close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

CALENDRIER 20 14 - Vichten

EinbettenHerunterladen
Commune de Vichten • Gemeng Viichten
CALENDRIER 2014
Adresses utiles
Administration Communale
de Vichten
1, rue de l’église - L-9188 Vichten
Tél.: 83 87 38 1 - Fax: 88 92 10
www.vichten.lu
Secrétariat communal
Tél.: 83 87 38-20 - Fax: 88 92 10 - secretariat@vichten.lu
Heures d’ouverture:
lundi et vendredi: 08h00–11h30 - jeudi: 14h00–19h00
Recette communale
Tél.: 83 87 38-21 - Fax: 88 92 10 - recette@vichten.lu
Heures d’ouverture:
lundi et vendredi: 08h00–11h30 - jeudi: 14h00–19h00
Service technique
Tél.: 83 87 38-23 / 83 87 38-24 - Fax: 88 92 10
service.technique@vichten.lu
Heures d’ouverture:
lundi et vendredi: 08h00–11h30 - jeudi: 14h00–19h00
Atelier communal
32, rue principale L-9190 Vichten
Tél.: 88 80 50-56
École
32, rue principale L-9190 Vichten
Précoce / Préscolaire:
Tél.: 888050-42
Primaire:
Cycle 2: Tél.: 88 80 50-21
Cycle 3: Tél.: 88 80 50-23
Cycle 4: Tél.: 88 80 50-25
Fax salle conférence: 88 80 50-30
Maison Relais
Tél.: 88 80 50-50 - Responsable: Tél.: 88 80 50-51 (Accueil)
maison.relais@vichten.lu
Service d’Incendie 112
3, rue de l’église L-9188 Vichten
Tél.: 26 88 02 65
Offall-Container - Conteneurs permanents
Zu Viichten beim Mischhaus stin Container fir Glas a Kleeder zu äerer Verfügung
Zu Méchelbuch 10, rte d’Ettelbruck stin Container fir Glas.
À Vichten auprès du Mischhaus des conteneurs pour verre et vêtements
sont à votre disposition.
À Michelbuch 10, rte d’Ettelbruck des conteneurs pour verre sont à votre disposition.
Elektro-Apparater - Déchets électriques
Fir Frigoen, Gefréertruhen, Fernseher a.s.w. meld lech w.e.g. op der Gemeng.
Pour les réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, etc. veuillez prévenir
l’Administration Communale.
Bambini Wendeldengscht
20, route d’Ettelbruck - L-9230 Diekirch
Tél.: 80 48 85-53
SuperDrecksKëscht
Zone Industrielle Piret - L-7737 Colmar-Berg
www.superdreckskescht.lu
SIDEC
Parc à conteneurs de Redange
rue de Niederpallen - Z.A. Solupla - L-8506 Redange
Heures d’ouverture: mardi et jeudi de 09h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h00
samedi de 09h00 à 16h00
Fermé lundi, mercredi, vendredi et dimanche
Tél.: 26 62 09 13 - www.sidec.lu
Gréngschnëtt - Déchets verts
11.03.2014 - 08.11.2014
Delia John zu Mëchelbuch - Delia John à Michelbuch
Janvier 2014
1
Me
2
Je
3
Ve
4
Sa
5
Di
6
Lu
7
Ma
8
Me
9
Je
10
Ve
11
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
12
Di
Konter a Mitt • Keeleclub • Café Time Out
13
Lu
14
Ma
15
Me
16
Je
17
Ve
18
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
19
Di
Generalversammlung Pompjeeën • Pompjeesbau
20
Lu
21
Ma
22
Me
23
Je
24
Ve
25
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
26
Di
Danznometteg • Chorale • Hall Polyvalent
27
Lu
28
Ma
29
Me
30
Je
31
Ve
Jour de l’an
BICHERBUS
Notzt Reewaasser, Waasserspuerbrausen, WC Spuertasten, spuersam Wäsch- &
Spullmaschinnen a fléckt
Krinn déi drëpsen.
BICHERBUS
 Weider Spuertipps, Infos
iwwert Subsiden & all
Äntferten op Är Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Wasserspartipps:
Nutzt Regenwasser,
Wassersparbrausen, WC
Spartasten, sparsame Wasch& Spülmaschinen und repariert
tropfende Wasserhähne.
BICHERBUS
 Weitere Spartipps, Infos
über Subventionen sowie
alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Comment
épargner
de l’eau:
Utilisez l’eau de pluie, une
chasse d’eau & une pomme
d’arrosoir économique, un
lave-linge & vaisselle à faible
consommation d’eau, et réparez toute fuite de robinetterie.
BICHERBUS
 Plus d’astuces, infos subventions ainsi que toutes les
réponses à vos questions
énergie:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
et sur Energie-Infoline
GRATUIT 26 62 08 01
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
Sperrmüll: läschten Délai fir d'Umellen !
Collecte encombrants: dernier délai de commande !
Waasserspuertipps:
Février 2014
1
Sa
2
Di
3
Lu
4
Ma
5
Me
6
Je
7
Ve
8
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
9
Di
Kaffisstuff • Comité Grott • Festsall/Salle des Fêtes
10
Lu
11
Ma
12
Me
13
Je
14
Ve
15
Sa
16
Di
17
Lu
18
Ma
19
Me
20
Je
21
Ve
22
Sa
23
Di
24
Lu
25
Ma
26
Me
27
Je
28
Ve
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Offall Spuertipps:
3R = Reduce Reuse - Recycle
BICHERBUS
Eng wäertvoll a bewerten
Hëllef: Akaafslëschten. Dat
verhënnert Wueren anzekafen
déi Dir am Fong net braucht.
Et verlaangt e wéineg Disziplin
dofir spuert een awer Suen &
Offall.
 Weider Spuertipps, Infos
iwwert Subsiden & all
Äntferten op Är Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Abfall Spartipps:
3R = Reduce Reuse - Recycle
BICHERBUS
Eine wertvolle und bewerte
Hilfe: Einkaufslisten. Es verhindert planloses Einkaufen von
Sachen die man eigentlich nicht
braucht. Es verlangt wohl etwas
Disziplin, dafür spart man aber
Geld & Abfall.
 Weitere Spartipps, Infos
über Subventionen sowie
alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Kannerfuesbal • Da-Lyn • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Comment éviter
des déchets:
3R = Reduce Reuse - Recycle
Une aide précieuse c’est la
fameuse liste d’achat. Cela
demande un peu de discipline
mais permet d’éviter d’acheter
tout produit superflu. Ainsi vous
économisez de l’argent et évitez des déchets inutiles.
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
 Plus d’astuces, infos subventions ainsi que toutes les
réponses à vos questions
énergie:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
et sur Energie-Infoline
GRATUIT 26 62 08 01
Mars 2014
1
Sa
2
Di
3
Lu
4
Ma
5
Me
6
Je
7
Ve
8
Sa
9
Di
10
Lu
11
Ma
12
Me
13
Je
14
Ve
15
Sa
16
Di
17
Lu
18
Ma
19
Me
20
Je
21
Ve
22
Sa
23
Di
24
Lu
25
Ma
26
Me
27
Je
28
Ve
29
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
30
Di
Danznometteg • Keeleclub • Hall Polyvalent
31
Lu
Fastnacht
Danznometteg • Chorale • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Shopping
Tipps:
D’Akaafslëscht ass prett?
Bravo! Investéiert an Är
Regioun an ënnerstëtzt hier
Economie. Wielt nieft de lokale
Wueren Bio & Fairtrade
Produkter!
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Buergbrennen + Emzuch
Gréngschnëtt/Déchets verts 10.03 - 08.11.2014
(Sammelstell beim Delia John zu Mëchelbuch )
BICHERBUS
 Kee Beki-Member?
Alles iwwert d’Regiogeld
vum Réidener Kanton op
www.beki.lu.
Informéiert Iech och
iwwert de Label vun der
SuperDrecksKëscht - clever
akafen.
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Shopping
Tipps:
BICHERBUS
Einkaufsliste bereit? Bravo!
Investieren Sie in Ihre Region
und unterstützen Sie ihre
Ökonomie. Wählen Sie neben
den lokalen Waren Bio &
Fairtrade Produkte!
 Noch kein Beki-Mitglied?
Informationen über das
Regiogeld vom Redinger
Kanton: www.beki.lu.
Informieren Sie sich
auch über das Label von
SuperDrecksKëscht - clever
akafen.
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Astuces
Shopping:
BICHERBUS
La liste d’achat en poche?
Bravo. Investissez dans votre
région et soutenez leur économie. Choisissez des produits
locaux ainsi que les produits
bios & Fairtrade!
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
 Pas membre Beki?
Tout sur la monnaie
régionale du
Canton de
Redange sur
www.beki.lu.
Informez-vous aussi
sur le label Superdreckskëscht –
clever akafen.
Avril 2014
Ma
2
Me
3
Je
4
Ve
5
Sa
6
Di
7
Lu
8
Ma
9
Me
Schoulsportsdaag
BICHERBUS
Bréngt
Gréngschnëtt!
Bal • Casta • Hall Polyvalent
Gras & Blieder ass wäertvollt
Fudder fir an d'Biogasanlag
a fabrizéiert nohalteg Hëtzt
& Stoum! Zéckt net fir dovu
Gebrauch ze maachen.
Iwwregens: Am Gaart schaffen
ass och Energie. Et verwandelt
Är Efforten a Muskelen.
BICHERBUS
10
Je
11
Ve
12
Sa
13
Di
14
Lu
15
Ma
16
Me
17
Je
18
Ve
19
Sa
20
Di
Pâques
21
Lu
Lundi de Pâques
22
Ma
23
Me
24
Je
25
Ve
Theater • Dëschtennis • Festsall/Salle des Fêtes
26
Sa
Theater • Dëschtennis • Festsall/Salle des Fêtes
27
Di
Theater • Dëschtennis • Festsall/Salle des Fêtes
28
Lu
29
Ma
30
Me
Sperrmüll: läschten Délai fir d'Umellen !
Collecte encombrants: dernier délai de commande !
BICHERBUS
Her mit dem
Grünschnitt!
Gras & Blätter sind wertvolles
Substrat für die Biogasanlage,
die nachhaltige Wärme zum
Heizen und Strom produziert.
Helfen Sie mit und geben Sie
Ihr Grünschnitt ab. Übrigens:
Gartenarbeit produziert auch
Energie: Muskeln.
BICHERBUS
Par ici les
déchets
végétaux!
L’herbe et les feuilles sont de la
nourriture précieuse pour l’installation de biométhanisation
qui les transforme en chaleur
et en électricité. Profitez-en! Au
fait: le jardinage produit aussi
de l’énergie: en transformant
vos efforts en muscles.
BICHERBUS
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
1
Mai 2014
1
Je
2
Ve
3
Sa
4
Di
5
Lu
6
Manner CO2?
Ma
7
Me
8
Je
Klammt ëm op Vëlo, Bus,
E-Bike & Car... Informéiert
Iech an Ärer Gemeng iwwert
d’Infrastrukturen. Fir d’Busan Zuchhorairen:
www.mobilitéit.lu.
9
Ve
10
Sa
11
Di
12
Lu
13
Ma
14
Me
15
Je
16
Ve
17
Sa
18
Di
19
Lu
20
Ma
21
Me
22
Je
23
Ve
24
Sa
25
Di
26
Lu
27
Ma
28
Me
Concert • Chorale • Hall Polyvalent
29
Je
Ascension
30
Ve
31
Sa
Fête du travail
Kommunioun
Danznometteg • Seniorenfrenn • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Generalversammlung • Dëschtennis
• Buvette du Hall Polyvalent
Gitt aktiv am Klimateam vum
Réidener Kanton a meld Iech
bei Äerer Gemeng oder bei der
Klimaberoderin vum Réidener
Kanton: caroline.schmit@reidener-kanton.lu
Mammendag
Inter Club Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
 Weider Spuertipps, Infos
iwwert Subsiden & all
Äntferten op Är Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
BICHERBUS
Weniger CO2?
Steigen Sie um auf Fahrrad,
Bus, E-Bike & Car...
Informieren Sie sich über
die Infrastrukturen bei
Ihrer Gemeinde. Bus- und
Zugfahrpläne: www.mobiliteit.lu.
BICHERBUS
Werden Sie aktiv im Klimateam
und bewerben Sie sich bei der
Klimaberaterin des Redinger
Kantons: caroline.schmit@reidener-kanton.lu oder bei Ihrer
Gemeinde.
 Weitere Spartipps, Infos
über Subventionen sowie
alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Moins de CO2?
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
BICHERBUS
Optez pour le vélo, le bus, e-bike
& car... Renseignez vous auprès
de votre commune pour
connaître les infrastructures.
Horaires bus & trains:
www.mobiliteit.lu. Devenez
actif dans le climat-team en
envoyant votre candidature à
caroline.schmit@reidener-kanton.lu, conseillère climat
du Canton de Redange
ou auprès de votre
commune.
Juin 2014
1
Di
2
Lu
3
Ma
4
Me
5
Je
6
Ve
7
Sa
8
Di
Pentecôte
9
Lu
Lundi de Pentecôte
10
Ma
11
Me
12
Je
13
Ve
14
Sa
15
Di
16
Lu
17
Ma
18
Me
19
Je
20
Ve
21
Sa
22
Di
23
Lu
24
Ma
25
Me
26
Je
27
Ve
28
Sa
29
Di
30
Lu
BICHERBUS
Dir gitt
gebraucht!
Meld Iech an enger vun
de Kommissiounen aus
der Gemeng, an enger
Associatioun oder an engem
Veräin. Deelt Är Stäerkten
mat Ärem Ëmfeld, bréngt
neie Wand eran a schafft
mat Gläichgesënnten un der
Zukunft vun Ärer Gemeng!
BICHERBUS
BICHERBUS
Sie werden
gebraucht!
Werden Sie aktiv in einer der
kommunalen Kommissionen,
Vereinigungen oder in einem
der Vereine. Teilen Sie Ihre
Stärken mit Ihrem Umfeld, bringen Sie frischen Wind und gestalten Sie mit Gleichgesinnten
an der Zukunft Ihrer Gemeinde.
Vous êtes
demandés!
Fête Nationale
BICHERBUS
La piscine de Redange mise sur
l’énergie solaire et la biomasse
Das Schwimmbad in Redange setzt
auf Sonnenenergie und Biomasse
www.reidener-schwemm.lu
Engagez-vous dans une commission communale, dans une
association ou dans un club.
Partagez votre savoir, faites de
nouvelles rencontres et concevez ensemble l’avenir de votre
commune.
Juillet 2014
Ma
2
Me
3
Je
4
Ve
5
Sa
6
Di
7
Lu
8
Ma
9
Me
10
Je
11
Ve
12
Sa
13
Di
14
Lu
15
Ma
16
Me
17
Je
18
Ve
19
Sa
20
Di
21
Lu
22
Ma
23
Me
24
Je
25
Ve
26
Sa
27
Di
28
Lu
29
Ma
30
Me
31
Je
BICHERBUS
Gréng Long
Bësch!
BICHERBUS
Schoulfest • Hall Polyvalent + Festsall/Salle des Fêtes
Eise Bësch verbessert
d‘Mikroklima, andeems en
d’Loft an d’Waasser propper
mécht. Global gëtt a grousse
Quantitéite CO2 gebündelt.
Säin Holz ass en ëmweltfrëndleche Rohstoff dee
noowiist. Schützt de Bësch
virum Knascht wann Dir e
besicht. Wëllt Dir nohalteg
hëtzen mat Holz?
 Infos iwwert Subsiden & all
Äntferten op Är Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Duerffest • Commission Mixte
Sperrmüll: läschten Délai fir d'Umellen !
Collecte encombrants: dernier délai de commande !
BICHERBUS
Grüne Lunge
Wald!
Der Wald verbessert unser
Mikroklima indem er die Luft
und das Wasser reinigt. Global
wird in großen Mengen CO2
gebündelt. Sein Holz ist ein
umweltfreundlicher Rohstoff
der nachwächst. Schützt den
Wald und befreit ihn vom Abfall.
Sie wollen mit Holz heizen?
Kids Day • Casta • Hall Polyvalent
BICHERBUS
 Infos über Subventionen
sowie alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Poumon vert
Forêt!
La forêt améliore le microclimat en purifiant l’air et l’eau. Au
niveau global, de grandes quantités de CO2” sont absorbées.
Son bois est une matière première qui repousse. Protégez la
forêt et libérez-la d’ordures lors
de votre visite. Vous pensez à
chauffer au bois?
BICHERBUS
 Infos subventions ainsi que
toutes les réponses à vos questions énergie:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
et sur Energie-Infoline
GRATUIT 26 62 08 01
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
1
Août 2014
1
Ve
2
Sa
3
Di
4
Lu
5
Ma
6
Me
7
Je
8
Ve
9
Sa
10
Di
11
Lu
12
Ma
13
Me
14
Je
15
Ve
16
Sa
17
Di
18
Lu
19
Ma
20
Me
21
Je
22
Ve
23
Sa
24
Di
25
Lu
26
Ma
27
Me
28
Je
29
Ve
30
Sa
Kirmesbal • Club 2000 • Mëchelbuch
31
Di
Hämmelsmarsch • Mëchelbuch
BICHERBUS
If u ate
today, thank
a farmer!
Ënnerstëtzt eis Baueren.
Frot no lokale Wueren aus
hirer Produktioun. A wann
d’Demande no Bioprodukter
klemmt, da klammen der och
méi ëm. Esou verschwannen
dann och d’Pestiziden. Et läit
an Ärer Hand.
BICHERBUS
Assomption
Liichterprozessioun • Comité Grotte
BICHERBUS
Unterstützen Sie unsere
Landwirte. Fragen Sie nach
Waren aus Ihrer Produktion.
Und sollte die Nachfrage
nach Bioprodukten steigen,
steigen auch mehr Bauern
zur Biolandwirtschaft um.
Auf diesem Weg wird der
Einsatz von Pestiziden in der
Landwirtschaft reduziert. Es
liegt in Ihrer Hand.
Soutenez les agriculteurs.
Demandez leurs produits de
la ferme. Si la demande de
produits bio augmente, plus
d’agriculteurs opteront pour
l'agriculture biologique. Ainsi
nous pouvons diminuer l'utilisation de pesticides. Que la force
soit avec vous.
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
BICHERBUS
Septembre 2014
1
Lu
2
Ma
3
Me
4
Je
5
Ve
6
Sa
Hämmelsmarsch • Vichten
7
Di
Danznometteg • Keeleclub • Hall Polyvalent
8
Lu
9
Ma
10
Me
11
Je
12
Ve
13
Sa
14
Di
15
Lu
16
Ma
BICHERBUS
Party!
T’gëtt ëmmer eng Ursaach fir
ze feieren! Denkt u Mehrwegbecheren, Offalltrennung,
grénge Stroum a benotzt fir
gréisser Evenementer de
Spullweenchen (www.oeko.lu).
A wann d’Fiesta ganz oeko ass,
dann kann ee souguer de Label
“Green Event” ufroen
(www.oekozenter.lu).
BICHERBUS
Jugenddaag
Feste soll man feiern wie sie
fallen! Denkt an Mehrwegbecher, Abfalltrennung, grünen
Strom und je nach Größe der
Feier an: “De Spullweenchen”
(www.oeko.lu). Wenn das
Fest ganz öko ist, kann man
sogar das Label “Green Event“
anfragen (www.oekozenter.lu).
Rentrée Scolaire
BICHERBUS
Me
18
Je
19
Ve
20
Sa
21
Di
22
Lu
23
Ma
24
Me
25
Je
26
Ve
27
Sa
28
Di
29
Lu
30
Ma
Chaque événement mérite sa
fête! Pensez aux gobelets réutilisables, au tri des déchets, à
l’électricité verte et profitez du
“Spullweenchen” (www.oeko.lu).
Et si la fête est complètement
“écolo”, demandez le label
“Green Event”
(www.oekozenter.lu)
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
BICHERBUS
Imprimé sur papier 100% recyclé.
17
Octobre 2014
1
Me
2
Je
3
Ve
4
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
5
Di
Pappendag
Danznometteg • LCGB • Hall Polyvalent
6
Lu
7
Ma
8
Me
9
Je
10
Ve
11
Sa
12
Di
13
Lu
14
Ma
15
Me
16
Je
17
Ve
18
Sa
19
Di
20
Lu
21
Ma
22
Me
23
Je
24
Ve
25
Sa
26
Di
27
Lu
28
Ma
Me
30
Je
31
Ve
BICHERBUS
Hautdesdaags ginn et eng
Jett nohalteg a performant
Méiglechkeeten esou wéi eng
Rëtsch vun interessant staatlech & kommunal Subsiden.
Informéiert Iech GRATIS
iwwert déi cleverst Varianten
a loosst Iech beroden!
 Fir all Äntferten op Är
Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Sperrmüll: läschten Délai fir d'Umellen !
Collecte encombrants: dernier délai de commande !
BICHERBUS
Bauen,
renovieren!
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Heutzutage gibt es viele
nachhaltige und leistungsfähige
Möglichkeiten sowie staatliche & kommunale finanzielle
Unterstützungen. Informieren
Sie sich GRATIS über die besten Varianten und lassen Sie
sich beraten!
BICHERBUS
 Für alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
Construire,
rénover!
De nos jours vous avez le choix
de possibilités performantes
et durables ainsi que diverses
subventions étatiques et
communales. Informez-vous
GRATUITement sur les meilleures variantes et laissez-vous
conseiller!
BICHERBUS
 Pour toutes les réponses à
vos questions énergie:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
et sur Energie-Infoline
GRATUIT 26 62 08 01
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
29
Bauen,
renovéieren!
Novembre 2014
1
Sa
2
Di
3
Lu
4
Ma
5
Me
6
Je
7
Ve
Theater • Da-Lynn • Festsall/Salle des Fêtes
8
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Theater • Da-Lynn • Festsall/Salle des Fêtes
9
Di
10
Lu
11
Ma
12
Me
13
Je
14
Ve
15
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
16
Di
Danznometteg • Chorale • Hall Polyvalent
17
Lu
18
Ma
19
Me
20
Je
21
Ve
22
Sa
23
Di
24
Lu
25
Ma
26
Me
27
Je
28
Ve
Krëschtmaart • Hall Polyvalent
29
Sa
Krëschtmaart • Hall Polyvalent
30
Di
Krëschtmaart + Kleeschen • Hall Polyvalent
Toussaint
BICHERBUS
Sonn fir
jiddereen!
All 30 Minutte strahlt d’Sonn
méi Energie aus wéi de
weltwäite Joresverbrauch
un Energie. Sot NEE zur
Atomenergie an investéiert an
eng Fotovoltaikanlag an an eng
thermesch Solaranlag. Wat
gëtt bei Iech Sënn? Wéi vill
staatlech & kommunal
Subside kommen a Fro?
Gréngschnëtt/Déchets verts 10.03 - 08.11.2014 (Sammelstell beim Delia John zu Mëchelbuch)
Theater • Da-Lynn • Festsall/Salle des Fêtes
 Fir all Äntferten op Är
Energiefroën:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder op der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
BICHERBUS
Die Sonne ist
für alle da!
BICHERBUS
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
Jede 30 Minuten strahlt die
Sonne mehr Energie aus als
der weltweite Jahresverbrauch.
Sagen Sie NEIN zur Atomenergie.
Investieren Sie in eine Photovoltaik- und in eine thermische
Solaranlage. Was ergäbe bei
Ihnen Sinn? Was steht Ihnen
an kommunalen und staatlichen
Subventionen zu?
 Für alle Antworten auf Ihre
Energiefragen:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
oder bei der GRATIS EnergieInfoline 26 62 08 01
BICHERBUS
Le soleil, il y
en a pour tout
le monde.
Toutes les 30 minutes le soleil
irradie plus d’énergie sur terre
que la consommation annuelle
mondiale. Dites NON à l’énergie
nucléaire! Investissez dans le
photovoltaïque et dans les panneaux thermiques. Quelle solution est la plus adaptée ? Vous
avez droit à combien de subventions étatiques & communales ?
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
 Pour toutes les réponses à
vos questions énergie:
www.ksm.lu (Komm Spuer Mat)
et sur Energie-Infoline
GRATUIT 26 62 08 01
Décembre 2014
1
Lu
2
Ma
3
Me
4
Je
5
Ve
Kleeschen an der Schoul
Porte ouverte • Maison Relais
6
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
7
Di
Danznometteg • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
8
Lu
9
Ma
10
Me
11
Je
12
Ve
13
Sa
Championnat • D.T. Vichten • Hall Polyvalent
14
Di
Kaffisstuff • Kierchefabrik • Festsall
15
Lu
16
Ma
BICHERBUS
Spuere
spiert een
am Wanter!
BICHERBUS
Ugefaange beim Hëtzen. All
eenzelne Grad deen een bei
der Heizung erofsetzt entsprécht 6% manner Ausgaben.
D’Chaudière emol checken: Hei
sinn tëscht 8 an 12% manner
Ausgabe méiglech. Scho mol
en thermographesche Check
maache gelooss? Do gesitt
Dir genee wou d’Hëtzt verluer
geet…méi dozou fannt Dir
an der Brochure „Check-up
CHAUFFAGE“ op
www.ksm.lu
BICHERBUS
17
Me
18
Je
19
Ve
20
Sa
21
Di
22
Lu
23
Ma
24
Me
25
Je
Noël
26
Ve
St Etienne
27
Sa
28
Di
29
Lu
30
Ma
31
Me
Sparen
spürt man
im Winter!
Krëschtfeier an der Schoul
Angefangen beim Heizen. Jedes
Grad weniger bei der Heizung
bringt 6% an Einsparungen.
Heizkessel gecheckt? Hier sind
Einsparungen von bis zu12 %
möglich. Wurde schon mal ein
Wärmebild-Check durchgeführt? Mehr Infos darüber
finden Sie in der Brochure
“Check-up Chauffage” auf
www.ksm.lu
BICHERBUS
Les dépenses
se ressentent
en hiver!
À commencer par le chauffage: chaque degré en moins
correspond à 6% d’économies.
Inspection/entretien chaudière:
des économies de 8 à 12%
sont ainsi possibles. Détectez,
à l’aide d’une caméra thermographique, les endroits de
perte de chaleur dans votre
maison. Plus d’infos sur
www.ksm.lu
www.ksm.lu
email: info@energieinfo.lu
Fax: 26 62 07 74
Energie-Infoline 26 62 08 01
Imprimé sur papier 100% recyclé.
BICHERBUS
CALENDRIER 2015
Janvier
L
5
12
19
26
M M
6
13
20
27
7
14
21
28
Février
J
V
S
D
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
J
V
S
D
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
M M
1
8
15
22
29
7
14
21
28
J
V
S
D
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
J
V
S
D
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
Juillet
L
6
13
20
27
1
8
15
22
29
Octobre
L
5
12
19
26
M M
6
13
20
27
3
10
17
24
4
11
18
25
Mars
J
V
S
D
L
4
11
18
25
7
14
21
28
L
3
10
17
24
31
Jours fériés
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
M M
3
10
17
24
31
4
11
18
25
J
V
S
D
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
J
V
S
D
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Juin
M M
5
12
19
26
6
13
20
27
J
V
S
D
L
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
1
8
15
22
29
J
V
S
D
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
4
11
18
25
V
S
D
7
14
21
28
1
8
15
22
29
M M
2
9
16
23
30
3
10
17
24
Septembre
M M
5
12
19
26
6
13
20
27
Novembre
L
L
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28
Août
M M
7
14
21
28
2
9
16
23
M M
Mai
Avril
L
L
M M
3
10
17
24
4
11
18
25
J
5
12
19
26
L
7
14
21
28
M M
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
J
V
S
D
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Décembre
6
13
20
27
L
7
14
21
28
M M
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
J
V
S
D
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Congés scolaires
Schoulvakanz
Congés scolaires
Valorlux-Sammlung
Déchets PMC Valorlux
Feierdeeg
Jours fériés
Kleedersammlung
Vieux vêtements
Müllabfuhr
Déchets ménagers
SuperDrecksKëscht
Haus zu Haus/Porte-à-porte
de 8h30 à 12h00
BICHERBUSPabeiersammlung
Vieux papiers
Gréngschnëtt - Delia John zu Mëchelbuch
Déchets verts - Delia John à Michelbuch
Sperrmüll auf Abruf
Déchets encombrants sur commande
Administration communale de Vichten
1, rue de l’église - L-9188 Vichten - Tél.: 83 87 38 1 - Fax: 88 92 10
www.vichten.lu
Документ
Kategorie
Immobilien
Seitenansichten
9
Dateigröße
6 156 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden