close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Hallo, wie geht es?

EinbettenHerunterladen
lektion 1
Hallo, wie geht es?
n Sie, sind
en
h ldige
X Guten Tag, entschu
art?
ttg
Sie Frau Kramer aus Stu
X Ja, das bin ich.
Schmidt.
X Mein Name ist Paul
Würzburg!
Herzlich willkommen in
1
X Hallo, Laura, wie ge
ht es?
X Hallo, Oliver, danke,
gut. Und dir?
X Auch gut. Laura, das
ist mein Freund Filip au
s
Tschechien, aus Prag. Fil
ip, das ist meine Freun
din
Laura.
X Sehr angenehm. Wa
s machst du in Münche
n, Filip?
X Ich studiere hier Inform
atik. Und was machst du
?
Bist du auch Studentin?
X Nein, ich arbeite sch
on.
X Als was arbeitest du
denn?
X Als Model.
X Als Model? Das ist ja
interessant.
X Wagner.
X Hallo, hier Thomas.
Ist bitte Karin zu
Hause?
X Nein, Thomas, sie arb
eitet noch.
X Wann kommt sie de
nn nach Hause?
X Abends um sechs.
neun
???
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 9
9
20.04.2010 13:57:19
1
Was ist richtig? • Co je správně?
Ja
Nein
1. Frau Kramer kommt nach Stuttgart.
2. Laura ist Olivers Freundin.
3. Filip kommt aus Olomouc.
4. Er studiert Elektrotechnik.
5. Laura ist Model.
6. Karin ist schon zu Hause.
2
Antworten Sie. • Odpovězte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Reagieren Sie wie die Personen im Dialog.
Reagujte jako osoby v dialogu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
Wer (kdo) ist aus Würzburg?
Woher (odkud) ist Filip?
Was macht er in München?
Ist Laura Studentin?
Als was arbeitet sie?
Wann kommt Karin nach Hause?
Ich bin Silke Kramer aus Stuttgart.
Mir geht es gut, Oliver. Und dir?
Bist du auch Studentin, Laura?
Frau Wagner, wo ist Karin?
Was machst du in München, Filip?
Was studierst du?
Als was arbeitest du, Laura?
München
zehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 10
20.04.2010 13:57:21
g
1
PŘÍTOMNÝ ČAS SLABÝCH SLOVES
machen dělat
arbeiten pracovat
ich mache dělám
ich arbeite pracuji
du machst děláš
du arbeitest pracuješ
er, sie, es macht dělá
er, sie, es arbeitet pracuje
wir machen děláme
wir arbeiten pracujeme
ihr macht děláte
ihr arbeitet pracujete
sie machen dělají
sie arbeiten pracují
Většina německých sloves se časuje jako machen, tj. připojují ke slovesnému kmeni
(= infinitivu bez přípony -en) koncovky -e, -st, -t, -en, -t, -en. Končí-li kmen na -t nebo -d,
vkládá se mezi kmen a koncovku pro lepší výslovnost e (du arbeitest pracuješ, er badet
koupe se).
Na osobní zájmeno nesmíme zapomínat, protože odlišuje různé osoby: er studiert studuje,
ihr studiert studujete.
4
Sagen Sie, wer was macht. • Řekněte, kdo co dělá.
1.
2.
3.
4.
Er studiert Informatik, ich
Sie kommen aus Stuttgart, du
Ich arbeite als Techniker, sie
Was machen sie, was
Tourismus [turismus], wir
Biologie.
aus Hamburg, wir
aus Berlin.
als Model, du
als Elektriker.
ihr und was
deine Freundin?
5. Du gehst nach Würzburg, er
Stuttgart.
5
nach München und wir
nach
Ergänzen Sie das Verb. • Doplňte sloveso.
1. Eva
2. Guten Tag,
Ja, das
3. Rolf
4. Hallo, Anne, wie
5. Wann
6. Was
Nach Brüssel? Das
Musik und Max
als Pilot.
Sie,
Sie Herr Siebert?
ich.
schon, er ist Techniker. Und was
du?
es dir und was
du hier?
ihr heute nach Hause? Wir
um sechs.
Monika und Andreas? Sie
nach Brüssel.
interessant.
elf
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 11
11
20.04.2010 13:57:21
g
PŘÍTOMNÝ ČAS SLOVES HABEN A SEIN
haben mít
sein být
ich habe mám
ich bin jsem
du hast máš
du bist jsi
er, sie, es hat má
er, sie, es ist je
wir haben máme
wir sind jsme
ihr habt máte
ihr seid jste
sie haben mají
sie sind jsou
Ich bin Peter,
du bist Paul,
ich bin fleißig 1,
du bist faul 2.
1
pilný
2
líný
Slovesa haben a sein se časují nepravidelně.
6
Ergänzen Sie die richtige Form von haben oder sein. • Doplňte správný tvar haben
nebo sein.
1.
2.
3.
4.
Mein Name
Ich
Du
Filip
5. Du
6. Alex
7. Sabine
8. Wir
9.
heute Chemie und ihr
aus Berlin und er
11. Jana und Petra
12. Woher
Physik.
meine Adresse.
meine Freundin, sie
mein Foto.
um sechs Training []. Wann
ihr aus Heidelberg? Wir
noch aus Würzburg?
10. Wo
12
Pavel und das
mein Freund Martin.
heute (dnes) Aerobic und du
Basketball.
Model? Das
interessant.
aus Prag, aber Laura und Oliver
aus München.
ich mein Auto? Hier
aus Tschechien. Sie
du meine Adresse? Wer
du zu Hause?
aus Würzburg. Wer
es.
abends Ballett.
sie noch?
zwölf
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 12
20.04.2010 13:57:22
g
1
VYKÁNÍ
Wann kommen Sie, Frau Kramer? *
Wann kommen Sie, Herr und Frau Fischer?
Kdy přijdete, paní Kramerová?
Kdy přijdete, pane Fischere a paní Fischerová?
Při vykání jedné i více osobám se užívá zájmena Sie Vy. Píše se s velkým písmenem. Při tykání
více osobám se užívá zájmeno ihr vy.
Wann kommt ihr, Eva und Veronika?
Kdy přijdete, Evo a Veroniko?
* V němčině má mužské i ženské příjmení stejný tvar.
7
Ersetzen Sie das Duzen durch Siezen. • Nahraďte tykání vykáním.
Vzor: Was machst du? → Was machen Sie?
1.
2.
3.
4.
Was studierst du?
Bist du auch aus Düsseldorf?
Arbeitet ihr schon?
Wann kommst du nach Hause?
5. Entschuldigst du bitte?
6. Habt ihr heute Aerobic?
7. Arbeitest du auch als Reporter?
8. Habt ihr meine Adresse?
g
SLOVOSLED VĚTY OZNAMOVACÍ
1
2
3
4
Sie
kommt
um sechs
nach Hause.
Um sechs
ist
sie
schon zu Hause.
V oznamovací větě je na druhém místě vždy určité sloveso. Podmět stojí na prvním místě
(tzv. přímý slovosled) nebo na místě třetím (tzv. nepřímý slovosled).
dreizehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 13
13
20.04.2010 13:57:22
8
Beginnen Sie den Satz mit den markierten Wörtern. • Začněte větu vyznačenými slovy.
1.
2.
3.
4.
9
Übersetzen Sie. • Přeložte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
g
Sie ist in Prag zu Hause. Sie studiert in Frankfurt.
Mein Freund ist aus Würzburg. Er arbeitet dort (tam) als Programmierer.
Wir sind abends zu Hause. Wir kommen um sechs.
Ich habe heute Sport. Mein Hobby ist auch Musik.
Tady pracuji.
Večer jsem doma.
Dnes přijde.
V šest mám aerobik.
V Mnichově studuje můj přítel.
V Praze pracuje moje přítelkyně Tereza.
Dnes mám trénink.
Domů přijdu večer v šest.
Večer mají sport.
Ahoj, Lucie, tady jsme.
Doma jsem v Praze.
V Hamburku studují informatiku.
Michalovi se vede dobře.
SLOVOSLED VĚTY TÁZACÍ
Was machst du in München, Filip?
Wann kommt Karin nach Hause?
Co děláš v Mnichově, Filipe?
Kdy přijde Karin domů?
Sind Sie Frau Kramer?
Studierst du auch, Laura?
Jste paní Kramerová?
Studuješ také, Lauro?
Věta tázací začíná buď tázacím slovem (was, wann), po kterém následuje určité sloveso.
Říkáme jí otázka doplňovací.
Může začínat i určitým slovesem, po kterém následuje podmět. Pak jde o otázku zjišťovací.
Odpověď na ni je ano nebo ne (ja, nein).
S ní je shodný i rozkaz či zdvořilá prosba osobám, kterým vykáme:
Entschuldigen Sie, sind Sie Frau Kramer? Promiňte, jste paní Kramerová?
14
vierzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 14
20.04.2010 13:57:22
10
Fragen Sie auf Deutsch. • Zeptejte se německy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
1
Jsi z Berlína?
Jak se ti vede?
Je Sophie z Frankfurtu?
Co tu dělá?
Studuje informatiku?
A co děláš ty?
Studuješ ještě?
Pracuješ už?
Jako co pracuje Karin?
Je už Laura doma?
Kdy přijde domů?
Frankfurt am M
ain
Bilden Sie Fragen zu den Antworten.
Utvořte otázky k odpovědím.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ja, das bin ich.
Danke, gut. Und dir?
Er studiert hier Informatik.
Nein, ich arbeite schon.
Ich arbeite als Programmierer.
Ja, Renate ist schon zu Hause.
Thomas kommt um sechs.
Monika ist aus Berlin.
Ich bin in Jena zu Hause.
Abends habe ich Training.
Berlin
11
POZNÁMKA
Wie geht es dir?
Hier ist es angenehm.
Es ist sechs.
12
1
2
10
Jak se ti vede?
Tady je příjemně.
Je šest.
3
9
4
8
7
V německé větě je na rozdíl od češtiny podmět vždy vyjádřen.
6
5
fünfzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 15
15
20.04.2010 13:57:22
SOUHRNNÁ CVIČENÍ
1
Sprechen Sie nach. • Opakujte. (Vyslovujte nepřízvučné -el, -er, -en.)
1. Guten Tag! 2. Willkommen in München! 3. Herr Kramer ist Informatiker. 4. Frau Schlegel
ist Model. 5. Entschuldigen Sie, Herr Wagner! 6. Alexander und Werner arbeiten.
CD 3
2
Welche Sätze gehören zusammen? • Které věty patří k sobě?
1. Studierst du noch?
a) Danke, gut. Und dir?
2. Sind Sie Herr Lerchner?
b) Sehr angenehm.
3. Wie geht es dir?
c) Ja, das bin ich.
4. Das ist meine Freundin Anne.
d) Abends um sechs.
5. Als was arbeitet sie?
e) Nein, ich arbeite schon.
6. Wann kommt Daniel nach Hause?
f) Psychologie und Soziologie.
7. Was studiert Sybille?
g) Sie arbeitet als Sekretärin.
3
Erzählen Sie von sich. • Povídejte o sobě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
Mein Name ist …
Ich bin aus …
Ich studiere …
Ich arbeite als …
Mein Hobby ist …
Ich komme … nach Hause.
Ergänzen Sie das passende Verb. • Doplňte vhodné sloveso.
sein (2x)
studieren
arbeiten
1. Hallo Erik, wie
2. Patrick
3. Sabine
4.
16
gehen
entschuldigen
haben
machen
kommen
es dir? Was
du hier?
Soziologie und Roman
schon als Informatiker.
noch nicht zu Hause. Sie
Training. Wann
sie denn nach Hause?
Sie bitte,
Sie Frau Förster?
sechzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 16
20.04.2010 13:57:24
5
1
Hören Sie zu. • Poslouchejte.
CD 4
Max Fröhlich ist zwanzig Jahre alt.
Er kommt aus Leipzig, aber er wohnt jetzt
in München. Max arbeitet als Kellner. Seine
Arbeit ist stressig und schlecht bezahlt, aber
er hat sie trotzdem gern. Und seine Hobbys?
Er spielt Fußball und Tennis. Er kocht auch
gern, fotografiert und hört Musik.
Er ist zwanzig Jahre alt. Je mu dvacet let; Leipzig Lipsko;
aber ale; wohnen bydlet; jetzt nyní; der Kellner číšník;
seine Arbeit jeho práce; stressig stresující; schlecht
bezahlt špatně placený; trotzdem přesto; gern rád; das
Hobby / pl. die Hobbys koníček; spielen hrát; Fußball
fotbal; kochen vařit; hören slyšet, poslouchat
6
Ergänzen Sie. • Doplňte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Max Fröhlich kommt aus
Er wohnt jetzt aber in
Er arbeitet als
Seine Arbeit ist
Max spielt gern
Er hört auch gern
Was ist richtig? • Co je správně?
.
.
.
.
.
.
Ja
Nein
1. Max ist zwanzig Jahre alt.
2. Er wohnt jetzt in Leipzig.
3. Er arbeitet als Barmann.
4. Seine Arbeit ist stressig.
5. Sie ist aber gut bezahlt.
6. Er spielt Volleyball.
7. Seine Hobbys sind Kino und Theater.
siebzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 17
17
20.04.2010 13:57:24
8
Fragen und antworten Sie. Arbeiten Sie zu zweit. • Ptejte se a odpovídejte si
navzájem. Pracujte ve dvojicích.
1. Wie (jak) alt ist Max? 2. Wo wohnt er jetzt? 3. Woher (odkud) kommt er? 4. Wie (jaká) ist
seine Arbeit? 5. Hat er sie gern? 6. Was (jaké) sind seine Hobbys?
9
Lesen Sie. • Přečtěte si.
Hey du!
Mein Name ist Lenka und ich wohne in Brno
(Brünn) in Tschechien. Ich bin zwanzig Jahre
alt und studiere Tourismus. Ich möchte
Deutsch lernen und suche Brieffreunde in
Deutschland. Meine Hobbys sind Tanzen,
Musik, Film, Theater und Fotografieren.
Schreib bitte bald!
Hey [hai] ahoj; ich möchte chtěla bych; Deutsch lernen
učit se německy; suchen hledat; der Brieffreund / pl.
die Brieffreunde přítel na dopisování; Deutschland
Německo; schreiben psát; bald brzo
10
Ergänzen Sie. • Doplňte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
18
Lenka wohnt in
Sie ist
Sie studiert
Sie möchte
Sie sucht
Lenkas Hobbys sind
.
.
.
.
.
.
achtzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 18
20.04.2010 13:57:25
11
Was trifft auf Sie zu? • Co platí o vás?
Ja
1
Nein
1. Mein Name ist Martina.
2. Ich wohne in Prag.
3. Ich bin aus Tschechien.
4. Ich bin zwanzig Jahre alt.
5. Ich studiere noch.
6. Ich arbeite schon.
7. Ich lerne Deutsch.
8. Mein Hobby ist Sport.
9. Ich höre gern Musik.
10. Ich tanze gern.
11. Ich suche Brieffreunde in Deutschland.
12. Ich möchte auch in Deutschland studieren.
neunzehn
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 19
19
20.04.2010 13:57:26
slovníček
kommen
machen
mein, meine, mein
s Model
r Freund
e Freundin
gehen
gut
Hallo!
s Haus
nach Hause
zu Hause
hier
in
e Informatik *
interessant
Das ist ja interessant.
večer
jako, jakožto
pracovat
také
z
prosím
děkuji
to
ti, tobě
prominout, omluvit
paní (oslovení i pro
svobodné ženy)
přítel
přítelkyně
jít
dobře, dobrý
Ahoj!
dům
domů
doma
tady, zde
v
informatika
zajímavý
No to je zajímavé.
Guten Tag!
Herzlich willkommen!
Wie geht es?
Sehr angenehm!
Dobrý den!
Srdečně vás (tě) vítám(e)!
Jak se vede? Jak se daří?
Těší mě. (při představování)
abends
als
arbeiten
auch
aus
bitte
danke
das
dir
entschuldigen
e Frau
München
r Name
nein
noch
Prag
schon
sein
e Studentin
studieren
Tschechien
r Tourismus [turismus]
um sechs
und
wann
Wann kommt
sie denn?
was
přijít
dělat
můj, má, mé
modelka,
manekýnka
Mnichov
jméno
ne
ještě
Praha
už
být
studentka
studovat
Česká republika,
Česko
cestovní
(turistický) ruch
v šest
a
kdy
Kdypak přijde?
co
Poznámka:
* Přízvuk na jiné než 1. slabice je označen tečkou pod příslušnou samohláskou.
r, e, s – před podstatnými jmény označuje člen der, die, das.
20
zwanzig
53L9_nemcina_pro_js_1dil.indd 20
20.04.2010 13:57:26
Документ
Kategorie
Bildung
Seitenansichten
5
Dateigröße
1 096 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden