDOW WHEN A CARRIER RACK IS INSTALLED ON IT.
• When the carrier rack bounces, make sure that the magnetic plate is not damaged.
• Remove the carrier rack only when you do not need it any more. Clean the magnetic plate of the carrier rack properly.
DŮLEŽITÉ:
• Magnetický nosič je vhodný pouze pro umístění na podklad z ocelového plechu (magnetická přilnavost). Pozor u vozidel,
u kterých jsou použity nemagnetické materiály, např. umělé hmoty, sklo, hliníkový plech, ušlechtilá ocel atd.
• Nosič lyží se nesmí upevňovat na střechy vozidel, která jsou nově nalakovaná nebo opravená tmelem, cínem atd.
• K montáži nosičů u vozidel s výsuvným střešním oknem z plechu se musí prvek příslušenství buď umístit do
obvodu střešního okna nebo mimo. Je-li výsuvné střešní okno skleněné, umístit nosič mimo.
• JE-LI NA STŘEŠNÍM OKNĚ UMÍSTĚNÝ NOSIČ, OKNO NEOTEVÍRAT.
• Když nosič tvrdě narazí, ujistěte se, zda není magnetická deska deformovaná.
• Nosič odstraňovat pouze tehdy, když už ho nepotřebujete. Magnetickou desku nosiče důkladně očistit.
IMPORTANT:
• Le porte-ski magnetique ne convient qu’à la fixation sur la surface d’une tôle en acier (l’adhérence magnetique). Attention en
ce qui concerne les véhicules avec les matériaux non magnétiques, par.ex. plastique, verre, tôle d'aluminium, acier fin etc.
• Il ne faut pas fixer le porte-skis sur le toit des véhicules qui ont une nouvelle laque ou reparés par mastic, étain etc.
• Pour monter le porte-skis aux voitures munies d’une vitre escamotable en acier, il faut placer la pièce d‘accessoires dans
le tour d’une vitre escamotable ou en dehors. Si la vitre escamotable est en verre, mettre le porte en dehors.
• NE PAS OUVRIR LA VITRE ESCAMOTABLE SI LE PORTE-SKIS EST MIS!
• En cas de heurter avec le porte-skis assurez-vous si la planche magnétique n’est pas deformée.
• N‘enlever le porte-skis qu’en cas de non utilisation. Nettoyer à fond la planche magnétique.
DÔLEŽITÉ:
• Magnetický nosič je vhodný len pre umiestenie na podklad z oceľového plechu (magnetická priľnavosť). Pozor u vozidiel,
u ktorých sú použité nemagnetické materiály, napr. umelé hmoty, sklo, hliníkový plech, ušľachtilá oceľ atď.
• Nosič lyží sa nesmie upevňovať na strechy vozidiel, ktoré sú novo nalakovaná alebo opravené tmelom, cínom atď.
• U montáže nosičov u vozidiel s výsuvným strešným oknom z plechu sa musí prvok príslušenstva buď umiestiť
do obvodu strešného okna alebo mimo. Ak je výsuvné strešné okno sklenené, umiestiť nosič mimo.
• AK JE NA STREŠNOM OKNE UMIESTENÝ NOSIČ, OKNO NEOTVÁRAŤ.
• Keď nosič tvrdo narazí, uistite sa, či nie je magnetická doska deformovaná.
• Nosič odstraňovať len vtedy, keď už ho nepotrebujete. Magnetickú dosku nosiča dôkladne očistiť.
CAUTION!
• A carrier rack placed on top of the car roof changes the car’s driving properties.
Drive carefully and keep speed limits to prevent sudden braking or acceleration.
• Before each use of the product, make sure that it has not been damaged.
• Do not use alcohol or any other solvents for cleaning the magnetic plate.
• Do not place the carrier rack in the proximity of the following objects: CARDIAC STIMULATORS - CREDIT CARDS AUDIO AND VIDEO TAPES - MECHANICAL CLOCK and other magnetic-based products.
• The supplier of the product takes no liability for any damage to persons or things caused by not following the
above-mentioned directions and/or by improper use of the product.
POZOR:
• Nosič lyží upevněný na střeše vede ke změnám jízdních vlastností vozidla. Jeďte proto opatrně,
dodržujete omezení rychlosti jízdy a zamezte náhlému brždění nebo zrychlování.
• Před každým použitím zkontrolovat neporušenost výrobku.
• K čištění magnetické desky nepoužívat alkohol či jiná rozpouštědla.
• Nosič nedávat do blízkosti těchto předmětů: KARDIOSTIMULÁTORY – KREDITNÍ KARTY – AUDIO A VIDEOKAZETY –
MECHANICK? HODINY a jiné výrobky na magnetické bázi.
• Dodavatel nepřebírá odpovědnost za zranění osob nebo věcné škody způsobené nedodržením výše
uvedených norem nebo nesprávným používáním výrobku.
ATTENTION:
• Le porte-skis fixé sur le toit cause un changement des qualités de roulement d’une voiture.
Condiusez avec prudence, réspectez la vitesse autorisée et empêchez un freinage ou une accélération brusque.
• Avant chaque utilisation vérifier non endommagement du produit.
• Pour nettoyer la plaque magnétique ne pas utiliser d’alcool et de solvants .
• Ne pas poser le porte-skis à proximité de: STIMULATEUR CARDIAQUE – CARTES DE CRÉDITS – CASSETTES AUDIO ET VIDÉO –
PENDULE MÉCANIQUE et les autres produits sur la base magnétique.
• Le fournisseur n’assume pas la responsabilité de blessure ou le dommage matériel causé par non réspect des
normes citées plus haut ou causé par utilisation incorrrecte de l‘article
IMPORTANTE:
• Il portasci magnetico è adatto solamente per il posizionamento sulla base della lamiera in acciaio (aderenza magnetica).
Bisogna fare attenzione nel caso delle automobili nelle quali sono stati utilizzati i materiali non magnetici,
per esempio la plastica, vetro, lamiera di alluminio, acciaio affinato ecc.
• Il portasci non deve essere fissato sui tetti delle automobili che hanno la vernice nuova
oppure che sono riparate con il mastice, stagno ecc.
• Per il montaggio del portasci nel caso delle automobili aventi il finestrino sul tetto di lamiera, l'elemento dell'accessorio
deve essere posizionato sia nel perimetro del finestrino del tetto oppure oltre ad esso. Nel caso in cui il finestrino
di tetto estraibile è di vetro, il portasci deve essere messo oltre al finestrino.
• SE SUL FINESTRINO DI TETTO E POSIZIONATO IL PORTASCI, IL FINESTRINO DEVE RIMABNERE CHIUSO.
• Nel caso di urto piuttosto forte del portasci, assicuratevi che la piastra magnetica non sia deformata.
• Togliere il portasci solo nel caso in cui non ne avete più bisogno. Pulire con accuratezza la piastra magnetica.
DESIGN IN ACCORDANCE WITH THE EH DIRECTIVE No. 74/483/EHS.
KONSTRUKCE PODLE SMĚRNICE EH č. 74/483/EHS
CONSTRUKTION SELON DIRECTIVE CE n. 74/483/CEE
IMPORTANT: To fasten the carrier rack on the roof, it is necessary to make sure that the magnetic part sticks
properly in all points (A, B, C). With cars of very curved roof shape (*), in case of improperly sticking magnetic
plate, the adhesion capacity of the carrier rack is reduced considerably.
The ski carrier rack may not be installed on car roofs made of non-metal or ribbed material (**).
DŮLEŽITÉ: Po upevnění nosiče na střechu je nutné zkontrolovat, doléhá-li magnetická část správně na všech místech (A, B, C).
U vozidel s velmi křivým profilem střechy (*) je přilnavost nosiče v případě nedoléhající desky vážně omezená.
Nosič lyží se nesmí upevňovat na střechy vozidel s nekovovými nebo žebrovanými střechami (**).
IMPOTRTANT: Il est nécessaire de vérifier après avoir fixé le porte-skis sur le toit, si la partie magnetique est bien
mise à tout les points (A, B, C). Les voitures ayant le profil de toit très courbé (*) peuvent – au cas où la planche est mal mise –
avoir l’adhérence du porte-skis très limitée.
Il ne faut pas fixer le porte-skis sur des toits des véhicules munis du toit non métallique ou côtelé (**).
ACHTUNG:
• Ein auf dem Dach montierter Skiträger führt zur Veränderung des Fahrverhaltens des Fahrzeuges. Fahren Sie daher vorsichtig,
halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und vermeiden Sie plötzliches Bremsen oder Beschleunigen.
• Das Produkt vor jeder Benutzung auf Unversehrtheit prüfen.
• Keinen Alkohol oder andere Lösemittel zum Reinigen der Magnetplatte verwenden.
• Außerdem ist der Skiträger nicht an folgende Gegenstände anzunähern: HERZSCHRITTMACHER – KREDITKARTEN –
AUDIO- UND VIDEOKASSETEN – MECHANISCHE UHREN und andere Produkte mit Magnetbasis.
• Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Personenverletzungen oder Sachschäden, die auf das Nichtbeachten
obiger Normen oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Artikels zurückzuführen sind.
KONSTRUKTION LAUT DER EG-RICHTLINIE Nr. 74/483/EWG
WICHTIG: Wenn der Skiträger auf dem Dach montiert wurde, ist unbedingt zu überprüfen, dass die Magnetplatte an allen
Stellen (A, B, C) einwandfrei aufliegt. Bei Fahrzeugen mit einem sehr kurvigen Dachprofil (*), ist die Haltefähigkeit des
Skiträgers bei einer nicht perfekt anliegenden Platte ernsthaft beeinträchtigt.
Der Skiträger darf nicht auf Fahrzeuge mit nicht-metallischen oder gerippten Dächern montiert werden (**).
MERKE: der Lieferant weist jede Verantwortbarkeit für Personen- oder Sachschäden zurück, die auf das Nichtbeachten der
oben genannten Anweisungen oder auf eine unsachgemäße Anwendung des Produkts zurückzuführen. (*) (**)
* Audi TT, Ford Cougar, Ford KA, Ford Puma, Alfa Roméo GTV, Fiat Coupé, Opel Tigra, Opel Calibra,
Porsche 911/944, Volkswagen Beatle, Toyota Celica, Mazda 323, Mazda MX6, etc.,
** Renault Espace, Audi A8, Ranger Rover, etc..
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
BEMERKUNG: Wir empfehlen des weiteren, den Skiträger nach der Ankunft am Wintersportort abzunehmen und im Kofferraum
aufzubewahren. Das ist Dank der schnellen Anbringung des Skiträgers möglich. Dabei sind immer die Gebrauchsanweisungen zu
beachten. Empfohlen ist eine Höchstzeit von 36 Stunden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitungen auf. Geben Sie diese
Informationen an alle, die Ihre Skiträger verwenden, weiter.
CAUTION! The supplier of the product takes no liability for any damage to persons or things caused by not following the abovementioned directions and/or by improper use of the product. (*) (**)
NOTE: Next, upon arrival to the ski centre, we recommend to remove the carrier rack and keep it the boot.
This is possible thanks to the quick installation of the carrier rack.
Always follow the Use Instructions. We recommend not to leave the carrier rack installed on the car roof for more than 36 hours.
Please, keep the Use Instructions for future reference.
Please give the information to all users of your ski carrier rack.
POZOR: dodavatel odmítá jakoukoliv zodpovědnost za zranění osob nebo věcné škody způsobené nedodržením
výše uvedených pokynů nebo nesprávným používáním výrobku. (*) (**)
POZNÁMKA: Dále doporučujeme nosič po příjezdu do lyžařského střediska odejmout a uschovat v zavazadlovém prostoru.
To je díky rychlému upevnění nosiče možné.
Vždy dodržujte návod k použití. Doporučujeme nenechávat nosič na vozidle déle než 36 hodin.
Tento návod k použití prosím uschovejte.
Tyto informace předejte všem uživatelům Vašeho nosiče.
ATTENTION: Le fournisseur n’assume pas la responsabilité de blessure ou le dommage matériel causé par non
réspect des normes citées plus haut ou causé par utilisation incorrrecte de l‘article. (*) (**)
MENTION: Nous vous conseilllons d’enlever le porte-skis après arriver dans une station de ski et le garder dans le coffre.
C‘est possible grâce à la fixation rapide.
Réspectez toujours ce mode d’emploi. Nous vous conseilllons ne pas laisser le porte-skis dans la voiture plus de 36 heures.
Conservez, s’il vous plait ce mode d‘emploi.
Passez ces informations à tout les utilisateurs.
ATTENZIONE:
• Il portasci fissato sul tetto porta i cambiamenti nelle caratteristiche di guida dell‘automobile.
Quindi bisogna guidare con prudenza, osservare le limitazioni e evitare le frenate forti oppure accelerazioni.
• Prima di ogni utilizzo bisogna controllare che il prodotto è completo e non è danneggiato.
• Per pulire la piastra magnetica non utilizzare l’alcol oppure gli altri solventi.
• Non mettere il portasci vicino agli oggetti seguenti: CARDIOSTIMULATORI – CARTE DI CREDITO –
AUDIO E VIDEOCASSETTE – OROLOGI MECCANICI ed altri prodotti sulla base magnetica.
• Il fornitore non assume la responsabilità in caso delle lesioni delle persone oppure dei danni sugli
oggetti causati da inosservanza delle norme citate qui sopra oppure dall’utilizzo errato del prodotto.
COSTRUZIONE CONFORMEMENTE ALLE DIRETTIVE EH N. 74/483/EHS
IMPORTANTE: Dopo il fissaggio del portasci sul tetto bisogna controllare se la parte magnetica è aderita bene su tutti i punti (A,
B, C). Nel caso delle automobili aventi il profilo del tetto molto incurvato (*) l’aderenza del portasci è per la piastra non attaccata
moto limitata. Il portasci non deve essere fissato sui tetti delle automobili con la superficie non metallica oppure con alettatura (**).
ATTENZIONE: il fornitore non assume la responsabilità in caso delle lesioni delle persone oppure dei danni sugli oggetti causati
da inosservanza delle norme citate qui sopra oppure dall’utilizzo errato del prodotto. (*) (**)
NOTA: Inoltre consigliamo di togliere il portasci dopo l’arrivo nel centro sciistico e depositarlo nel vano bagagli. È possibile grazie al
fissaggio facile e veloce è possibile. Osservare sempre le istruzioni per l‘utilizzo. Consigliamo di non lasciare il portasci sull’automobile
oltre 36 ore. Conservare cortesemente le presenti istruzioni. Trasmettere tutte le informazioni utili ad altri utenti del vostro portasci.
POZOR:
• Nosič lyží upevnený na streche má za následok zmenu jazdných vlastností vozidla. Choďte preto opatrne, dodržujete
obmedzenia rýchlosti jazdy a zamedzte náhlemu brzdeniu alebo zrýchľovaniu.
• Pred každým použitím skontrolovať neporušenosť výrobku.
• Na čistenie magnetickej dosky nepoužívať alkohol či iné rozpúšťadlá.
• Nosič nedávať do blízkosti týchto predmetov: KARDIOSTIMULÁTORY – KREDITNÉ KARTY – AUDIO A VIDEOKAZETY –
MECHANICKÉ HODINY a iné výrobky na magnetickej báze.
• Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za zranenie osôb alebo vecné škody spôsobené nedodržaním vyššie uvedených
noriem alebo nesprávnym používaním výrobku.
KONŠTRUKCIA PODĽA SMERNICE EH č. 74/483/EHS
DÔLEŽITÉ: Po upevnení nosiča na strechu je nutné skontrolovať, či dolieha magnetická časť správne na všetkých miestach
(A, B, C). U vozidiel s veľmi krivým profilom strechy (*) je priľnavosť nosiča v prípade nedoliehajúcej dosky vážne obmedzená.
Nosič lyží sa nesmie upevňovať na strechy vozidiel s nekovovými alebo rebrovanými strechami (**).
POZOR: Dodávateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenie osôb alebo vecné škody spôsobené nedodržaním vyššie
uvedených noriem alebo nesprávnym používaním výrobku. (*) (**)
POZNÁMKA: Ďalej odporúčame nosič po príjazde do lyžiarskeho strediska sňať a uschovať v batožinovom priestore. To je vďaka
rýchlemu upevneniu nosiča možné.
Vždy dodržujte návod na použitie. Odporúčame nenechávať nosič na vozidle dlhšie než 36 hodín.
Tento návod na použitie prosím uschovajte.
Tieto informácie predajte všetkým užívateľom Vášho nosiča.
B-12070+12076 13.11.2006 9:31 Uhr Seite 2
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Univerzalni magnetni nosilec smuči
izvedba standard
standard megjelenés
izvedba standard
wykonanie standardowe
вариант исполнения стандартный
modelo estándar
verzija antiheft (ne prijema se)
antiheft (nem tapadós) változat
verzija antiheft (neadhezivna)
wersja antiheft (nieprzyczepna)
версия antiheft (неклейкая)
versión no adherente
Mágneses univerzális síléctartó
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Nosač za skije, magnetski, univerzalan
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Bagażnik magnetyczny do nart uniwersalny
Navodila za montažo:
• Streho vozila dobro očistite in odstranite vodo, sneg, prah itd.
• Magnetno ploščo nosilca smuči dobro očistite.
• Oba bloka nosilca namestite v razdalji cca. 70 cm.
• Po pritrditvi priporočamo odvzem obroča za odstranitev nosilca, da tako zavarujete nosilce smuči pred krajo.
• Za odstranitev nosilca s strehe, potegnite obroče za odvzem navzgor.
Szerelési utasítás:
• A jármű tetejét alaposan meg kell tisztítani, és el kell távolítani a vizet, havat, port, stb.
• A síléctartó mágneses lapját alaposan meg kell tisztítani.
• A tartó mindkét blokkját cca. 70 cm távolságban kell elhelyezni.
• Rögzítés után, a lopás megelőzése érdekében, ajánljuk eltávolítani a levételhez szükséges karikát.
• A tartónak a tetőről való eltávolítása céljából a levételi karikákat fölfelé kell kihúzni.
Naputak za montažu:
• Krov vozila očistite i uklonite vodu, snijeg, prašinu itd.
• Dobro očistite magnetsku ploču nosača za skije.
• Oba bloka nosača za skije smjestite u udaljenosti cca 70 cm.
• Nakon pričvršćivanja uklonite prsten za skidanje da biste spriječili kra u nosača.
• Nosač se skida sa krova vozila izvlačenjem prstena za skidanje prema gore.
Instrukcja montażu:
• Dach samochodu dokładnie oczyść i usuń wodę, śnieg, kurz itd.
• Płytę magnetyczną bagażnika nart dokładnie oczyść.
• Obie części uchwytu umieść w odległości ok. 70 cm.
• Po zamocowaniu w celu zapobiegnięcia kradzieży zaleca się usunąć pierścień do zdejmowania.
• W celu zdjęcia bagażnika podciągnij pierścienie do zdejmowania w kierunku do góry.
POMEMBNO:
• Magnetni nosilec je primeren samo za namestitev na podlago iz jeklene pločevine (magneten oprijem). Pazite pri vozilih,
pri katerih so uporabljeni nemagnetni materiali, kot npr. plastične mase, steklo, aluminijasta pločevina, plemenito jeklo itd.
• Nosilca smuči ne smete pritrjevati na strehe vozil, ki so na novo lakirane ali popravljene s kitom, kositrom itd.
• Za montažo nosilcev pri vozilih s pomičnim strešnim oknom iz pločevine morate element opreme namestiti v obod strešnega
okna ali izven površine okna. Če je pomično strešno okno stekleno, namestite nosilec izven površine okna.
• ČE JE NA STREŠNEM OKNU NAMEŠČEN NOSILEC, OKNA NE ODPIRAJTE.
• V primeru, da nosilec trdno udari, preverite, da magnetna plošča ni poškodovana.
• Ko nosilca ne bost več potrebovali, ga odstranite. Magnetno ploščo nosilca dobro očistite.
FONTOS:
• A mágneses tartó csak az acélpléh alapra történő elhelyezésre való ( mágneses tapadóképesség).
Figyelem azoknál a járműveknél, amelyeknél nem mágneses anyagok, mint pl. műanyag, üveg,
alumínium pléh, nemesacél, stb. vannak használva.
• A síléctartót nem szabad olyan járműtetőre rögzíteni, amely frissen lakkozott vagy gittel, ónnal javított, stb.
• A pléhből készült kitolható tetőablakkal rendelkező járműveknél, a tartó szereléséhez a tartozék elemét vagy a tetőablak
keretébe vagy azon kívül kell elhelyezni. Ha a kitolható tetőablak üvegből készült, a tartót rajta kívül kell elhelyezni.
AMENNYIBEN A TETŐABLAKON A TARTÓ VAN ELHELYEZVE, NEM SZABAD AZ ABLAKOT KINYITNI
• Ha a tartó keményen ütközik, bizonyosodjon meg arról, hogy a mágneses lap nincs-e deformálódva.
• A tartót csak akkor kell eltávolítani, ha már nincs rá szüksége. A tartó mágneses lapját alaposan meg kell tisztítani.
VAŽNA NAPOMENA:
• Magnetski nosač je prigodan samo za montažu na podlogu od čeličnog lima (magnetska adhezija).
Pazite kod vozila kod kojih su korišteni nemagnetski materijali, npr. umjetne tvari, staklo, aluminijski lim, plemeniti čelik itd.
• Nosač za skije ne smije biti pričvršćen na krovovima vozila koja su novo lakirana ili ispravljena kitom, kositrom itd.
• Kod montaže nosača na vozila sa izvlačivim krovnim prozorom od lima neophodno je smjestiti pribor u krug
krovnog prozora ili mimo njega. Ako je izvlačivi krovni prozor od stakla, smjestite nosač van prozora.
• AKO JE NOSAČ SMJEŠTEN NA KROVNOM PROZORU, NE SMIJETE PROZOR OTVARATI.
• Kod tvrdog udara nosača provjerite da li magnetska ploča nije deformirana.
• Nosač skidajte sa krova samo ako vam više nije potreban. Magnetsku ploču nosač dobro očistite.
WAŻNE:
• Bagażnik magnetyczny może być stosowany wyłącznie na podłożu wykonanym z blachy stalowej (właściwości magnetyczne).
• Uwaga w wypadku samochodów, u których występują materiały niemagnetyczne, np. tworzywa
sztuczne, szkło, blacha aluminiowa, stal szlachetna itd.
• Bagażnik na narty nie wolno mocować na dachy pojazdów, które były ostatnio lakierowane lub
szpachlowane, lub naprawiane cyną itd.
• W samochodach z oknem dachowym wyposażonym w osłonę z blachy, należy element wyposażenia bądź umieścić w
całości w obrębie okna bądź zupełnie poza obrębem okna. Jeżeli okno dachowe nie jest wyposażone w osłonę z
blachy (powierzchnia jest szklana), trzeba bagażnik zamocować poza obrębem okna.
• JEŻELI NA OKNIE DACHOWYM JEST ZAMOCOWANY BAGAŻNIK, NIE WOLNO OTWIERAĆ OKNA.
• Jeżeli dojdzie do mocnego uderzenia, upewnij się, czy nie doszło do zdeformowania płyty magnetycznej.
• Bagażnik zdejmij tylko wtedy, kiedy już go nie potrzebujesz. Płytę magnetyczną bagażnika dokładnie oczyść.
POZOR:
• Nosilec smuči pritrjen na strehi povzroča spremembo voznih lastnosti vozila. Zato vozite previdno, upoštevajte
omejitve hitrosti vožnje in preprečite naglo zaviranje ali pospeševanje.
• Pred vsako uporabo preverite, da izdelek ni poškodovan.
• Za čiščenje magnetne plošče ne uporabljajte alkohola ali drugih topil.
• Nosilca ne puščajte v bližini naslednjih predmetov: SRČNI STIMULATORJI – KREDITNE KARTICE – AVDIO IN VIDEOKASETE –
MEHANSKA URA in drugih izdelkov na magnetni osnovi.
• Dobavitelj ne odgovarja za poškodbe oseb ali materialne škode, ki je nastala zaradi neupoštevanja prej navedenih
navodil ali nepravilno uporabo izdelka.
KONSTRUKCIJA PO DIREKTIVI ES št. 74/483/EGS
POMEMBNO: Po pritrditvi nosilca na streho je treba preveriti, da je magnetni del pravilno nameščen na vseh mestih (A, B, C).
Pri vozilih z zelo upognjenim profilom strehe (*) je oprijem nosilca v mestu plošče zmanjšan.
Nosilca smuči ne smete pritrjevati na strehe vozil z nekovinskimi ali rebrastimi strehami (**).
POZOR: Dobavitelj ne odgovarja za poškodbe oseb ali materialne škode, ki je nastala zaradi neupoštevanja prej navedenih
navodil ali nepravilno uporabo izdelka (*) (**).
OPOMBA: Glede na hitro in enostavno pritrditev nosilca, priporočamo, da nosilec po prihodu v
smučarsko središče odstranite in shranite v prtljažnem prostoru.
Vedno upoštevajte navodila za uporabo. Priporočamo da nosilca ne puščate na vozilu več kot 36 ur.
Ta navodila za uporabo shranite. Te informacije posredujte vsem uporabnikom vašega nosilca.
* Audi TT, Ford Cougar, Ford KA, Ford Puma, Alfa Roméo GTV, Fiat Coupé, Opel Tigra, Opel Calibra,
Porsche 911/944, Volkswagen Beatle, Toyota Celica, Mazda 323, Mazda MX6, etc.,
** Renault Espace, Audi A8, Ranger Rover, etc..
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
FIGYELEM:
• A tetőre rögzített síléctartó a jármű menettulajdonságainak megváltozásához vezet. Vezessen ezért óvatosan,
tartsa be a sebességkorlátozást és akadályozza meg a hirtelen fékezést vagy gyorsulást.
• Minden felhasználás előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét.
• A mágneses lap tisztítására ne használjon alkoholt vagy más oldószert.
• A tartót nem szabad a következő tárgyak közelébe tenni: KARDIOSZTIMULÁTOROK – KREDITKÁRTYÁK –
AUDIO ÉS VIDEOKAZETTÁK – MECHANIKUS ÓRÁK és más, mágneses alapú termékek.
• Az eladó nem veszi át a felelősséget a személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyek a fentiekben
feltüntetett szabványok be nem tartásával vagy a termék helytelen használatával keletkeztek.
AZ EH 74/483/EHS SZ. IRÁNYELVE SZERINTI KONSTRUKCIÓ
FONTOS:
A tartó tetőre való rögzítése után, ellenőrizni szükséges, hogy a mágneses rész helyesen odanyomódik-e minden helyen (A, B, C).
A nagyon görbült tetőprofillal rendelkező járművek tetejénél (*) a tartó tapadóképessége a nem teljesen rásimuló lapok esetében
komolyan korlátozott. A síléctartót nem szabad rögzíteni a nem fémből készült, vagy bordás tetejű járművek tetejére. (**).
FIGYELEM: az eladó elutasítja a bármilyen felelősséget a személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyek a fentiekben
feltüntetett utasítások be nem tartásával vagy a termék helytelen használatával keletkeztek. (*) (**)
MEGJEGYZÉS: Ajánljuk továbbá a síléctartót a síközpontba érkezés után levenni és a csomagtartóba tenni. A tartó gyors
rögzítésének köszönhetően ez lehetséges. Mindig tartsa be a használati utasítást. Ajánljuk, hogy 36 óránál tovább ne hagyja a
tartót a járművön. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást. Ezeket az információkat adja át tartója minden használójának.
UPOZORENJE:
• Krovni nosač za skije pričvršćen na krovu uzrokuje izmjene voznih osobina vozila. zbog toga vozite oprezno,
pridržavajte se ograničenja brzine i izbjegavajte naglo kočenje ili ubrzavanje.
• Prije svakog korištenja nosača provjerite da li proizvod nije oštećen.
• Za čišćenje magnetske ploče ne koristite alkohol niti druga otapala.
• Nosač ne stavljajte u blizinu slijedećih predmeta: KARDIOSTIMULATORI – KREDITNE KARTICE – AUDIO I VIDEOKASETE –
MEHANIČKI SATOVI i drugi proizvodi na magnetskoj bazi.
• Dobavljač ne preuzima odgovornost za ozljede osoba ili materijalne štete nastale uslijed nepoštivanja gore
navedenih normi ili neispravnim korištenjem proizvoda.
KONSTRUKCIJE PREMA SMJERNICI EH br. 74/483/EHS
VAŽNA NAPOMENA:
Nakon pričvršćivanja nosača na krov vozila neophodno je provjeriti da li magnetska traka ispravno naliježe na svim mjestima
(A, B, C). Kod vozila sa iskrivljenim profilom krova (*) je prianjanje dosta ograničeno ako ploča ne naliježe ispravno.
Nosač za skije ne smije biti montiran na vozilima sa nemetalnim ili rebrastim krovovima (**).
UPOZORENJE: dobavljač ni u kom slučaju ne odgovara za ozljede osoba niti nastanak materijalnih šteta
nikakvu odgovornost za ozljede osoba niti materijalne štete nastale uslijed nepoštivanja gore navedenih
normi ili neispravnim korištenjem proizvoda. (*) (**)
NAPOMENA: Dalje je preporučljivo skinuti nosač sa krova odmah nakon dolaska u skijaški centar i pohraniti ga u prostor za
prtljage. To je vrlo jednostavno zahvaljujući mehanizmu za brzo pričvršćivanje. Uvijek postupajte sukladno uputama navedenim u
ovom naputku za uporabu. Preporučujemo Vam da nosač za skije ne ostavljate na krovu vozila dulje od 36 sati. Čuvajte ovaj
naputak za dalju potrebu. Ove informacije predajte svim korisnicima Vašeg nosača za skije.
UWAGA:
• Bagażnik na narty zamocowany na dachu prowadzi do zmian warunków jezdnych samochodu. Prowadź więc samochód
ostrożnie, dotrzymuj ograniczenia szybkości i zapobiegaj gwałtownemu hamowaniu lub przyśpieszaniu.
• Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu.
• Do czyszczenia płyty magnetycznej nie używaj alkoholu lub innych rozpuszczalników.
• Przed bezpośrednim kontaktem z bagażnikiem chroń następujące przedmioty: KARDIOSTYMULATORY – KARTY KREDYTOWE –
KASETY AUDIO I VIDEO – ZEGARKI MECHANICZNE i inne produkty, na które ma wpływ pole magnetyczne.
• Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zranienie osób lub szkody materialne spowodowane przez
niedotrzymanie wyżej wymienionych norm lub przez niewłaściwe używanie wyrobu.
KONSTRUKCJA WEDŁUG DYREKTYWY nr 74/483/EWG
WAŻNE: Po zamocowaniu bagażnika na dachu sprawdź, czy powierzchnia magnetyczna przylega prawidłowo we wszystkich
punktach (A, B, C). W wypadku samochodów o nierównym profilu dachu (*), przyczepność bagażnika jest bardzo ograniczona.
Nie wolno mocować bagażnika na narty do dachów, które nie są metalowe lub są faliste (**).
UWAGA: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zranienie osób lub szkody materialne spowodowane przez niedotrzymanie
wyżej wymienionych wskazówek lub przez niewłaściwe używanie wyrobu. (*) (**)
NOTATKA: Dalej zalecamy po przyjeździe do ośrodka narciarskiego zdjąć bagażnik z dachu i schować w bagażniku. Dzięki
możliwości szybkiego zamocowania bagażnika magnetycznego jest to możliwe. Zawsze dotrzymuj instrukcji obsługi. Zalecamy nie
pozostawiać bagażnika na dachu samochodu dłużej niż 36 godzin. Prosimy o przechowanie tej oto instrukcji obsługi. Informacje w
niej zawarte przekaż wszystkim użytkownikom Twojego bagażnika magnetycznego.
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Держатель для лыж магнитный универсальный
Руководство по монтажу:
• Крышу автомобиля тщательно очистите и устраните воду, снег, пыль и т.д.
• Магнитную панель держателя лыж тщательно очистите.
• Оба блоки держателя расположите на расстоянии примерно 70 см.
• После крепления для предотвращения кражи рекомендуется убрать кольцо для снятия.
• Для снятия держателя с крыши кольца для снятия потяните по направлению вверх.
DВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Магнитный держатель для лыж пригоден для размещения только на основание из стальной жести
(магнитное притяжение). Осторожно с автомобилями, в которых используются немагнитные материалы,
например, пластмасса, стекло, алюминиевая жесть, высококачественная сталь и т.д.
• Держатель для лыж нельзя устанавливать на крыши автомобилей, которые недавно покрыты
лаком или отремонтированы замазкой, оловом и т.д.
• Для монтажа держателей на автомобилях с выдвижным окном в крыше из жести, элемент принадлежностей
следует поместить или на контур окна в крыше или вне его. Если выдвижное окно в крыше стеклянное,
устанавливайте держатель вне его.
• ЕСЛИ НА ОКНЕ В КРЫШЕ УСТАНОВЛЕН ДЕРЖАТЕЛЬ, ТО НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ОКНО.
• В случае сильного удара держателя, проверьте не деформирована ли магнитная пластина.
• Держатель снимайте только тогда, когда он Вам уже не понадобится.
Магнитную панель держателя тщательно очистите.
Art.Nr. 12070
Art.Nr. 12076
Portaesquís magnético universal
Instrucciones de montaje:
• Limpiar cuidadosamente el techo del coche y eliminar agua, nieve, polvo y etc.
• Limpiar cuidadosamente la placa magnética del portaesquís.
• Situar los dos bloques del portaesquís a una distancia de aprox. 70 cm.
• Se recomienda guardar el anillo para quitar para impedir posible robo.
• Para quitar el portaesquís del techo hay que tirar de los anillos hacia arriba.
IMPORTANTE:
• El portaesquís magnético es conveniente sólo para situar sobre una base de plancha de acero (adherencia magnética).
Cuidado con coches en los que se ha utilizado otro tipo de materiales no magnéticos, por ejemplo plásticos,
vidrio, planchas de aluminio, acero fino, etc.
• El portaesquís no se puede fijar en techos de vehículos recién pintados o reparados con masilla, estaño, etc.
• En cuanto al montaje en techos equipados por techo corredizo de plancha metálica, hay que fijar el elemento accesorio
o en el techo corredizo o fuera. En caso de un techo corredizo de vidrio hace falta situar el portaesquís fuera.
• EN CASO DE HABER SIDO SITUADO EN EL TECHO CORREDIZO EL PORTAESQUÍS, NO ABRIRLO.
• En caso de recibir el portaesquís un golpe duro, asegúrese de que la plancha magnética no está deformada.
• Quite le portaesquís sólo cuando no lo necesita. Limpie bien la plancha magnética.
ВНИМАНИЕ:
• Держатель для лыж, укрепленный на крыше, изменяет поездные свойства автомобиля. Поэтому двигайтесь
осторожно, соблюдайте ограничения скорости движения и предотвратите резкое торможение или ускорение.
• Перед каждым использованием проверьте целостность изделия.
• Для очистки магнитной панели не используйте алкоголь или другие растворители.
• Держатель не располагайте поблизости от следующих предметов: КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ – КРЕДИТНЫЕ
КАРТЫ – АУДИО И ВИДЕО КАССЕТЫ – МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ и прочие изделия на магнитной основе.
• Поставщик не берет на себя ответственность ранение людей или материальный ущерб, вызванный
несоблюдением указанных выше норм или неправильным использованием изделия.
ATENCIÓN:
• El portaesquís situado en el techo cambia las propiedades de marcha del vehículo. Por eso conduzca con cuidado,
cumpla con la restricción de la velocidad y evite frenado y aceleración bruscos.
• Antes de cada uso verifique la integridad del producto.
• No utilizar ni alcohol ni otros disolventes para limpiar la plancha magnética.
• No acercar el portaesquís a los siguientes objetos: CARDIOESTIMULADORES – TARJETAS DE CRÉDITO –
AUDIO Y VIDEOCASETES – RELOJES MECÁNICOS y otros productos de base magnética.
• El proveedor no se responsabiliza de lesiones de personas o daños materiales causados por no
cumplir con las normas arriba mencionadas o por el uso incorrecto del producto.
КОНСТРУКЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ EH № 74/483/EHS
CONSTRUCCIÓN SEGÚN LA DIRECTRIZ EH No 74/483/EHS
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Закрепив держатель на крыше необходимо проверить, контактирует ли магнитная
часть со всеми местами (A, B, C). У автомобилей с очень кривым профилем крыши (*) притяжение держателя в
случае неплотного соприкосновения пластины серьезно ограничена. Держатель лыж нельзя закреплять на крыши
автомобилей с неметаллическими или ребристыми крышами (**).
IMPORTANTE:
Haber sido fijado el portaesquís, hace falta verificar si la parte magnética ajusta bien en todas partes (A, B, C).
En caso de coches con un techo demasiado encorvado (*) la adherencia del portaesquís, que no ajuste, está restringida de manera
importante. El portaesquís no se puede fijar en techos de vehículos con techos no metálicos o acostillados (**).
PВНИМАНИЕ: поставщик не принимает никакую ответственность за ранение людей или материальный ущерб,
вызванный несоблюдением всех указанных выше инструкций или неправильным использованием изделия. (*) (**)
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме этого мы рекомендуем снять держатель, приехав в лыжный центр, и держать его в
багажнике. Это возможно благодаря быстрому креплению держателя. Обязательно используйте руководство по
эксплуатации. Держатель не рекомендуется оставлять на автомобиле на срок более 36 часов. Настоящее
руководство по эксплуатации, пожалуйста, сохраните. Эту информацию передайте всем пользователям Вашим
держателем.
ATENCIÓN: El proveedor no se responsabiliza de lesiones de personas o daños materiales causados por no cumplir con las
instrucciones arriba mencionadas o por el uso incorrecto del producto. (*) (**)
NOTA: Luego recomendamos guardar el portaesquís en el maletero después de la llegada al centro de esquiar. Lo que es posible
gracias al sistema rápido de fijarlo. Siempre cumpla con el modo de empleo. Recomendamos no dejar el portaesquís en el coche
más que 36 horas. Guarde el presente modo de empleo. Transmita la presente información a todo usuario de su portaesquís.
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
7
Dateigröße
255 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden