close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bearbeite die folgenden Aufgaben. Tipp: Achte darauf

EinbettenHerunterladen
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
Einladung zum Forum / Zaproszenie na forum
Eine Einladung wozu?
Zaproszenie na co?
Vom 12.-15.11.2014 findet in Bad Muskau in der Turmvilla zum
16. Mal das Forum „Von Nachbar zu Nachbar“ statt, das sich
wiederholt der Betrachtung, der Reflexion und den Perspektiven von Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit im grenznahen Raum widmet.
W dniach 12.-15.11.2014 odbędzie się po raz 16 Forum „Jak
Sąsiad z Sąsiadem” tradycyjnie poświęcone analizie,
podsumowaniu i perspektywom rozwoju pracy z dziećmi i
młodzieżą oraz działalności szkoleniowej w tym zakresie w
rejonie przygranicznym.
An wen richtet sich die Einladung?
Do kogo kierowane jest to zaproszenie?
Wir möchten Institutionen und Träger der o.g. Arbeit genauso
erreichen wie die konkreten Projektmacher – Organisatoren,
Gruppenleiter, Pädagogen, Sozialarbeiter, Sprachmittler, Engagierte im grenznahen Raum.
Chcielibyśmy dotrzeć zarówno do instytucji i organizacji
zajmujących się ww. działalnością, jak i do realizatorów
projektów – organizatorów, animatorów grup, pedagogów,
pracowników socjalnych, pośredników językowych, osób
zaangażowanych w rozwój regionu przygranicznego.
Welche Ziele hat das Forum?
Jakie cele ma to forum?
Wir laden ein, sich (wieder)kennenzulernen und sich auszutauschen, um Gegenwärtiges zu reflektieren und Strategien und
vielleicht sogar Projekte für die Zukunft zu entwickeln.
Zapraszamy do (ponownego) spotkania się w gronie osób
zainteresowanych i wymiany doświadczeń w celu
podsumowania stanu obecnego i zarysowania strategii na
przyszłość.
Wie sieht die Arbeitsweise aus?
Jak wygląda styl pracy?
 Der 1. Tag dient der Einstimmung, dem Kennenlernen und
der Erwartungsklärung.
 Der 2. Tag bietet am Vormittag ein Inputreferat zum Diskurs, gefolgt vom „World Cafe“. Am Nachmittag werden 3
praktische Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren
angeboten.
 Diese werden am dritten Tag vormittags und nachmittags
fortgesetzt. Im Plenum werden diese dann am Nachmittag
bzw. Abend vorgestellt.
 Am 4. Tag erfolgen Informationen und Beratung durch das
DPJW, eine Auswertung und gemeinsamer Blick in die Zukunft.
 Die Pausen und die Abende lassen Zeit für informelle Gespräche und Spaziergänge im Muskauer Park.
 Das Forum wird im Plenum simultan und in den Arbeitsgruppen konsekutiv gedolmetscht.
 Pierwszy dzień posłuży stworzeniu atmosfery, poznaniu
uczestników oraz ich oczekiwań.
 Drugiego dnia przed południem proponujemy trzy różne
zagadnienia do omówienia, a po południu 3 warsztaty
praktyczne, zakładające aktywny udział i trening.
 Trzeciego dnia przed południem kontynuacja pracy
warsztatowej, a po połodniu podsumowanie rezultatów w
plenum.
 Czwartego dnia nastąpi podsumowanie i wzajemne
zastanowienie się nad perspektywami na przyszłość.
 Przerwy i wieczory można będzie wykorzystać na rozmowy
nieformalne i spacery po Parku Mużakowskim.
 Forum będzie tłumaczone symultanicznie w plenum i
konsekutywnie w grupach.
Wer lädt ein?
Kto zaprasza?
Das Forum ist ein langjähriges Kooperationsprojekt zwischen
dem deutsch-Polnischen Jugendwerk DPJW, Büro Potsdam und
dem Turmvilla e.V., Bad Muskau. Die Organisation und Umsetzung des Forums liegt in der Hand eines deutsch-polnischen
Teams, welches vor allem aus Praktikern der deutschpolnischen Arbeit u.a. im grenznahen Raum besteht.
Forum jest projektem od wielu lat realizowanym w kooperacji
pomiędzy PNWM a ośrodkiem Turmvilla e.V. z Bad Muskau.
Organizacja i realizacja Forum pozostaje w rękach polskoniemieckiego zespołu, który składa się przede wszystkim z
praktyków współpracy polsko-niemieckiej m.in. w rejonie
przygranicznym.
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
ŚRODA, 12.11.14
do 15.30
Przyjazd uczestników, indywidualne powitanie; Biuro Forum: zakwaterowanie, listy
uczestników, opłaty, identyfikatory, materiały itd.; kawa i ciasto, obiad (dla zamawiających)
16.00
Oficjalne powitanie, przedstawienie celów i programu Forum, sprawy organizacyjne
17.00
Przedstawienie się uczestników oraz ich oczekiwań w dużej grupie i w małych zespołachA
19.00
Kolacja
20.00
Nieformalny wieczór zapoznawczy (Quiz kulturalny; na życzenie prezentacja
zrealizowanych projektów przez uczestników (rzutnik do dyspozycji)
Czwartek, 13.11.14
08.30
Śniadanie
09.30
Warm up
10.00
Wykład na temat „ Przedstawienie niemieckiego –polskiego miasta dla dzieci
w Zgorzelcu- Görlitz
10.30
Międzynarodowa Kawiarnia –runda 1
11.45
Przerwa na kawe
12.00
Międzynarodowa Kawiarnia-runda 2 -> Opracowywanie wybranych tematów z 1 rundy
13.00
Obiad ( możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu -spaceru)
15.00
Warsztaty
1. „Geocaching jako wymienna metoda niemiecko-polska” (Markus Güttler,
Turmvilla) – WS 1
2. „BNE wymienna ,długofalowa metoda rozwoju i kształcenia niemiecko-polska”
(Elisa Klumb, Bildungsreferentin) – WS 2
3. „Rozpoczęcie gier „-Międzynarodowe gry ,w relacjach zapoznawczorealizacyjnych i refleksyjnych” (Enrico Deege, CaTeeDrale Görlitz) – WS 3
19.00
Kolacja
20-21
Quiz kulturalny ,dowolna forma
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
PIĄTEK, 14.11.14
8.30
Śniadanie
9.30
Warm up
10.00
Kontynuacja warsztatów
13:00
Obiad ( możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu -spaceru)
15.00
Kontynuacja warsztatów
Opracowywanie prezentacji warsztatów
17.00
Prezentacja warsztatów WS 1 i WS 2
19:00
Kolacja
20:30
Prezentacja warsztatów WS 3
SOBOTA, 15.11.2014
8.30
Śniadanie
9.30
Warm up
10.00
Nowości z PNWM
Informacje strategiczne na rok 2015
11.00
Perspektywy, strategie, planowanie
Podsumowanie, informacja zwrotna
12.00
Odjazd uczestników, dla chętnych obiad
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
MITTWOCH, 12.11.2014
bis
15.30
Ankunft der Teilnehmer und individuelle Begrüßung; Tagungsbüro: Bezug der Unterkunft,
TN-Listen, Beiträge, Namensschilder, Materialien etc.; Kaffee und Kuchen, bei Bedarf auch
Mittag
16.00
Offizielle Begrüßung, Vorstellung der Ziele des Forums und Programm des Forums, Organisatorisches
17.00
Kennenlernen und Erwartungen im Plenum und in Kleingruppen
19.00
Abendbrot
20.00
Informeller Kennenlernabend, Kulturquiz, wenn gewünscht können Teilnehmer durchgeführte
Projekte präsentieren (Beamer steht zur Verfügung)
DONNERSTAG, 13.11.2014
08.30
Frühstück
09.30
Warming up
10.00
Impulsreferat „Vorstellung der deutsch-polnischen Kinderstadt in Zgorzelec/Görlitz –
(Enrico Deege, CaTeeDrale Görlitz)
10.30
World Cafe – Runde 1
11.45
Kaffeepause
12.00
World Cafe – Runde 2 -> Themenbezogene Arbeit in Arbeitsgruppen in Bezug auf Runde 1
13.00
Mittagessen (sowie Zeit für Spaziergänge und Freizeit)
15.00
Praktische Workshops
1. „Geocaching als Methode im deutsch-polnischen Austausch“ (Markus Güttler,
Turmvilla) – WS 1
2. „BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung als Methode im deutschpolnischen Austausch“ (Elisa Klumb, Bildungsreferentin) – WS 2
3. „Die Spiele mögen beginnen“ – Interaktionsspiele in Bezug auf Kennenlern-,
Durchführungs- und Reflexionsphasen“
(Enrico Deege, CaTeeDrale Görlitz) – WS 3
19.00
Abendbrot
20-21
Kulturquiz, Offene Abendgestaltung
Freitag, 14.11.2014
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
08.30
Frühstück
09.30
Warming up
10.00
Weiterarbeit in den Workshops
13.00
Mittagessen (sowie Zeit für Spaziergänge und Freizeit)
15.00
Weiterarbeit in den Workshops
Vorbereitung der Workshoppräsentationen
17.00
Workshoppräsentationen WS 1 und WS 2
19.00
Abendbrot
20.30
Workshoppräsentation WS 3
Samstag, 15.11.2014
8.30
Frühstück
9.30
Warm up
10.00
Neues aus dem DPJW
Strategische Informationen für 2015
11.00
Ausblick und Strategien sowie Verabredungen und Pläne
Auswertung, Feedback
12.00
wenn gewünscht Mittagessen und anschließende Abreise der Teilnehmer
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
DPJW-Forum „Von Nachbar zu Nachbar”
für Organisatoren der Jugendarbeit im
grenznahen Raum
Forum PNWM „Jak Sąsiad z Sąsiadem”
dla organizatorów pracy z młodzieżą w
rejonie przygranicznym
12.-15.11.2014 - Bad Muskau Turmvilla
12.-15.11.2014 – Bad Muskau Turmvilla
Anmeldung zum Forum | Zgłoszenie na forum
per Fax unter | faksem pod numer 0049 (0)35771 640218 oder per Email an | lub mailem na adres jugendarbeit@turmvilla.de
Anmeldeschluss | Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dn.: 24.10.2014
Name und Adresse der Organisation | Nazwa i adres organizacji:
Name und Funktion der 1. teilnehmenden Person | Nazwisko i funkcja pierwszej osoby uczestniczącej:
Name und Funktion der 2. teilnehmenden Person (wenn die Kapazitätsgrenze des FachForums erreicht ist, wird nur die 1. Person
berücksichtigt) | Nazwisko i funkcja drugiej osoby uczestniczącej (jeśli nie będzie wystarczającej liczby wolnych miejsc, uwzględniona
zostanie tylko pierwsza osoba):
funktionierender Kontakt zur 1.+2. Person (Email, Fax, Telefon, Handy) | Aktualny kontakt do pierwszej i drugiej osoby (e-mail, faks, nr
telefonu stacjonarnego, komórkowego):
Ich reise am 12.11.2014 um ……………. Uhr an und möchte gern zu Mittag essen 
Przyjazd w dniu 12.11.2014 nastąpi o godz. ..................... Chciałabym/chciałbym zjeść obiad w dniu 12.11.2014r 
Ich möchte am 15.11.2014 vor meiner Abreise noch gern zu Mittag essen 
Chciałabym/chciałbym w dn. 15.11.2014r. zjeść obiad przed wyjazdem 
Wir bieten an allen Tagen vegetarisches Mittagessen an. | Każdego dnia oferujemy dania wegetariańskie.
Ich möchte nicht vegetarisch essen. | Zamawiam jedzenie wegeteriańskie.
 ja | tak
 nein | nie
Ich möchte in folgendem Zimmer übernachten (bitte ) | Chciałabym/chciałbym nocować w pokoju (prosimy zakreślić ):
 EZ (Hier entsteht ein Preisaufschlag von einmalig 30€, der vor Ort berechnet wird; EZ in der Turmvilla sind begrenzt vorhanden, ggf.
werden die Teilnehmer/innen in umliegende Pensionen untergebracht.) | Jednoosobowym (w tym wypadku naliczamy jednorazową opłatę w
wys. 30€, którą należy zapłacić na miejscu. W Turmvilli jest ograniczona liczba pokoi jednoosobowych; ewentualnie istnieje możliwość
zakwaterowania uczestników w sąsiednich pensjonatach).
 DZ | Dwuosobowym (gern mit | chętnie z tą osobą
)
 Mehrbettzimmer | Wieloosobowym (3er, 4er, 5er und 6er-Bett-Zimmer; gern mit | pokoje trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioosobowe, chętnie z
tymi osobami
)
Teilnehmerbeitrag | Opłata za uczestnictwo
- 100PLN/25€ für in Polen lebende Teilnehmer/innen | 100PLN/25€ dla uczestników/uczestniczek mieszkających w Polsce
- 40€ für in Deutschland lebende Teilnehmer/innen | 40€ dla uczestników/uczestniczek mieszkających w Niemczech
Der Teilnahmebeitrag ist nach der schriftlichen TEILNAHMEBESTÄTIGUNG zu überweisen, die Ihnen gesondert zugeschickt wird. | Opłatę
za uczestnictwo w Forum należy przelać na konto po pisemnym POTWIERDZENIU UDZIAŁU, które zostanie Państwu wysłane.
Die Fahrtkosten sind selbst zu tragen. | Koszty podróży ponoszą uczestnicy.
Ort, Datum | Miejscowość, data
Unterschrift | Podpis
Informationen | informacje: Turmvilla e.V., Markus Güttler (jugendarbeit@turmvilla.de)
Документ
Kategorie
Bildung
Seitenansichten
10
Dateigröße
377 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden